Γενικὰ
       15ος αἰώνας
       16ος αἰώνας
       17ος αἰώνας
       18ος αἰώνας
       19ος αἰώνας
       20ος αἰώνας
       21ος αἰώνας
       Γενικὰ
       15ος αἰώνας
       16ος αἰώνας
       17ος αἰώνας
       18ος αἰώνας
       19ος αἰώνας
       20ος αἰώνας
       21ος αἰώνας
       Πρόσφατα
       Παλαιότερα
       Τεκμήρια
Συνολικὲς Ἐπισκέψεις: 199090
Ἀναζήτηση Φυσικῶν Προσώπων Ἀναζήτηση Βιβλίων - Ἄρθρων
Ἀναζήτηση Τεκμηρίων Ἀναζήτηση στὰ Περιεχόμενα - Σημειώσεις - Περίληψη/Σχόλια
Ἀναζήτηση σὲ Ἐργοβιογραφίες Στοχαστῶν Ἀναζήτηση Χορηγῶν – Συνδρομητῶν
Ἀναζήτηση Ἄρθρων Ἐφημερίδων - Ἐπετηρίδων – Περιοδικῶν - Εἰσηγήσεων σὲ Συνέδρια - Μερῶν Συλλογικῶν Τόμων    
 
 
 
 
  Ἁπλῆ Ἀναζήτηση
 
   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).