ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Κύπρου » , Νέα Ἑστία, 58/1, 682 (1955), σσ. 1613-1618

2. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου » , Νέα Ἑστία, 56, 659 (1954), σσ. 56-57

3. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ Μισὲ Γιάννης Ψυχάρης » , Νέα Ἑστία, 55, 644 (1954), σσ. 627-629

4. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἀκμὴ καὶ τέλος τοῦ Βυζαντίου » , Νέα Ἑστία, 53, 622 (1953), σσ. 820-822

5. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Δημαρᾶς Κ. Θ., “Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας”. Ἐκδ., Ἴκαρος, Τόμ. 1, 262 σ., Τόμ. 2, 323 σ. » , Νέα Ἑστία, 47, 541 (1950), σσ. 131-132

6. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ρήγας Φεραῖος » , Νέα Ἑστία, 43, 498 (1948), σσ. 396-400

7. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Γεώργιος Χατζιδάκις (1848-1941) » , Ἀθηνᾶ, 52 (1948), σσ. 7-9

8. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ρήγας Φεραῖος » , Νέα Ἑστία, 43, 501 (1948), σσ. 669-672

9. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Βόρειος Ἤπειρος » , Νέα Ἑστία, 39, 451 (1946), σσ. 455-459

10. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ μεγάλος ἐρευνητής » , Νέα Ἑστία, 40, 460 (1946), σσ. 900-901

11. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ Δημοτικὴ γλῶσσα καὶ ἡ Παιδεία » , Νέα Ἑστία, 38, 435 (1945), σσ. 615-618

12. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἑλληνικὴ πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ ἐλευθερία » , Νέα Ἑστία, 36, 419-420 (1944), σσ. 867-873

13. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Νέαι μελέται περὶ τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ » , Ἀθηνᾶ, 48 (1938), σσ. 242-249

14. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Κωνσταντῖνος Ροδοκανάκης » , Ἀθηνᾶ, 47 (1937), σσ. 264-266

15. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Γεώργιος Κορέσσιος » , Ἀθηνᾶ, 46 (1935), σσ. 191-204

16. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., « Λέων Ἀλλάτιος», στό: Εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Ἐν Αθήναις, Ἐπιτροπὴ Ἐκδόσεων καταλοίπων Σπυρίδωνος Λάμπρου, 1935, σσ. 557-568

17. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἕνας χαρακτηρισμὸς τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ » , Νέα Ἑστία, 14, 166 (1933), σσ. 1190-1194

18. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἰατροσοφικὸς κῶδιξ » , Ἀθηνᾶ, 43 (1931), σσ. 148-170

19. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἀναγνώρισις ὑπὸ τῶν μωαμεθανῶν θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν δικαιωμάτων τῶν χριστιανῶν καὶ ὁ “Ὁρισμὸς” τοῦ Σινὰν Πασᾶ » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 5 (1930), σσ. 197-210

20. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Παχώμιος Ρουσάνος » , Νέα Ἑστία, 2, 22-24 (1927), σσ. 1061-1064

21. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Παρατηρήσεις τινες εἰς τὴν Μεσαιωνικὴν Γεωγραφίαν», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 1(1924) , σσ. 41-54

22. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἡ ἑλληνικὴ φιλανθρωπία κατὰ τοὺς μεσαιωνικοὺς χρόνους » , Ἀθηνᾶ, 35 (1923), σσ. 131-164