Γενικὰ
       15ος αἰώνας
       16ος αἰώνας
       17ος αἰώνας
       18ος αἰώνας
       19ος αἰώνας
       20ος αἰώνας
       21ος αἰώνας
       Γενικὰ
       15ος αἰώνας
       16ος αἰώνας
       17ος αἰώνας
       18ος αἰώνας
       19ος αἰώνας
       20ος αἰώνας
       21ος αἰώνας
       Πρόσφατα
       Παλαιότερα
       Τεκμήρια
Συνολικὲς Ἐπισκέψεις: 186382
 
  
 

Ἐργαστήριο Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας
Τηλ.: 26510 – 05651
Fax: 26510 - 05828
E-mail: kenef@cc.uoi.gr
 
Ἡ διεύθυνση τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας:
Κωνσταντῖνος Θ. Πέτσιος Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας
 
Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων
Τμῆμα Φ.Π.Ψ. Τομέας Φιλοσοφίας,
Πανεπιστημιούπολη, Ἰωάννινα 45110
 
  Ὄνομα:
  Ἐπώνυμο:
  E-Mail:
  Χώρα:
  Πόλη:
  Διεύθυνση:
  Τ.Κ:
  Τηλέφωνο:
  Σχόλια:
 

   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).