ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 225 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 211 ἕως 225

211. Routh, H. V., « Humanism, Past, Present and Future», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄, Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 171-178

212. Μιχελῆς, Παναγιώτης Α., «Humanisme et art contemporain. Déshumanisation de l' art et humanisation par l' art», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Α΄), Δελφοὶ, 1970, σσ. 194-207

213. Gehlen, Arnold, «Humanismus und Humanitarismus», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου Ἀθηνῶν-Δελφῶν-Πηλίου, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο Ἀθηνῶν-Δελφῶν-Πηλίου, Ἀθήνα-Δελφοί-Πήλιο, 1974, σσ. 319-347

214. Τάσιος, Θεοδόσιος Π., «Humanistic aspects of the Engineering Process», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Α΄), Δελφοὶ, 1970, σσ. 377-386

215. Μακρῆς, Νικόλαος, «Hume David, “Δοκίμια (Οἰκονομικά - Ἱστορικά - Πολιτικοκοινωνικά)”. Πρόλ., Ε. Π. Παπανοῦτσος. 'Eκδ., Παπαζήση, 1979, 263 σ. » , Εὐθύνη, 255 (1993), σσ. 147-148

216. Χατζημωυσῆς, Ἀντώνης, «Hume's ethics and the limits of hellenistic scepticism » , Σκέψις - Skepsis, 6 (1995), σσ. 126-138

217. Καλοκαιρινοῦ, Ἑλένη, «Hume's Scepticism: A re- evaluation», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας καὶ Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας, Σκεπτικισμός: Διεπιστημονικὲς προσεγγίσεις / Scepticism: Inter-disciplinary Approaches, Ζαχάρω-Ἀρχαία Ὀλυμπία, 1990, σσ. 175-181

218. Atkinson, R. F., «Hume: scepticism in the first enquiry » , Σκέψις - Skepsis, 3 (1992), σσ. 5-17

219. Γεωργοπούλου-Νικολακάκου, Νικολίτσα Δ., «Humor. International Journal of Humor Research, Volume 1-1, 1988 (M. de Gruyter, Berlin) » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 6, 18 (1989), σ. 321

220. Κύρρης, Κώστας Π., «Hunt David and Iro (editors), “Caterina Cornaro, Queen of Cyprus”, London and Bank of Cyprus Ltd., 1989, 207 p. + coloured-monochrome illustrations » , Βυζαντινὸς Δόμος, 5-6 (1991-1992), σσ. 244-247

221. Μαρκολέφας, Ἠλίας, «Husserl Edmund, “Ἡ Φιλοσοφία ὡς αὐστηρὴ ἐπιστήμη”. Μετάφρ., εἰσαγ., σχόλ., Σκουτερόπουλος Ν. Μ. Ἀθήνα, “Ροές”, 143 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 15/12/2000, σ. 22

222. Λαμπάκης, Στυλιανὸς Κ., «Hussey Joan M., “The Orthodox Church in The Byzantine Empire”, Oxford, 1986, xx+408 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 2 (1988), σ. 277

223. Σούλης, Γεώργιος Χρ., « Huxley, G. L., “Anthemius of Tralles: A study in later Greek Geometry (Greek, Roman and Byzantine Monographs, No1.)”, Cambridge, Massachusetts, 1959, 62 p.», στό: Γεώργιος Σούλης (1927-1966). Ἱστορικὰ Μελετήματα, Βυζαντινά - Βαλκανικά - Νεοελληνικά, Ἀθῆναι, 1980, σ. 364

224. Ἰωαννίδη, Ἑλένη, «Hypothèses sur Platon et sur Nietzsche», Φιλοσοφία, 17-18(1987-1988) , σσ. 310-324

225. Ἀνώνυμος, «Hyppolite Jean, “Χέγκελ καὶ Μάρξ”. Μετάφρ., Γερ. Λυκιαρδόπουλος. Ἀθήνα, Ἔρασμος, 1979, 80 σ. » , Ἐποπτεία, 35 (1979), σ. 565