ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., « Compendium de regulis et formis ratiocinandi per Iohannem Argyropulum ex omnibus regulis breviter excerptum atque compositum gratia Phylippi valorii discipuli sui», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 181-186

2. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., Ἀργυροπούλεια. Λόγοι, πραγματεῖαι, ἐπιστολαί. Προσφωνήματα, ἀπαντήσεις καὶ ἐπιστολαὶ πρὸν αὐτὸν καὶ τὸν υἱὸν Ἰσαάκιον. Ἐπιστολαὶ καὶ ἀποφάσεις περὶ αὐτῶν, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, 352 σ.

3. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., « Παραμυθητικὸς πρὸς Κωνσταντῖνον τὸν Βασιλέα ἐλθόντα ἐκ Πελοποννήσου καὶ λαβόντα τὰ σκῆπτρα τοῦ Ἰωάννου ἀποθανόντος», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 8-28

4. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., « Ἐπιστολὴ πρὸς Γεώργιον τὸν Τραπεζούντιον», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 68-106

5. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., « Λύσις ἀποριῶν καὶ ζητημάτων τινῶν ἅπερ ἐζήτησε τὶς τῶν ἐν τῇ κατὰ Κύπρον φιλοσόφων καὶ ἰατρῶν», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 142-174

6. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., Ἀργυρόπουλος, Ἰσαάκιος, « Ἐπιστολαί», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 187-203

7. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., Ἀργυροπούλεια . Λόγοι, πραγματεῖαι, ἐπιστολαί. Προσφωνήματα, ἀπαντήσεις καὶ ἐπιστολαὶ πρὸν αὐτὸν καὶ τὸν υἱὸν Ἰσαάκιον. Ἐπιστολαὶ καὶ ἀποφάσεις περὶ αὐτῶν, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, 352 σ.

8. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., « Βασιλικὸς ἢ περὶ βασιλείας πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον τὸν Παλαιολόγον», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 29-47

9. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., « Τῷ λαμπροτάτῳ καὶ περιφανεστάτῳ μεγάλῳ Δοῦκι. Συνοπτικώτατον περὶ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως, ἐν ᾧ καὶ ἀνάπτυξις τοῦ Ὅρου τοῦ ἐν Φλωρεντίᾳ γεγενημένου», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 107-128

10. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., « Προλεγόμενα εἰς τὰ τῆς ρητορικῆς προγυμνάσματα», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 175-180

11. Ἀποστόλης, Μιχαήλ, Βησσαρίων, Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., Acciaolus, Donatus, Πικκολομίνης, Ἰάκωβος, « Διαφόρων ἐπιστολαὶ πρὸς Ἰωάννην Ἀργυρόπουλον», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 216-226

12. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., « Μονῳδία εἰς τὸν Αὐτοκράτορα Ἰωάννην τὸν Παλαιολόγον», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 1-7

13. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., « Λόγος παραμυθητικὸς πρὸς τὸν Βασιλέα Κωνσταντῖνον ἐπὶ τῷ θανάτῳ τῆς ἑαυτοῦ μητρός», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 48-67

14. Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., « Εἰς τὸν μακαριώτατον πάπαν κὺρ Νικόλαον», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 129-141