ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
37070
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Παπαδόπουλος, Χρῆστος
Ἐπιμελητής: Σπαθάκης, Ἀριστείδης Κ.
Ἐπιμελητής: Γαλάνης, Ἐμμανουήλ
Ἐπιμελητής: Παπαδόπουλος, Ἰωάννης
Ἐπιμελητής: Ἀργυριάδης, Ἰωάννης
Ἐπιμελητής: Οἰκονόμου, Παναγιώτης Π.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1850 - 1899