Στὸ τμῆμα αὐτὸ τοῦ Ἑλληνομουσείου δίνεται ἡ δυνατότητα γιὰ ἀναζήτηση τεκμηρίων (μὲ βάση τὴν ἀλφαβητικὴ κατάταξη τόσο τοῦ συγγραφέα, ὅσο καὶ τοῦ τεκμηρίου), τῶν ὁποίων τὸ κείμενο ἔχει ψηφιοποιηθεῖ καὶ εἶναι προσβάσιμο ἀπὸ τὸ χρήστη.