ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 241 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 211 ἕως 240

211. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Brühl L. Levy, “Les fonctions mentales dans les societés inferieures. - Mentalite primitive. - L' âme primitive” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 1 (1933), σσ. 108-124

212. Βασιλειάδου, Μαρία, «Brun Jean, “L' homme et le langage”, Paris, P.U.F., 1985, 254 p. » , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), σσ. 214-215

213. Χριστοδούλου, Κυριακή, «Brun Jean, “Les vagabonds de l' Occident”, Paris, Desclée, 1976, 219 p. » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σ. 200

214. Πρωτόπαπα-Μαρνέλη, Μαρία, «Brunner Férnard, “Métaphysique d' Ibn Gabirol et la tradition platonicienne”, Préface d' Alain de Libera, Aldershot (G. B), Valiorum Collected Studies Series, 1997, XVI+362 p.», Φιλοσοφία, 22(1999) , σ. 228

215. Ἀνώνυμος, «Brunschvicg Léon, “Les âges de l' intelligence” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 1 (1935), σσ. 98-99

216. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Brunschviq Léon,“De la connaissance de soi”, Paris, Alcan, 1931 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 3 (1933), σσ. 336-344

217. Βασιλειάδου, Μαρία, «Bruyère Nelly, “Méthode et dialectique dans l' œuvre de la Ramée. Renaissance et âge classique”, Paris, Vrin, 1984 » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 206-207

218. Ἀνώνυμος, «Bruyne E. De, “Esquisse d' une philosophie de l' arte” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 1 (1931), σσ. 103-104

219. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Bubner Rüdiger, “Geschichtsprozesse und Handlungsnormen”. Untersuchungen zur praktischen Philosophie. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1984, 303 S.», Δωδώνη, 15(1986) , σσ. 175-179

220. Χατζῆς, Ἀριστείδης Ν., «Buchanan James M. - Gordon Tullock, “Ὁ λογισμός τῆς συναίνεσης: Τὰ λογικὰ θεμέλια τῆς Συνταγματικῆς Δημοκρατίας”, ἀρ. 4. Mετάφρ., ἐπίμ., Ι. Παπαδόπουλος, ἐπιμ., πρόλ., Η. Κατσούλης. Ἐκδ., Παπαζήσης, 571 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 07/04/2000, σ. 19

221. Füves, Ödön, «Büchernachlass von Dimitrios N. Darvaris für die Griechischen Schulen in Ungarn » , Μακεδονικά, 14 (1974), σσ. 397-400

222. Bantomsin, Porntipha, «Buddhist culture in transition: no boundaries between East and West», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 35-58

223. Mensching, Gustav, Buddhistische Geisteswelt. Vom historischen Buddha zum Lamaismus, Darmstadt, Holle Verlag, 1955, 346 σ.

224. Anton, John P., Buffalo Studies. Publishing by the State University of New York at Buffalo

225. Bulletin de la société Française d' Étude du XVIIIe siécle

226. Bulletin de Philosophie Médiévale, Société Internationale, 1992

227. Ταμπάκη, Ἄννα, «Bürgi-Kyriazi Maria, “Démétrius Galanos. Enigme de la Renaissance Orientale”, Paris, 1984, Librairie d' Amérique et d' Orient Adrien Maisonneuve, 160 p. » , Ἑλληνικά, 36 (1985), σσ. 203-207

228. Πουρνάρη, Μαρία, «Burian Richard M., “Maiocchi on Duhem, Howard on Duhem and Einstein: Historiographical Comments”, pp. 401-408 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σ. 277

229. Σταυρακάκης, Γιάννης, «Butler Judith, Laclau Ernesto & Zizek Slavo, “Hegemony, Contingency, Uninersality: Contemporary dialogues on the left”, London and New York, "Verso", 2000, 329 p.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 23/2/2001, σ. 13

230. Μακρῆς, Νικόλαος, «Butterfield H., “Ἡ καταγωγὴ τῆς Σύγχρονης Ἐπιστήμης”. Μετάφρ., Ἰορδάνης Ἀρζόγλου - Ἀντώνης Χριστοδουλίδης, Ἀθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1983, 237 σ. » , Εὐθύνη, 265 (1994), σσ. 42-43

231. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., «Byzance après Byzance revisited . Changing perspectives on Europe's byzantine heritage» , Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, 11 (1995-1996), σσ. 9-11

232. Nicol, Donald M., Byzantine and Modern Greek Studies, Oxford, Basil Blackwell, 1975-

233. Jacoby, David, «Byzantine Trade with Egypt from the Mid-Tenth Century to the Fourth Crusade » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 30 (2000), σσ. 25-77

234. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., « Byzantine twilight or belated Enlightenment in Asia minor?», στό: Ἡ Βυζαντινὴ Μικρὰ Ἀσία, Ἀθήνα, 1988, σσ. 433-446

235. Byzantinisch-Neugrichische Jahrbücher

236. Wirth, Peter, Hakkert, Adolf M., Byzantinische Forschungen. Internationale Zeitschrift für Byzantinistik, Amsterdam, Verlag Adolf M. Hakkert, 1966-

237. Hunger, Herbert, Byzantinische Geisteswelt. Von Konstantin dem Grossen bis zum Fall Konstantinopels, Baden Baden, Bertelsmann Lesering, 1958, 335 σ.

238. Κοτζάμπαση, Σοφία, Byzantinische Kommentatoren der Aristotelischen “Topic”. Johannes Italos - Leon Magentinos, χ. τ., χ. χ., 149 σ.

239. Krumbacher, Karl, Byzantinische Zeitschrift, Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1892 -

240. Graindor, Paul, Byzantion. Revue Internationale des Études Bysantines, Bruxelles, 1924