ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gadamer, Hans-Georg, «Ἡ τηλεόραση γεννάει σκλάβους», Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία, 11/03/2001, σ. 24

2. Gadamer, Hans-Georg, «Χρόνια τοῦ κανενός » , Νέα Ἑστία, 149, 1731 (2001), σσ. 251-263

3. Gadamer, Hans-Georg, «Χέγκελ καὶ Χάιντεγκερ » , Νέα Ἑστία, 149, 1731 (2001), σσ. 232-250

4. Adorno, Wiesengrund Theodor, Horkheimer, Max, Gadamer, Hans-Georg, «Φρήντριχ Νίτσε. “Εἶμαι ἕνας δυναμίτης”», Τὰ Νέα. Πρόσωπα 21ος αἰώνας, 14/10/2000, σσ. 37-39

5. Gadamer, Hans-Georg, Τὸ πρόβλημα τῆς Ἱστορικῆς Συνείδησης, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἴνδικτος, 1998, 137 σ.

6. Gadamer, Hans-Georg, «“Ἀπὸ ἀναγνῶστες, θεατές”», Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία, 10/11/1996, σ. 52

7. Gadamer, Hans-Georg, «Τὸ ἑρμηνευτικὸ πρόβλημα καὶ ἡ ἠθικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους » , Ἴνδικτος, 5 (1996), σσ. 222-239

8. Gadamer, Hans-Georg, «Der Idee der praktischen Philosophie», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Δ', Θεσσαλονίκη, 1983, σσ. 386-392

9. Akte der International Hegel-Jubiläumskongresses , Stuttgarter Hegel-Tage 1970: Hegel 1770-1970 - Gesellschaft, Wissenschaft, Philosophie, Bonn, Bouveir Verlag Herbert Grundmann, 1983

10. Gadamer, Hans-Georg, Kuhn, Helmut, Philosophische Rundschau. Eine Vierteiljahresschrift für philosophische Kritik, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1953/54-