Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
12584
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Καψάλης, Γεώργιος
Τίτλος:
Das Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο σὲ Ἐπετηρίδα
Ἐπετηρίδα:
Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων
Τόμος:
4
Τόπος:
Ἰωάννινα
Ἔτος:
1988
Ἔτος Ἔκδοσης:
1988
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 602-631
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμὸς [: European Enlightenment]
Φιλοσοφία τῆς Θρησκείας [: Philosophy of Religion]
Φιλοσοφία τῆς Παιδείας [: Philosophy of Education]
Φιλοσοφία τῆς Φύσης - Οἰκολογία [: Philosophy of Nature – Ecology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΚΑΦ 01-6120