Ψημμένος, Νίκος, G.W.F. Hegel. Μελέτες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, Ἀθήνα-Ἰωάννινα, Δωδώνη, 2009.

Νοῦτσος, Παναγιώτης,  Ἰστορικῶν καὶ Φιλοσόφων ἔλεγχος, Ἀθήνα, Βιβλιόραμα, 2008.

Καραφύλλης, Γρηγόριος, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Φιλοσοφικὲς προσεγγίσεις, Ἀθήνα, Gutenberg, 2008.