Γενικὰ
       15ος αἰώνας
       16ος αἰώνας
       17ος αἰώνας
       18ος αἰώνας
       19ος αἰώνας
       20ος αἰώνας
       21ος αἰώνας
       Γενικὰ
       15ος αἰώνας
       16ος αἰώνας
       17ος αἰώνας
       18ος αἰώνας
       19ος αἰώνας
       20ος αἰώνας
       21ος αἰώνας
       Πρόσφατα
       Παλαιότερα
       Τεκμήρια
Συνολικὲς Ἐπισκέψεις: 199090
 
  
 

Καλῶς ἤλθατε στὴν Ἱστοσελίδα τοῦ 104">Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ στὰ πλαίσια τοῦ Τομέα Φιλοσοφίας τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Ἀπὸ τὸ 2003 Διευθυντὴς τοῦ Ἐργαστηρίου εἶναι μὲ ἀπόφαση τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας ὁ Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Φιλοσοφίας Κωνσταντῖνος Θ. Πέτσιος.

Στὸ Ἐργαστήριο ἀπόκεινται αὐτοτελεῖς συλλογὲς σπάνιων ἱστορικοφιλοσοφικῶν τεκμηρίων ποὺ ἀφοροῦν τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ συνόλου τῶν Νεοελλήνων φιλοσόφων, παλαίτυπα κείμενα, χειρόγραφα καὶ εἰκαστικὸ ὑλικό, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἤδη καταχωρηθεῖ σὲ ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων καὶ βρίσκονται στὴ διάθεση τῶν ἐρευνητῶν, τῶν ἐνημερωμένων πολιτῶν, τῶν μαθητῶν καὶ τῶν σπουδαστῶν. 102">Ἡ σύνθετη Βάση δεδομένων καὶ μεταδεδομένων, καθὼς καὶ ἡ 102">Ψηφιακὴ Βιβλιοθήκη συνιστοῦν ἀποτελέσματα τῆς ὑλοποίησης τοῦ Ἔργου «Ἀνάπτυξη ὁλοκληρωμένων πρωτογενῶν ψηφιακῶν συλλογῶν ἱστορικοφιλοσοφικοῦ περιεχομένου καὶ διαδικτυακή τους προβολή: “Ἑλληνομουσεῖον”», τὸ ὁποῖο χρηματοδοτήθηκε στὰ πλαίσια τῆς Πρόσκλησης 65 τοῦ Μέτρου 1.3 «Τεκμηρίωση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ» τοῦ Ε.Π. «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Τελικὸς δικαιοῦχος τοῦ Ἔργου, τὸ ὁποῖο συγχρηματοδοτείται ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν [κατὰ 75% ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφερειακῆς Ἀνάπτυξης) καὶ κατὰ 25% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους)], ἦταν τὸ 104">Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, τὸ ὁποῖο ἐγγυᾶται τὴ βιωσιμότητά του καὶ παρέχει τὴν ἀπαραίτητη τεχνικὴ ὑποστήριξη γιὰ τὴ λειτουργία τῆς Ἱστοσελίδας τοῦ Ἐργαστηρίου.

Τὸ ἔργο ποὺ ὑλοποιήθηκε καλύπτει μὲ ὅρους ἐρευνητικῆς αὐτοδυναμίας καὶ ἐπιστημονικῆς αὐτοτέλειας ἕνα οὐσιῶδες κενό, ἀφοῦ ἀναδεικνύει καὶ προβάλλει στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴ διεθνῆ ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα τὴ 104">Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία στὴ διαχρονία της, ἀποκαλύπτοντας μὲ ἔγκυρο τρόπο μία ἄγνωστη, σὲ μεγάλο βαθμό, πτυχὴ τῆς νεοελληνικῆς πνευματικῆς Ἱστορίας.

Στὴν Ἱστοσελίδα τοῦ Ἐργαστηρίου ἔχουν ἐνσωματωθεῖ 34.500 περίπου ἐργοβιογραφικὲς καὶ βιβλιογραφικὲς ἐγγραφές, ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ μία πυκνὴ δέσμη ἱστορικοφιλοσοφικῆς, φιλολογικῆς καὶ παλαιογραφικῆς τεκμηρίωσης, στοιχεῖα γιὰ 12.500 συγγραφεῖς καὶ πάνω ἀπὸ 150.000 ψηφιοποιημένες σελίδες παλαίτυπων κειμένων καὶ ἄρθρων (σὲ μορφὴ .pdf). Τὰ παλαίτυπα κείμενα καὶ τὰ ἄρθρα ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν 102">Ψηφιακὴ Βιβλιοθήκη εἶναι εὔκολα προσβάσιμα, χάρη στὴν κατάλληλη ἐπεξεργασία. Κάθε κείμενο συνοδεύεται ἀπὸ ἀναλυτικὰ Περιεχόμενα, τὰ ὁποῖα πληκτρολογήθηκαν, ἔτσι ὥστε ἡ μελέτη τους νὰ καθίσταται εὐχερέστερη γιὰ τοὺς ἐρευνητές.

Γιὰ ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ τεκμηρίων ὁ ἐπισκέπτης ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ διαβάσει τὰ Περιεχόμενα, τὶς Περιλήψεις, κυρίως στὰ ἀγγλικά, ἀλλὰ καὶ ἑλληνικὲς Περιλήψεις ξενόγλωσσων κειμένων, ποὺ ἔχουν πληκτρολογηθεῖ σὲ πολυτονικὴ σειρὰ Palatino Linotype (Unicode−UTF 8), ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ καὶ ἡ ἀναζήτησή τους μὲ λέξεις-κλειδιά. Ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἐγγραφῶν (ποὺ συνεχῶς διευρύνεται) συνοδεύεται ἀπὸ ψηφιοποιημένα τεκμήρια (σὲ μορφὴ .pdf), τὰ ὁποῖα διατίθενται δωρεάν. Ἡ ἔνδειξη «ψηφιακὴ μορφὴ» (μὲ ἔντονο χρῶμα) βρίσκεται στὸ τέλος κάθε ἠλεκτρονικῆς καρτέλας.

Σὲ ἐπιμέρους ἑνότητες ἰχνογραφεῖται ἡ 104">Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας στὴ διαχρονία της (ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 15ου αἰώνα ἕως σήμερα) καὶ παρουσιάζονται πτυχὲς τοῦ νεοελληνικοῦ στοχασμοῦ μὲ τὴ συναφῆ βιβλιογραφία. Ἐπιλέξαμε νὰ παρουσιάσουμε τὶς βασικὲς πτυχὲς τῆς Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας καὶ τοὺς σημαντικότερους 104">Νεοέλληνες Φιλοσόφους σὲ ἕνα χρονολογικὸ διάγραμμα ἀνὰ αἰῶνες γιὰ λόγους καθαρὰ μεθοδολογικούς, διότι θεωροῦμε ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καθίσταται εὐκρινέστερη ἡ ἀνέλιξη τῆς νεοελληνικῆς φιλοσοφικῆς σκέψης. Ἡ ἐντὸς τοῦ χρονολογικοῦ αὐτοῦ πλαισίου συστηματικὴ πραγμάτευση τῶν φιλοσοφικῶν προβλημάτων προσφέρει ταυτοχρόνως τὴ δυνατότητα στοὺς ἐπισκέπτες τῆς Ἱστοσελίδας νὰ σχηματίσουν μία σαφῆ εἰκόνα τῶν πνευματικῶν δρώμενων τῆς ἐποχῆς καὶ τοῦ ἔργου τῶν στοχαστῶν ποὺ διεδραμάτισαν καθοριστικὸ ρόλο. Κάθε κείμενο φέρει τὴν ὑπογραφὴ τοῦ συντάκτη του.

Λόγω τῆς φύσης τῶν τεκμηρίων, τὰ κείμενα καταχωρήθηκαν καὶ προβλήθηκαν στὸ Διαδίκτυο σὲ πολυτονικὴ μορφὴ (μὲ τὴ γραμματοσειρὰ Palatino Linotype/Unicode−UTF 8). Ἡ δωρεὰν πρόσβαση στὸ περιεχόμενο τῆς Ἱστοσελίδας διευκολύνεται ἀπὸ μία πολυεδρική, ἀλλὰ ταυτόχρονα φιλικὴ στὸν χρήστη, «ἀναζήτηση», στὴν ὁποία οἱ αἰτούμενες πληροφορίες εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι γραμμένες στὸ πολυτονικὸ καὶ στὸ μονοτονικὸ σύστημα καὶ φυσικὰ σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).