ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Δημήτριος Δάρβαρης. Ἕνας δάσκαλος τοῦ Γένους ἀπὸ τὴ ΒΔ Μακεδονία», Κοινὴ Γνώμη, σ. 2, 4

2. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἠθικὴ καὶ ἐκπαίδευση . Τὸ παράδοξο στὴν πρόταση τοῦ Hobbes καὶ τὸ αἰρετικὸ στὴν παιδαγωγικὴ τοῦ Locke» , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 25, 73 (2008), σσ. 15-35

3. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Φιλοσοφικὲς προσεγγίσεις, Ἀθήνα, Gutenberg, 2008, 333 σ.

4. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Identity and classification of values » , Σκέψις - Skepsis, 19, 1-2 (2008), σσ. 196-206

5. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Ἀξιολογία καὶ Παιδεία. Φιλοσοφικὴ θεώρηση τῶν ἀξιῶν στὸ χῶρο τῆς παιδείας, Ἀθήνα, Τυπωθήτω - Γιῶργος Δαρδανός, 2008, 318 σ.

6. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Ἡ φιλοσοφία τῆς Παιδείας. Γνωσιολογικὰ καὶ ἠθικὰ ζητήματα, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2007, 221 σ.

7. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Religion and Ethics . Purposes and practices» , Σκέψις - Skepsis, 18, 1-2 (2007), σσ. 80-87

8. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Νοῦτσος Παναγιώτης, “Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Τὰ ὅρια τῆς διακινδύνευσης”, Ἀθήνα, Ἐκδ., Ἑλληνικὰ Γράμματα, 2005, 538 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 23, 68 (2006), σσ. 203-209

9. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Ἀξιολογία καὶ Παιδεία. Φιλοσοφικὴ θεώρηση τῶν ἀξιῶν στὸ χῶρο τῆς παιδείας, Ἀθήνα, Τυπωθήτω - Γιῶργος Δαρδανός, 2005, 318 σ.

10. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ ἔννοια τῆς φιλοσοφίας στὸ Διαφωτισμό», στό: Πρακτικὰ ΙΕ' Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἀντιλήψεις γιὰ τὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τοὺς Προσωκρατικοὺς μέχρι σήμερα, Οὐρανούπολη, 2004, σσ. 55-66

11. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἠθικὴ καὶ ἐκπαίδευση. Τὸ παράδοξο στὴν πρόταση τοῦ Hobbes καὶ τὸ αἱρετικὸ στὴν παιδαγωγικὴ τοῦ Locke», Ἐπιστημονικὴ ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς. Περίοδος Β΄. Τμῆμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας, 23(2004) , σσ. 137-159

12. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Κουμάκης, Γεώργιος Χ., Anton, John P., Μαργαρίτου-Ἀνδριάνεση, Ἑλένη, Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Μητροπούλου, Ἑλένη, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Σχοινᾶς, Φώτιος, Τζωρτζόπουλος, Δημήτρης, Λεύκα, Αἰκατερίνη, Πατσιώτη, Ἰωάννα, Σταμούλη, Σοφία, Τσιαντῆς, Γεώργιος Ι., Τσιαντῆς, Κώστας Ν., Δρακονταειδής, Εὐάγγελος Γ, Καραβάκου, Βασιλική, Μουρούτσου, Γεωργία, Σεχίδου, Γιώτα, Σκαβάντζος, Κοσμᾶς, Πρακτικὰ ΙΕ' Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Ἀντιλήψεις γιὰ τὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τοὺς Προσωκρατικοὺς μέχρι σήμερα, 1-7/08/2003, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2004, 312 σ.

13. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Ὑπόμνημα σπουδῶν καὶ ἐπιστημονικῆς δραστηριότητας, Ἰωάννινα, 2004, 103 σ.

14. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «The concept of philosophy in enlightment » , Σκέψις - Skepsis, 15, 2-3 (2004), σσ. 573-585

15. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Φιλοσοφικὴ προσέγγιση τοῦ ἀλτρουϊσμοῦ», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 16(2003) , σσ. 59-83

16. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Φιλοσοφικὲς ἀντιλήψεις τοῦ Charles Peirce καὶ τοῦ John Dewey γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ θεωρία » , Τὸ Βῆμα τῶν Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, 20, 36 (2003), σσ. 127-156

17. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ συνεισφορὰ τῆς φιλοσοφίας στὴν ἐκπαίδευση » , Ἐπιστῆμες τῆς Ἀγωγῆς, 4 (2003), σσ. 59-70

18. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Φιλοσοφικὴ προσέγγιση τοῦ ρατσισμοῦ ὑπὸ τὴν ἔποψη τοῦ ἐνισχυτικοῦ καὶ θεσμικοῦ μοντέλου», Ἐπιστημονικὴ ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς. Περίοδος Β΄. Τμῆμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας, 21(2002) , σσ. 169-195

19. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Φιλοσοφία γιὰ παιδιὰ καὶ φιλοσοφίες τῶν παιδιῶν», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Σχολικὴ γνώση καὶ διδασκαλία στὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση, Ἰωάννινα, 2002, σσ. 293-311

20. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ὁ Δανιὴλ Φιλιππίδης ὡς φιλόσοφος. (Σχηματοποίηση τῆς ταυτότητάς του)», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 14(2001) , σσ. 153-167

21. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Γνωσιολογικὲς σταθερὲς στὴ φιλοσοφία τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ», στό: Πρακτικὰ Η' Πανελληνίου Συνεδρίου τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφικῆς Ἑταιρείας καὶ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. “Μεταβυζαντινή, Νεοελληνικὴ καὶ σύγχρονη Ἑλληνικὴ φιλοσοφία”, Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία, 2000, σσ. 139-156

22. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Μακρίδης, Βασίλειος Ν., Ἀποστολόπουλος, Δημήτριος Γ., Καραφύλλης, Γρηγόρης, Μιχαηλάρης, Παναγιώτης Δ., Ἠλιού, Φίλιππος, Καρᾶς, Γιάννης, Φραγκίσκος, Ἐμμανουὴλ Ν., Δρούλια, Λουκία, Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Α., Σπάθης, Δημήτρης, Πολυκανδριώτη, Ράνια, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Οἱ ἰδέες - Τὰ πρόσωπα - Οἱ συλλογικοὶ φορεῖς - Τὰ ἔργα . Ἱστορικὸ Λεξικό, Ἀθήνα, 1999, 239 σ.

23. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «The philosophy of moral education: the context of moral education and moral values » , Σκέψις - Skepsis, 10 (1999), σσ. 161-174

24. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ ἔννοια τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ φωτισμοῦ στὴ φιλοσοφία τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς (Ἀπόπειρα μιᾶς νέας ἐρευνητικῆς συγκομιδῆς), Κοζάνη, 1999, σσ. 207-230

25. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ ἔννοια τῆς Φιλοσοφίας τῆς Παιδείας κατὰ τὸν R. S. Peters » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 16, 48 (1999), σσ. 231-249

26. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Στέφανος Κομμητᾶς-Θεόκλητος Φαρμακίδης. Γλωσσικὴ καὶ φιλοσοφικὴ ὀπτικὴ στὸν ὕστερο Nεοελληνικὸ Διαφωτισμό», στό: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεσσαλοὶ Φιλόσοφοι, Λάρισα - Τσαρίτσανη, 1998, σσ. 379-396

27. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ὁ ρόλος τῶν μέσων μαζικῆς ἐπικοινωνίας στὴ διαμόρφωση τῆς γενικῆς βούλησης. Μία σχηματικὴ προσέγγιση», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 11(1998) , σσ. 135-146

28. Ψημμένος, Νίκος Κ., Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Ἀποστολόπουλος, Δημήτριος Γ., Καραφύλλης, Γρηγόρης, Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., Μιχαηλάρης, Παναγιώτης Δ., Καρᾶς, Γιάννης, Φραγκίσκος, Ἐμμανουὴλ Ν., Ταμπάκη, Ἄννα, Πάτσιου, Βίκυ, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Βιβλιογραφία 1945-1995, Ἀθήνα, Κέντρο Φιλοσοφικῶν Ἐρευνῶν-Τομέας Φιλοσοφίας, 1998, 315 σ.

29. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Πολιτιστικὴ ἀνάδραση κέντρου-διασπορᾶς», στό: Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο, Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Διασπορᾶς. Προβλήματα καὶ προοπτικὲς, Κῶς, 1998, σσ. 143-157

30. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἠθικὰ διλήμματα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ τὴν ἀνθρώπινη πράξη στὸν αἰῶνα που ἔρχεται», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Φιλοσοφία, Ἐπιστῆμες καὶ Πολιτική, Ἰωάννινα, 1998, σσ. 97-116

31. Μοισιόδαξ, Ἰώσηπος, Πραγματεία περὶ παίδων ἀγωγῆς, ἢ παιδαγωγία, Κοζάνη, 1998, XLVI+158 σ.

32. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Authority as a powerless Survival in Politics and Education » , Σκέψις - Skepsis, 9 (1998), σσ. 169-185

33. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Πολιτιστικὴ ἀνάδραση κέντρου - Διασπορᾶς», στό: Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο, Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Διασπορᾶς. Προβλήματα καὶ προοπτικὲς, Κῶς, 1998, σσ. 143-157

34. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ διδασκαλία τῶν φιλοσοφικῶν μαθημάτων σύμφωνα μὲ τὴν ὀπτικὴ τοῦ Εὐφρονίου-Ραφαὴλ Πόποβιτς», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ Κοζάνη καὶ ἡ περιοχή της. Ἱστορία-Πολιτισμός, Κοζάνη, 1997, σσ. 233-245

35. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Πολιτισμὸς καὶ παιδεία», Δωδώνη, 26(1997) , σσ. 55-76

36. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ φιλοσοφία τῆς παιδείας ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ παλαιοῦ καὶ τοῦ νέου», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 10(1997) , σσ. 149-170

37. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ ἐργαλειακὴ ἀντίληψη τοῦ Γ. Κορδάτου γιὰ τὴ γλώσσα καὶ ἡ αὐταξία της » , Τὸ Βῆμα τῶν Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, 5, 22 (1996), σσ. 175-194

38. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἀπὸ τὸ μύθο στὸ λόγο. Μυθικὲς καὶ λογικὲς ἐξηγήσεις τοῦ κόσμου», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἀπὸ τὸ Παραμύθι στὰ Κόμικς. Παράδοση καὶ Νεωτερικότητα, Ἀλεξανδρούπολη, 1996, σσ. 25-43

39. Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς, Εὐφρόνιος-Ραφαήλ, Σύνοψις Λογικῆς κατ' ἐρωταπόκρισιν πρὸς χρῆσιν τῆς νεολαίας, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 1995, XXXII+90 σ.

40. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Τὸ ἐννοιολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς κοινωνικῆς ὀπτικῆς τοῦ Μαρίνου Ἀντύπα», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 8(1995) , σσ. 55-66

41. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Στέφανος Κομμητᾶς καὶ Θεόκλητος Φαρμακίδης. Γλωσσικὴ καὶ φιλοσοφικὴ ὀπτικὴ στὸν ὕστερο Νεοελληνικὸ Διαφωτισμό», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 8(1995) , σσ. 69-82

42. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Γνωσιολογικὰ καὶ ἠθικὰ ζητήματα στὴ φιλοσοφία τῆς παιδείας, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1995, 192 σ.

43. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ριζικὲς ἀντιθέσεις καὶ σχηματικὲς συγκλίσεις στὴ φιλοσοφία τῆς παιδείας τοῦ Ν. Ἐξαρχόπουλου καὶ τοῦ Ἀλ. Δελμούζου», Δωδώνη, 23(1994) , σσ. 71-97

44. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Παιδεία καὶ κοινωνικοὶ ἀποκλεισμοί . Ὁ ρόλος τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου στὴν κοινωνικὴ διαστρωμάτωση καὶ στὸν τύπο τῶν πολιτῶν» , Τὸ Βῆμα τῶν Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, 4, 15 (1994), σσ. 125-141

45. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ ἔκθεση τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη “περὶ συστήματος τοῦ παντὸς” ὡς μέθοδος κοσμογνωσίας τῶν μαθητιώντων», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, (1994) , σσ. 75-108

46. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Παρατηρήσεις σὲ θεμελιώδη μεθοδολογικὰ ζητήματα τῆς φιλοσοφίας τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ», στό: Μελέτες ἀπὸ τὴν τρίτη διεπιστημονικὴ ἐκδήλωση τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου Φιλοσοφίας, Παράδοση καὶ πρόοδος στὴν Ὀρθοδοξία, Πάτρα - Ζαχάρω, 1994, σσ. 199-211

47. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ διδασκαλία τῶν φιλοσοφικῶν μαθημάτων σύμφωνα μὲ τὴν ὀπτικὴ τοῦ Εὐφρόνιου - Ραφαὴλ Πόποβιτς», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 7(1994) , σσ. 111-123

48. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Οἱ “Αὐτοσχέδιοι Στοχασμοὶ” περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ γλώσσης ὡς πλαίσιο διασύνδεσης παιδείας καὶ φιλοσοφίας στὸν Ἀδαμάντιο Κοραῆ » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 11, 33 (1994), σσ. 225-239

49. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Οἱ ἔννοιες τῆς ἐξέλιξης καὶ τῆς προόδου στὸν Κ. Χατζόπουλο καὶ τὸν Μ. Τσιριμῶκο . Συζήτηση ἀνάμεσα σὲ ἕναν σοσιαλιστὴ καὶ ἕναν ἐθνικιστή» , Οὐτοπία, 9 (1994), σσ. 95-105

50. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ ἔννοια τῆς “Παιδαγωγίας” καὶ τῆς “Παιδαγωγικῆς” στὸν Κ. Μ. Κούμα», στό: Πρακτικὰ Β' Συνεδρίου Λαρισαϊκῶν Σπουδῶν, Συνέδριο Λαρισαϊκῶν Σπουδῶν, Λάρισα, 1994, σσ. 171-184

51. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Ἡ φιλοσοφικὴ προβληματικὴ τοῦ Δημητρίου - Δανιὴλ Φιλιππίδη. Στὴν εὐρυχωρία τοῦ νεοελληνικοῦ καὶ εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1993, 338 σ.

52. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Οἱ “Αὐτοσχέδιοι Στοχασμοὶ” περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ γλώσσης ὡς πλαίσιο διασύνδεσης παιδείας καὶ φιλοσοφίας στὸν Ἀδαμάντιο Κοραῆ», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 6(1993) , σσ. 161-181

53. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Γαλάνης, Γιῶργος, «Ὁ κοινωνικὸς ἀποκλεισμός . Γενικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος καὶ ἐπιγραμματικὲς ἀναιρετικὲς προτάσεις» , Χρονικά - Chroniques, 6 (1993), σσ. 31-44

54. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Οἱ παιδαγωγικὲς ἀντιλήψεις τοῦ Δ. Ν. Δάρβαρη. Σύνθεση τοῦ ὀρθολογισμοῦ μὲ τὸ συναισθηματικὸ θρησκευτικὸ λόγο», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 5(1992) , σσ. 281-292

55. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Οἱ ἀπόψεις τοῦ Πλ. Δρακούλη γιὰ τὴν ὀργάνωση τῶν ἀγροπόλεων καὶ τὴ διαιτητικὴ τῆς κοινωνίας», Δωδώνη, (1992) , σσ. 161-177

56. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Οἱ ἀπόψεις τοῦ Πλ. Δρακούλη γιὰ τὴν ὀργάνωση τῶν ἀγροπόλεων καὶ τὴ διαιτητικὴ τῆς κοινωνίας», στό: Πρακτικὰ Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας, Ἡ Ἑλληνικὴ κοινότητα, Ἰωάννινα, 1992, σσ. 161-177

57. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Οἱ φιλοσοφικὲς περὶ παιδείας ἀντιλήψεις τοῦ ἱεροδιακόνου καὶ καθηγητῆ Νεόφυτου Βάμβα», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 5(1992) , σσ. 297-306

58. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Δύο φωνὲς γιὰ τὴ Δημοτικὴ Γλώσσα ἀπὸ τὴ Φλώρινα 1915 » , Μακεδονικὴ Ζωή, 313 (1992), σσ. 24-25

59. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ παιδαγωγία τοῦ Μοισιόδακα καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἀγωγῆς » , Τὰ Ἐκπαιδευτικά, 27-28 (1992), σσ. 180-188

60. Ψημμένος, Νίκος Κ., Καραφύλλης, Γρηγόρης, Βαρβούνης, Μανόλης Γ., Ἠλιούδης, Ἰωάννης Ν., Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Παπαζήσης, Τριαντάφυλλος Δημ., Σπανός, Κώστας Β., Παπαδοπούλου, Ἀρχοντία Β., Χρυσοστόμου, Παῦλος, Πετρονώτης, Ἀργύρης, Βογιατζῆς, Φώτης, Παπαθανάση-Μουσιόπουλου, Καλλιόπη, Σκούρτης, Ἰωάννης Α., Κοντοβᾶς, Βασίλειος Θ., Γαλλῆς, Κ. Ι., Τουφεξῆς, Γεώργιος, Γουριώτης, Γ. Κ., Ντρογκούλης, Γιῶργος Β., Σδρόλια, Σοφία, Φλώρου, Καλ., Πασαλῆς, Ἀφ. Δ., Παπαγιάννης, Χ. Ι., Κατσαροῦ, Νικ., Σπυροπούλου, Ἄννα, Σακέρογλου, Ἀθηνᾶ, Πρακτικὰ Α' Συνεδρίου Τυρναβίτικων Σπουδῶν , Συνέδριο Τυρναβίτικων Σπουδῶν, 9-10/9/1990, Τύρναβος, Δῆμος Τυρνάβου, 1991, 314 σ.

61. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ δυναμικὴ τῆς ἑλληνικότητας τοῦ Τυρνάβου κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ», στό: Πρακτικὰ Α' Συνεδρίου Τυρναβίτικων Σπουδῶν, Συνέδριο Τυρναβίτικων Σπουδῶν, Τύρναβος, 1991, σσ. 169-174

62. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Νεοελληνικὴ πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ φιλοσοφία. Ὄψεις τῶν εὐρωπαϊκῶν ἰδεῶν στὴν ἑλληνικὴ σκέψη τέλη 19ου - ἀρχὲς 20οῦ αἰ., Θεσσαλονίκη, 1990, 175 σ.

63. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Τὸ πρόβλημα τῶν ἱστορικῶν παραγόντων στὴν ἑλληνικὴ σοσιαλιστικὴ σκέψη κατὰ τὴν περίοδο 1885-1919, Ἰωάννινα, 1989, 506 σ.

64. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἡ ἠθικὴ προσταγὴ τοῦ Ἐλευθερόπουλου ὡς ἠθικὴ τάση τῆς κοινωνίας . Ἐμπειρισμὸς καὶ ἀπριορισμός» , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 6, 18 (1989), σσ. 262-279

65. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ὁ οἰκονομικὸς παράγοντας στὴ φιλοσοφία τοῦ Α. Ἐλευθερόπουλου » , Ὁ Πολίτης, 42-43 (1988), σσ. 96-101

66. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Οἱ φιλοσοφικὲς καὶ πολιτικὲς ἀντιλήψεις τοῦ νεαροῦ Γεωργ. Παπανδρέου » , Ὁ Πολίτης, 96 (1988), σσ. 48-51