Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26192
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Minguet, Philippe
Τίτλος:
Valeur poétique et catégorie poétique
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
6
Ἔτος:
1978
Ἔτος Ἔκδοσης:
1978
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 67-70
Περίληψη-Σχόλια:

Ποιητικὴ ἀξία καὶ ποιητικὴ κατηγορία

 

ΣΥΧΝΗ ΕΙΝΑΙ ἡ σύγχυση μεταξὺ τοῦ ὁρισμοῦ τῆς τέχνης ἤ μιᾶς ἐπὶ μέρους τέχνης καὶ τῆς κρίσεως περὶ τῆς ἀξίας της, ἀκόμη καὶ ὅταν περιοριζόμαστε στὴν αἰσθητικὴ ἀξία. Ὑποστηρίζεται ἡ θέση ὅτι ὁ προσδιορισμὸς μιᾶς κατηγορίας - καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ τῆς τοῦ ποιητικοῦ στοιχείου - εἶναι ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ ἤ συλλογικὴ ἐκτίμηση τῆς ἐννοίας του.

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Αἰσθητικὴ [: Aesthetics]
Ποιητικὴ [: Poetics]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ Μ 01-19201