ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 127 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 61 ἕως 90

61. Belhoste, Bruno, «Ingénieurs civils contre ingénieurs de l' état. La création de l' école centrale des arts et manufactures et le tournant de 1830», στό: Conference Proceedings, Science, Technology and the 19th century State, Σῦρος, 2000, σσ. 45-56

62. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Injustice as “unintentional” within the context of Plato's city», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol II), Σάμος, 2003, σσ. 80-90

63. Δεληκωνσταντῆς, Κώστας, Innerlichkeit als Befreite Freiheit. Eine fundamentaltheologische Studie zu Luthers “Von der Freiheit eines Christenmenschen” in Auseinandersetzung mit neueren Kritikern, Tübingen, 1982, 297 σ.

64. Austin, Holcombe M., «Inside and Outside: An architectural polarity re-examined » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 5 (1966), σσ. 15-24

65. Ranasinghe, Nalin, «Inspiration, interpretation and interdependence . Gods and men in the “Euthyphro”» , Σκέψις - Skepsis, 16, 2 (2005), σσ. 269-277

66. Dziemidok, Bohdan, «Institutional definition of a work of art . Has George Dickie overcome the difficulties of aesthetics in defining a work of art?» , Philosophical Inquiry, 2, 4 (1980), σσ. 555-564

67. Λάσκαρις, Κωνσταντῖνος, Institutiones universae cum plurimis auctariis nuperrime impressae, tanta diligentia, et rerum copia quanta nuq alias, Ferrariae (Φερράρα), 1510

68. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., «Intellectual history as cultural criticism: Enlightenment versus Nationalism » , European Review of History, 2, 2 (1995), σσ. 261-267

69. Καλέρη, Αἰκατερίνη, «Intentionalismus und Hermeneutik bei der Interpretation sprachlicher Äußerungen » , Ethik und Sozialwissenschaften, 4, 4 (1993), σσ. 529-531

70. Μούκανος, Δημήτριος Δ., «Intentionalitäat des Menschen und Aktion Gottes als Momente des Kairos » , Διοτίμα - Diotima, 16 (1988), σσ. 110-117

71. Δεληβογιατζῆς, Σωκράτης, «Interaction in Malebranche's anthropology » , Σκέψις - Skepsis, 3 (1992), σσ. 109-116

72. Reedy, Jeremiah, «Intercultural communications in antiquity», στό: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy, Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol I), Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου, 2002, σσ. 154-168

73. Newton-Smith, W. H., Wilkes, K. V., Viale, R., International Studies in the Philosophy of Science

74. Kaufmann, D., Tiedemann, P., Internet für Althistoriken und Altphilologen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999, 186 σ.

75. Kaufmann, D., Tiedemann, P., Internet für Althistoriken und Altphilologen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999, 186 σ.

76. Μπουγᾶς, Ἀναστάσιος Γ., «Intersubjectivité espérante. Le thème du “toi” dans la philosophie de Gabriel Marcel», Φιλοσοφία, 4(1974) , σσ. 414-432

77. Nédoncelle, Maurice Gustave, Intersubjectivité et ontologie. Le défi personnaliste, Louvain, Nauwelaerts, 1974, 384 σ.

78. Παπαϊωάννου, Ἀπόστολος Γ., Intervento sulla presentazione delle opere di Niccolò Tommaseo conservate nel Caffè Tommaseo di Trieste, Trieste, 1983, 15 σ.

79. Βλαχάκης, Γεώργιος Ν., «Introducing sciences in the new states. The establishment of the Physics and Chemistry Laboratories at the university of Athens», στό: Conference Proceedings, Science, Technology and the 19th century State, Σῦρος, 2000, σσ. 89-104

80. Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης Κ., Introduction à la logique mathématique classique, Aix-en- Provence, 1994, 70 σ.

81. Βρυώνης, Σπύρος, «Introductory remarks on byzantine intellectuals and humanism » , Σκέψις - Skepsis, 2 (1991), σσ. 104-142

82. Prini, Pietro, Introduzione a Rosmini, Roma, Laterza, 1997, 198 σ.

83. Tilliette, Xavier, «Intuition Schellingienne et vision plotinienne » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 166-177

84. Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης Κ., Intuitionnisme et Modalités, Aix-en- Provence, 1996, 601 σ.

85. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., Καρᾶς, Γιάννης, Inventaire des manuscrits Grecs d' Aristote et de ses commentateurs. Contribution a l' histoire du texte d' Aristote, Paris, Société d' édition "Les Belles Lettres", 1980, 81 σ.

86. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., Καρᾶς, Γιάννης, Inventaire des manuscrits Grecs d' Aristote et de ses commentateurs. Contribution a l' histoire du texte d' Aristote, Paris, Société d' édition "Les Belles Lettres", 1980, 81 σ.

87. Βέλτσος, Γιῶργος Σ., Inventio, Ἀθήνα, Πλέθρον, 1990, 97 σ.

88. Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ, Τερέζα, «Inwood Brad,“Ethics and Human Action in Early Stoicism”, Oxford, Clarendon Press, 1985, 348 σ. » , Ἑλληνικά, 36, 2 (1985), σσ. 380-385

89. Füves, Ödön, «Ioannes Karatzas als Küster der Griechischen Kirchengemeinde zu Pest im Jahre 1797 » , Ὁ Ἐρανιστής, 5 (1967), σσ. 201-202

90. Τουλιάτου, Ντιάνα, «Ioannes Plousiadenos, “The Man, his music and his musical Treatise” » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 28 (1998), σσ. 79-91