ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 127 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Fraisse, Jean-Claude, «Imitation, ressemblance et métaphore dans la poétique d' Aristote», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1983, σσ. 202-206

32. Κύρκος, Βασίλειος Α., « Immanuel Kant καὶ Ἀθανάσιος Ψαλίδας. Προσεγγίσεις καὶ ἐπιδράσεις», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο, Ἀθήνα, 1980, σσ. 249-280

33. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., «Immanuel Kant καὶ Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός: καταγραφὴ μιᾶς γνωριμίας», στό: Πρακτικὰ Η' Πανελληνίου Συνεδρίου τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφικῆς Ἑταιρείας καὶ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. “Μεταβυζαντινή, Νεοελληνικὴ καὶ σύγχρονη Ἑλληνικὴ φιλοσοφία”, Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία, 2000, σσ. 235-257

34. Jouvenel, Bertrand de, «Imperium καὶ δημοκρατία » , Δευκαλίων, 22 (1978), σσ. 296-299

35. Κελεσίδου, Ἄννα, «Implications philosophiques de la présence de l' existence humaine dans l' univers cosmique», Φιλοσοφία, 27-28(1997-1998) , σσ. 331-335

36. Ἀξελός, Χρῆστος, «Implikatioten und für die Praxis bedeutsame Konsequenzen der rationalen Theorie der Freiheit», Φιλοσοφία, 12(1982) , σσ. 162-174

37. Τζαβάρα, Ἀγγελική, «Imprenditore e tipografo . Tre lettere inedite degli agenti Rosa da Costantinopoli a Nicolò Glykis (1677-1683)» , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 31 (2001), σσ. 361-377

38. Νικολακόπουλος, Παντελῆς, Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, Γουδαρούλης, Γ., Imre Lakatos and the Theories of Scientific Change , Kluwer Academic Publishers, 1989

39. Luciani, Cristiano, «In margine ai primi versi dell' “Erotocritos” » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 22 (1992), σσ. 239-250

40. Δράκου, Λίλυ, «In memoriam » , Λακωνικά, 102 (1981), σσ. 40-41

41. Μητρόπουλος, Δ., «In memoriam», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 19/07/1998, σ. 4

42. Δήμου, Νίκος, «In memoriam » , Ἐποπτεία, 18 (1978), σ. 58

43. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «In memoriam - Χρῆστος Μαλεβίτσης (1927-1997) » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 43 (1998), σσ. 125-130

44. Γέμτος, Πέτρος Α., «In memoriam Karl Popper (1902-1994) » , Νεῦσις, 2 (1995), σσ. 143-149

45. Γουδέλη, Κυριακή, «In quest of a possible re-enchantement of the world . Reflections on Schelling's study on the Deities of Samothrace» , European Journal of Social Theory (2001), σσ. 295-310

46. Suppé, Frank Thomas, «In Sachsen auf Heimatboden zur Geschichte der griechischen Gemeinde in Leipzig von ihren Anfängen bis nach 1945», στό: Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig, Konferenz an der Universität Leipzig, Leipzig, 2003, σσ. 13-48

47. Wilkoszewka, Krystyna, «In search of universal aesthetics. Maria Golaszewska's universum of art » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 23-24 (1984-1985), σσ. 87-91

48. Παπαθανασίου, Θανάσης Ν., « In statu vitae. Συμβολὴ στὴ θεώρηση τοῦ διλήμματος “ἱεραποστολὴ ἢ ἀπομόνωση”», στό: Ἄνθρωπος καὶ κοινωνία, Πάφος, Ἱερὰ Βασιλικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Ἁγ. Στεφάνου, 1991, σσ. 81-110

49. Austin, Holcombe M., «In the beginning was the place » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 15-16 (1976-1977), σσ. 40-54

50. Gordon, Cyrus H., «In the wake of Minoan and Eteocretan», στό: Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig, Konferenz an der Universität Leipzig, Leipzig, 1970, σσ. 163- 171

51. Σαββίδης, Ἀλέξης Γ. Κ., «Inalcîk Halil, “Studies in Ottoman Social and Economic History”, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1985, 348 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 2 (1988), σσ. 277-278

52. Junker, Kirk W., «Incommensurate uses of evidence in law and medicine», στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 86-98

53. Glassenapp, Helmuth von, Indische Geisteswelt, Weltliche Dichtung, Wissenschaft und Staatskunst der Hindus, Band II, Baden Baden, Bertelsmann Lesering, 1959, 348 σ.

54. Glassenapp, Helmuth von, Indische Geisteswelt, Glaube und Weiheit der Hindus, Band I, Baden Baden, Bertelsmann Lesering, 1958, 334 σ.

55. Φιλιππούσης, Γιάννης, «Individual and Polis in Solon's “Elegies” and Pericles's “Funeral Oration” » , Σκέψις - Skepsis, 8 (1997), σσ. 5-36

56. Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Individual and Society in Plato and Durkheim: A comparative and critical analysis, χ. τ., 1988, 576 σ.

57. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «Individual and society in the philoshophy of John Dewey», στό: Πρακτικὰ Διεπιστημονικῆς ἐκδήλωσης, Ἄτομο καὶ κοινωνία, Ἀθήνα, 1989, σσ. 55-66

58. Schollmeier, Paul, «Ineluctable slavery » , Σκέψις - Skepsis, 12 (2001), σσ. 134-141

59. Καργόπουλος, Φίλιππος Β., «Infinity, limits and order. A study on the paradox», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 74-96

60. Parain-Vial, Jeanne, « Influence de Platon sur la théorie de la justice dans l' œuvre de Simone Weil», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 349-357