ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 173 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Δρούλια, Λουκία, «Reflets et répercussions de l' expédition française en Grèce», στό: Actes de Colloque, Enquêtes en Méditerranée. Les expéditions françaises d' Égypte, de Morée et d' Algérie, Athènes-Nauplie, 1999, σσ. 45-55

32. Reflexāo. Revista quadrimestral de Instituto de Filosofia

33. Κελεσίδου, Ἄννα, «Réflexions critiques sur la situation actuelle de la philosophie Grecque et son apport a la culture nationale», Φιλοσοφία, 12(1982) , σσ. 350-358

34. Vauvenargues, Réflexions et Maximes, Ἀθήνα, Στιγμή, 1993, 133 σ.

35. Βλάχος, Γεώργιος Κ., «Reflexions sommaires sur le declin moral», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 480-488

36. Κελεσίδου, Ἄννα, «Réflexions sur la conception aristotélicienne del' égalité et de la justice», στό: Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Ἡ κατ' Ἀριστοτέλη πολιτικὴ ἰσότητας καὶ δικαιοσύνη καὶ τὰ προβλήματα τῆς σύγχρονης κοινωνίας, Ἀθήνα, 2000, σσ. 195-199

37. Blust, Franz-Karl, «Réflexions sur la contribution de Heidegger à la formation d' une psychologie phénoménologique » , Études Phénoménologiques, 22 (1995), σσ. 7-30

38. Vial, Parain Jeanne, «Réflexions sur la peinture naïve » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 25-26 (1986-1987), σσ. 27-34

39. Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ, Τερέζα, «Réflexions sur le fondement du rapport entre l' a priori et l' eidos dans la phénoménologie de Husserl » , Kant - Studien, 2 (1974), σσ. 135-151

40. Perotti, Niccolò, « Refutatio Deliramentorum Georgii Trapezuntii», στό: Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann-Γ΄, Τόμος Γ΄, Aalen, Scientia Verlag Aalen, 1967, σσ. 343-375

41. Regionalkongress , Europa Forum. Philosophie: Europa und die griechische Philosophie, 31/ 03-02/04/1994, 1996

42. Μποζώνης, Γεώργιος Α., «Règles esthétiques et liberté dans l' art » , Πλάτων, 32, 63-64 (1980), σσ. 324-328

43. Γεωργοπούλου-Νικολακάκου, Νικολίτσα Δ., «Rehbinder M., “Rechtssoziologie. Sammlug Göschen”, Band 2853. Berlin, Walter de Gruyter, 1977, 189 S. » , Ἐποπτεία, 20 (1978), σσ. 252-253

44. Ἰακώβ, Δανιὴλ Ι., «Reichel M. - Rengakos A. (ἐπιμ.,), “Ἔπεα πτερόντα. Beiträge zur Homerforschung”, Festschrift fur Wolfgang Kullmann zum 75. Geburtstag, Στρουτγάρδη, ἐκδ., Franz Steiner, 2002, 320 S... Kullman W.,“Realitat, Imagination und Theorie. Kleine Schriften zur Epos und Tragödie in der Antike”, Στουτγάρδη, ἐκδ., A Rengakos, Franz Steiner, 2002, 320 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Τὸ Ἄλλο Βῆμα, 16/02/2003, σ. 3

45. Reine und Angewandte Soziologie . Eine Festgabe für Ferdinand Tonnies zu seinen achtzigsten Geburtstage, Leipzig, Hans Buske Verlag, 1935

46. Μπενέκος, Ἀντώνης Π., «Reiser Ol. - Leytham G., Frankl V. - Lofgren G., “Μιὰ προσπάθεια συνενώσεως τῆς ἀνθρώπινης γνώσεως”. Πρόλ., μετάφρ., Τ. Τριανταφύλλου, Γ. Μαραγκουδάκης. Ἔκδ., “Νίκης”, 1964, 70 σ. » , Παιδαγωγικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἐπιθεώρησις-Α΄, 1, 6 (1964), σσ. 95-96

47. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Rektor P. - Kühne Benno - Heinrich Rickenbach, “Ein Mönchsleben im Dienste der Schule”. (Beigabe zum Jahresbericht der Stiftsschule Maria - Einsiedeln im Studienjahre. Verlagsanstalt Benziger und Co. A. g, Einsiedeln (Schweiz), 1911/ 1912. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 217-219

48. Rabi, Isaak I., «Relations between Science and the Humanities», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Α΄), Δελφοὶ, 1970, σσ. 295-309

49. Luz, Menahem, «Relativism and the sophists: a reply to modern critics » , Σκέψις - Skepsis, 5 (1994), σσ. 74-80

50. Marcondes Cesar, Constança, «Relativisme, scepticisme et antidogmatisme chez Gaston Bachelard » , Σκέψις - Skepsis, 5 (1994), σσ. 128-132

51. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Religion and Ethics . Purposes and practices» , Σκέψις - Skepsis, 18, 1-2 (2007), σσ. 80-87

52. Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., «Religion et Metaphysique chez Platon . A propos se l' Apollon du “ Cratyle” (405a-e)» , Πλάτων, 23, 45-46 (1971), σσ. 278-295

53. Μπέγζος, Μάριος Π., «Religion und Dualismus in der modernen Naturphilosophie . Metaphysische Motive der Religionsphilosophie heutiger Physiker» , Σκέψις - Skepsis, 11 (1991), σσ. 143-150

54. Πάνου, Σταῦρος, Religion und Frömmigkeit bei Ernst Bloch, München, 1968, 27 σ.

55. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «Religious competition for world dominion», στό: Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), Ἀθήνα - Σπέτσες, 2005, σσ. 50-76

56. Κοντολέων, Νικόλαος Μ., « Remarks sur l' art geometrique», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 381-396

57. Füves, Ödön, «Remarques complémentaires à la nouvelle édition de l' œuvre intitulée “Nea Hellas” de Georgios Zaviras » , Μακεδονικά, 13 (1973), σσ. 427-433

58. Μιχελῆς, Παναγιώτης Α., «Remarques esthétiques sur l' architecture grecque » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 13-14 (1974-1975), σσ. 1-17

59. Hager, Fritz Peter, «Remarques sur l' importance de la philosophie grecque pour la vérité chrétienne selon Tertullien et saint Augustin » , Διοτίμα - Diotima, 7 (1979), σσ. 97-100

60. Vial, Parain Jeanne, « Remarques sur la function médiatrice de l' art à la lumiére des travaux de P. Michelis et de G. Marcel», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 253-268