ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 241 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Stadtmüller, Georg, «Batowsky Henryk, “Zatarg albn' sko-grecki”, [Ἡ ἀλβανο-ελληνικὴ ἔρις] » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 10 (1935), σσ. 296-300

32. Τερζάκης, Φώτης, «Baudort Ann, “Σωκράτης καὶ Ἰησοῦς”. Μετάφρ., Μιχάλης Κατσιμίτσης, ἐπιμ., Στέφανος Ροζάνης. Φιλίστωρ», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 13/4/2001, σσ. 10-11

33. Σιδέρη-Βώκου, Μαρία, «Baudrillard Jean, “Ἡ διαφάνεια τοῦ κακοῦ”. Μετάφρ., Ζήσης Ζαρίκας. Ἐκδ., “Ἑξάντας” » , Νέα Ἀριάδνη, 1-2 (1996), σσ. 25-26

34. Λαμπάκης, Στυλιανὸς Κ., «Beaton R., “Folk Poetry of Modern Greece”, Καίμπριτζ, 1980, xii+231 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 3 (1989), σσ. 167-168

35. Χρόνης, Νικόλαος, «Beauty as a cause . Condemnation or justification of art?» , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σσ. 82-93

36. Voigt, Werner, «Bedeutung der Dreierkonsonanz bzw. der Entnasalierung für Verlust und Weiterleben agr. Wörter, vor allem von Verben der Typen. 1) ψεύδω -ομαι ἐρεύγομαι ζευγνύω εὔχομαι 2) ἔλκω θέλγω ἀμέλγω θάλπω ἄγχω ἕρπω τέρπω und 3) λάμπω πέμπω κάμπτω ἄγχω ἐλέγχω φέγγω», στό: Πρακτικὰ τοῦ Α' Εὐρωπαϊκοῦ Συνεδρίου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν. [Τόμοι Α' καὶ Β'], Ὁ Ἑλληνικὸς Κόσμος ἀνάμεσα στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ Δύση 1453-1981, Τόμος Α', Βερολίνο, 1999, σσ. 757-766

37. «Begriff und Wirklichkeit des “Nomos” bei den Griechen » , Πλάτων, 1-2 (1962), σσ. 205-231

38. Τερέζης, Χρῆστος, «Begzos M., “Philosophical Antropology of Religion (in Greek)”, Athens, ed., “Ellinika Grammata”, 1994, 349 p. » , Σκέψις - Skepsis, 5 (1994), σσ. 197-199

39. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Beierwaltes Werner, “Heiddegers Rückgang zu den Griechen”. München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch - Historische Klasse, Sitzungsberichte, Jahrgang 1995, Heft 1, 30 S. » , Διοτίμα - Diotima, 25 (1997), σσ. 172-173

40. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Beierwltes Werner, “Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit. Plotins Enneade”. V 3. Text, Übersetzung, Interpretation, Erläuterung. Frankfurt am Main, Vittorio Kolstermann, 1991, 273 S. » , Διοτίμα - Diotima, 25 (1997), σσ. 171-172

41. McCullough, H. B., «Being a citizen under Aristotle's best constitution » , Σκέψις - Skepsis, 12 (2001), σσ. 123-133

42. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Being and appearance in a work of art » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 58-66

43. McLean, George F., «Being as act in Aristotle and Christian Philosophy», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 116-124

44. Γεωργόπουλος, Νένος Α., Heim, Michael, Being Human in the Ultimate . Studies in the Thought of John M. Anderson, Amsterdam - Atlanta, Rodopi B. V., 1995

45. Pelster, Eva Maria, «Beiträge deutscher Gelehrter zur neugriechischen Lexikographie», στό: Πρακτικὰ τοῦ Α' Εὐρωπαϊκοῦ Συνεδρίου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν. [Τόμοι Α' καὶ Β'], Ὁ Ἑλληνικὸς Κόσμος ἀνάμεσα στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ Δύση 1453-1981, Τόμος Α', Βερολίνο, 1999, σσ. 575- 581

46. Πανέρης, Ἰωάννης Ρ., «Beiträge zur Emendation und Erklärung demokritischer Fragmente», Φιλοσοφία, 7(1977) , σσ. 232-239

47. Παπαϊωάννου, Γιάννης Α., «Bela Bartok » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 35 (1966), σσ. 231-236

48. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Belaval Yvon, “Leibniz critique de Descartes”, Paris, NRF (Gallimard), 1960, 559 p. » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 9, 89 (1960), σσ. 251-252

49. Καρολίδης, Παῦλος, Bemerkungen zu den alten kleinasiatischen Sprachen und Mythen, Strasbourg, 1913

50. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Bemerkungen zu Hegels philosophischer Weltgeschichte», Hegel, (1983) , σσ. 63-68

51. Baumgartner, H. M., «Bemerkungen zum Begriff des “symbebekos”», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 75-79

52. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Benakis L., “Michael Psellos Kritik an Aristoteles und seine einege Lehre zur Physis-und Materie-Form Problematik”, Byzantinische Zeitschrift 56 (1963), SS. 213- 227 » , Πλάτων, 16 (1964), σσ. 349-352

53. Stadtmüller, Georg, «Benecke Hans, “Die Seepolitik der Aitoler”, Hamburg, 1934, 48 σ. » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 10 (1935), σσ. 301-302

54. Μεταξᾶς, Γιάννης, «Benedetto Croce, 1902. Γιὰ τὸ γενέθλιο ἑνὸς ἔργου», Ἐπενδυτής, 5-6/01/2002, σσ. 26-27

55. Δρακόπουλος, Παναγιώτης, Δρακοπούλου, Ζηνοβία, «Benedetto Croce, “Κείμενα αἰσθητικῆς, ἱστοριογραφίας, δοκιμίων”. Μετάφρ., πρόλ., σημ., Κώστας Ε. Λασιθιωτάκης. Ἐκδ., Δωδώνη » , Ἐποπτεία (1981), σ. 8

56. Δρακόπουλος, Παναγιώτης, Δρακοπούλου, Ζηνοβία, «Benedetto Croce, “Κείμενα αἰσθητικῆς, ἱστοριογραφίας, δοκιμίων”. Μετάφρ., πρόλ., σημ., Κώστας Ε. Λασιθιωτάκης. Ἐκδ., Δωδώνη » , Ἐποπτεία (1981), σ. 8

57. Hazelett, R., Turner, D., Benevolent Living, Pasadena, Hope Publishing House, 1990

58. Hazelett, R., Turner, D., Benevolent Living, Pasadena, Hope Publishing House, 1990

59. Καλαμαρᾶς, Βασίλης Κ., «Benjamin Walter, “Δοκίμια φιλοσοφίας τῆς γλώσσας”. Μετάφρ., εἰσαγ., ἐπιμ., Φ. Τερζάκης. Νῆσος, 214 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 28/1/2000, σ. 21

60. Jacob, André, «Benoist Jean-Marie, “La révolution Structurale”, Paris, Grasset, 1975 » , Ἐποπτεία, 15 (1977), σ. 507