ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ψημμένος, Νίκος Κ., G. W. F. Hegel. Μελέτες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, Ἀθήνα - Ἰωάννινα, Δωδώνη, 2009, 274 σ.

2. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἡ ὁδὸς ἐπὶ τὰ ἀνακτόρια τῆς φιλοσοφίας», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Γ', Τόμος Γ΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008, σσ. 23-52

3. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ὁ τῶν «Ἐπιστημῶν Διδάσκαλος» Γεράσιμος Βλάχος», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Γ', Τόμος Γ΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008, σσ. 79-110

4. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ὁ Εὐγένειος Βούλγαρις γιὰ τὴν πρώτη ἀρχὴ τῶν ἐννοιῶν», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Δ΄, Τόμος Δ', Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008, σσ. 51-63

5. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ τὸ δόγμα “νόμῳ καλόν, νόμῳ κακόν”», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Δ΄, Τόμος Δ', Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008, σσ. 97-117

6. Ψημμένος, Νίκος Κ., Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Γ' . Τόμος Γ΄, .Κορυδαλικὴ περίοδος: Οἱ πρῶτοι φιλοσοφήσαντες, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008, 205 σ.

7. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Τὸ «ἀξιωματικὸν» καὶ «αἰδέσιμον» τοῦ Πλάτωνα», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Γ', Τόμος Γ΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008, σσ. 53-68

8. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος. «Ὡς ὁ βίος ὀφείλει διϊθύνεσθαι»», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Γ', Τόμος Γ΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008, σσ. 111-144

9. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἀριστοτέλους τύχαι», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Δ΄, Τόμος Δ', Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008, σσ. 27-33

10. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἡ περὶ ἐμφύτων ἰδεῶν ἐπιχειρηματολογία τοῦ Θεοδώρου Καβαλλιώτη», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Δ΄, Τόμος Δ', Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008, σσ. 65-88

11. Ψημμένος, Νίκος Κ., Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Δ΄ . Τόμος Δ΄, .Μετακορυδαλικὴ περίοδος: Οἱ ὕστερον φιλοσοφήσαντες, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008, 198 σ.

12. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἡ Στωϊκὴ φιλοσοφία στὴ θεώρηση τοῦ Θεοφίλου Κορυδαλέα», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Γ', Τόμος Γ΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008, σσ. 69-78

13. Ψημμένος, Νίκος Κ., « “Ἐκσυρικτέον ἄρα τὰ χυδαϊστὶ φιλοσοφεῖν ἐπαγγελλόμενα βιβλιδάρια” - Ἀπόπειρα ἕρμηνείας», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Δ΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008, σσ. 35-49

14. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἡ “ἐκ παλαιῶν καὶ νεωτέρων ἐρανισθεῖσα” προθεωρία τῆς Εἰσόδου Φυσικῆς ἀκροάσεως τοῦ Θεοφίλου Κορυδαλέα», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Δ΄, Τόμος Δ', Ἰωάννινα, Δώτιον, 2008

15. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ὁ Γεώργιος Ζαβίρας γιὰ τὸν Μεθόδιο Ἀνθρακίτη», στό: Γιὰ τὸν Μεθόδιο Ἀνθρακίτη, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σσ. 52-70

16. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἐπιμύθιο: Νίκου Ποταμίτη, Στὸν κακο-Μεθόδιο», στό: Γιὰ τὸν Μεθόδιο Ἀνθρακίτη, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σ. 92

17. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ὑπάρχει Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία; » , Κάτοπτρον Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, Α΄ (2007), σσ. 165-175

18. Ψημμένος, Νίκος Κ., « “Διὰ ταῦτα τοῖς ἐχθροῖς ὑπεῖξαν” οἱ Γραικοί», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Β΄, Τόμος Β΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σσ. 95-120

19. Ψημμένος, Νίκος Κ., « “Ἡμεῖς δὲ φαμέν”- Ὁ ἀντι-αριστοτελικὸς λόγος τοῦ Χριστοφόρου Κοντολέοντα», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Β΄, Τόμος Β΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σσ. 151-163

20. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Μεθόδιος Ἀνθρακίτης. Προβλήματα προσέγγισης τοῦ ἔργου του», στό: Γιὰ τὸν Μεθόδιο Ἀνθρακίτη, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σσ. 41-51

21. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Μεθοδίου Ἀνθρακίτη “πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν Ἰωαννίνων” ὡς ἱστορικοφιλοσοφικὴ μαρτυρία», στό: Γιὰ τὸν Μεθόδιο Ἀνθρακίτη, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σσ. 71-85

22. Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος, « [Περὶ καθόλου]. Εἰσαγωγὴ τῆς λογικῆς πραγματείας μεθοδίου ἀνθρακίτου, φφ. 77α-84β», στό: Γιὰ τὸν Μεθόδιο Ἀνθρακίτη, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σσ. 95-108

23. Ψημμένος, Νίκος Κ., Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Β΄, Προκορυδαλικὴ περίοδος:Οἱ πρῶτοι θεολογήσαντες καὶ φιλοσοφήσαντες, Τόμος Β΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, 178 σ.

24. Ψημμένος, Νίκος Κ., Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Β΄ . Τόμος Β', .Προκορυδαλικὴ περίοδος: Οἱ πρῶτοι θεολογήσαντες καὶ φιλοσοφήσαντες, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, 178 σ.

25. Ψημμένος, Νίκος Κ., « “Φιλοσόφει τὴν κατὰ Χριστὸν φιλοσοφίαν”- Φιλοσοφία καὶ θεολογία στὸν ἑλληνικὸ 16ο αἰώνα», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Β΄, Τόμος Β΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σσ. 121-131

26. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς τῆς νεοελληνικῆς φιλοσοφίας: Ἡ περίπτωση τοῦ Ἑρμοδώρου Ληστάρχου», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Β΄, Τόμος Β΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σσ. 165-176

27. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἱστορικοφιλοσοφικὴ εἰσαγωγή: “Ἀθεΐζουσι” καὶ “συναθεΐζουσι”», στό: Γιὰ τὸν Μεθόδιο Ἀνθρακίτη, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σσ. 13-40

28. Ψημμένος, Νίκος Κ., Γιὰ τὸν Μεθόδιο Ἀνθρακίτη . Μελετήματα, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, 111 σ.

29. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Τὸ μήνυμα τοῦ Μεθοδίου Ἀνθρακίτη», στό: Γιὰ τὸν Μεθόδιο Ἀνθρακίτη, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σσ. 86-89

30. Ψημμένος, Νίκος Κ., Περὶ βλεμμάτων, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, 47 σ.

31. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ὕβρις καὶ ἐπιχείρημα. Ὁ Ματθαῖος Καμαριώτης γιὰ τὸν Γεώργιο Γεμιστό-Πλήθωνα», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Β΄, Τόμος Β΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σσ. 13-93

32. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Καρανάσιου Χαρίτωνα: «Sebastos Trapezuntios Kyminetes (1632-1702) - Biographie, Werkheuristik und die ediotio princeps der Exegese zu “De virtute” des Pseudo - Aristoteles». Serta Graeca - Beiträge zur Efrorschung griechi-scher Texte, herausgegeben von Klaus Alpers, Dieter Harlfinger und Diether R. Reinsch, Band 10, Dr. ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden, 2001, Σχ. 8ο, σσ. XVII + 376 + 12 Abbildungen » , Κάτοπτρον Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, Α΄ (2007), σσ. 187-196

33. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ὁ “Λόγος” τοῦ Μανουὴλ Κορινθίου “κατὰ Γεμιστοῦ καὶ Βησσαρίωνος”», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-Β΄, Τόμος Β΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, σσ. 133-150

34. Ψημμένος, Νίκος Κ., Γιὰ τὸν Μεθόδιο Ἀνθρακίτη. Μελετήματα, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, 111 σ.

35. Ψημμένος, Νίκος Κ., Σωκράτης. Ἕνα δοκίμιο - δώδεκα ἐρωτήματα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2007, 159 σ.

36. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Ψυχοπαίδης, Γιάννης, Μαγγίνη, Γκόλφω Ε., Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Ρόκου, Βασιλική, Σακελλαριάδης, Θανάσης Γ., Σαρακατσιάνος, Χρῆστος, Μαυρογιῶργος, Γιῶργος, Μπενάτσης, Ἀπόστολος, Κανάτσης, Τάσος, Παπαϊωάννου, Βασίλης, Δημητριάδου, Εὐλαμπία, Γουνελᾶ, Λητώ, Μάργαρη, Ἑλένη, Στεφάνου, Τάκης, Παπαϊωάννου, Ἀριάδνη, Ρόκος, Κυριάκος, Χουλιαρᾶς, Γιῶργος, Παπαγιάννης, Θόδωρος, Παπαγεωργίου, Γεώργιος Θ., Πρακτικὰ Πανελλήνιου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου , Τὰ ἔργα τέχνης καὶ ὁ τόπος τους, 09-10/09/2005, Ἰωάννινα, Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 2006, 206 σ.

37. Ψημμένος, Νίκος Κ., Ἐμπεσὼν ἐν Ἐμπεσῷ, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2006, 46 σ.

38. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὰ σύμβολα στὴν τέχνη τοῦ Κώστα Ντιό», στό: Πρακτικὰ Πανελλήνιου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Τὰ ἔργα τέχνης καὶ ὁ τόπος τους, Ἐλληνικὸ Ἰωαννίνων, 2006, σσ. 47-57

39. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Καψωμένος, Ἐρατοσθένης Γ., Πασχάλης, Βασίλης, Σακελλαριάδης, Θανάσης Γ., Δερμεντζόπουλος, Χρῆστος, Διοματάρη, Μαριλένα, Λέτσιος, Βασίλης, Κίσκιρα-Soderquist, Μάρθα, Κράββαρης, Δημήτρης, Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου , Manifeste du Surréalisme: 80 χρόνια μετά, 20/10/2004, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων-Τομέας Φιλοσοφίας, 2005, 156 σ.

40. Ψημμένος, Νίκος Κ., Τρία λαχνίσματα τῶν παιδιῶν τῆς Ποταμιᾶς. Ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2005, 47 σ.

41. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Hans Arp: “Ich bin der grosse Derdiedas”», στό: Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου, Manifeste du Surréalisme: 80 χρόνια μετά, Ἰωάννινα, 2005, σσ. 13-17

42. Ψημμένος, Νίκος Κ., Στῆς Ποταμιᾶς τ'ἀηδόνι. Ἐλεγεῖα, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2005, 30 σ.

43. Ψημμένος, Νίκος Κ., Συμβολὴ στὸ τοπωνυμικὸ τῆς Ποταμιᾶς, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2005, 103 σσ.

44. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Περὶ τῆς κριτικῆς ποιητικῶν κειμένων » , Παρέμβαση, 127 (2004), σσ. 14-17

45. Ψημμένος, Νίκος Κ., Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-A΄, Οἱ πηγὲς τῆς Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, Τόμος Α΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2004, 169 σ.

46. Ψημμένος, Νίκος Κ., Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-A΄ . Τόμος Α΄, .Οἱ πηγὲς τῆς Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2004, 169 σ.

47. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἡ “Νέα Ἑλλὰς” τοῦ Γεωργίου Ζαβίρα ὡς ἱστορικοφιλοσοφικὴ πηγή», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-A΄, Τόμος Α΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2004, σσ. 119-134

48. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Εἰσαγωγή:Οἱ γραμματολογικὲς πηγὲς τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-A΄, Τόμος Α΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2004, σσ. 13-22

49. Ψημμένος, Νίκος Κ., Τὰ λόγια τῆς ροδιᾶς μας. Χρονικὸ τῆς Ποταμιᾶς, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2004, 46 σ.

50. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ὁ Κωνσταντῖνος Μ. Κούμας ὡς ἱστορικὸς τῆς νεοελληνικῆς φιλοσοφίας», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-A΄, Τόμος Α΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2004, σσ. 135-166

51. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἀλεξάνδρου Ἑλλαδίου γιὰ τὴν παιδεία τοῦ Γένους στὴν αὐγὴ τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-A΄, Τόμος Α΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2004, σσ. 23-52

52. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἡ “Ἐπιτετμημένη ἐπαρίθμησις” τοῦ Δημητρίου Προκοπίου ὡς πηγὴ γνώσης τῆς νεοελληνικῆς φιλοσοφίας», στό: Μελετήματα Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας-A΄, Τόμος Β΄, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2004, σσ. 53-117

53. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ein philosophisches Vorlesungsheft aus dem philologischen Gymnasium zu Smyrna», στό: Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig, Konferenz an der Universität Leipzig, Leipzig, 2003, σσ. 49-54

54. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡμεῖς δὲ φαμέν - Ὁ ἀντιαριστοτελικὸς λόγος τοῦ Χριστοφόρου Κοντολέοντα», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Συνεδρίου Κυθηραϊκῶν Μελετῶν, Κύθηρα: Μύθος καὶ Πραγματικότητα, Τόμ. Α΄, Κύθηρα, 2003, σσ. 423-431

55. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἀλέξανδρου Ἑλλάδιου γιὰ τὴν παιδεία τοῦ Γένους στὴν αὐγὴ τοῦ νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ», στό: Πρακτικὰ Συμποσίου, Ἀλέξανδρος Ἑλλάδιος ὁ Λαρισαῖος - Alexander Helladius the Larissaean, Λάρισα, 2003, σσ. 517-537

56. Ψημμένος, Νίκος Κ., Μακρίδης, Βασίλειος Ν., Καραθανάσης, Ἀθανάσιος Ε., Moennig, Ulrich, Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η., Καραμανώλης, Γεώργιος Ἐμμαν., Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Ἀγγελικὴ Γ., Wilson, Renate, Schultheib, Ernest - Friedrich, Παναγιωτίδου, Ἰοκάστη Ε., Πρακτικὰ Συμποσίου , Ἀλέξανδρος Ἑλλάδιος ὁ Λαρισαῖος - Alexander Helladius the Larissaean, 4-5/09/1999, Λάρισα, University Studio Press, 2003, 551 σ.

57. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ντιὸς Κώστας, “Ζωγραφικὲς ἑνότητες περιόδου 1987-2000”, Κοζάνη, Ἐκδ., “Praxis Μ.Β.Π.Ε.”, 2001 » , Παρέμβαση, 121 (2003), σσ. 33-35

58. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Στάθηκε στὸν πόνο. Γιὰ τὴν ἔκθεση τῆς Ἑλένης Μπότσιου», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 20/6/2003, σ. 16

59. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Σταμπουλίδου, Ἑλένη, Henrich, Günther S., Meyer, Hans Joachim, Suppé, Frank Thomas, Haupt, Eric, Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig , Konferenz an der Universität Leipzig, 16-18/10/ 1996, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2003, 123 σ.

60. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ὕβρις καὶ ἐπιχείρημα. Ὁ Ματθαῖος Καμαριώτης γιὰ τὸν Γεώργιο Γεμιστὸ-Πλήθωνα», Δωδώνη, 32(2003) , σσ. 49-101

61. Ψημμένος, Νίκος Κ., «“Μνήμη Βασιλείου Ν. Τατάκη (1896-1986)” - Πρακτικὰ ἡμερίδας. Ἄνδρος, 2 Ἰουνίου 2001. Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Ἀνδριακὰ χρονικὰ ἀρ. 33. Ἄνδρος, 2002, 107 σ.», Δωδώνη, 32(2003) , σσ. 353-357

62. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ παιδεία στὴ Θεσσαλία τῶν χρόνων τῆς ὕστερης Τουρκοκρατίας», στό: Πρακτικὰ Α΄ Ἱστορικοῦ-Ἀρχαιολογικοῦ Συνεδρίου, Ἁγιά. Ἱστορικὰ-Ἀρχαιολογικὰ, Ἁγιὰ, 2002, σσ. 81-85

63. Ψημμένος, Νίκος Κ., Γέρνοντας, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2002, 46 σ.

64. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ὁ Γεώργιος Ζαβίρας γιὰ τὸν Μεθόδιο Ἀνθρακίτη», στό: Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Ἡ Λογιοσύνη τοῦ Ἀνατολικοῦ Ζαγορίου, Ἰωάννινα, 2002, σσ. 33-44

65. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Κύρκος, Βασίλειος Α., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Μαραζόπουλος, Χρῆστος Π., Γκότοβος, Ἀθανάσιος Ν., Σπυριδάκης, Σωτήρης, Γιαννακοῦ, Μαρία, Παπαευσταθίου-Τσάγκα, Μαρία, Μπενάτσης, Ἀπόστολος, Ρογκότης, Χρίστος Δ., Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου , Ἡ Λογιοσύνη τοῦ Ἀνατολικοῦ Ζαγορίου, 22-24/6/2001, Δῆμος Ἀνατ. Ζαγορίου-Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 2002, 206 σ.

66. Ψημμένος, Νίκος Κ., «“Ἀθεΐζουσι” καὶ “συναθεΐζουσι” [Μέρος Β΄] » , Ἄρδην, 28 (2001), σσ. 72-74

67. Ψημμένος, Νίκος Κ., Ἀσκήσεις ἐπὶ χάρτου. Σαράντα χαϊκοῦ, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2001, 46 σ.

68. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ περὶ ἐμφύτων ἰδεῶν ἐπιχειρηματολογία τοῦ Θεοδώρου Καβαλλιώτη » , Ὁ Ἐρανιστής, 23 (2001), σσ. 97-113

69. Κορυδαλεύς, Θεόφιλος-Θεοδόσιος, «“Ὑπομνήματα συνοπτικά, καὶ ζητήματα εἰς τὴν περὶ Οὐρανοῦ πραγματείαν” (ἀπόσπασμα) » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 8 (2001), σσ. 42-52

70. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὰ τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 7 (2001), σσ. 52-56

71. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Φιλοσοφία καὶ αὐτοσυνειδησία στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας. Συστηματικὴ προσέγγιση», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 4/1/2001, σσ. 12-13

72. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ζητήματα τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 7 (2001), σσ. 1-6

73. Ἰωάννου, Φίλιππος, «“Μάθημα εἰσαγωγικὸν εἰς τὴν μεταφυσικήν”. “Εὐρωπαϊκὸς ἐρανιστής”. Τόμος Β΄, Φυλλάδιον Α΄ τοῦ Α΄ ἔτους, ἐν Ἀθήναις 1840 (πλῆρες κείμενο) » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 8 (2001), σσ. 53-63

74. Κοτζιᾶς, Νικόλαος, «“Σχελλίγγιος, ἤτοι ὀλίγα τινὰ περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς φιλοσοφίας αὐτοῦ”. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Δ. Ἀθ. Μαυρομμάτη, 1855, σελ. 6-16 . “Δευτέρα περίοδος, καθ' ἣν ὁ Σχελλίγγιος ἦν ὅλως τοῦ Φιχθίου ἀνεξάρτητος”» , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 7 (2001), σσ. 39-46

75. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὰ τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 8 (2001), σ. 64

76. Ψημμένος, Νίκος Κ., Ποτάμιοι στίχοι, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2001, 46 σ.

77. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὰ τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 6 (2000), σσ. 55-56

78. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὸ μήνυμα τοῦ Μεθοδίου Ἀνθρακίτη», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 30/11/2000, σ. 19

79. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἀθανασία . Ἕνα φιλοσοφικὸ πρόβλημα» , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 19 (2000), σσ. 28-29

80. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Φιλοσοφία καὶ αὐτοσυνειδησία στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας . Συστηματικὴ προσέγγιση» , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 6 (2000), σσ. 1-7

81. Καροῦσος, Θεόδωρος, «Δοκίμιον τῆς Ἱστορίας τῆς ἀρχαίας παρ' Ἑλλησι φιλοσοφίας. Ἐκδίδοται κατ' ἐντολὴν τοῦ συγγραφέως ὑπὸ Διονυσίου Λιναρδάτου Ἑλληνοδιδασκάλου. Ἐν Ἀθήναις, δαπάνῃ τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1888, σελ. θ΄-ιβ΄ (Εἰσαγωγὴ) καὶ 248-253 (Σκεπτισμός) » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 5 (2000), σσ. 37-46

82. Κουτσουβέλης, Ἀντώνιος, «“Ἱστορία τῆς νεωτέρας φιλοσοφίας, ἀπὸ τῆς ἀναγεννήσεως τῶν γραμμάτων ἐν τῇ δύσει μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς”. Ἐν Ἀθήναις 1907, σσ. 84-94. . Ἡ Γαλλικὴ φιλοσοφία τοῦ 18ου αἰῶνος» , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 6 (2000), σσ. 46-54

83. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὰ τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 5 (2000), σσ.47-48

84. Ψημμένος, Νίκος Κ., «“Ἀθεΐζουσι” καὶ “συναθεΐζουσι” [Μέρος Α΄] » , Ἄρδην, 27 (2000), σσ. 42-45

85. Ψημμένος, Νίκος Κ., Ἐπιστολὴ πρὸς Μπαλάνον Βασιλόπουλον. “Ἀντιπελάργησις”, Βιέννη 1816, Ἰωάννινα, Ζωσιμαῖα Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Ἰωαννίνων, 2000, 75 σ.

86. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Προσφώνηση » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 39-40 (1999-2000), σσ. 17-19

87. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Προσφώνηση στὸ Συμπόσιο Αἰσθητικῆς “Τὸ Ἐρώτημα περὶ Τέχνης σήμερα” » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 39-40 (1999-2000), σσ. 17-19

88. Βενθύλος, Ἰωάννης, «Ὅροι διερμηνευτικῆς Εὐγενίου τοῦ Πάνυ . Ἀπὸ τὸ ἔργο “Περὶ ἑρμηνείας… ᾧ προστέθειται τὸ Ὅροι διερμηνευτικῆς Εὐγενίου τοῦ πάνυ”. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Α. Κορομηλᾶ. Κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ Ἑρμοῦ, ἀρ. 215. 1845. Σελ. 15-31» , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 3 (1999), σσ. 18-29

89. Γρηγοριάδης, Περικλῆς, «Περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς κατὰ Πλάτωνα [ἀπόσπασμα], σσ. 45-55 » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 4 (1999), σσ. 34-41

90. Ψημμένος, Νίκος Κ., Πλουμίδης, Γεώργιος Σπ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Παπαδημητρίου, Εὐαγγελία, Καψωμένος, Ἐρατοσθένης Γ., Παπαδημητρίου, Εὐθύμης, Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου , Ρήγας. Γιὰ μιὰ νέα ἐρευνητικὴ συγκομιδή, 28-31/03/1998, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 1999, 92 σ.

91. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὰ τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 4 (1999), σσ. 46-48

92. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Δημήτριος Νικολίδης: ἕνας φίλος τοῦ νεαροῦ Hegel», στό: Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Ρήγας. Γιὰ μιὰ νέα ἐρευνητικὴ συγκομιδή, Ἰωάννινα, 1999, σσ. 43-52

93. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὸ Κέντρο Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας » , Iris, 4 (1999), σσ. 12-13

94. Ψημμένος, Νίκος Κ., Μαρτυρίες, Ἰωάννινα, Δώτιον, 1999, 44 σ.

95. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὸ στοιχεῖο τῆς ἀντιπαράθεσης ὡς κύριο γνώρισμα τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς (Ἀπόπειρα μιᾶς νέας ἐρευνητικῆς συγκομιδῆς), Κοζάνη, 1999, σσ. 425-437

96. «Στὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων: ὑπὸ ἐκπόνηση διδακτορικὲς διατριβὲς γιὰ προβλήματα τῆς νεοελληνικῆς φιλοσοφίας » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 3 (1999), σ. 7

97. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὰ τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 3 (1999), σσ. 30-32

98. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὸ σχῆμα τοῦ νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ», Ἐλευθεροτυπία. Τὰ Ἱστορικά, 23/12/1999, σσ. 16-17

99. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἀργυροπούλου Ρωξάνη Δ. (ἐπιμ.), “Ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 1828 ὣς τὸ 1922 - Ἀνθολογία κειμένων μὲ εἰσαγωγὴ καὶ σχόλια”. Τόμος Α΄: “Εὐρωπαϊκὲς ἐπιδράσεις καὶ προσπάθειες γιὰ μιὰ ἐθνικὴ φιλοσοφία 1828-1875”. Τόμος Β΄ “Ἡ φιλοσοφία μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ θρησκείας, 1876-1922”, ἐκδ. “Γνώση”,Φιλοσοφικὴ καὶ πολιτικὴ βιβλιοθήκη, ἀρ. 49-50, Ἀθήνα 1995-1998, Σχ. 8ο, 535 σ.+714 σ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 4 (1999), σσ. 42-45

100. Ψημμένος, Νίκος Κ., Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ.. Ἑξαμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας τοῦ Τομέα Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Ἰωάννινα, 1998-2001

101. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τί εἶναι τὸ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 1 (1998), σσ. 1-2

102. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὰ τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 2 (1998), σ. 40

103. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Ἀποστολόπουλος, Δημήτριος Γ., Καραφύλλης, Γρηγόρης, Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., Μιχαηλάρης, Παναγιώτης Δ., Καρᾶς, Γιάννης, Φραγκίσκος, Ἐμμανουὴλ Ν., Ταμπάκη, Ἄννα, Πάτσιου, Βίκυ, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Βιβλιογραφία 1945-1995, Ἀθήνα, Κέντρο Φιλοσοφικῶν Ἐρευνῶν-Τομέας Φιλοσοφίας, 1998, 315 σ.

104. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης γιὰ τὴν πρώτη “ἀρχὴ” τῶν ἐννοιῶν » , Ἐνημερωτικὸ δελτίο τοῦ Λαογραφικοῦ - Ἱστορικοῦ Μουσείου Λάρισας (1998), σσ. 41-50

105. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Μιὰ κριτικὴ τῆς κριτικῆς τοῦ Καλλιγᾶ γιὰ δύο ἔργα τοῦ Καΐρη», στό: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συμποσίου, Θεόφιλος Καΐρης, Ἄνδρος, 1998, σσ. 61-70

106. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Προβλήματα τῆς φιλοσοφικῆς ὁρολογίας στὰ ἐξώφυλλα ἑνὸς ἐγχειριδίου Λογικῆς τοῦ ἔτους 1839», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Φιλοσοφία, Ἐπιστῆμες καὶ Πολιτική, Ἰωάννινα, 1998, σσ. 503-513

107. «Ἀπὸ τὰ προσκτήματα » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 1 (1998), σσ. 3-4

108. «Ἀπὸ τὰ προσκτήματα » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 2 (1998), σσ. 4-6

109. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὰ τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 1 (1998), σσ. 31-32

110. Βούλγαρις, Εὐγένιος, «Δοξασίαι τῶν παλαιῶντε καὶ νεωτέρων περὶ τῆς τῶν ἐννοιῶν ἀρχῆς » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 2 (1998), σσ. 35-39

111. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Οἱ παραδόσεις τοῦ Φιλίππου Ἰωάννου γιὰ τὴν ἠθικὴ φιλοσοφία στὴ χειρόγραφη ἀπόδοσή τους ἀπὸ τὸν μαθητή του Σπυρίδωνα Λάμπρο», στό: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεσσαλοὶ Φιλόσοφοι, Λάρισα - Τσαρίτσανη, 1998, σσ. 167-176

112. Χαντζερῆς, Δημήτριος Ἀλέξανδρος, «“Ἀνάλυσις τῶν τεσσάρων περὶ ἀθανασίας τῆς ψυχῆς λόγων, οὕσπερ Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι προτίθησιν”. Στὸ ἔργο του “Ἱστορία τῆς παρ' Ἕλλησι φιλοσοφίας”, Ἀθήνα 1867, σσ. 350-356 » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 1 (1998), σσ. 27-30

113. Ψημμένος, Νίκος Κ., «“Ἀλλὰ καὶ ἄλλως τυγχάνω σχολιάζων…” » , Σημειώσεις, 50 (1998), σσ. 37-40

114. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ “ἐκ παλαιῶν καὶ νεωτέρων ἐρανισθεῖσα” Προθεωρία τῆς “Εἰσόδου Φυσικῆς ἀκροάσεως” τοῦ Θεοφίλου Κορυδαλέως», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Οἱ ἐπιστῆμες στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, Ἀθήνα, 1997, σσ. 143-147

115. Κούμας, Κωνσταντῖνος Μιχαήλ, Εἰσαγωγή, Θεμελιώδης Φιλοσοφία, Ἀθήνα, Ἑρμῆς, 1997, 126 σ.

116. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ “Νέα Ἑλλὰς” τοῦ Γεωργίου Ζαβίρα ὡς ἱστορικοφιλοσοφικὴ πηγή», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ Κοζάνη καὶ ἡ περιοχή της. Ἱστορία-Πολιτισμός, Κοζάνη, 1997, σσ. 653-665

117. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ Στωικὴ φιλοσοφία στὴ θεώρηση τοῦ Θεόφιλου Κορυδαλέα», στό: Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Ἐπίκτητος: ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, Πρέβεζα, 1997, σσ. 142-148

118. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ὁ Θεόφιλος Βέικος γιὰ τὸν Hegel», στό: Πρακτικὰ Ἐπιστημονικῆς Συνάντησης στὴ μνήμη τοῦ Θεόφιλου Βέικου, Ἐπιστημονικὴ Συνάντηση στὴ μνήμη τοῦ Θεόφιλου Βέικου, Ἰωάννινα, 1996, σσ. 173-180

119. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ Μεθοδίου Ἀνθρακίτη “Πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν Ἰωαννίνων” ὡς ἱστορικοφιλοσοφικὴ μαρτυρία», Δωδώνη, 15(1996) , σσ. 29-38

120. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ὁ Θεόφιλος Βέικος γιὰ τὸν Hegel», Δωδώνη, 25(1996) , σσ. 173-180

121. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ὁ “Λόγος” τοῦ Μανουὴλ Κορινθίου “κατὰ Γεμιστοῦ καὶ Βησσαρίωνος”», στό: Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου στὴ μνήμη τοῦ Δημαρᾶ, Νεοελληνικὴ Παιδεία καὶ Κοινωνία, Ἀθήνα, 1995, σσ. 15-27

122. Ψημμένος, Νίκος Κ., «“Ἐκσυρικτέον ἄρα τὸ χυδαϊστὶ φιλοσοφεῖν ἐπαγγελλόμενα βιβλιδάρια” . Ἀπόπειρα ἑρμηνείας» , Ὁ Ἐρανιστής, 20 (1995), σσ. 36-46

123. Ψημμένος, Νίκος Κ., « “Τὸ σταθερὸ σημεῖο, ὡστόσο, τῆς κίνησης ὡς κίνησης εἶναι τὸ ἐγώ”», στό: Ἱστορία καὶ ὑποκειμενικότητα στὴ φιλοσοφία τοῦ Χέγκελ, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 1995, σσ. 171-190

124. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Φιλοσοφία καὶ αὐτοσυνειδησία στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας», Polis an der Isar, 1/4/1994

125. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Μεθόδιος Ὀλυμπιώτης ὁ “ἐξ Ἀγυιᾶς”. Ἕνας “συνδρομητὴς” τοῦ Ἰωσήπου Μοισιόδακα», στό: Πρακτικὰ Β' Συνεδρίου Λαρισαϊκῶν Σπουδῶν, Συνέδριο Λαρισαϊκῶν Σπουδῶν, Λάρισα, 1994, σσ. 155-170

126. Τσίτσαρης, Ναοὺμ Χρ., Τραγούδια τῆς πατρίδας μου. Τραγούδια τῆς Σιάτιστας, Ἰωάννινα, Δώτιον, 1994, 62 σ.

127. Ψημμένος, Νίκος Κ., «“Τότε ὁ Σωκράτης ἀνακάθισε στὸ κρεβάτι του…” » , Ρόπτρο, 8 (1994), σσ.5-7

128. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Φιλοσοφία καὶ αὐτοσυνειδησία στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας», Πόλις an der Isar, σ. 5

129. Ψημμένος, Νίκος Κ., Ὑπόμνημα σπουδῶν καὶ ἐπιστημονικῆς δραστηριότητας, Ἰωάννινα, Δώτιον, 1994, 60 σ.

130. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ “Νέα Ἑλλὰς” τοῦ Γ. Ζαβίρα ὡς ἱστορικοφιλοσοφικὴ πηγή » , Σιατιστινά, 11 (1994), σσ. 8-19

131. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ συμβολὴ τῶν Σιατιστέων στὸ νεοελληνικὸ Διαφωτισμό», στό: Πρακτικὰ Α' Ἀναπτυξιακοῦ Συνέδριο Δήμου Σιάτιστας, Ἡ Σιάτιστα μπροστὰ στὸ 2000. Προβλήματα καὶ Προοπτικὲς, Σιάτιστα, 1994, σσ. 18-35

132. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ Μεθοδίου Ἀνθρακίτη “Πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν Ἰωαννίνων” ὡς ἱστορικοφιλοσοφικὴ μαρτυρία», στό: Πρακτικὰ Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας, Ἡ Φιλοσοφία στὰ Γιάννινα. 250 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔλευση τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη στὴν πόλη μας, Γιάννινα, 1993, σσ. 29-38

133. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Stassinopoulou Maria A., “Weltgeschichte im Denken eines griechischen Aufklärers - Konstantinos Michail Koumas als Historiograph”. Studien zur Geschichte Südosteuropas, herausgegeben von Gunnar Hering, Bd. 9 Peter Lang, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris- Wien 1992, ΙΧ+339 S.», Δωδώνη, 22(1993) , σσ. 343-350

134. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ὁ Γληνὸς γιὰ τὸν Hegel», στό: Δημήτρης Γληνός. Παιδαγωγὸς καὶ Φιλόσοφος, Ἀθήνα, Gutenberg, 1983, σσ. 48-58

135. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἡ φιλοσοφία τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας (1453-1821)», στό: Μακεδονία. Ἀρχαιολογία - Πολιτισμός, Ἀθήνα, 1993, σσ. 285-313

136. Ὀλυμπιώτης, Μεθόδιος, Μικρὰ ἑρμηνεία τοῦ Πιστεύω, Ἰωάννινα, Δώτιον, 1993, 34 σ.

137. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν τέχνη καὶ ἀπάντηση τοῦ Σπύρου Παπασπύρου», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 13/3/1992, χ. σ.

138. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τοπωνυμικὸ τῆς περιοχῆς Ζαγορίου», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 5/3/1992, σ. 7

139. Ψημμένος, Νίκος Κ., «“Φιλοσόφει τὴν κατὰ Χριστὸν φιλοσοφίαν” . Φιλοσοφία καὶ θεολογία στὸν ἑλληνικὸ 16ο αἰώνα» , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 30 (1992), σσ. 279-285

140. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Καρπόζηλου Μάρθα,“Τὰ Ἑλληνικὰ οἰκογενειακὰ φιλολογικὰ περιοδικά (1847-1900)”, Ἰωάννινα, Ἐκδ., Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 1991», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 9/8/1991, σ. 15

141. Ψημμένος, Νίκος Κ., Καραφύλλης, Γρηγόρης, Βαρβούνης, Μανόλης Γ., Ἠλιούδης, Ἰωάννης Ν., Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Παπαζήσης, Τριαντάφυλλος Δημ., Σπανός, Κώστας Β., Παπαδοπούλου, Ἀρχοντία Β., Χρυσοστόμου, Παῦλος, Πετρονώτης, Ἀργύρης, Βογιατζῆς, Φώτης, Παπαθανάση-Μουσιόπουλου, Καλλιόπη, Σκούρτης, Ἰωάννης Α., Κοντοβᾶς, Βασίλειος Θ., Γαλλῆς, Κ. Ι., Τουφεξῆς, Γεώργιος, Γουριώτης, Γ. Κ., Ντρογκούλης, Γιῶργος Β., Σδρόλια, Σοφία, Φλώρου, Καλ., Πασαλῆς, Ἀφ. Δ., Παπαγιάννης, Χ. Ι., Κατσαροῦ, Νικ., Σπυροπούλου, Ἄννα, Σακέρογλου, Ἀθηνᾶ, Πρακτικὰ Α' Συνεδρίου Τυρναβίτικων Σπουδῶν , Συνέδριο Τυρναβίτικων Σπουδῶν, 9-10/9/1990, Τύρναβος, Δῆμος Τυρνάβου, 1991, 314 σ.

142. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἑλληνορωμαϊκὲς ἀναμνήσεις στὰ ἔργα τοῦ Lambro», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 4/6/1991, σ. 7

143. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὸ τοπίο ὡς μέσο ἔκφρασης. Σκέψεις γιὰ τὴ ζωγραφικὴ τοῦ Χαράλαμπου Κωστόπουλου», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 1/5/1991, σ. 7

144. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Σχόλιον εἰκαστικόν», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 27/6/1991, σ. 2

145. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ τέχνη στὴν πολλαπλότητα τῶν ἀναζητήσεων ἢ ἡ τέχνη τοῦ Σιουκρὶ Σάκο», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 23/5/1991, σ. 7

146. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ τέχνη ὡς ἄλλοθι;», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 9/5/1991, σ. 7

147. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ὁ Hans Szyzskowits στὰ Γιάννινα. Τὸ ἑλληνικὸ τοπίο στὴ θεώρηση ἑνὸς Βορείου», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 15/7/1991

148. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ μαρτυρία τοῦ Κωνσταντίνου Μ. Κούμα γιὰ τὸν δάσκαλό του Ἰωάννη Δημητριάδη - Πέζαρο», στό: Πρακτικὰ Α' Συνεδρίου Τυρναβίτικων Σπουδῶν, Συνέδριο Τυρναβίτικων Σπουδῶν, Τύρναβος, 1991, σσ. 179-184

149. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ ἐσωτερικὴ ὀπτικὴ τῆς Ντίνας Κουνάδη», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 8/6/1991, σ. 7

150. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἀπόστολου ἢ ἡ αἰσθητικὴ τῆς ἀσχήμιας μας», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 15/5/1991, σ. 7

151. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὸ φῶς τῶν Ζαγοροχωρίων. Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκθεση τῶν ὑδατογραφιῶν τοῦ Ἀντρέα Σπυρόπουλου», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 25/4/1991, σ. 7

152. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Προσφώνηση», Δωδώνη, 20(1991) , σσ. 69-70

153. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ - Οἱ συντεταγμένες τῆς βαλκανικῆς σκέψης τὸν 18ο αἰώνα”, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, Νεοελληνικὴ Προσωπογραφία ἀρ. 5, 1985, 397 σ. » , Ἑλληνικά, 41 (1990), σσ. 438-441

154. Μαυροκορδάτος, Νικόλαος, « Περὶ τῶν καθηκόντων βίβλος», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 61-75

155. Φιλιππίδης, Δημήτριος-Δανιήλ, « Ἀπόπειρα ἀναλύσεως τοῦ νοουμένου», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 309-320

156. Βούλγαρις, Εὐγένιος, « Ἡ λογικὴ ἐκ παλαιῶν τε καὶ νεωτέρων συνερανισθεῖσα. Προδιατριβὴ Τρίτη», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 104-118

157. Βούλγαρις, Εὐγένιος, « Ἡ λογικὴ ἐκ παλαιῶν τε καὶ νεωτέρων συνερανισθεῖσα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 263-267

158. Δαμοδός, Βικέντιος, « Συνταγμάτιον τῆς Μεταφυσικῆς», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 87-104

159. Καταρτζῆς, Δημήτριος, « Ἐγκώμιον τοῦ φιλοσόφου, μακαρισμὸς τοῦ ὀρθοδόξου, ψόγος τοῦ ἄθεου, ταλάνισμα τοῦ δεισιδαίμων», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 184-197

160. Ψημμένος, Νίκος Κ., Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821 . Ἀνθολογία κειμένων μὲ εἰσαγωγὴ καὶ σχόλια. Τόμος Β΄, .Ἡ ἐπικράτηση τῆς νεωτερικῆς φιλοσοφίας, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, 566 σσ.

161. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, « Προλεγόμενα στὰ Ἠθικὰ Νικομάχεια», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 403-418

162. Βενιαμίν, ὁ Λέσβιος, « Στοιχεῖα μεταφυσικῆς. Πρὸς τοὺς φιλαναγνώστας», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 252-256

163. Βενιαμίν, ὁ Λέσβιος, « Στοιχεῖα ἠθικῆς», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 371-385

164. Μοισιόδαξ, Ἰώσηπος, « Ἀπολογία», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 347-358

165. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, « Ἀληθὴς Εὐδαιμονία ἤτοι βάσις πάσης θρησκείας», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 197-222

166. Βούλγαρις, Εὐγένιος, « Ἡ λογικὴ ἐκ παλαιῶν τε καὶ νεωτέρων συνερανισθεῖσα. Προδιατριβὴ Πρώτη», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 48-60

167. Βούλγαρις, Εὐγένιος, « Ἐπιστολὴ τοῦ σοφωτάτου κυρίου Εὐγενίου Ἀρχιεπισκόπου πρώην Σλαβωνίου καὶ Χερσῶνος. Τεργεστίῳ, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Ἰωάννου Μπατίστα Σπερανδίου, 1797, σσ. 30-43», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 271-278

168. Δούκας, Νεόφυτος, « Μεταφυσικὴ εἰς τέσσαρα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 256-262

169. Κούμας, Κωνσταντῖνος Μιχαήλ, « Σύνταγμα Φιλοσοφίας. Περὶ τῶν Πρώτων ἀρχῶν τῶν φιλοσοφικῶν γνώσεων», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 236-251

170. Βενιαμίν, ὁ Λέσβιος, « Στοιχεῖα μεταφυσικῆς. Περὶ διαλέκτων καὶ γραμμάτων», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 321-345

171. Μαυροκορδάτος, Νικόλαος, « Φιλοθέου Πάρεργα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 41-47

172. Παμπλέκης, Χριστόδουλος Εὐστάθιος, « Περὶ Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας, Φυσικῶν, Μεταφυσικῶν, Πνευματικῶν καὶ Θείων Ἀρχῶν», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 173-184

173. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, « Καλοκινήματα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 267-270

174. Βάμβας, Νεόφυτος, « Στοιχεῖα τῆς φιλοσοφικῆς ἠθικῆς», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 386-392

175. Βούλγαρις, Εὐγένιος, « Κατὰ τοῦ τῶν Ὠκελλιτῶν Συστήματος», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 126-138

176. Δαμοδός, Βικέντιος, « Σύνοψις ἠθικῆς φιλοσοφίας», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 75-86

177. Θεοτόκης, Νικηφόρος, « Στοιχεῖα Φυσικῆς ἐκ νεωτέρων συνερανισθέντα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 139-146

178. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, « Στοχασμοὶ αὐτοσχέδιοι περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ γλώσσης», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 222-235

179. Κούμας, Κωνσταντῖνος Μιχαήλ, « Σύνταγμα Φιλοσοφίας. Περὶ τῶν νόμων τῆς κατωτέρας γνωστικῆς δυνάμεως, ἤγουν τῆς Αἰσθήσεως, ὅπου καὶ περὶ Τόπου καὶ Χρόνου», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 278-293

180. Κούρσουλας, Νικόλαος, « Εἰς τὴν τοῦ Ἀριστοτέλους φυσικὴν πραγματείαν ὑπομνήματα καὶ ζητήματα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 231-235

181. Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος, « Κατὰ τῶν Πλήθωνος ἀποριῶν ἐπ' Ἀριστοτέλει», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 94-97

182. Τραπεζούντιος, Γεώργιος, « Περὶ τῆς ἀληθείας τῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 82-91

183. Ἀποστόλης, Μιχαήλ, « Πρὸς τὰς ὑπὲρ Ἀριστοτέλους περὶ οὐσίας κατὰ Πλήθωνος Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ ἀντιλήψεις. Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν σοφώτατον Βησσαρίωνα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 114-117

184. Βησσαρίων, « Μιχαήλῳ τῷ Ἀποστόλῃ. Ἐπιστολή», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 120-124

185. Γαζῆς, Θεόδωρος, « Πρὸς Πλήθωνα ὑπὲρ Ἀριστοτέλους», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 112-114

186. Γραδενίγος, Ἰλαρίων, « Ἐπιστολή: Τῷ σοφωτάτῳ καὶ ἐν ἰατροῖς ἐξοχωτάτῳ κυρίῳ Ἰωάννῃ τῷ Χαρτοφύλακι», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 166-169

187. Καμαριώτης, Ματθαῖος, « Ρητορικῆς Ἐπιτομὴ ἐκ τῶν τοῦ Ἑρμογένους», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 149-155

188. Κορυδαλεύς, Θεόφιλος-Θεοδόσιος, « Μεταφυσικὴ Ἀριστοτέλους», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 215-231

189. Ψημμένος, Νίκος Κ., Ὑπόμνημα στὸ Τμῆμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Ἰωάννινα, 1988, 51 σσ.

190. Μαυροκορδάτος, Ἀλέξανδρος, « Φροντίσματα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 293-315

191. Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος, « Περὶ τοῦ βιβλίου τοῦ Γεμιστοῦ, καὶ κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς πολυθεΐας», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Α', Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 94-97

192. Βησσαρίων, « Ἔλεγχοι τῶν κατὰ Πλάτωνος Βλασφημιῶν», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 91-94

193. Βλάχος, Γεράσιμος, « Εἰς ἅπασαν τὴν λογικὴν πραγματείαν τοῦ Ἀριστοτέλους παραφράσεις καὶ ζητήματα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 236-253

194. Γεμιστὸς-Πλήθων, Γεώργιος, « Περὶ ὧν Ἀριστοτέλης πρὸς Πλάτωνα διαφέρεται», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 67-68, 99-100

195. Ψημμένος, Νίκος Κ., Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821 . Ἀνθολογία κειμένων μὲ εἰσαγωγὴ καὶ σχόλια. Τόμος Α΄, .Ἡ κυριαρχία τοῦ Ἀριστοτελισμοῦ. Προκορυδαλικὴ καὶ κορυδαλικὴ περίοδος, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, 315 σ.

196. Ἐλεαβοῦλκος, Θεοφάνης, « Ἔλεγχος κατὰ τῶν ἀπαιδεύτως χρωμένων τοῖς λόγοις ἢ κατ' Ἑρμοδώρου», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 157-162

197. Κορυδαλεύς, Θεόφιλος-Θεοδόσιος, « Προοίμιον εἰς Λογικήν», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 255-266

198. Σουγδουρῆς, Γεώργιος, « Εἰσαγωγὴ Λογικῆς ἤτοι προδιοίκησις εἰς ἅπασαν τὴν λογικὴν μέθοδον τοῦ Ἀριστοτέλους», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 279-292

199. Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος, « Εἰς τὸ περὶ ἑρμηνείας βιβλίον ἐξήγησις», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 125-148

200. Ψημμένος, Νίκος Κ., Σαρδελῆς, Κώστας, Ζαγκόρσκ, ἀρχιμανδρίτης Σεργίου, Πλουμίδης, Γεώργιος Σπ., Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία, Παλιούρας, Ἀθανάσιος, Χρυσός, Εὐάγγελος, Πρακτικὰ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου , Μάξιμος ὁ Γραικός, Ἄρτα 1470-Μόσχα 1556, 28-30/10/1988, 1988

201. Βησσαρίων, « Πρὸς τὰ Πλήθωνος πρὸς Ἀριστοτέλη περὶ οὐσίας», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 110-112

202. Βλάχος, Γεράσιμος, « Ἁρμονία ὁριστικὴ τῶν ὄντων κατὰ τοὺς Ἑλλήνων σοφοὺς συντεθεῖσα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 267-279

203. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Der Begriff der Objektivität in Hegels. Auffassung der Vorsokratischen philosophie», στό: Philosophie et culture, 1988, σσ. 231-242

204. Γεμιστὸς-Πλήθων, Γεώργιος, « Πρὸς τὰς ὑπὲρ Ἀριστοτέλους Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου ἀντιλήψεις», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 75-81

205. Κάλλιστος, Ἀνδρόνικος, « Πρὸς τὰς Μιχαήλου Ἀποστόλου κατὰ Θεόδωρον ἀντιλήψεις», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 117-120

206. Κορυδαλεύς, Θεόφιλος-Θεοδόσιος, « Εἴσοδος Φυσικῆς ἀκροάσεως κατ' Ἀριστοτέλην», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 187-214

207. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ διαλεκτικὴ κυρίου καὶ δούλου στὸν Hegel καὶ στὸν Marx», στό: Πρακτικὰ Α' Πανελληνίου Συμποσίου, Ὁ Karl Marx καὶ ἡ φιλοσοφία, Ἰωάννινα, 1987, σσ. 102-113

208. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Κονδύλης Παναγιώτης, “Τὸ πρόβλημα τοῦ Σκεπτικισμοῦ στὸ Νεοελληνικὸ Διαφωτισμό”, Τὰ Ἱστορικὰ 5 (1986), σσ. 79-96 » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 28 (1986-1987), σσ. 373-374

209. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Camariano-Cioran A. “Contributions à l' histoire des relations Gréco-Rumaines. L' Épire et les pays Rumaines”, Ἔκδ. Ἑταιρείας Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν, Ἰωάννινα, 1984, XIV + 2 (χ. α.) + 222 σ. » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 28 (1986-1987), σ. 369

210. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Νοῦτσος Π., “Ἕνα μαθηματάριο 'μεταφυσικῆς' τοῦ Ἀθανασίου Ψαλίδα”, στό: “Ἤπειρος: Κοινωνία - Οἰκονομία 15ος-20ὸς αἰώνας” (Γιάννενα 4 - 7 Σεπτεμβρίου 1985), Γιάννενα, 1986, σσ. 337-345 » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 28 (1986-1987), σσ. 374-375

211. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Dimtscheva R., “L' époque des lumières en Bulgarie et en Grèce aux XVIII et XIX siècles”, Éditions de l' Académie bulgare des Sciences. Sofia, 1985, 171 p. » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 28 (1986-1987), σσ. 370-371

212. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Knapp, M., “Evjenios Vulgaris im Einfluss der Aufklärung - Der Begriff der Toleranz bei Vulgaris und Voltaire”. Verlag Adolf M. Hakkert, Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantischen Philologie (ed. Isidora Rosental-Kamarinea) Bd. VI, Amsterdam » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 28 (1986-1987), σ. 369

213. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἀποστολοπούλου, Γ., “Ἡ ἀπόδοση τῶν ἐπωνύμων τῶν ξένων φιλοσόφων στὴν ἑλληνική”, “Ὀνόματα” 9 (1984) σσ. 170-179 » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 28 (1986-1987), σσ. 368-369

214. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ψημμένος Ν. Κ., “Ἡ φυσικὴ καὶ τὰ μαθηματικὰ στὴ θεώρηση Κ. Μ. Κούμα” στό: “Οἱ φυσικὲς ἐπιστῆμες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἰδιαίτερα στὴ Θεσσαλία πρὶν τὴν ἐπανάσταση” (Λάρισα - Ἀμπελάκια - Τύρναβος 22-23-24 Μαρτίου 1985), Λάρισα, 1986, 182+2 χ. α. σ. » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 28 (1986-1987), σσ. 375-376

215. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Βιβλιογραφία γιὰ τὴν Ἤπειρο (1984-1986) . Φιλοσοφία» , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 28 (1986-87), σσ. 367-376

216. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ Φυσικὴ καὶ τὰ Μαθηματικὰ στὴ θεώρηση τοῦ Κ. Μ. Κούμα», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Οἱ φυσικὲς ἐπιστῆμες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἰδιαίτερα στὴ Θεσσαλία πρὶν τὴν ἐπανάσταση, Λάρισα-Ἀμπελάκια-Τύρναβος, 1986, σσ. 72-79

217. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Σωκράτης » , Παρνασσός, 28, 1 (1986), σσ. 55-79

218. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ὁ Κωνσταντῖνος Κούμας ὡς ἱστορικὸς τῆς νεοελληνικῆς φιλοσοφίας», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 376-397

219. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ κλασικὴ παιδεία τοῦ νεαροῦ Hegel», Δωδώνη, 14(1985) , σσ. 173-194

220. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Βιβλιογραφία γιὰ τὴν Ἤπειρο (1983-84) » , Ἠπειρωτικὰ Γράμματα, 27 (1985), σσ. 284-289

221. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ θεωρία τῆς Ἀλήθειας στὸν Βενιαμὶν Λέσβιο», στό: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συμποσίου, Βενιαμὶν Λέσβιος, Μυτιλήνη, 1985, σσ. 169-180

222. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἐπαναστατικὴ κατάκτηση ἡ διδασκαλία τοῦ Μαρξισμοῦ στὰ πανεπιστήμια » , Τυφλοπόντικας, 5 (1985), σσ. 19-20

223. Ψημμένος, Νίκος Κ., Ὑπόμνημα στὸ Φιλοσοφικὸ Τμήμα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Ἰωάννινα, 1984, 50 σ.

224. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Βιβλιογραφία γιὰ τὴν Ἤπειρο (1982-83) » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 26 (1984), σσ. 353-362

225. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ σοφιστικὴ στὴν ἱστορικοφιλοσοφικὴ θεώρηση τοῦ Hegel», στό: Α΄ International Symposium, Ἡ Ἀρχαία Σοφιστική - The Sophistic Movement, Ἀθήνα, 1984, σσ. 294-311

226. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ὁ Κοραῆς καὶ τὸ δόγμα “Νόμῳ καλόν, Νόμῳ κακόν”», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Κοραῆς καὶ Χίος, Τόμος Β', Χίος, 1983, σσ. 17-30

227. Ψημμένος, Νίκος Κ., Εὑρετήριο “Ἀληθοῦς Εὐδαιμονίας” τοῦ Ἀθανασίου Ψαλίδα, Γιάννινα, 1983, 32 σ.

228. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Προκοπίου Δημήτρης, “Ἐπιτετμημένη ἐπαρίθμησις, τῶν κατὰ τὸν παρελθόντα αἰώνα λογίων γραικῶν, καὶ περί τινων ἐν τῷ νῦν αἰῶνι ἀνθούντων” » , Ἀχελῶος, 1 (1983), σσ. 27-28

229. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Βιβλιογραφία γιὰ τὴν Ἤπειρο (1981-82) » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 25 (1983), σσ. 317-324

230. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ε. Π. Παπανοῦτσος (1900-1982) . Πρόσφατες ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις τοῦ φιλοσοφικοῦ ἔργου του» , Μαντατοφόρος, 21 (1983), σσ. 7-14

231. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Οἱ γραμματολογικὲς πηγὲς γιὰ τοὺς Αἰτωλοακαρνάνες . Προκοπίου Δ., “Ἐπιτετμημένη ἐπαρίθμησις τῶν κατὰ τὸν παρελθόντα αἰώνα Λογίων Γραικῶν, καὶ περὶ τινῶν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι ἀνθούντων”, στό: Johannes Fabicius, “Bibliotheca Graeca”, Ἀμβοῦργο 1722, τ. 11, σσ. 769-808 & Ἀμβοῦργο 1808 [Hildsheim 1970], σσ. 521-553» , Ἀχελῶος, 1 (1983), σσ. 27-28

232. Ψημμένος, Νίκος Κ., « Ἡ αὐτοβιογραφία τοῦ Κωνσταντίνου Κούμα ὡς φιλοσοφικὴ μαρτυρία», στό: Μνήμη Εὐαγγέλου Παπανούτσου, Ἀθήνα, 1983, σσ. 271-284

233. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ “Ἐπιτετμημένη ἐπαρίθμηση” τοῦ Δημητρίου Προκοπίου ὡς πηγὴ γνώσης τῆς νεοελληνικῆς φιλοσοφίας » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 24 (1982), σσ. 204-248

234. Ψημμένος, Νίκος Κ., Α' Εὑρετήριο “Προδιατριβῶν εἰσαγωγικῶν εἰς ἅπασαν ἐν γένει τὴν φιλοσοφίαν” τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη, Γιάννινα, Ἀρχεῖο βιβλιογραφίας νεοελληνικῆς φιλοσοφίας, 1982, 26 σ.

235. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Βιβλιογραφία γιὰ τὴν Ἤπειρο (1980-1981) » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 24 (1982), σσ. 397-406

236. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Χρύσανθος ὁ Αἰτωλός ( ; -1785)», Αἰτωλοακαρνανική, 01/1981, σ. 2

237. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Βιβλιογραφία γιὰ τὴν Ἤπειρο (1979-1980) » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 23 (1981), σσ. 53-389

238. Κούμας, Κωνσταντῖνος Μιχαήλ, 'Επιστολὴ πρὸς Φραγκῖσκον Κ. Μαῦρον. “Σύνταγμα φιλοσοφίας”, τ. Α΄, Βιέννη 1818, σσ. γ΄-ξβ΄, Ἀθήνα, Διονυσίου Νότη Καραβία, 1980, 67 σ.

239. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἡ αὐτοβιογραφία τοῦ Κωνσταντίνου Κούμα ὡς φιλοσοφικὴ μαρτυρία», στό: Πρακτικὰ Β΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θεσσαλικῶν Σπουδῶν, Παγκόσμιο Συνέδριο Θεσσαλικῶν Σπουδῶν, Λάρισα-Βόλος, 1980, σσ. 271-284

240. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Γερμανὸς Λοκρὸς ἢ Αἰτωλὸς (1610/15-1687). Α' Μέρος», Αἰτωλοακαρνανική, 06/1980, σ. 2

241. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Αἰτωλοακαρνάνες λόγιοι. Γεώργιος ὁ Αἰτωλός (; - 1580)», Αἰτωλοακαρνανική, 1980, σ. 2

242. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Αἰτωλοακαρνάνες Λόγιοι. Εὐγένιος Γιαννούλης (1595/97 - 1682)», Αἰτωλοακαρνανική, 03/1980, σ. 2

243. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Βιβλιογραφία γιὰ τὴν Ἤπειρο (1969-1979) » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 22 (1980), σσ. 274-282

244. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Συμεὼν Καβάσιλας, ὁ “ἐκ πόλεως Ἀκαρνανίας”», Αἰτωλοακαρνανική, 02/1980, σ. 2

245. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Γερμανὸς Λοκρὸς ἢ Αἰτωλὸς (1610/15-1687)», Αἰτωλοακαρνανική, 07/1980, σ. 2

246. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Καλλίνικος ὁ Β' ὁ Ἀκαρνάνας (1630-1702)», Αἰτωλοακαρνανική, 11/1980, σ. 2

247. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Οἱ λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας καὶ ἐμεῖς», Αἰτωλοακαρνανική, 1/12/1979, σ. 2

248. Βενιαμίν, ὁ Λέσβιος, « Στοιχεῖα φυσικῆς», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1989, σσ. 359-369

249. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Αἰτωλοακαρνάνες Λόγιοι. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς (1714-1779)», Αἰτωλοακαρνανική, σ. 2