MODERN GREEK PHILOSOPHY RESEARCH CENTRE
UNIVERSITY OF IOANNINA
SCHOOL OF PHILOSOPHY
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, PAEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
SECTION OF PHILOSOPHY
DIRECTOR: KONSTANTINOS TH. PETSIOS
ASSOC. PROFESSOR
OF HISTORY OF PHILOSOPHY

1. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Sameness and otherness in social justice according to Plato » , Σκέψις - Skepsis, 15, 2-3 (2004), σσ. 540-545

2. Καλοκαιρινοῦ, Ἑλένη, «Santoro L., “Essays on Aesthetics”. Dublin, University College, 1978, 140 p. » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σσ. 168-170

3. Νικολακόπουλος, Παντελῆς, «Schaff Adam, “Γλώσσα καὶ γνώση”. Μετάφρ., Κώστας Ἀλάτσης. Ἀθήνα, Ἰ. Ζαχαρόπουλος,1982 » , Δευκαλίων, 36 (1981), σσ. 405-420

4. Αὐγελῆς, Νίκος Γ., « Schlick's epistemology and its contribution to modern empiricism», at: Greek Studies in the Philosophy and History of Science, Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 1990, σσ. 335-351

5. Αὐγελῆς, Νίκος Γ., «Schlicks Zeichentheorie der Erkenntnis und ihre Stellung innerhalb der Geschichte des neueren Empirismus», Φιλοσοφία, 8-9(1978-1979) , σσ. 30-53

6. Jochem, Otto, Scholastisches, Christliches und Medizinisches aus der Kommentar des Theophilos Korydalleus zu Aristoteles' Schrift von der Seele, Gießen, Münchowsche Universitäts-Druckerei Otto Kindt, 1935, 79 σ.

7. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Schopenhauer als Vermittler griechischer Kunst», Schopenhauer, (1983) , σσ. 39-50

8. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, « Schopenhauers Einfluß auf Nietzsches Verständnis des Anaximander», at: Zeit der Ernte, Frommann- Holzboog, χ.χ., σσ. 261-270

9. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Schul Pierre - Maxime, “Essai sur la formation de la pensée grecque”, Παρισίοις, Ἔκδ., Alcan,1934 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ζ΄ 1936), 7, 3 (1936), σσ. 372-386

10. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Schulz Walter, “Ich und Welt. Philosophie der Subjektivität”, Pfullingen, Neske, 1979, 280 S.», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 510-514

11. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Schwartländer J. - Willoweit D. (Hrsg.), “Das Recht des Menschen auf Eigentum”. Tübinger Universitätsschriften Forschungsprojekt Menschenrechte Band 3. Kehl am Rheim/ Strassburg, N. P. Engel Verlag, 1983, VI, 180 S.», Δωδώνη, 14(1983) , σσ. 209-213

12. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Science et Philosophie», Δωδώνη, 21(1992) , σσ. 9-44

13. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Scientific Realism » , Science and Society, 57 (1993), σσ. 160-193

14. Ἀναγνωστόπουλος, Γ. Λ., « Sculpture in contemporary landscape design», at: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 397-401

15. Καρανάσιος, Χαρίτων, Sebastos Kyminetes (1632-1702). Biographie, Werkheuristik und die editio princeps der Exegese zu De Virtute Des Pseudo-Aristoteles. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades am Fachbereich Altertumswissenschaften der Freien Universität Berlin, Berlin, 1992, 312 σ.

16. Καρανάσιος, Χαρίτων, «Sebastos Kyminetes und die Gründung der Αὐθεντικὴ Ἀκαδημία von Bukarest » , Revue des études sud-est européennes, 31 (1993), σσ. 347-357

17. Καρανάσιος, Χαρίτων, Sebastos Trapezuntios Kyminetes (1632-1702). Biographie, Werkheuristik und die editio princeps der Exegese zu De Virtute Des Pseudo-Aristoteles, Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2001, 376 + 12 (χ. α.) σ.

18. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., Seele und Unsterblichkeit. Untersuchungen zur Vorsokratik bis Empedokles, Stuttgart und Leipzig, B. G. Teubner, 1996, 411 σ.

19. Κούτρας, Δημήτριος Ν., «Seifert J., “Erkenntnis objektiver Wahrheit”. Die Transzendenz des Menschen in der Erkenntnis. Salzburg/ München, 1976 (1971), 398 p. » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σ. 201

20. Κούτρας, Δημήτριος Ν., «Seifert J., “Leib und Seele. Ein Beitrag zur Philosophischen Anthropologie”, Salzburg/München, 1973, 380 p. » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σ. 200

21. Κούτρας, Δημήτριος Ν., «Seifert J., “Was ist motiviert eine sittliche Handlung?”, Salzburg und München, 1976, 88 p. » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σ. 201

22. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Sense and perception in Greek Philosophy, Misouri, U.S.A, Warren H. Green, 1974, 202 σ.

23. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «Sextus on Scepsis and Scepticism » , Σκέψις - Skepsis, 6 (1995), σσ. 20-44

24. Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος, Sexuelles Fühlen und Werten. Ein Beitrag zur Völkerpsychologie, Leipzig, 1919, 93 σ.

25. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «Share Michael (ed.), “Arethas of Caesarea: Scholia on Porhyry's Isagoge and Aristotle's Categories”. Codex Vaticanus Urbinas Graecus 35 in the new series “Commentaria in Aristotelem Byzantina”, 1, Athens, Greece: . Academy of Athens, 1994, xvi p. Introduction in English, and 293 p., Greek Text, Diagrams and Indices» , Σκέψις - Skepsis, 7 (1996), σσ. 204-205

26. Κούτρας, Δημήτριος Ν., «Shiner R. A., “Knowledge and Reality in Plato's ‘Philebus’”, Assen, Van Gorcum, 1974, 79 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 179-180

27. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Siebert Rudolf J, “The critical theory of religion: The Frankfurt school. From universal pragmatic to political theology”. Berlin / New York / Amsterdam, Mouton, 1985 (Religion and Reason 29), XVI+ 722 p.», Δωδώνη, 16(1987) , σσ. 246-251

28. Ἀνδρουλιδάκης, Κωνσταντῖνος, Sitttlichkeit und Freiheit. Eine Untersuchung zur Methodologie von Kants Ethik, Heraklion. Kreta, Konstantin Androulidakis, 1989, 200 σ.

29. Καβαρνός, Κωνσταντῖνος, « Skaltsounis», at: Modern Greek Philosophers on the human Soul, Belmont, Massachusetts, Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, 1967, σσ. 43-54

30. Sleeman, J. H., «Sleeman J. H. & Pollet G., “Lexicon Plotinianum”, Leiden, Leuven University Press, 1980 » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 194-195

31. Ἰωαννίδης, Κλεῖτος, «Socrate: modele philosophique » , Ζήνων, 4-5 (1983-1984), σσ. 17-45

32. Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., « Socrates and Aristotle on the Definability of Moral Entities», at: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Τόμος Β΄, Athens, 1991-1992, σσ. 9-19

33. Σάντας, Γεράσιμος-Ξενοφῶν, « Socratic and platonic education», at: Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο, Ἀθήνα, 1980, σσ. 533-551

34. Καλογερόπουλος, Νικόλαος Α., «Some considerations on the categories » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 182-185

35. Anton, John P., «Some observations on Aristotle' s theory of Categories » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 67-81

36. Βαλλιάνος, Περικλῆς Σ., «Some problems in a left-hegelian reading of Hegel » , Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν, 29 (1977), σσ. 85-101

37. Morawski, Stefan, « Some remarks of the methodology of writing the History of Aesthetics», at: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 372-380

38. Ἀνεμογιάννης-Σινανίδης, Σπυροδῆμος Γ., «Some remarks of the term “peperasmenon”», at: Proceedings of the Third International Conference on Greek Philosophy, Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Vol. I), Samos, 1992, σσ. 21-27

39. Taylor, Charles S., «Some thoughts on Nietzsche, Kazantzakis and the Meaning of Art » , Nietzsche-Studien, 12 (1983), σσ. 379-386

40. Κούτρας, Δημήτριος Ν., «Some thoughts on the Aristotelian conception of Democracy and Polity», at: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Ἡ πολιτικὴ Φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ οἱ ἐπιδράσεις της, Ἀθήνα, 1999, σσ. 204-209

41. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Sommario, Ioannina, 1999, 3 σ.

42. Matsumoto, Masao, «Sophia and philosophia: are they the same? » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 119-129

43. Κωσταρᾶς, Γρηγόριος Φ., Sören Kierkergaard. Ὁ φιλόσοφος τῆς ἐσωτερικότητος. Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς ὑπάρξεως, Ἀθῆναι, χ.χ., 262 σ.

44. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Sozialpolitische theorie und geschichtsschreibung», Δωδώνη, 53(1993) , 95 σ.

45. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, « Space and Time: Who was right, Einstein or Kant?», at: Open Questions in Relativistic Physics, Montreal, 1998, σσ. 115-125

46. Μαραγκός, Γιῶργος, «Space in thought», Δωδώνη, 26(1997) , σσ. 19-33

47. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Spinoza ὁ σοφός » , Νέα Ἑστία, 37, 427 (1945), σσ. 109-112

48. Μαρκῆς, Δημήτριος Κ., « Sprache und Politik in der “Rhetorik” des Aristoteles», at: Aristotle on Logic, Language and Science, Thessaloniki, Sakkoulas Publications, 1998, σσ. 87-94

49. Simon, Josef, « Sprache und Zeichen bei Aristoteles», at: Aristotle on Logic, Language and Science, Thessaloniki, Sakkoulas Publications, 1998, σσ. 95-114

50. Κυριαζόπουλος, Γεώργιος Β., «Spranger Eduard, “Τὸ αἴνιγμα Σωκράτης”. Μετάφρ., Βασίλης Κονιδιτσιώτης. Ἀθήνα, 1993 » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 411 (1994), σσ. 139-141

51. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., «Stamatiadis Plato, “The Science of the Best, according to Socrates” » , Προμηθεύς, 4 (1957), σσ. 47-48

52. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Stassinopoulou Maria A., “Weltgeschichte im Denken eines griechischen Aufklärers - Konstantinos Michail Koumas als Historiograph”. Studien zur Geschichte Südosteuropas, herausgegeben von Gunnar Hering, Bd. 9 Peter Lang, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris- Wien 1992, ΙΧ+339 S.», Δωδώνη, 22(1993) , σσ. 343-350

53. Κατσιαρδῆ-Hering, Ὄλγα, «Stassinopoulou Maria A., “Weltgeschichte im Denken eines griechischen Aufklärers. Konstantinos Koumas als Historiograph“. Σειρά: Studien zur Geschichte Südosteuropas, ἐκδ., Gunnar Hering), τ. 9 . Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, Peter Lang, 1992, 339 S.» , Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια, 1 (1993), σσ. 241-246

54. Ἑλλάδιος, Ἀλέξανδρος, Status praesens Ecclesiae Graecae in quo etiam causae exponuntur cur Graeci moderni Novi Testamenti, χ.τ., A. R. S., 1714, 12 + 404 σ.

55. Καλέρη, Αἰκατερίνη, «Stil als theoretischer Grundbegriff der Aesthetik. Ein methodologischer Ansatz», at: Akten der Deutscher Kongreß für Philosophie (17ο), Cognitio humana - Dynamik des Wissens und der Werte, Leipzig, 1996, σσ. 1300-1307

56. Baladie, Raoul, «Strabon dans la vie et l' oeuvre de Coray » , Ὁ Ἐρανιστής, 11 (1974), σσ. 412-442

57. Aujac, Germaine, «Strabon et la stoïcisme » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 17-29

58. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «Strange Steven K., “Porphyry on Aristotle's "Categories" ”, Ithaca, NY, Cornelle University Press, 1992 » , Σκέψις - Skepsis, 5 (1994), σσ. 178-194

59. Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., «Summary of the Papers Delivered to the “Symposium” » , Σκέψις - Skepsis, 5 (1994), σσ. 206-212

60. Πρελορέντζος, Γιάννης, «Supplément bibliographique pour l' anée1990 - Supplément bibliographique pour l' anée 1992 » , Archives de Philosophie, 58 (1995), σσ. 66- 76

61. Minguet, Philippe, « Sur la definition de l' art», at: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 231-240

62. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., « Sur le concept d' antinature», at: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 450-456

63. Σωτηρίου, Μαρία Γ., « Sur quelques problémes de l' iconografie de la coupole de Saint-Georges de Thessalonique», at: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 218-230

64. Κούτρας, Δημήτριος Ν., «Svilar M. - R., “Denn das Dunkel ist heilig”. Ein Streifzug durch die “Psyche” der archaischen Griechen, Bern / Frankfurt, Herbert Lang, 1976, VI + 191 p. » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σ. 201

65. Fikentscher, Wolfgang, « Synepeics», at: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, Σάκκουλα Ἀντ. Ν., 1980, σσ. 557-593

66. Βασιλείου, Φίλων, «Szabó A. - E. Maula, “Enklima-Ἔγκλιμα”. Untersuchungen zur Frühgeschichte der griechischen Astronomie, Geographie und der Sehnentafeln. Εἰσαγ., Ἰ. Ξανθάκη-Φ. Βασιλείου, Ἀθῆναι-Athen, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν-Akademie Athen . (Forschungsinstitut für griechische Philosophie), 1982, 253+26 σ. σχήματα ἐκτὸς κειμένου» , Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, 5 (1977), σσ. 456-462