ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 204 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 61 ἕως 90

61. Μανωλίδης, Γεώργιος, «Einige grundsätzliche Betrachtungen zur Affektentheorie des Aristoteles. Hauptsächlich in der Rhetoric», Φιλοσοφία, 19-20(1989-90) , σσ. 341-351

62. Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, «Elamrani-Jamal E., “Logique aristotelicienne et grammaire Arabe”, Paris, Libraire Philosophique, J. Vrin, 1983, 237 p.», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 527-528

63. Des Places, Édouard S. J., «Éléments d' antropologie platonicienne . Le substantif “anthrôpos” et les adjectifs dérivés dans le vocabulaire platonicien» , Διοτίμα - Diotima, 7 (1979), σσ. 152-155

64. Wörner, Markus H., «Elements of an aristotelian theory of political discourse», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ οἱ ἐπιδράσεις της, 1999, σσ. 54-73

65. Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, «Elements of sociological functionalism in Plato's political philosophy», στό: Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy, Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. I), Ἀθήνα - Σάμος, 1997, σσ. 94-104

66. Κοροπούλης, Γεώργιος, «Eliot T. S., “Ἡ ρημαγμένη γῆ”. Μετάφρ., σημ., Κλεῖτος Κύρου. Ἀθήνα, ἐκδ., Ὕψιλον/βιβλία, 1990, 125 σ. » , Λόγου Χάριν, 2 (1991), σσ. 217-219

67. Παπατσώνης, Τάκης, «Éloge d' une sagesse ascendante » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 8 (1969), σσ. XIV-XX

68. Μπουγᾶς, Ἀναστάσιος Γ., «Elpis et logos. Jalons pour une philosophie de l' espérance», Φιλοσοφία, 7(1977) , σσ. 57-67

69. Κουρουζίδης, Σάκης, «Emerson R. W., “Δοκίμια”. Ἐπιμ., Λιάνα Σακελλαρίου-Σούλτς (Α΄ τόμ. Εἰσαγ., Λιάνα Σακελλαρίου-Σούλτς, Πρόλ., μετάφρ., Ἰ. Ζερβός, Β΄ τόμ. Εἰσαγ., Μετάφρ., Χάρης Λαμπίδης), Ἀθήνα, Gutenberg, 1994, 270+ 497σ. . Κοῦπερ Ἄνταμ, “Ἀνθρωπολογία καὶ ἀνθρωπολόγοι”. Μετάφρ., Χρ. Μιχαλοπούλου, ἐπιμ., Ε. Παπαταξιάρχης. Ἰνστιτοῦτο Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν τῆς Φραγκφούρτης, “Κοινωνιολογία, εἰσαγωγικὰ δοκίμια”. Ἀθήνα, ἐκδ., Καστανιώτη, 1994, 246 σ.» , Νέα Οἰκολογία, 128 (1995), σ. 52

70. Ἀνώνυμος, «Emerson Ralph Waldo, “Δοκίμια”. Ἐπιμ., Λιάνα Σακελλαρίου-Σούλτς (Α΄ τόμ. Εἰσαγ., Λιάνα Σακελλαρίου-Σούλτς, Πρόλ., Μετάφρ., Ἰ Ζερβός), (Β΄ τόμ. Εἰσαγ., μετάφρ., Χάρης Λαμπίδης), Ἀθήνα, Gutenberg, 1994 » , Ἑλίτροχος, 8 (1996), σσ. 245-246

71. Ἀνώνυμος, «Emmanuel Kant, “Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου. Εἰσαγ., μετάφρ., σχόλ., Ἀναστ. Γιανναρᾶς,.Τόμος Β΄. Ἀθήνα, ἐκδ., Παπαζήση, 1979 » , Ἀντί, 143 (1980), σ. 49

72. Μπερνίκολας-Χατζόπουλος, Δ., «Emmanuel Mormori and the Alfonso Piccolomini incident » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 19 (1982), σσ. 90-101

73. Μ. Φ., «Emmanuel Mounier » , Ἀκτίνες, 13, 104 (1950), σσ. 239-240

74. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Emotion as a mediating element in the evalluation of the work of art » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), 12 σ.

75. Λαμπρίδη, Ἕλλη, Empedocles. A Philosophical Investigation, Alabama, The University of Alabama, 1976, 154 σ.

76. Μαγγίνη, Γκόλφω Ε., «En chemin vers une nouvelle pensée fondative: abîme, vérité et langue chez Heidegger » , Études Phénoménologiques, 15, 29-30 (1999), σσ. 128-159

77. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «En dialoguant avec Derrida», Δωδώνη, 26(1997) , σσ. 9-16

78. Βλάχος, Γεώργιος Κ., « En marge du “Contrat Social”», στό: Mélanges offerts à Alexandre Svolos, 1960, σσ. 161-190

79. Enciclopedia Filosofica , Firenze, Le lettere, 1982

80. Encyclopedia of Greece and the hellenic tradition , London-Chicago, Fitzroy Dearborn Publishers, χ. χ.

81. Encyclopedia of Philosophy , χ.χ.

82. Καλαμαρᾶς, Βασίλης Κ., «Engel Pascal, “Ἡ ἀλήθεια - Στοχασμοὶ πάνω σὲ μερικὲς προφανεῖς ἀλήθειες”. Μετάφρ., Στέλιος Βιρβιδάκης. “Scripta”, 120 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 05/05/2000, σ. 21

83. Γεωργοβασίλης, Δημοσθένης Γ., «Engelhardt D. Von - Schipperges H., “Die inneren Verbindungen zwischen Philosophie und Medizin im 20. Jahrhundert”, Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1980», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 518-521

84. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Engels et la dialectique de la nature», Δωδώνη, 13(1984) , σσ. 87-118

85. Schmiele, Walter, Englische Geisteswelt. Von Bacon bis Eliot, Darmstadt und Genf, Holle Verlag, 1953, 366 σ.

86. Maula, Εrkka, Enklima - Ἔγκλημα. Untersuchungen zur Frühgeschichte der griechischen Astronomie, Geographie und der Sehnentafeln, Ἀθῆναι-Athen, Forschungsinstitut für griechische Philosophie, 1982, 253+ΧΧVI σ.

87. Ἀνώνυμος, Enologia - Οἰνολογία. O l' arte di fare, e conservare li vini - Ἤτοι περὶ οἰνοποιίας κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως τῶν οἴνων, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χρήστου Ἀναστασίου, 1842-1843, 440 σ.

88. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «Enpowerment through reason . Consoling philosophic females» , Σκέψις - Skepsis, 17, 2 (2006), σσ. 226-246

89. Σαβράμης, Δημοσθένης Σ., Entchristlichung und Sexualisierung - zwei Vorurteile, München, Nymphenburger, 1969, 157 σ.

90. Deisser, André, «Entre Constantinople et Venise. L' hodoeporicum de Favoli et son escale au Tènare (début 1546) » , Σκέψις - Skepsis, 17, 2 (2006), σ. 246-259