08/04/2009: Βράβευση τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας.

14/04/2008: Ὁμιλία μὲ θέμα: Παιδεία καὶ Φιλοσοφία στὶς Σχολὲς τῶν Ἰωαννίνων (17ος-18ος αἰώνας), σύμφωνα μὲ χειρόγραφες πηγές.

05/03/2008: Πανελλήνιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ τίτλο: Maurice Merleau-Ponty: Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του.

14-15/02/2008: Πανελλήνιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ τίτλο: Φαινομενολογία τοῦ πνεύματος. Διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ δημοσίευσή της.

17/12/2007: Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα μὲ τίτλο Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία: Ἀπὸ τὴν ἔρευνα τῶν πηγῶν στὴν προβολὴ τῶν δεδομένων.