ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 173 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «R. Instituto Veneto di scienze lettere ed arti. Monumenti Veneti nell' Isola di Creta. Ricerche e descrizione fatte dal Dottor Giuseppe Gerola per incarico del R. Istituto. Ἐν Βενετίᾳ. Τόμ. Α΄, 1905. LVI, 300 σ. μετὰ πινάκων 1-7 . Τόμ. Α΄ μέρ. β΄, 1906. σσ. 301-676 μετὰ πινάκων 8-20. -Τόμ. Β΄. 1908. σ. 390 μετὰ πινάκων 1-17» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 342-349

2. Βασιλείου, Φίλων, «R. Klibansky (Ed.), “Contemporary Philosophy, A Survey, 1. Logic and Foundations of Mathematics”, Firenze, La Nuova Italia Editrice 1968, 387 p.», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 462-468

3. Μπουσμπουρέλης, Χ. Κ., «R. N. A.: Τὸ ὀξὺ τῆς μάθησης » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 26 (1965), σ. 78

4. Ἀνώνυμος, «Rabaud Etienne, “Phenomène Social et Societé Animales”, Paris, Alcan, 1937 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΙΑ΄ 1940), 11, 4 (1940), σσ. 375-384

5. Πατέλλη, Ἰόλη, Radical interpretation and Hermeneutics, Warwick, 1985, 169 σ.

6. Πουρνάρη, Μαρία, «Rager F. Jamil, “Duhem, the Arabs, and the History of Cosmology”, pp. 202-214 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σ. 272

7. Ραφτόπουλος, Ἀθανάσιος, «Railton's sophisticated hedonism » , Journal of Liberal Arts, 2, 1, σσ. 39-54

8. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., «Raison et Idealisme chez Daniel Philippides » , Revue des études sud-est européennes, 13, 3 (1985), σσ. 233-239

9. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Rambaud Alfred, “Études sur l' histoire byzantine”. Paris, Librairie Armand Colin, 1912, XXIII, 317 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 219-225

10. Balzer, Wolfgang, « Ranking Political Systems: The Aristotelian and an Institutional View», στό: Aristotle on Logic, Language and Science, Thessaloniki, Sakkoulas Publications, 1998, σσ. 135-154

11. Alfonsi, Luigi, «Rapporti fra Umanesimo e Cristianesimo a proposito di Giustino e in generale dell' Apologetica cristiana, greca e latina, del II-III secolo», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Α΄), Δελφοὶ, 1970, σσ. 242-251

12. Virieux-Reymond, Antoinette, «Rapports entre la biologie et la morale chez Platon » , Διοτίμα - Diotima, 2 (1974), σσ. 49-55

13. Σχινᾶ, Κατερίνα, «Rawls John, “Τὸ συμβόλαιο τῆς δικαιοσύνης”», Ἡ Καθημερινή, 16/6/1996, σ. 38

14. Χατζῆς, Ἀριστείδης Ν., «Rawls John, “Τὸ συμβόλαιο τῆς δικαιοσύνης”. Μετάφρ., Φ. Βασιλογιάννης, Β. Βουτσάκης, Φ. Παιονίδης, Κ. Παπαγεωργίου, Ν. Στυλιανίδης, Α. Τάκης, ἐπιστ., ἐπίμ., Κ. Παπαγεωργίου. Ἐκδ., Πόλις, 696 σ.», Ἡ Καθημερινή. Τέχνες καὶ γράμματα, 21/04/2002, σ. 6

15. Φιλιππούσης, Γιάννης, « Rawls' Conception of Justice and the Socratic Critique of the Sophists», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 365-374

16. Junker, Kirk W., «Re-inventing Greek aesthetics as phenomenological science », στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. II)), Λέσβος, 2000, σσ. 49-57

17. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Reale Giovanni, “Per una nuova interpretazione di Platone”. Rilettura della metafisica dei grandi dialoghi alla luce delle dottrine non scritte. Milano, 1986 (1984), 668 p.», Δωδώνη, 17(1988) , σσ. 151-154

18. Cohen, R. S., Hilpinen, R., Renzong, Qiu, Realism and Anti-Realism in the Philosophy of Science , Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 1996

19. Τερέζης, Χρῆστος, «Réalisme métaphysique chez Proclos » , Revue de Philosophie Ancienne, 13, 2 (1995), σσ. 199-223

20. Βερτουδάκης, Βασίλειος, «Realistic trends in Alexandrian poetry and the question of autonomy in poetic art. A contribution to the examination of realistic aesthetics in the Hellenistic period», στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. II)), Λέσβος, 2000, σσ. 215-219

21. Barnes, Jonathan, «Reason and necessity in Leucippus», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 141-158

22. Santschi, Elisabeth, «Recherches sur la procédure d' exécution forcée en droit vénéto- crétois du XIVe siècle » , Revue de Philosophie Ancienne, 13, 2 (1995), σσ. 89-127

23. Κακοῦρος, Μιχαήλ, «Recherches sur le commentaire inédit de Théodore Prodrome sur le second livre des Analytiques Postérieurs d' Aristote», Atti della Accademia Pontaniana, 38(1990) , σσ. 313-338

24. Ἐλευθερόπουλος, Ἁβροτέλης, Rechtphilosophie, Soziologie und Politik, Ἴνσμπρουκ, 1908

25. Mosino, Franco, «Recupero di una voce bovese del settecento: “sphalma” . Tav. Ι΄-ΙΑ΄» , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 21 (1991), σ. 368

26. Loizou, Andros, «Redrawing liberty: Defending liberty in a globalised economy», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol I), Σάμος, 2003, σσ. 150-162

27. Χατζόπουλος, Δημήτρης Ι., «Reduction to immediate premisses . Post. Anal. I, xiv, 79a29- 31» , Apeiron, 10 (1976), σσ. 29-37

28. Πάνου, Σταῦρος, «Reduktion und bewusstsein. Zur Kritik des psychischen bei Husserl», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 192-199

29. Burgess, Scott, «Reduplicated reasoning: parallel anatomies at Plato's Timaeus 74b-e», στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 20-36

30. Galeffi, Romano, «Réflections sur la métaphysique et l' axiologie de l' œuvre d' art » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 119-123