ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Anton, John P., Robinson, Thomas M., Waugh, Joanne, Μητροπούλου, Ἑλένη, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Purtill, Richard, Λεύκα, Αἰκατερίνη, Arditto, Linda, Renaud, François, Wilkinson, Lisa, Ayotte, Kevin, Heinemann, Gottfried, Atanassova, Antonia, Christiansen, Adrienne E., Hartelious, Johanna, Haskins, Ekaterina, Langsdorf, Lenore, Leff, Michael, Müller, Vincent, Peters, John Durham, Sears, Jason, Sutton, Jane S., Zavota, Gina, Zulick, Margaret D., Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy , Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol II), 18-25/08/2001, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2002, σ. 215

2. Peters, John Durham, «Dialogue and eros in the “Phaedrus”», στό: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol II), Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ. 154-167