ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 605 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. O' Grady, Patricia, «Thales: some problems in early greek science and philosophy», στό: Proceedings of the 1st Biennial Conference of Greek Studies, Greek Studies in Australia: Research Perspectives, Flinders University, South Australia, 1999, σσ. 56-61

32. Μιράσγεζη, Ἀθηνᾶ Δ., «The (ὡραία) deception as a value», στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. I)), Λέσβος, 2000, σσ. 96-107

33. Ἀραβαντινοῦ, Ἄννα, «The 21st International Congress of the Association of Societies of French Speaking Philosophy: “L' Avenir. Actes du XXIe Congrès de l' Association des Sociétés de Philosophie de Langue Franҫaise”, publiés par E. Moutsopoulos (1986), Paris, Vrin, 1987. Publication de la Fondation de Recherches et d' Éditions de Philosophie NH, Série “Recherches” no 3, 437 p.», Φιλοσοφία, 17-18(1987-1988) , σσ. 522-524

34. Bigelow, John, «The a priori which is fallible», στό: Proceedings of the Third International Conference on Greek Philosophy, Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Vol. I), Samos, 1992, σσ. 41-48

35. Olshewsky, Thomas M., «The Academics and the Sceptics: Sextus against Hume», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας καὶ Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας, Σκεπτικισμός: Διεπιστημονικὲς προσεγγίσεις / Scepticism: Inter-disciplinary Approaches, Ζαχάρω-Ἀρχαία Ὀλυμπία, 1990, σσ. 115-124

36. Mamo, Plato, «The active intellect and Aristotle's God», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Α', Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 168-171

37. Ἀλεξανδράκης, Α., Knoblock, J., «The aesthetic appeal of art in Plato and Aristotle » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 178-185

38. Ἀλεξανδράκης, Α., Knoblock, J., «The aesthetic appeal of art in Plato and Aristotle » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 178-185

39. Ceccato, Silvio, «The aesthetic attitude and the artistic values: an analysis in terms of operations » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 48-54

40. Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., «The aesthetic of every day life. A problem of social philosophy and its ancient Greek origins», στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. II)), Λέσβος, 2000, σσ. 64-77

41. Beattie, Alastair, «The aesthetic of quantum non - locality», στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. II)), Λέσβος, 2000, σσ. 22-28

42. Beattie, Alastair, «The aesthetic of quantum non - locality», στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. II)), Λέσβος, 2000, σσ. 22-28

43. Gallagher, L., «The Alexander Romance in the Hellenic Institute at Venice. Some notes on the initial miniature » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 16 (1979), σσ. 170-205

44. Adams, George B., McMaster, John Bach, The American Historical Review, New York, American Historical Association/McMillan Company, 1895-

45. Λεύκα, Αἰκατερίνη, «The ancient Greek concept of the naturally best human life», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 178-186

46. Tsolis, Theodore, «The ancient stoa and the theoretical justification of the cosmopolis», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol I), Σάμος, 2003, σσ. 218-227

47. The Anglo-Hellenic Review, London, 1990-

48. Παπαδημητρίου, Γεώργιος Κ., «The annual meeting of the society of christian philosophers», Φιλοσοφία, 12(1982) , σσ. 472-476

49. Glucker, John, «The apologie of happynesse. Cicero, “De finibus” 5. 27-33 and related texts», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. Ι ), Rhodes - Lindos, 1993, σσ. 74-83

50. Glucker, John, «The apologie of happynesse. Cicero, “De finibus” 5. 27-33 and related texts», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. Ι ), Rhodes - Lindos, 1993, σσ. 74-83

51. Kushner, Thomasine, «The apprehender and the problem of aesthetic response » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 172-178

52. Graeser, Andreas, The argument of Melissus, Athens, 1972, 35 σ.

53. Πατσιώτη, Ἰωάννα, «The Aristotelian Business Ethics and The Notion of Equality», στό: Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Ἡ κατ' Ἀριστοτέλη πολιτικὴ ἰσότητας καὶ δικαιοσύνη καὶ τὰ προβλήματα τῆς σύγχρονης κοινωνίας, Ἀθήνα, 2000, σσ. 374-385

54. Lowe, C. G., «The aristotelian causes in modern science», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1983, σσ. 103-110

55. Κύρκος, Βασίλειος Α., « The Aristotelian Concept of Democracy and Man: A proposal for the Contemporary Welfare State», στό: 2500 χρόνια Δημοκρατίας, Ἀθήνα, 1992, σσ. 149-152

56. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «The aristotelian katharsis » , The British Journal of Aesthetics, 17, 4 (1977), σσ. 361-364

57. Μιρμικλῆς, Γεώργιος Κ., «The Aristotelian method», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 111-125

58. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «The aristotelian road to Enlightment: The question of being and the good of the human being » , Kriza I perspektive Filozofije (1995), σσ. 137-156

59. Furley, D. J., «The aristotelian theory of matter in the hellenistic period», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1981, σ. 221

60. Rossitto, Cristina, «The aristotelian theory of opposites in the criticism of F. A. Trendelenburg of Hegel's dialectic», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Γ΄, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 37-42