Ἐργαστήριο Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας
Τηλ.: 26510 – 05651
Fax: 26510 - 05828
E-mail: kenef@cc.uoi.gr
 
Ἡ διεύθυνση τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας:
Κωνσταντῖνος Θ. Πέτσιος Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας
 
Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων
Τμῆμα Φ.Π.Ψ. Τομέας Φιλοσοφίας,
Πανεπιστημιούπολη, Ἰωάννινα 45110
 
  Ὄνομα:
  Ἐπώνυμο:
  E-Mail:
  Χώρα:
  Πόλη:
  Διεύθυνση:
  Τ.Κ:
  Τηλέφωνο:
  Σχόλια: