Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
281
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Βούλγαρις, Εὐγένιος
Ἐπιμελητής: Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γνωσιοθεωρία [: Theory of Knowledge]
Ἐκλεκτικισμὸς [: Eclecticism]
Λογικὴ [: Logic]
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Ἀνθρωπολογία [: Anthropology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1750 - 1799
20ος αἰώνας 1950 - 1999