ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Popper, Karl Raimund, «Οἱ ἐπαναστάσεις ποὺ δὲν προέβλεψε ὁ Μάρξ», Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία, 29/04/2001, σσ. 22-23

2. Popper, Karl Raimund, «Βιβλία καὶ σκέψεις . Οἱ ἀπαρχὲς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βιβλίου στὴν Ἀθήνα τῶν κλασικῶν χρόνων» , Οὐτοπία, 14 (1995), σσ. 119-129

3. Popper, Karl Raimund, «Ὁ ξεπεσμὸς τῆς τηλεόρασης » , Εὐθύνη, 227 (1995), σσ. 16-17

4. Popper, Karl Raimund, Adorno, Wiesengrund Theodor, Habermas, Jürgen, Bachelard, Gaston, Kuhn, Thomas S., Feyerabend, Paul Karl, Foucault, Michel, Koyré, Alexandre, Carnap, Rudolf, Lakatos, Imre, Putnam, Hilary, Canguilhem, Georges, Ἐπιστημολογία . Κείμενα, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, 579 σ.

5. Popper, Karl Raimund, « Ἡ λογικὴ τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν», στό: Ἐπιστημολογία, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, σσ. 496-516

6. Popper, Karl Raimund, « Μιὰ γενικὴ ματιὰ σὲ μερικὰ θεμελιώδη προβλήματα», στό: Ἐπιστημολογία, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, σσ.47-76

7. Popper, Karl Raimund, «Ἡ ἐλευθερία ἐναντίον τοῦ κυνισμοῦ » , Εὐθύνη, 245 (1992), σσ. 241-243

8. Popper, Karl Raimund, Ἡ ἀνοιχτὴ κοινωνία καὶ οἱ ἐχθροί της, Ἡ γοητεία τοῦ Πλάτωνα, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1991, 577 σ.

9. Popper, Karl Raimund, Τί εἶναι ἡ Διαλεκτική; Γνωσιοθεωρία χωρὶς γνωστικὸ ὑποκείμενο, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1990, 160 σ.

10. Popper, Karl Raimund, «Μιὰ ἀνάμνηση τῆς Πράγας » , Εὐθύνη, 203 (1988), σσ. 554-555

11. Popper, Karl Raimund, Ἡ ἀνοιχτὴ κοινωνία καὶ οἱ ἐχθροί της, Hegel, Marx καὶ τὰ ἐπακόλουθα, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1982, 622 σ.

12. Popper, Karl Raimund, «Ἡ Κβαντομηχανικὴ χωρὶς τὸν “Παρατηρητή” » , Signum, 15 (1981), σσ. 1-12

13. Popper, Karl Raimund, «Τί εἶναι διαλεκτική; » , Signum, 12-13 (1980), σσ. 3-10

14. Popper, Karl Raimund, «Ἀντικειμενικὴ γνώση » , Signum, 11 (1980), σσ. 13-16

15. Popper, Karl Raimund, «Κριτικὴ τῆς μαρξιστικῆς μεθόδου Β΄ » , Ἐποπτεία, 27 (1978), σσ. 755-772

16. Popper, Karl Raimund, «Κριτικὴ τῆς μαρξιστικῆς μεθόδου » , Ἐποπτεία, 26 (1978), σσ. 651-675

17. Popper, Karl Raimund, «The Death of Theories and of Ideologies - Ὁ θάνατος τῶν θεωριῶν καὶ τῶν ἰδεολογιῶν», στό: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Μελέτη θανάτου, Μυστρᾶς, 1977, σσ. 296-329

18. Popper, Karl Raimund, «Μιὰ γενικὴ ματιὰ σὲ μερικὰ θεμελιώδη προβλήματα » , Δευκαλίων, 16 (1976), σσ. 364-389

19. Popper, Karl Raimund, «Τί εἶναι διαλεκτική » , Ἠριδανός, 7-12 (1973-1974), σσ. 56-66