ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 262 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Carile, Antonio, «Manuele Nothos Paleologo. Nota prosopografica (πίν. Γ΄-Ε΄) » , , σσ. 137-147

32. Ντανιελοπούλου-Παπακώστα, Κ., «Manuscrits italo-grecs de la bibliothèque de l' Academie de la République Socialiste de Roumanie » , Ὁ Ἐρανιστής, 11 (1974), σσ. 125-136

33. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Manuwald Bernd, “Studien zum Unbewegten Beweger in der Naturphilosophie des Aristoteles”, Stuttgart, Franz Steiner Verlag Wiesbaden, 1989, 130 S. » , Πλάτων, 47-48 (1996), σσ. 220-226

34. Τερζάκης, Φώτης, «Marc Sautet, “Ἕναν καφὲ γιὰ τὸν Σωκράτη”. Μετάφρ., Ἀγγελικὴ Φιλιππάτου. “Νέα Σύνορα”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 8/9/2000, σ. 12

35. Καποπούλου, Παρασκευή, «Marcakis Manolis, “Essais de philosophie de l' histoire”, Athènes, 1985 » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 202-205

36. Δετζώρτζης, Νάσος, «Marcel Proust » , Νέα Ἑστία, 13, 150 (1933), σσ. 309-311

37. Δέδες, Δημήτριος, «Marchiano G., “La parola e la forma”, Bari, 1977, 373 p. » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 206-207

38. Χλιμίντζα, Ἐλπίδα, «Marcuse Herbert, “Κριτική, Οὐτοπία, Ἀπελευθέρωση”. Ἐπιμ., Γ. Ι. Μανιάτης, Γ. Σαγκριώτης, Α. Α. Χρύσης. Ἀθήνα, Ἐκδ., Στάχυ, 1999», Ἡμερησία. 6η μέρα, 26/02/2000, σ. 14

39. Κασίμη, Ἔρη, «Marcuse Herbert, “Κριτική, Οὐτοπία, Ἀπελευθέρωση”. Ἐπιμ., Γ. Μανιάτης, Γ. Σαγκριώτης, Α. Χρύσης. Ἐκδ., Στάχυ, 310 σ. » , Ἀντί, 724 (2000), σσ. 64-65

40. Löwy, Michael, « Marcuse καὶ Benjamin: ἡ ρομαντικὴ διάσταση», στό: Herbert Marcuse - Κριτική, Οὐτοπία, Ἀπελευθέρωση, Ἀθήνα, Στάχυ, 1999, σσ. 257-272

41. Peyfus, Max Demeter, «Marginalien zu Theodor A. Kaballiotes » , Österreichische Osthefte, 27 (1985), σσ. 381-388

42. Τυπάλδος-Λασκαράτος, Ἰωάννης, «Marinescu Florin, “Etude généalogique sur la famille Mourouzi”, Ἀθήνα, Τετράδια Ἐργασίας, 12, Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, 1987, 171+37 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 2 (1988), σσ. 279-280

43. Τζαμαλίκος, Παναγιώτης, «Marius Richard - Luther Martin, “The Christian between God and Death”. Τhe Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, London, 542 p.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 9/3/2001, σ. 13

44. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Markakis Manolis, “Philosophical Itineraries”. Vol. I., Athens, ed., Bibliogonia, 1991, 176 p. » , Σκέψις - Skepsis, 111 (1992), σ. 155

45. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Marlborough's Self-Taught Series No 11. Greek (Modern) Self-Taught with phonetic Pronunciation containing Vocabularies, Elementary Grammar, Archaeological Terms etc. by Nicolaos Anastassiou, Bachelier diploméda College Grec de Halki. Ἐν Λονδίνῳ, 1904, . σ. 120» , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 3 (1905), σσ. 381-382

46. Μοσκόβου, Σπύρος, «Martin Alain - Primavesi Oliver (Εἰσαγ., ἐκδ., σχόλ.,),“L' Empedocle de Strasbourg”. Ed., Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg/Walter de Gruyter (Βερολίνο, Νέα Ὑόρκη), 1999, 396 p.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 13/06/1999, σ. 10

47. Ροζάνης, Στέφανος, Martin Buber and the guilt of writing. A lecture at the Martin Buber Institute of Brussels, Athens, The Jewish Museum of Greece, 1966, 14 σ.

48. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Martin Gottfried, “Das metahysiche Problem der Ideenlehre Platons”. Kanstudien Band 35, Heft 4 1961- 62, SS. 411-440 » , Πλάτων, 15 (1963), σσ. 393-395

49. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Martin Heidegger » , Πλάτων, 15 (1963), σσ. 84-85

50. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Martin Heidegger (1889-1976) » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σσ. 204-205

51. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Martin Heidegger † 26.5.1976», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 485-493

52. Πουρνάρη, Μαρία, «Martin R. N. D., “Duhem and the Origins of Statics. Ramifications of the Crisis of 1903-04”, pp. 337-356 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σ. 275-276

53. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Martini Edgar, “Textgeschichte der Bibliotheke des Patriarchen Photios von Konstantinopel”. I Theil. Die Handschriften, Ausgaben und Übertragungen. (Des XXVIII. Bandes der Abhandlungen der Philologisch-Historischen Klasse der Königl. . Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften No VI). Mit 8 Tafeln in Lichtdruck. Leipzig. Bei B. G. Teubner 1911.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 1 (1911), σσ. 104-107

54. Παπαϊωάννου, Κώστας, Marx et les marxistes, Paris, Flammarion, 1972, 505 σ.

55. Λάζου, Ἄννα, «Marx καὶ Wittgenstein: Ἡ πράξη καὶ ἡ Φιλοσοφία», στό: Πρακτικὰ Συμποσίου, Συμπόσιο Wittgenstein, Ρέθυμνο, 1991, σσ. 139-156

56. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Marx: Πρὸς τὴν κριτικὴ τοῦ δογματικοῦ λόγου», στό: Πρακτικὰ Α' Πανελληνίου Συμποσίου, Ὁ Karl Marx καὶ ἡ φιλοσοφία, Ἰωάννινα, 1987, σσ. 114-121

57. Γεωργόπουλος, Ἀντώνης, «Marxism and Kazantzakis » , Byzantine and Modern Greek Studies, 3 (1977), σσ. 175-200

58. Spasov, Dobrin, «Marxist-Leninist Philosophy and common sense. A Bulgarian Interpretation», στό: Balkan Ülkerlerinde Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar (1ο), Balkan Ülkerlerinde Felsefe ve Bugünkü Dünyava Yapabilecedi Katkilar (1ο), Ankara, 1982, σσ. 65-72

59. Ἰωάννου, Π., «Masai F., “Pléthon et le platonisme de Mistra”. [Les Classiques de l' Humanisme, Études, 5.] Paris, Les Belles Lettres, 1956, 419 S. » , Byzantinische Zeitschrift, 51 (1958), σσ. 389-390

60. Fedalto, Giorgio, Massino Margunio e il suo commento al “De Trinitate” di S. Agostino (1588), Brescia, Paideia, 1967, 274 σ.