ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 204 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Derrida, Jacques, «E. Husserl. Ἡ φαινομενολογία καὶ τὸ πέρας τῆς Μεταφυσικῆς » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 34 (1966), σσ. 181-200

2. Τερζάκης, Φώτης, «E. O. Wilson, “Consilience: The Unity of knowledge. Σύναλμα: Ἡ ἑνότητα τῆς γνώσης”. Μετάφρ., Σπύρος Σφενδουράκης. “Σύναλμα”, 487 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 10/9/1999, σσ. 6-7

3. Ἀνώνυμος, «E. P. Papanoutsos, “The Universe of Literary Creation (Ὁ κόσμος τῆς φιλολογικῆς δημιουργίας)”. Ἄρθρο στὸ περ. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, τόμ. 34, 1976, σσ. 301-303 » , Νέα Δομή, 7 (1976), σσ. 18-19

4. Kuisma, Olva, «Early christian views on art and athletics», στό: Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), Ἀθήνα - Σπέτσες, 2005, σσ. 170-175

5. Adams, Madonna R., «Early education for citizenship in laws: Plato and Montessori», στό: Proceedings of the Eighth International Conference on Greek Philosophy, Πλατωνικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία - Platonic Political Philosophy (Vol. ΙI), Ἀθήνα - Σάμος, 1997, σσ. 11-23

6. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Early greek cosmology in the Derveni papyrus » , Διοτίμα - Diotima, 29 (2001), σσ. 87-93

7. Clogg, Richard, «Early modern greek printed books in the library of the British School of Athens » , Ὁ Ἐρανιστής, 5 (1967), σσ. 98-104

8. Ostenfeld, Eric Nis, «Early Pythagorean principles: peras and apeiron», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, σσ. 304-311

9. Wilson, Renate, «Early Μodern Diasporas and their Encounters in the Ottoman Empire. Greeks, German Pietists, and the Society for Promoting Christian Knowledge», στό: Πρακτικὰ Συμποσίου, Ἀλέξανδρος Ἑλλάδιος ὁ Λαρισαῖος - Alexander Helladius the Larissaean, Λάρισα, 2003, σσ. 181-194

10. Wilson, Renate, «Early Μodern Diasporas and their Encounters in the Ottoman Empire. Greeks, German Pietists, and the Society for Promoting Christian Knowledge», στό: Πρακτικὰ Συμποσίου, Ἀλέξανδρος Ἑλλάδιος ὁ Λαρισαῖος - Alexander Helladius the Larissaean, Λάρισα, 2003, σσ. 181-194

11. Dale, Thomas E. A., «Easter, Saint Mark and the Doge: the Deposition Mosaic in the Choir of San Marco in Venice . (Fig. 1-8)» , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 25 (1995), σσ. 21-33

12. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Ebert Theodor, “Sokrates als Pythagorean und die “Anamnesis” in Platons 'Phaidon'”, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1994, 106 S.», Φιλοσοφία, 30(2000) , σσ. 263-266

13. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Eckardi Magistri, “Opera latina”, Lipsiae, in aedibus Felicis Meiner, MCMXXIV » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 3 (1935), σσ. 366-371

14. Skolimowski, H., «Eco-Cosmology as the Foundation of the new Cultural Recostruction», Φιλοσοφία, 21-22(1991-1992) , σσ. 230-249

15. Perroux, François, Tabatoni, Pierre, Busino, Giovanni, Bancal, Jean, Économies et sociétés. Saint- Simonisme et pari pour l' industrie, Genève, Droz S. A., 1967-

16. Jugie, Martin, «Ecrits apologetiques de Gennade Scholarios à l' adresse des Musulmans » , Βυζάντιον, 5 (1929-1930), σσ. 295-314

17. Écrits de Jeunesse , Paris, Quai Voltaire, 1994

18. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Eddington A. S., “The nature of the physical world”. Γαλλικὴ μετάφρ., Cros. - Paris, Payot. Cambridge » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 3 (1932), σσ. 319-329

19. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Eddington Arthur Sir, “L' Univers en expansion”, Paris, Hermann et Cie, 1934 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 3 (1935), σσ. 372-377

20. Σταύρου, Δημήτρης, «Edgar Allan Poe . (1809-1849)» , Νέα Ἑστία, 66, 778 (1959), σσ. 1535-1537

21. Σταύρου, Δημήτρης, «Edgar Allan Poe . (1809-1849)» , Νέα Ἑστία, 66, 778 (1959), σσ. 1535-1537

22. Willis, Nathaniel Parker, «Edgar Allan Poe (1849-1949) » , Νέα Ἑστία, 46, 534 (1949), σσ. 1250-1254

23. Γεωργόπουλος, Νένος Α., « Editor's Introduction. Being Human in the Ultimate», στό: Being Human in the Ultimate, Amsterdam - Atlanta, Rodopi B. V., 1995, σσ. 5-32

24. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Eduard Spranger » , Πλάτων, 15 (1963), σσ. 294-302

25. Σούρλας, Εὐριπίδης, «Eduard Spranger » , Νέο Σχολεῖο, 75 (1956), σσ. 463-467

26. Σούρλας, Εὐριπίδης, «Eduard Spranger » , Σχολεῖο καὶ Ζωή, 9 (1963), σσ. 373-374

27. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Eduard Spranger . [Μιὰ ἑβδομηκονταετηρίδα]» , Νέα Ἑστία, 52, 604 (1952), σσ. 1119-1123

28. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Eduard Spranger . [Μιὰ ἑβδομηκονταετηρίδα]» , Νέα Ἑστία, 52, 604 (1952), σσ. 1213-1219

29. Μερεντίτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Eduard Spranger, Ἐγκώμιον ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις αὐτοῦ - Νικόλαος Λούβαρις, μνημόσυνον » , Πλάτων, 1-2 (1962), σσ. 227-284

30. Μερεντίτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Eduard Spranger, ἐγκώμιον ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις αὐτοῦ. Νικόλαος Λούβαρις, μνημόσυνον » , Πλάτων, 27-28 (1962), σσ. 227-284