Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26394
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Panikkar, Raimundo
Τίτλος:
Quelques présupposés à la rencontre des religions
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
6
Ἔτος:
1978
Ἔτος Ἔκδοσης:
1978
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 102-107
Περίληψη-Σχόλια:

Μερικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν προσέγγιση τῶν θρησκειῶν

ΟΙ ΒΑΘΕΙΕΣ μεταβολὲς ποὺ ἔχουν σημειωθεῖ σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς σύγχρονης ζωῆς διευκολύνουν τὴν προσέγγιση τῶν θρησκειῶν. Ἡ προσέγγιση αὐτὴ συνιστᾶ μιὰ αὐθεντικὰ θρησκευτικὴ καὶ ἱερὴ πράξη, ποὺ τὴν χαρακτηρίζει ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἀγάπη. Ὁ προσδιορισμὸς τῆς φύσεως τῆς προσεγγίσεως τῶν θρησκειῶν θεμελιώνει τὴν ἄποψη ὅτι πρόκειται γιὰ ἐνέργεια δημιουργική, μέσα στὴν ὁποία ἐκδηλώνεται ἡ ἴδια ἡ ζωτικότητα τῆς θρησκείας.

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἀνατολικὲς Φιλοσοφίες [: Oriental Philosophies]
Φιλοσοφία τῆς Θρησκείας [: Philosophy of Religion]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ P 01-19206