ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 203 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 181 ἕως 203

181. Μπενάκης, Λίνος Γ., « Grundbibliographie zum Aristoteles- Studium in Byzanz», στό: Aristoteles Werk und Wirkung, Berlin - New York, Walter de Gruyter, 1987, σσ. 352-379

182. Gründe und Hintergründe

183. Ladusans, St., «Grundlagen einer heutigen Gnoseologie aristotelisch-thomistischer Inspiration», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 225-275

184. Νικολάου, Θεόδωρος Στ., «Grundlegende Gedanken über die byzantinische philosophie » , Βυζαντινά, 9 (1977), σσ. 169-186

185. Dalberg, Carl von, Grundsaetze der Aesthetik deren Anwendung und Künftige Entwickelung, Erfurt, Georg Adam Keyser, 1791, 163 σ.

186. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Grundsprobleme einer Erziehungsphilosophie», Δωδώνη, 24(1995) , σσ. 81-101

187. Κονδύλης, Παναγιώτης, Grundzüge der Sozialontologie, Das Politische und der Mensch. Soziale Beziehung, Verstehen, Rationalität, Τόμος Α΄, Berlin, Akademie Verlag, 1999, 715 σ.

188. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Guido Calogero: Studi sull' Eleatismo » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 5, 2 (1934), σσ. 221-228

189. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Gupta A. R., “Women in Hindu Society. A Study of Tradition and Transition”, New Delhi, 192, 257 p. » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 200-201

190. Μπανάκου-Καραγκούνη, Χαρά, «Gusdorf Georges, “L' homme romantique”. Paris, éd., Payot, 1984, 368 p. » , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), σσ. 212-213

191. Γκιούρας, Θανάσης, «Gustav Schmoller-Ἱστορισμὸς καὶ κριτική » , Ἀξιολογικά, 4 (1992), σσ. 96-131

192. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Guthrie W. K. C., “A History of Greek Philosophy”. Vol. 3: “The Fifth-Century Enlightenment” (1. “The World of the Sophists”, 2. “Socrates”), Cambridge, University Press, 1969, 544 p.», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 443-454

193. Δρακόπουλος, Παναγιώτης, «Guthrie W. K. C., “A History of Greek Philosophy”. Vol. I: “The Earlier Presocratics and the Pythagoreans”, 1962, xvi+540 p. Vol. II: “The Presocratic Tradition from Parmenides to Democritus”, 1965, xx+554 p. . Vol III: “The fifth-century Enlightenment”, 1969, xvi+544 p. Vol. IV: “Plato, the Man and His Dialogues: Earlier Period”, 1975, xviii+604 p. Vol. V: “The Later Plato and the Academy”, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, xvi+540 p.» , Ἐποπτεία, 28 (1978), σσ. 911-917

194. Βλαστός, Γρηγόρης, «Guthrie W. K. C., “A History of Greek Philosophy”. Volume 4: “Plato, the Man and his Dialogues: Earlier Period”. Cambridge University Press, 603 p.», T. L. S. - The Times Literary Supplement, 12/12/1975, σσ. 1474-1475

195. Μακρῆς, Νικόλαος, «Guthrie W. K. C., “Οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι (Ἀπὸ τὸν Θαλῆ ὣς τὸν Ἀριστοτέλη)”. Μετάφρ., βιβλιογρ., Ἀντ. Μ. Σακελλαρίου. Ἀθήνα, Ἐκδ., Παπαδήμα, 1987, 180 σ. » , Εὐθύνη, 262 (1993), σσ. 503-504

196. Ἀνώνυμος, «Guthrie W. K. C., “Οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι ἀπὸ τὸν Θαλῆ ὣς τὸν Ἀριστοτέλη”. Μετάφρ., Βιβλιογρ., Ἀντ. Η. Σακελλαρίου. Ἐκδ., Δημήτρ. Ν. Παπαδήμα, 180 σ. » , Φιλολογική, 20 (1987), σ. 29

197. Ἀνώνυμος, «Guthrie W. K. C., “Τίνες ἦσαν οἱ ὀρφικοί;“. “Scientia”, Φεβρουάριος 1937 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Θ΄ 1938), 9, 2 (1938), σσ. 350-354

198. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Guy Alain et al., “Penseurs hétérodoxes du monde hispanique”. Vol. 22. Introduction de P.-M. Schuhl, Toulouse, Publications de l' Université de Toulouse, Le Mirail, 1974, 395 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 173-174

199. Κουτλούκα, Μαρία Ε., «Guy Alain, “Fray Luis de Léon (1528-1591)”, Mayenne, José Corti, 1989, 167 p. » , Σκέψις - Skepsis, 11 (1991), σσ. 167-168

200. Μπακονικόλα-Γκιάμα, Ἔλση, «Guy Alain, “Panorama de la philosophie ibéro-américaine (du XVIe s. à nos jours)”, Genève, Patiño, 1989, 285 p.», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 608-609

201. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Guzzo Augusto, “L' Arte” (=Biblioteca di “Filosofia”, ἀριθ. 15). Vol. 1, Torino, 1962, CCIV+205 p. » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 2 (1963), σσ. 223-224

202. Ἀνώνυμος, «György Lukács » , Οὐτοπία, 52 (2002), σσ. 21-22

203. Pascal, Roy, «György Lukács: Ἡ ἔννοια τῆς ὁλότητας » , Οὐτοπία, 52 (2002), σσ. 89-108