Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
27769
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Μπανάκου-Καραγκούνη, Χαρά
Βιβλιογραφία: Πλωτῖνος
Τίτλος:
Observations sur la descente des âmes dans les corps chez Plotin
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
4
Ἔτος:
1976
Ἔτος Ἔκδοσης:
1976
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 58-64
Σημειώσεις:
Παρατίθεται περίληψη τοῦ ἄρθρου στὰ ἑλληνικά.
Περίληψη-Σχόλια:

Ἡ κάθοδος τῶν ψυχῶν εἰς τὰ σώματα κατὰ Πλωτῖνον

Η ΖΩΟΓΟΝΗΣΙΣ τῆς ὕλης καὶ ἡ δημιουργία τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου παρουσιάζουν μοναδικὴν εἰς τὸ πλωτινικὸν σχῆμα τῆς ἀπορροῆς ἰδιορρυθμίαν, ἐφ' ὅσον κατ' αὐτὰς δὲν γεννᾶται νέα ὑπόστασις, ἀλλὰ ἀπαιτεῖται ἡ πτῶσις εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ μὴ ὄντος τῶν πλησιεστέρων πρὸς αὐτὴν ὑποστάσεων, τῶν ἀτομικῶν ψυχῶν. Τὴν κίνησιν αὐτὴν ἀντιμετωπίζει ὁ Πλωτῖνος ὑπὸ ἐπόψεις: ἀπὸ τὴν γενικωτέραν σκοπιὰν τῆς λογικῆς δομῆς τοῦ σύμπαντος ἀφ' ἑνός, ὡς ἀναγκαίαν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς τελευταίας φάσεως τῆς ἀπορροῆς καὶ ὡς ὑπαγορευομένην, συνεπῶς, ἀπὸ τὸν ἐγγενῆ εἰς τὰς ἀτομικὰς ψυχὰς παγκόσμιον νόμον∙ ἀπὸ τὴν εἰσδικωτέραν σκοπιὰν τῶν ἰδίων τῶν ἀτομικῶν ψυχῶν, ἀφ' ἑτέρου, διὰ τὰς ὁποίας ἡ εἴσοδος εἰς τὴν ὕλην συνεπάγεται ἀλλοτρίωσιν καὶ ἀλλοίωσιν τῆς νοητῆς των οὐσίας. Διὰ τῆς ἐξετάσεως χωρίων ἀντιπροσωπευτικῶν καὶ τῶν δύο αὐτῶν ἐπόψεων ἡ εἴσοδος τῶν ψυχῶν εἰς τὴν ὕλην σκιαγραφεῖται ὡς κάθοδος ἀλλὰ καὶ πτῶσις.

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΕΛΛ ΣΥΓΓΡ Μ 04-19663