ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gaspar, Adam Christian, Εἰσαγωγὴ γενικὴ τῆς γεωγραφίας εἰς πλήρη τῆς γῆς γνῶσιν, Τόμος Α΄, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας, Κατὰ τὴν τυπογραφίαν τοῦ Ἰωάννου Σνεῖρερ, 1816, IX+415 σ.

2. Gaspar, Adam Christian, Εἰσαγωγὴ γενικὴ τῆς γεωγραφίας εἰς πλήρη τῆς γῆς γνῶσιν, Τόμος Β΄, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας, Κατὰ τὴν τυπογραφίαν τοῦ Ἰωάννου Σνεῖρερ, 1816, 416+XXIV σ.

3. Gaspar, Adam Christian, Περὶ τῆς μεθοδικῆς παραδόσεως τῆς γεωγραφίας καὶ τῶν ἁρμοδίων πρὸς τοῦτο βοηθητικῶν μέσων, Ἐν Βιέννῃ, Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Λεοπόλδου Γρούνδ, 1808, 127 σ.

4. Gaspar, Adam Christian, Σχολαστικὴ γεωγραφία διερμηνευτικὴ τοῦ νέου μεθοδικοῦ σχολαστικοῦ ἄτλαντος, Ἐν Βιέννῃ, Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Λεοπόλδου Γρούνδ, 1808, XL+515 σ.

5. Gaspar, Adam Christian, Ὁ νέος μεθοδικὸς σχολαστικὸς ἄτλας ἐκ νέου χαραχθεὶς πρὸς χρῆσιν τῶν ἑλληνικῶν σχολείων, Ἐν Βιέννῃ, Ἀλέξανδρος Ράσκ, 1808, 15 σ.