Γενικὰ
       15ος αἰώνας
       16ος αἰώνας
       17ος αἰώνας
       18ος αἰώνας
       19ος αἰώνας
       20ος αἰώνας
       21ος αἰώνας
       Γενικὰ
       15ος αἰώνας
       16ος αἰώνας
       17ος αἰώνας
       18ος αἰώνας
       19ος αἰώνας
       20ος αἰώνας
       21ος αἰώνας
       Πρόσφατα
       Παλαιότερα
       Τεκμήρια
Συνολικὲς Ἐπισκέψεις: 114983
 
 
  
 

08/04/2009: Βράβευση τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας.

14/04/2008: Ὁμιλία μὲ θέμα: Παιδεία καὶ Φιλοσοφία στὶς Σχολὲς τῶν Ἰωαννίνων (17ος-18ος αἰώνας), σύμφωνα μὲ χειρόγραφες πηγές.

05/03/2008: Πανελλήνιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ τίτλο: Maurice Merleau-Ponty: Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του.

14-15/02/2008: Πανελλήνιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ τίτλο: Φαινομενολογία τοῦ πνεύματος. Διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ δημοσίευσή της.

17/12/2007: Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα μὲ τίτλο Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία: Ἀπὸ τὴν ἔρευνα τῶν πηγῶν στὴν προβολὴ τῶν δεδομένων.

   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).