ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀποστόλης, Μιχαήλ, « Πρὸς τὰς ὑπὲρ Ἀριστοτέλους περὶ οὐσίας κατὰ Πλήθωνος Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ ἀντιλήψεις-Ad Theodori Gazae pro Aristotele De Substantia Adversus Plethonem Obiectiones», στό: Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann-Γ΄, Aalen, Scientia Verlag Aalen, 1967, σσ. 159-169

2. Ἀποστόλης, Μιχαήλ, «Πρὸς τὰς ὑπὲρ Ἀριστοτέλους περὶ οὐσίας κατὰ Πλήθωνος Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ ἀντιλήψεις . Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν σοφώτατον Βησσαρίωνα» , Byzantinische Zeitschrift, 38 (1938), σσ. 72-86

3. Ἀποστόλης, Μιχαήλ, « Προσφώνημα εἰς τὸν αὐτοῦ διδάσκαλον Ἰωάννην τὸν Ἀργυρόπουλον ὅτε ἤρξατο διδάσκων προτροπῇ βασιλέως ἐν τῷ τοῦ ξενῶνος καθολικῷ μουσείῳ», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 227-231

4. Ἀποστόλης, Μιχαήλ, Βησσαρίων, Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ., Acciaolus, Donatus, Πικκολομίνης, Ἰάκωβος, « Διαφόρων ἐπιστολαὶ πρὸς Ἰωάννην Ἀργυρόπουλον», στό: Ἀργυροπούλεια, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910, σσ. 216-226