ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 585 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Ἀποστολόπουλος, Δημήτριος Γ., «L' Aufklärung Neo-Helléniquee . La question sociale et ses issues politiques» , Ὁ Ἐρανιστής, 20 (1995), σσ. 75-82

32. Gabaude, Jean-Marc, « L' avènement grec de la “Parrhesie” et son actualité au bout de 2500 ans», στό: 2500 χρόνια Δημοκρατίας, Ἀθήνα, 1992, σσ. 103-108

33. Ἀξελός, Κώστας, «L' avenir de la technique (Argument) » , Ἐποπτεία, 1 (1978), σ. 66

34. «L' écho de la Révolution franҫaise en Grece au Dix-Neuvième Siècle», στό: Actes du Congrès International des Lumiéres (7o), Congrès International des Lumiéres, Budapest, 1989, σσ. 342- 346

35. Pucelle, Jean, «L' écriture et le dessin » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 146-152

36. Ταμπάκη, Ἄννα, «L' édition arabo-grecque de la Géographie d' Aboulféda par Dimitrios Alexandridis (1807) et sa “fortune” au début du XIXe siècle » , Graeco-Arabica, 5, σσ. 251-258

37. Βενέτη, Μαρία, L' education comme conception de la politique a Athènes du Ve siècle avant J. C., Paris, 1986, 170 σ.

38. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «L' elemento estetico nel pensiero dei Padri cappadoci » , Rivista di estetica, 6 (1961), σσ. 220-226

39. Rodriguez-Bachiller, Angelus, «L' empirisme d' Aristote chez Albert le Grand», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 159-161

40. Μπούσουλας, Νικολάος Ι., «L' énigme profonde de la nature humaine selon Blaise Pascal » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 15-20

41. Κουλουμπαρίτσης, Λάμπρος, « L' enjeu de la Démocratie contemporaine», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Δεσποτόπουλο, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1991, σσ. 83-99

42. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι., « L' enseignement de l' histoire bulgare dans les Universités et les Écoles Secondaires Grecques», στό: Σύμμεικτα Νεώτερης Ἱστορίας, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 1982, σσ. 55-74

43. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «L' enseignement universitaire de la philosophie en Grèce», Φιλοσοφία, 13-14(1983-1984) , σσ. 455-462

44. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «L' enseignement universitaire de la philosophie en Grèce » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 176-181

45. Μποζώνης, Γεώργιος Α., «L' entéléchie d' Aristote en tant que structure anthropologique contemporaine » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 168-174

46. Dondin-Payre, Monique, «L' entrée de l' Algerié antique dans l' espace méditerranéen», στό: Actes de Colloque, Enquêtes en Méditerranée. Les expéditions françaises d' Égypte, de Morée et d' Algérie, Athènes-Nauplie, 1999, σσ. 179-191

47. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, L' epistemologie de Hobbes: Materialisme et conventionnalisme positiviste après 1650, Paris, 1982, 845 σ.

48. Dimtscheva, Rossitza, L' époque des lumières en Bulgarie et en Grèce aux XVIII et XIX siècles, Sofia, Éditions de l' Academie bulgare des Sciences, 1985, 171 σ.

49. Assunto, Rosario, « L' eredita neoplatonica e la poetica dell' analogia nel pensiero estetico di Dante», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 325-333

50. Assunto, Rosario, « L' eredita neoplatonica e la poetica dell' analogia nel pensiero estetico di Dante», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 325-333

51. Μιχελῆς, Παναγιώτης Α., «L' espace et les groupes urbains des anciens Grecs » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 9-10 (1970-1971), σσ. 22-30

52. Brion-Guerry, Liliane, «L' espace et les perspectives » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 13-14 (1974-1975), σσ. 18-44

53. Xholi, Zija, « L' esprit du Siècle des Lumières dans l' ideologie de la renaissance nationale albanaise et en particulier dans celle de Naim Frashëri (1846-1900)», στό: Σύμμεικτα Νεώτερης Ἱστορίας, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 1982, σσ. 7-12

54. Κουκῆς, Ἀναστάσιος, «L' esthétique chez Théodore Jouffroy . Un cas d' esthétique radicale et fonceuse» , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 33 (1994), σσ. 53-93

55. Μιχελῆς, Παναγιώτης Α., L' Esthétique de l ' Architecture, Paris, Klincksieck, 1974, 360 σ.

56. Golaszewska, Maria, «L' esthétique et l' anthropologie philosophique » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 15-16 (1976-1977), σσ. 55-64

57. Vallançon, François, «L' état ou l' Odyssée » , Εὐδικία, 1 (1991), σσ. 73-86

58. Bret, Patrice, «L' état, l' armée et l' organisation de la recherche militaire en France (1763-1830)», στό: Conference Proceedings, Science, Tecnology and the 19th century state: the role of the army, Σῦρος, 2003, σσ. 45-67

59. Κόντος, Παῦλος, «L' éthique aristotélicienne et le chemin de Heidegger » , Revue philosophique de Louvain, 95 (1997), σσ. 130-143

60. Ἰωαννίδης, Κλεῖτος, «L' Éthos musical chez Platon», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 254-265