MODERN GREEK PHILOSOPHY RESEARCH CENTRE
UNIVERSITY OF IOANNINA
SCHOOL OF PHILOSOPHY
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, PAEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
SECTION OF PHILOSOPHY
DIRECTOR: KONSTANTINOS TH. PETSIOS
ASSOC. PROFESSOR
OF HISTORY OF PHILOSOPHY

1. Πλατῆς, Ἐλευθέριος Ν., «Τὰ αἰσθητικὰ κείμενα τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου . Προλογικοὶ στοχασμοί» , Εὐθύνη, 226 (1990), σσ. 458-461

2. Ἀναστασιάδης, Βασίλειος, «Τὰ αἴτια τῆς καταδίκης τοῦ Σωκράτη » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 2, 6 (1985), σσ. 308-314

3. Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Τὰ αἰώνια ἰδεώδη θρησκεία - γλώσσα - πατρίς, Ἐν Ἀθήναις, 1930, 175 σ.

4. Ἀγουρίδης, Σάββας, Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα στὸ Δυτικὸ κόσμο. Ἱστορικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνασκόπηση, Ἀθήνα, Φιλίστωρ, 1998, 173 σ.

5. Μιχαήλ, Δ., «Τὰ ἀπόκρυφα κείμενα τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου » , Ἀντί, 329 (1986), σσ. 39-40

6. Βούλγαρις, Εὐγένιος, Τὰ ἀρέσκοντα τοῖς φιλοσόφοις. Ἤτοι τὰ περὶ τῶν φύσει ὄντων φιλοσοφούμενα ἐπιτετμημένως μέν, σαφῶς δὲ ὡς οἷόν τε τοῖς φιλοσοφίας ἐρασταῖς ἐκ διαφόρων φιλοσόφων ἀωτευόμενα ὑπὸ Εὐγενίου Διακόνου τοῦ Βουλγάρεως, σχολαρχοῦντος ποτὲ ἔν τε Ἰωαννίνοις, Ἄθωνι καὶ Βυζαντίῳ, Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας, Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδώτη, 1805, 432 σ.

7. Γρατσιάτος, Γεώργιος Κ., Τὰ Β΄ Βορεακὰ μελετήματα. Ἀπάντησις πρὸς τὴν τοῦ Θ. Βορέα ὑφηγητοῦ τῆς Ἑβραϊκῆς γλώσσης Β΄ ἐπίθεσιν, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Παρασκευᾶ Λεωνῆ, 1909, 55 σ.

8. Heidegger, Martin, Τὰ βασικὰ προβλήματα τῆς φαινομενολογίας, Ἀθήνα, Γνώση, 1999, 219 σ.

9. Ὄιζερμαν, Τ. Ι., Τὰ βασικὰ στάδια τῆς ἀνάπτυξης τῆς προμαρξιστικῆς φιλοσοφίας, Ἀθήνα, Ἰδεολογικὴ πλάνη, 1978, 84 σ.

10. Ἀνώνυμος, «Τὰ Γιάννινα τίμησαν τὸν Δ. Χατζῆ», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 14/4/1992, 1 σ.

11. Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., «Τὰ γνωρίσματα τῆς Ἑλληνικότητας καὶ ἡ ποίηση τοῦ Κ. Π. Καβάφη » , Τρικαλινά, 3 (1983), σσ. 109-124

12. Σταθάκης, Βασίλειος, « Τὰ γραπτὰ τοῦ Π. Κανελλόπουλου», at: Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ἀθήνα, Γιαλλελῆς Διονύσιος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1988, σσ. 256-259

13. Δελλῆς, Ἰωάννης Γ., « Τὰ δικαιώματα (δίκαια) τοῦ ἀνθρώπου - πολίτη στὴν “Νέαν Πολιτικὴν Διοίκησιν” τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ», at: Δίκαιο καὶ Δικαιοσύνη, Ἀθήνα, Τυπωθήτω - Γιῶργος Δαρδανὸς, 1999, σσ. 203-253

14. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου » , Ἐλεύθερη Γενιά, 21 (1978), σ. 24

15. «Τὰ δραματικὰ στοιχεῖα καὶ τὰ πρότυπά τους στὶς “Ὠδὲς” τοῦ Κάλβου » , Φιλολογική, 41 (1992), σσ. 21-26

16. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὰ ἐγκαίνια καὶ τὰ μαθήματα τῆς Α΄ περιόδου . 20-27 Ἰανουαρίου, Ἀθῆναι, 1975, 151 σ.

17. Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Τὰ ἐθνεγερτικὰ τραγούδια τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ. Ὁ Θούριος - Ὁ πατριωτικὸς ὕμνος - Ἡ ἑλληνικὴ Μασσαλιώτις - Τὸ ἄγνωστο τραγούδι “Χαρῆτε τὴ ζωή” - Στρατιωτικοὶ κανονισμοί - Δημοκρατικὴ κατήχησις - Ὑποτιθέμενα καὶ ἀποδιδόμενα, Ἀθῆναι, Βαγιονάκη Ε. Γ., 1977, 135 σ.

18. Σπετσιέρης, Κωνσταντῖνος, Τὰ εἴδη τῆς γνώσεως, Θεσσαλονίκη, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ν. Ζλατάνου, 1949, 206 σ.

19. Καλλιγᾶς, Παῦλος, «Τὰ εἴδη τῶν ἀτόμων στὸν Πλωτῖνο: μία ἐπανεξέταση » , Φιλοσοφίας Ἀνάλεκτα, 1-2 (2001), σσ. 34-52

20. Βέικος, Θεόφιλος Α., Τὰ εἴδωλα τοῦ Θεάτρου, Ἀθήνα, 1988, 170 σ.

21. Λιαντίνης, Δημήτρης, Τὰ Ἑλληνικά. Ἡ γλώσσα μας καὶ τὰ σχολειά, Ἀθήνα, Βιβλιογονία, 1999, 233 σ.

22. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὰ ἑλληνικὰ γράμματα εἰς τὴν Γιουγκοσλαυΐαν » , Νέα Ἑστία, 76, 890 (1964), σσ. 1078-1079

23. Μερακλῆς, Μιχάλης Γ., «Τὰ ἐντὸς καὶ τὰ ἐκτὸς τῆς ποιήσεως τοῦ Κάλβου » , Φιλολογική, 41 (1992), σσ. 6-9

24. Ρήγας, ὁ Βελεστινλῆς, Τὰ Ἐπαναστατικά. Ἐπαναστατικὴ προκήρυξη. Τὰ δίκαια τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ Σύνταγμα, Βελιγράδι, Ἐπιστ/κὴ Ἐταιρεία Μελέτης “Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα”, 2000, 115 σ.

25. Ρήγας, ὁ Βελεστινλῆς, Τὰ Ἐπαναστατικά. Ἐπαναστατικὴ προκήρυξη. Τὰ δίκαια τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ Σύνταγμα. Ὁ Θούριος. Ὕμνος πατριωτικός, Ἀθήνα, Ἐπιστ/κὴ Ἐταιρεία Μελέτης “Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα”, 1994, 97 σ.

26. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ ἐπίπεδα τῆς αὐτοσυνειδησίας » , Εὐθύνη, 222 (1990), σσ. 296-298

27. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ ἐπίπεδα τῆς μυθικότητας » , Εὐθύνη, 212 (1989), σσ. 390-391

28. Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., «Τὰ ἔργα τοῦ Κοραῆ » , Ἀθηνᾶ, 67 (1964), σσ. 401-415

29. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ ἔργα ὑποδομῆς στὴν παιδεία » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 26 (1965), σσ. 53-61

30. Καταρτζῆς, Δημήτριος, Τὰ εὑρισκόμενα, Ἀθήνα, Ἑρμῆς, 1970, 498 σ.

31. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Τὰ ζηνώνεια παράδοξα καὶ οἱ μαθηματικὲς καντιανὲς ἀντινομίες » , Δευκαλίων, 11 (1974), σσ. 319-336

32. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Τὰ ἠθικὰ ἔργα τοῦ Ἀριστοτέλη», Φιλοσοφία, 17-18(1987-88) , σσ. 325-355

33. Schopenhauer, Arthur, Τὰ θεμέλια τῆς Ἠθικῆς, Ἀθήνα, Μάρης, 1975, 139 σ.

34. Καρανάσιος, Χαρίτων, «Τὰ ἰατρικὰ ἔργα τοῦ ἰατροφιλοσόφου Γεωργίου Σακελλαρίου βάσει τῶν αὐτόγραφων χειρογράφων του στὴ Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη Κοζάνης», at: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ Ἐπιστημονικὴ σκέψη στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, 18ος-19ος αἰ., 1998, σσ. 347-361

35. Γληνός, Δημήτρης Α., «Τὰ ἰδανικὰ τῆς παιδείας καὶ ὁ κ. Παπανδρέου » , Νέα Κοινωνιολογία, 2 (1988), σσ. 70-73

36. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Τὰ ἰδιώματα τοῦ ἡγεμόνα: ἀναφορὰ στὴν πολιτικὴ διανόηση τοῦ Θεοδώρου ΙΙ (Λάσκαρι) καὶ τοῦ Νικηφόρου Βλεμμύδη», at: Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία καὶ πολιτική, 1982, σσ. 237-248

37. Κέζα, Λώρη, «Τὰ κατὰ Καρτέσιον πάθη», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 19/1/1997, σ. 42

38. Χατζηκακίδης, Δημοσθένης Θ., Τὰ κατὰ Οἰκονόμου. Βίος -Ἔργα - Πολιτεία τοῦ Κωνσταντίνου Οἰκονόμου, Τσαριτσάνη, 1994, 36 σ.

39. Nordau, Max, Τὰ κατὰ συνθήκην ψεύδη τοῦ πολιτισμοῦ μας, Ἀθῆναι, Γεώργιος Ι. Βασιλείου, 1924, 414 σ.

40. Καραθανάσης, Ἀθανάσιος Ε., «Τὰ κεφάλαια ΜΒ΄, ΜΓ΄, ΜΔ΄, ΜΕ΄, τοῦ ἔργου τοῦ Γερασίμου Βλάχου “Περὶ ρητορικῆς δυνάμεως βιβλία τρία”», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς. Τμῆμα Ποιμαντικῆς. Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1(1990) , σσ. 119-127

41. Χ., «Τὰ κλασσικὰ κείμενα » , Νέα Ἑστία, 80, 941 (1966), σσ. 1314-1315

42. Σκληρός, Γεώργιος, «Τὰ κοινωνικὰ ρεύματα καὶ κόμματα τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως » , Θέσεις, 42 (1993), σσ. 43-48

43. Ἀργυράκη, Ρεγγίνα, Τὰ κριτήρια καὶ ὁ κακὸς λύκος. Ὀντολογικὲς δεσμεύσεις καὶ ἐπιστημολογικὲς προϋποθέσεις γιὰ ἕνα σύστημα κριτικῆς τοῦ ἔργου Τέχνης, Ἀθῆναι, Σμίλη, 1991, 183 σ.

44. Μανούσακας, Μανοῦσος Ι., « Τὰ κυριώτερα ἔγγραφα (1536-1599) γιὰ τὴν οἰκοδομὴ καὶ τὴ διακόσμηση τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων τῆς Βενετίας», at: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 334-355

45. Καλλέργης, Ἡρακλῆς Ἐμμ., «Τὰ λόγια ἐπιγράμματα τοῦ Φιλίππου Ἰωάννου » , Παρνασσός, 40 (1998), σσ. 224-236

46. Ψημμένος, Νίκος Κ., Τὰ λόγια τῆς ροδιᾶς μας. Χρονικὸ τῆς Ποταμιᾶς, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2004, 46 σ.

47. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ λογοτεχνικὰ βραβεῖα καὶ ὁ δημόσιος ἔπαινος » , Εὐθύνη, 50 (1976), σσ. 93-94

48. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὰ λοφία » , Εὐθύνη, 32 (1974), σσ. 353-355

49. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὰ μαθήματα τῆς δευτέρας καὶ τῆς τρίτης περιόδου. Μάιος καὶ Ὀκτώβριος 1975 . Α' Φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἄλλα θέματα. Β΄ Προβλήματα τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ, Ἀθῆναι, Τύποις Ἐμμαν. Παπαδάκη, 1979, 309 σ.

50. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὰ μαθήματα τῆς ἑβδόμης περιόδου. 5-12 Ὀκτωβρίου . Ἡ πολιτικὴ τῶν Ἑλλήνων, Ἀθῆναι, 1981, σ. 128

51. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὰ μαθήματα τῆς ἕκτης περιόδου. 26 Ἀπριλίου - 3 Μαΐου 1979 . Ἡ παιδεία τῶν Ἑλλήνων, Ἀθῆναι, Τύποις Ἐμμαν. Παπαδάκη, 1979, 120 σ.

52. Καζαντζίδης, Γεώργιος Σ., Τὰ Μαθηματικὰ καὶ ὁ Λόγος. Ἐναρκτήριο μάθημα, γενόμενον τὴν 23ην Ἰανουαρίου 1969, Ἰωάννινα, 1969, 18 σ.

53. Ξενάκης, Χρίστος Θ., «Τὰ μαθηματικὰ καὶ τὸ πείραμα ὡς γνωσιολογικὲς συνιστῶσες στὸ ἔργο τοῦ Κ. Μ. Κούμα » , Εὐκλείδης, 3, 40-41 (1994), σσ. 32-40

54. Βεκιαρέλλης, Β. Ε., Τὰ μεγάλα προβλήματα. Ὁ Θεός - ὁ κόσμος - ὁ ἄνθρωπος, Ἀθήναι, 1938, 160 σ.

55. Τσάτσος, Θεμιστοκλῆς, «Τὰ μεθοδολογικὰ προβλήματα εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ δικαίου » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Β΄ 1930 - 1931), 2, 1 (1930), σσ. 101-114

56. Μακρῆς, Νικόλαος, Τὰ μεταφυσικὰ θεμέλια τῆς μυστικῆς. Δοκίμιο ὑπερβατικοῦ ρεαλισμοῦ, Ἀθήνα, Συντροφιά, χ. χ., 180 σ.

57. Ἀρκουμάνης, Ὡρίων, «Τὰ Μητροπολιτικὰ-Χομεϊνικὰ τοῦ καθηγητοῦ κ. Χ. Γιανναρᾶ » , Δαυλός, 186 (1997), σ. 11430

58. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Τὰ μοναρχικὰ στοιχεῖα καὶ οἱ βοναπαρτικὲς τάσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ » , Ἀντί, 355 (1987), σσ. 48-49

59. Πουλόπουλος, Γιῶργος Ἠλ., Τὰ μυστικὰ τῆς Εὐτυχίας. Τρίτη ἔκδοση συμπληρωμένη μὲ νέα δοκίμια. Νέα μορφή, Ἀθήνα, 1946, 56 σ.

60. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Τὰ νέα μορφωτικὰ στοιχεῖα στὸ πρόγραμμα τοῦ Λυκείου, 1964, 13 σ.

61. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τὰ νιάτα καὶ ὁ δάσκαλος » , Νέα Δομή, 6 (1976), σσ. 30-31

62. Πολίτης, Ἀλέξης, «Τὰ ὅπλα καὶ τὸν ἄντρα . Ἡ ἔκδοση τῶν “Ἁπάντων” τοῦ Δημ. Γληνοῦ, Θεμέλιο. Ἐπιμ., Φίλ. Ἠλιοῦ» , Ἀντί, 237 (1983), σ. 46

63. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, Τὰ ὅπλα τῆς Εὐρώπης. Πολεμολογία, Ἰωάννινα, Φιλοσοφικὸ Σπουδαστήριο Παν/μίου Ἰωαννίνων, 1974, 72 σ.

64. Βέικος, Θεόφιλος Α., « Τὰ ὅρια τοῦ ἰωνικοῦ ὑλισμοῦ», at: Ὁ ἀρχαῖος ὑλισμός, Ἀθήνα, 1985, σσ. 11-18

65. Ξύδης, Θεόδωρος, «Τὰ ὀστᾶ τοῦ Κάλβου » , Νέα Ἑστία, 58/1, 678 (1955), σσ. 1307-1308

66. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ οὐσιώδη βιώνονται, δὲν ἑρμηνεύονται», Ἐλευθεροτυπία, 10/04/1996, σ. 27

67. Descartes, René, Τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, Ἀθήνα, Κριτική, 1996, 282 σ.

68. Πανταζίδης, Χρῆστος Γ., Τὰ περὶ γυναικὸς παρὰ Πλάτωνι φιλοσοφούμενα, Freiburg, 1901, 55 σ.

69. Μαμμόπουλος, Ἀλέξανδρος Χ., «Τὰ περὶ καταγωγῆς τοῦ Καποδίστρια ἀπὸ τὴ Β. Ἤπειρο. Μία ἔγγραφη μαρτυρία του Ἀθανασίου Ψαλίδα » , Ἠπειρωτικὴ Ἑταιρεία. Δελτίον πνευματικῆς ἐνημερώσεως. Ἱστορία-Λαογραφία-Χρονογραφία-Βιβλιογραφία, 50 (1980), σσ. 4-5

70. Σπεράντζας, Θεοδόσιος Κ., Τὰ περισωθέντα ἔργα τοῦ Ἀργύρη Φιλιππίδη. Μερικὴ Γεωγραφία - Βιβλίον ἠθικόν, Ἀθῆναι, 1978, χ. α.

71. Τ. Κ., «Τὰ ποιήματα τοῦ Ζιβάγκο » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 31 (1965), σ. 73

72. Μητσοῦ-Παππᾶ, Μαριλίζα, «Τὰ πολιτικὰ σοφίσματα τοῦ Ἀθανασίου Χριστόπουλου: Ἀπὸ τὸν Μακιαβέλλι στὴν ἀρχαία σοφιστική», at: Πρακτικὰ Ζ΄ Ἐπιστημονικῆς Συνάντησης, Ἐκδοτικὰ καὶ ἑρμηνευτικὰ ζητήματα τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, 1998, σσ. 137-147

73. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., «Τὰ προβλήματα καὶ ἡ χρησιμότης τῆς φιλοσοφίας » , Προμηθεύς, 1 (1951), σσ. 7-19

74. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., «Τὰ προβλήματα τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἀνασυγκροτήσεως » , Προμηθεύς, 1 (1951), σσ. 43-50

75. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὰ προβλήματα τῆς ἐφηβείας καὶ ἡ προσωπικότης τοῦ διδασκάλου. Β' » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 174 (1968), σσ. 134-137

76. Pareto, Vilfredo, «Τὰ προβλήματα τῆς κοινωνιολογίας » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 1 (1990), σσ. 176-189

77. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὰ προβλήματα τῆς νέας γενεᾶς » , Παρνασσός, 12 (1970), σσ. 54-71

78. Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., « Τὰ πρὸς δόξαν. Τὸ Β΄ μέρος τοῦ ποιήματος τοῦ Παρμενίδη (ἑρμηνευτικὲς παρατηρήσεις στὰ ἀποσπάσματα 8, στίχ. 54, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15α, 17)», at: Μνήμη Εὐαγγέλου Παπανούτσου, Ἀθήνα, 1983, σσ. 165-179

79. Μανουσάκης, Γιώργης, «Τὰ πρόσωπα τοῦ “Καπετὰν Μιχάλη” . Μιὰ καζαντζακικὴ ἀνθρωπολογικὴ κλίμακα» , Τετράδια Εὐθύνης, 3 (1993), σσ. 118-153

80. Μπενάκης, Θεόδωρος, «Τὰ πρῶτα κόμματα τοῦ ἑλληνικοῦ σοσιαλισμοῦ: Ὁ Κεντρικὸς Σοσιαλιστικὸς Σύλλογος καὶ ὁ Σταῦρος Καλλέργης (1890-1896) » , Τετράδιο, 46 (2001-2002), σσ. 80-94

81. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὰ πρῶτα μου φιλοσοφήματα 1927-1930, Ἀθῆναι, Ἀδελφῶν Γ. Ρόδη, 1978, 564 σ.

82. Βασδραβέλλης, Ἰωάννης Κ., «Τὰ πρῶτα σχολεῖα τῆς Καστοριᾶς καὶ ὁ Ἀθανάσιος Χριστόπουλος » , Ἡμερολόγιον Δυτικῆς Μακεδονίας (1960), σσ. 111-119

83. Γληνός, Δημήτρης Α., Τὰ σημερινὰ προβλήματα τοῦ ἑλληνισμοῦ, Ἀθήνα, Τὰ Νέα Βιβλία Α. Ε., 1945, 45 σ.

84. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Τὰ σκάνδαλα, ἡ παρακμὴ καὶ ἡ σκέψη » , Οὐτοπία, 53 (2003), σσ. 22-24

85. Μαργαρίτης, Γιῶργος, «Τὰ στρατιωτικὰ σχέδια τοῦ Ρήγα » , Ἀντί, 652 (1998), σσ. 56-59

86. Φράγκος, Χρίστος Π., « Τὰ σύγχρονα διδακτικὰ μοντέλα», at: Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο, Ἀθήνα, 1980, σσ. 569-594

87. Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, «Τὰ σύγχρονα θέματα » , Ἀντί, 311 (1986), σσ. 52-53

88. Σκληρός, Γεώργιος, Τὰ σύγχρονα προβλήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Διεθνοῦς Ἐπικαιρότητος, 1971, 239 σ.

89. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὰ σύγχρονα φιλοσοφικὰ ρεύματα, Ἀθῆναι, 1972, 169 σ.

90. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Τὰ συστατικὰ τοῦ καλλιτεχνικοῦ ἀντικειμένου», at: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 77-83

91. Ξενάκης, Χρίστος Θ., «Τὰ σχόλια καὶ οἱ προσθῆκες τοῦ Δανιὴλ Φιλιππίδη, στὰ μεταφρασμένα ἀνέκδοτα χειρόγραφα τῆς Φυσικο-χημείας τοῦ Brisson » , Ἀρχεῖο Θεσσαλικῶν Μελετῶν, 9 (1991), σσ. 33-63

92. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὰ τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 1 (1998), σσ. 31-32

93. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὰ τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 7 (2001), σσ. 52-56

94. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὰ τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 8 (2001), σ. 64

95. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι . Τὸ δικαίωμα αὐτοπροσδιορισμοῦ τῶν πολιτῶν» , Τὸ σχολεῖο καὶ τὸ σπίτι, 399-400 (1999), σσ. 370-373

96. Γιανναρᾶς, Ἀναστάσιος, Τὰ τραγούδια τοῦ ἀνήλιαγου, Ἀθήνα, 1952, 64 σ.

97. Πίστας, Παναγιώτης Σ., «Τὰ τραγούδια τοῦ “Ἐγκολπίου” τοῦ Ρήγα » , Ἑλληνικά, 22, 1 (1969), σσ. 184-206

98. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ τρία ἐπίπεδα τοῦ πολιτισμοῦ » , Εὐθύνη, 280 (1995), σσ. 207-209

99. Ἀδάμου, Γιάννης, «Τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ τοῦ Κων. Οἰκονόμου», at: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεσσαλοὶ Φιλόσοφοι, Λάρισα - Τσαρίτσανη, 1998, σσ. 306-313

100. Ἀσπρουλάκης, Κώστας, «Τὰ φιλοσοφικὰ κείμενα στὸ Γυμνάσιο » , Σεμινάριο, 4 (1984), σσ. 87-98

101. Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., Τὰ φιλοσοφικὰ κείμενα στὸ Γυμνάσιο. Θεωρία καὶ πράξη, Ἀθήνα, 1980, 139 σ.

102. Κιντῆ, Βάσω, «Τὰ φυσικὰ καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα » , Ὁ Πολίτης, 60 (1999), σσ. 42-46

103. Ἀναγνωστάκης, Μανόλης, « Τὰ χρόνια τοῦ μεγάλου πολέμου καὶ ὁ μεγάλος Νάρκισσος», at: Ὑπὲρ καὶ κατά - Σημειώσεις κριτικῆς, Θεσσαλονίκη, 1965, σσ. 100-106

104. Κοτζιᾶς, Ἀλέξανδρος, « Τὰ χρόνια τοῦ Μεγάλου Πολέμου, 1939-1944, 1964», at: Δοκιμιακὰ καὶ ἄλλα κριτικὰ κείμενα Γ΄, Ἀθήνα, Κέδρος, 1985, σσ. 41-44

105. Ραυτόπουλος, Βασίλειος, «Τὰ “ἀβαρῆ ρευστὰ” στὴν ἑλληνικὴ φυσικὴ σκέψη στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα», at: Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἱστορίας τῶν Ἐπιστημῶν, “Ἐπιστημονικὴ σκέψη καὶ φιλοσοφικὸς στοχασμὸς στὸν ἑλληνικὸ πνευματικὸ χῶρο, 18ος-19ος αἰ., προσλήψεις, ρῆξεις, ἐνσωματώσεις”. Ἡ ἐπιστημονικὴ σκέψη στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, 18ος-19ος αἰ., Ἀθήνα, 1999, σσ. 323-329

106. Βέης, Νικόλαος Α., «Τὰ “Ἄνθη Νοητὰ” τοῦ Κωνσταντίνου-Καισαρίου Δαπόντε καὶ τὰ Μοναστήρια τῆς Πελοποννήσου » , Νέα Ἑστία, 32, 373 (1942), σσ. 13-23

107. Στάθης, Γρηγόρης Θ., «Τὰ “Ἐπαναστατικὰ τραγούδια” τοῦ Ρήγα καὶ τὸ μέλος τους » , Ἀντί, 652 (1998), σσ. 52-55

108. Σ. Γ., «Τὰ “Ἐρχόμενα” καὶ “Ὁ Ἐρχόμενος” . Ἡ συνταρακτικὴ ἐπικαιρότητα τοῦ βιβλίου τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου “Ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ ἐποχή μας”» , Νέα Ἑστία, 140, 1667 (1996), σσ. 63-67

109. Πλατῆς, Ἐλευθέριος Ν., «Τὰ “Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα” τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Ἀπορητικὴ μελέτη», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 30-107

110. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., «Τὰ “Στοιχεῖα ἠθικῆς” τοῦ Βενιαμὶν Λεσβίου καὶ ἡ παιδεία τῆς ΝΑ. Εὐρώπης . Πρόδρομη ἀνακοίνωση» , Παρνασσός, 16, 3 (1974), σσ. 428-432

111. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., «Τὰ “Στοιχεῖα ἠθικῆς” τοῦ Βενιαμὶν Λέσβιου καὶ ἡ “Ἑλληνικὴ Νομαρχία”», at: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συμποσίου, Βενιαμὶν Λέσβιος, Μυτιλήνη, 1985, σσ. 209-215

112. Nietzsche, Friedrich, Τάδε ἔφη Ζαρατούστρα, Ἀθῆναι, 1961, 298 σ.

113. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Τάσεις καὶ προβλήματα συγχρόνου μεθοδολογίας, Ἀθῆναι, 1968, 31 σ.

114. Χριστοδουλίδης, Παῦλος, «Τάσος Γιανναρᾶς (1920-1977) » , Δευκαλίων, 20 (1977), σσ. 510-512

115. Ἀνώνυμος, «Τάσος Γιανναρᾶς (1920-1977) » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σ. 208

116. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Τατάκης Β. Ν., “Γεράσιμος Βλάχος ὁ Κρὴς (1605/7-1658)”, Βενετία, (Βιβλιοθήκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν σπουδῶν, ἀρ. 5), 1973 » , Ἑλληνικά, 28 (1975), σσ. 460-467

117. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τατάκης Β. Ν., “Σκέψη καὶ ἐλευθερία”, Ἀθῆναι, Ἐκδ. Οἶκος “Ἀστήρ”, 1975 » , Εὐθύνη, 208 (1989), σσ. 191-192

118. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Ἀπόψεις γιὰ προσδιορισμὸ τῆς φιλοσοφίας”, Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Τόμος Θ΄, 1965, σσ. 115-124 » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 35 (1966), σ. 264

119. Ποντιακός, Ἠλίας, «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Βυζαντινὴ Φιλοσοφία” » , Νέα Παιδεία (1987), σσ. 61-67

120. Ἰωαννίδης, Κλεῖτος, «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Ἡ Βυζαντινὴ Φιλοσοφία”, Ἀθήνα, 1979 » , Ζήνων, 1 (1980), σ. 149

121. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Ἡ Βυζαντινὴ Φιλοσοφία”. Μετάφρ., ἀπὸ τὴ Γαλλ. ἔκδοση, Εὔα Κ. Καλπουρτζῆ. Ἐποπτεία καὶ βιβλιογρ. ἐνημέρωση Λίνου Γ. Μπενάκη. Ἀθήνα, Ἑταιρεία Σπουδῶν Νεοελλ. Πολιτισμοῦ καὶ Γεν. Παιδείας, 1977 » , Εὐθύνη, 134 (1983), σ. 89

122. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Ἡ Βυζαντινὴ Φιλοσοφία”. Μετάφρ., ἀπὸ τὴ Γαλλικὴ ἔκδοση, Ε. Κ. Καλπουρτζῆ. Ἐποπτεία καὶ βιβλιογραφικὴ ἐνημέρωση: Λ. Γ. Μπενάκης. Ἀθήνα, Ἔκδ., Ἑταιρεία Σπουδῶν Νεοελληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Γενικῆς Παιδείας, 1977, 378 σ. » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 186-188

123. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Ἡ Συμβολὴ τῆς Καππαδοκίας στὴ Χριστιανικὴ Σκέψη”, Ἀθήνα, 1989 » , Εὐθύνη, 230 (1990), σσ. 190-191

124. Ἀνώνυμος, «Τατάκης Βασιλείος Ν., “Ἡ Συμβολὴ τῆς Καππαδοκίας στὴ χριστιανικὴ σκέψη”, Ἀθήνα, Ἔκδ., “Collection de l' Institut Français d' Athènes”, 1960, 271 σ. » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 110 (1961), σσ. 93-95

125. Ἀνεστίδης, Ἀδαμάντιος Στ., «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Ἡ συμβολὴ τῆς Καππαδοκίας στὴ χριστιανικὴ σκέψη”. Ἐπανέκδοση μὲ βιβλιογραφικὸ συμπλήρωμα. Ἀθήνα, Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, 1989, 290 σ. » , Μικρασιατικὰ Χρονικά, 19 (1995), σ. 300

126. Σων., Ι. Α., «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Λογική”. Ἔκδ., Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1966 » , Σύνορο, 40 (1966-1967), σσ. 326-327

127. Ἰωαννίδης, Κλεῖτος, «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Μελέτες Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας”, Ἀθήνα, 1980 » , Ζήνων, 2 (1981), χ. σ.

128. Γραικός, Κ. Ν., «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Νεοελληνικὰ Ἀναγνώσματα Γ΄ Τάξεως Λυκείου”, σσ. 146-147 » , Ἐλεύθερη Γενιά, 12 (1977), σ. 39

129. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Ὁ Σωκράτης. Ἡ ζωή του, ἡ διδασκαλία του”, Ἀθῆναι, “Ἀστήρ”, 1970, 147 σ.», Φιλοσοφία, 1(1971) , σσ. 450-453

130. Σακελλίων, Ιωάννης Α., «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Παιδαγωγική” » , Εὐθύνη, 321-322 (1979), σ. 173

131. Σακελλίων, Ιωάννης Α., «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Παιδαγωγική” » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 320-321 (1979), σ. 173

132. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Παιδαγωγική”, Ἀθῆναι, Ἀστήρ, Α & Ε. Παπαδημητρίου, 1978, 154 σ. » , Ἐποπτεία, 23 (1978), σ. 546

133. Ἀνώνυμος, «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Πλάτωνος Εὐθύφρων ἢ περὶ ὁσίου, πειραστικός” » , Ἰδέα, 2, 9 (1933), χ. σ.

134. Κελεσίδου, Ἄννα, «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Στὴ χώρα τῶν στοχασμῶν. Φιλοσοφικὸς διάλογος”, Ἀθήνα, Ἀστήρ, 1985, 95 σ. (Πρώτη ἔκδοση Θεσσαλονίκη, 1936).», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 497-501

135. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Στὴ χώρα τῶν στοχασμῶν. Φιλοσοφικὸς Διάλογος”, Ἀθήνα, Ἐκδ., Ἀστήρ,1985 » , Εὐθύνη, 194 (1988), σ. 87

136. Μπενάκης, Λίνος Γ., « Τατάκης, Βασίλειος», at: Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος 9Β, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1990-, σ. 81

137. Ἀνώνυμος, « Τατάκης, Βασίλειος», at: Ἐγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαροὺς Μπριτάννικα, Πάπυρος, 1981-, χ. σ.

138. Ἀνώνυμος, « Τατάκης, Βασίλειος», at: Ἑλληνικὸν Who's who, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Ὀργανισμὸς Ἑλληνικὸν Who' s Who, 1965, σσ. 584-585

139. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τατιάνα Σταύρου » , Νέα Ἑστία, 128, 1519 (1990), σ. 1416

140. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., «Τεκμήρια ἀπὸ τὸ ὕστερο φιλοσοφικὸ ἔργο τοῦ Ἀθανασίου Ψαλίδα. α. “Γνῶθι σαὐτὸν ἢ Λογική”, Κέρκυρα, 1824. β. “Λογικὴ καὶ Μεταφυσική”, Κέρκυρα, 1828», Δωδώνη, 32(2003) , σσ. 283-298

141. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Τελευταῖος χαιρετισμὸς στὸν Ἰωάννη Συκουτρῆ » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Θ΄ 1938), 1 (1938), σσ. 111-112

142. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Τελολογικαὶ θεωρήσεις περὶ τὸν Δημόκριτον » , Ἀθηνᾶ, 81 (1990-1992), σσ. 45-47

143. Κύρκος, Βασίλειος Α., Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Τέλος καλὸ ὅλα καλά » , Ἀντί, 265 (1984), σσ. 51-53

144. Κύρκος, Βασίλειος Α., Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Τέλος καλὸ ὅλα καλά » , Ἀντί, 265 (1984), σσ. 51-53

145. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τερζάκης Ἄγγελος, “Τὸ ταξίδι μὲ τὸν Ἕσπερο”, Ἀθήνα, Ἑστία, 1991 » , Εὐθύνη, 248 (1992), σσ. 427-428

146. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

147. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

148. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

149. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

150. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

151. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

152. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

153. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

154. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

155. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

156. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

157. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

158. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

159. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

160. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

161. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

162. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

163. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

164. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

165. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

166. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

167. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

168. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

169. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

170. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

171. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

172. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

173. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

174. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

175. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

176. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

177. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

178. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

179. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

180. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

181. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

182. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

183. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

184. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

185. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

186. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

187. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

188. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

189. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

190. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

191. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

192. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

193. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

194. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

195. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

196. Ἱεροδιακόνου, Κατερίνα, «Τέσσερα χρώματα . Λευκόν, μέλαν, λαμπρόν, ἐρυθρὸν (“Τίμαιος” 67c4-68d7)» , Δευκαλίων, 2, 15 (1997), σσ. 267-286

197. Λαφαζάνης, Μιχάλης, «Τέσσερες ἐπιστολὲς λογίων πρὸς τὸν Τυρναβίτη δάσκαλο Ἰωάννη Πέζαρο καὶ ἕνα σχέδιο συμβιβασμοῦ Τυρναβιτῶν ἐμπόρων 1784-1805 » , Θεσσαλικὸ Ἡμερολόγιο, 27 (1995), σσ. 177-192

198. Λαφαζάνης, Μιχάλης, «Τέσσερες ἐπιστολὲς τοῦ Ἱεροδιακόνου Μακαρίου πρὸς τὸν Ἰωάννη Πέζαρο 1786-1790 » , Θεσσαλικὸ Ἡμερολόγιο, 33 (1998), σσ. 379-392

199. Σφοίνη, Ἀλεξάνδρα, «Τέσσερις ἀβιβλιογράφητες μεταφράσεις (16ος-18ος αἰ.) » , Ὁ Ἐρανιστής, 19 (1993), σσ. 325-330

200. Λαμπρίδη, Ἕλλη, «Τέσσερις διαλέξεις . Οἱ ἀρχαῖοι καὶ ἐμεῖς - Ὁ Θουκυδίδης ὡς φιλόσοφος τῆς ἱστορίας - Ἡ γλώσσα μας (Α΄-Β΄)» , Νέα Ἑστία (1966), σσ. 3-37

201. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Τέταρτο τεῦχος τῆς “Διαλεκτικῆς” » , Διαλεκτική, 4 (1990), σσ. 3-14

202. Σπαντιδάκης, Κωνσταντῖνος, «Τέτλαθι δὴ κραδίη! » , Νέα Ἑστία, 145, 1708 (1999), σ. 86-88

203. Ζερβός, Κριστιάν, Τετράδια τέχνης , Ἀθήνα, Καστανιώτης Θ., 1990, 171 σ.

204. Δούκας, Νεόφυτος, Τετρακτὺς ἤτοι Ρητορική, Λογική, Μεταφυσική, καὶ Ἠθική, Ἐν Αἰγίνῃ, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀνδρέα Κορομηλᾶ, 1834, 328 σ.

205. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., « Τέχνη καὶ γνώση», at: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, Σάκκουλα Ἀντ. Ν., 1980, σσ. 201-213

206. Μακράκης, Μιχάλης Κ., Τέχνη καὶ ἠθικὴ στὸ πορτραῖτο τοῦ Oscar Wilde, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις "Τῆνος", 1991, 149 σ.

207. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τέχνη καὶ κανόνες » , Νέα Ἑστία, 38, 436 (1945), σσ. 695-702

208. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τέχνη καὶ περιβάλλον » , Ἐλεύθερη Γενιά, 24 (1978), σ. 26

209. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Τέχνη καὶ περιβάλλον » , Ἐλεύθερη Γενιά, 24 (1978), σσ. 25-26

210. Παπαϊωάννου, Κώστας, Τέχνη καὶ πολιτισμὸς στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, Ἀθήνα, Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις, 1998, 395 σ.

211. Δαμοδός, Βικέντιος, Τέχνη Ῥητορική, χ. τ., Παρὰ τῷ Ἀντωνίῳ τῷ Τζάττα, 1759, 366 σ.

212. Οἰκονόμος, Κωνσταντῖνος, Τέχνη Ῥητορική, Βιέννῃ, 1813, 260 σ.

213. Σκοῦφος, Φραγκίσκος, Τέχνη Ρητορικῆς. Φραγκίσκου Ἱερέως τοῦ Σκούφου Κρητὸς τοῦ ἐκ Κυδωνίας, Φιλοσοφίας καὶ Ἱερᾶς Θεολογίας Διδασκάλου. Τῇ μητρὶ καὶ Παρθένῳ γονυπετῶς ἀφιερωθεῖσα, Ἐνετίῃσι, Παρὰ Μιχαῆλ Ἀγγέλῳ τῷ Βαρβωνίῳ, 1671, 495 σ.

214. Κοῦρος, Θανάσης, Λουκάκης, Παῦλος, Μίχος, Νίκος, Ὡραιοπούλου, Λίλα, « Τεχνικὴ ὑποδομὴ καὶ περιφερειακὴ ἀνάπτυξη στὴν Ἑλλάδα», at: Μνήμη Σάκη Καράγιωργα, Ἀθήνα, 1988, σσ. 521-554

215. Κοῦρος, Θανάσης, Λουκάκης, Παῦλος, Μίχος, Νίκος, Ὡραιοπούλου, Λίλα, « Τεχνικὴ ὑποδομὴ καὶ περιφερειακὴ ἀνάπτυξη στὴν Ἑλλάδα», at: Μνήμη Σάκη Καράγιωργα, Ἀθήνα, 1988, σσ. 521-554

216. Κοῦρος, Θανάσης, Λουκάκης, Παῦλος, Μίχος, Νίκος, Ὡραιοπούλου, Λίλα, « Τεχνικὴ ὑποδομὴ καὶ περιφερειακὴ ἀνάπτυξη στὴν Ἑλλάδα», at: Μνήμη Σάκη Καράγιωργα, Ἀθήνα, 1988, σσ. 521-554

217. Κοῦρος, Θανάσης, Λουκάκης, Παῦλος, Μίχος, Νίκος, Ὡραιοπούλου, Λίλα, « Τεχνικὴ ὑποδομὴ καὶ περιφερειακὴ ἀνάπτυξη στὴν Ἑλλάδα», at: Μνήμη Σάκη Καράγιωργα, Ἀθήνα, 1988, σσ. 521-554

218. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Τεχνικὸς καὶ καλλιτεχνικὸς κόσμος, Γιάννινα, Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ρωμανοῦ, 1971, 19 σ.

219. Ράπτης, Μιχάλης Ν., «Τεχνολογία καὶ κουλτούρα στὸ ἔργο τοῦ Μάρξ», at: Πρακτικὰ Συμποσίου, Κουλτούρα καὶ τεχνολογία, Χανιά, 1990, σσ. 17-24

220. Μαραζόπουλος, Χρῆστος Π., «Τζιγαρᾶς Στέφανος, “Συνεπτυγμένη Λογική”. Πρόλ., Χαράλαμπος Παπαστάθης, εἰσαγ., ἐπιμ., Ἰωάννης Ν. Ἠλιούδης, Γ.Α.Κ. - Ἀρχεῖα Νομοῦ Λάρισας, Λάρισα, 1995, 44 σ. » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 32 (1997), σσ. 539-544

221. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τζόϋς Τζέημς, “Ὀδυσσέας”, Παρίσι, 1922 » , Εὐθύνη, 243 (1992), σ. 152

222. Δρακοπούλου, Σωτηρία, «Τηλεόραση καὶ οἱ ρόλοι τῶν φύλων», at: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Τηλεόραση καὶ ἐπι-κοινωνία, Θεσσαλονίκη, 1988, σσ. 83-94

223. Καστοριάδης, Κορνήλιος, «Τὴν πολιτικὴ συζήτηση στὴν Ἑλλάδα τὴ χαρακτηρίζει ἡ κενότητα καὶ ἡ ἀπουσία οὐσιαστικῶν θεμάτων » , Ἀντί, 236 (1987), σσ. 30-35

224. Βορέας, Θεόφιλος, Τῆς φιλοσοφίας ἡ ὑπόθεσις καὶ ἡ ἐπὶ τὸν βίον ροπή. Λόγος εἰσιτήριος ἐν τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τῇ 24 Ὀκτωβρίου 1913, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1913, 39 σ.

225. Βῶρος, Φανούρης Κ., «Τί ἀκριβῶς ἔγραψε ὁ Marx γιὰ τὴ θρησκεία καὶ πῶς τὸ ἑρμήνευσαν οἱ ὀπαδοί του » , Τὰ Ἐκπαιδευτικά, 22-23 (1990-1991), σσ. 146-161

226. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Τί ἔγινε στὴν Οὐγγαρία; » , Νέα Ἑστία, 61, 710 (1957), σσ. 146-149

227. Popper, Karl Raimund, «Τί εἶναι διαλεκτική; » , Signum, 12-13 (1980), σσ. 3-10

228. Μουστοξύδης, Θεοδόσιος Μ., Τί εἶναι ἕνα μουσεῖο;, Ἀθήνα, Σπύρος Γ. Νικολόπουλος, 1945, 25 σ.

229. Μουστοξύδης, Θεοδόσιος Μ., « Τί εἶναι ἡ μόδα;», at: Τρεῖς μελέτες, Ἐν Ἀθήναις, 1943, σσ. 13-54

230. Μουστοξύδης, Θεοδόσιος Μ., Τί εἶναι ἡ μόδα;, Ἀθήνα, Δίφρος, 1962, 76 σ.

231. Ἀναστασιάδης, Βασίλειος, «Τί εἶναι ἱστορία καὶ ποιὸς ὁ σκοπός της » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 10, 28 (1993), σσ. 3-15

232. Γληνός, Δημήτρης Α., Τί εἶναι καὶ τί θέλει τὸ ἐθνικὸ ἀπελευθερωτικὸ μέτωπο, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὸς Ὀργανισμὸς “ὁ Ρήγας”, 1944, 63 σ.

233. Dummett, Michael A. E., «Τί εἶναι μία θεωρία τοῦ νοήματος; » , Δευκαλίων, 27-28 (1979), σσ. 207-252

234. Μουστοξύδης, Θεοδόσιος Μ., Τί εἶναι ποίηση;, Ἀθήνα, 1947, 13 σ.

235. Croce, Benedetto, «Τί εἶναι τέχνη; » , Ἐποπτεία, 3 (1976), σσ. 3-10

236. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τί εἶναι τὸ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 1 (1998), σσ. 1-2

237. Γραμμένος, Θεοφάνης, «Τί εἶναι τὸ “Κεφάλαιο” τοῦ Μάρξ » , Διαβάζω, 29 (1980), 88 σ.

238. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τί εἶναι Φιλοσοφία » , Ἐπιστημονικὸν Βῆμα τοῦ Διδασκάλου, 22, 1 (1974), σσ. 3-8

239. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τί εἶναι φιλοσοφία » , Παρνασσός, 10 (1968), σσ. 360-367

240. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τί εἶναι φιλοσοφία; » , Ἐποπτεία, 28 (1978), σσ. 843-851

241. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Τί εἶναι φιλοσοφία; » , Φιλολογικά, 4 (1981), σσ. 74-79

242. Ἀξελός, Κώστας, «Τί εἶναι “Λογική”; » , Ἐποπτεία, 23 (1978), σσ. 479-488

243. Fischer, Ernst, Marek, Franz, Τί εἶπε πραγματικὰ ὁ Μάρξ, Ἀθήνα, Γλάρος, 1975, 195 σ.

244. Fischer, Ernst, Marek, Franz, Τί εἶπε πραγματικὰ ὁ Μάρξ, Ἀθήνα, Γλάρος, 1975, 195 σ.

245. Κουγέας, Σωκράτης Β., «Τί ἐπῆρε μαζί του ὁ Ρήγας ἐρχόμενος εἰς Ἑλλάδα » , Νέα Ἑστία, 43, 498 (1948), σσ. 401-402

246. Μαραγκός, Γιῶργος, «Τί θαμποροῦσε νὰ μάθει ἡ ἐμβριθὴς αὐτεγκεφαλοσκόπος;», Δωδώνη, 23(1994) , σσ. 99-120

247. Ζιάκκας, Χρῆστος Β., Τί λένε οἱ σοφοὶ καὶ ὁ κόσμος, Τόμος Β΄, Ἀθῆναι, 1961, 228 σ.

248. Βιρβιδάκης, Στέλιος, «Τί μπορεῖ νὰ σημαίνει “ἠθικοποίηση τῆς πολιτικῆς”; » , Cogito, 1 (2004), σσ. 9-10

249. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τί πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ νέοι τῆς ἐποχῆς μας » , Παρνασσός, 13, 2 (1971), σσ. 211-226

250. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Τί πρέπει νὰ κάμωσιν οἱ Γραικοὶ εἰς τὰς παρούσας περιστάσεις. Διάλογος δύο Γραικῶν κατοίκων τῆς Βενετίας, ὅταν ἤκουσαν τὰς λαμπρὰς νίκας τοῦ Αὐτοκράτορος Ναπολέοντος, Εἰς τὴν Βενετίαν, Ἐκ τῆς τυπογραφίας Χρυσίππου τοῦ Κριτοβούλου, 1805, 61 σ.

251. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Τί πρέπει νὰ κάμωσιν οἱ Γραικοὶ εἰς τὰς παρούσας περιστάσεις;. Διάλογος δύο Γραικῶν, Ἀθῆναι, Ἐκδόσεις Νίκου Δ. Νίκα, 1956, 67 σ.

252. Βῶρος, Φανούρης Κ., «Τί σημαίνει “ἐθνοκεντρισμὸς” στὴν Ἐκπαίδευση; » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 9-10 (1997), σ. 19

253. Ἀσημομύτης, Βασίλειος, «Τί σημαίνει “φιλοσοφία τῆς ἱστορίας” . Πῶς ὁ καθένας, φιλοσοφώντας, τὴν ἑρμηνεύει;» , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 24 (2002), σσ. 10-11

254. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Τί συμφέρει εἰς τὴν ἐλευθερωμένην ἀπὸ τοὺς Τούρκους Ἑλλάδα νὰ πράξῃ εἰς τὰς παρούσας περιστάσεις, διὰ νὰ μὴ δουλωθῇ εἰς Χριστιανοὺς τουρκίζοντας. Διάλογος δύο Γραικῶν δεύτερος, Ἐν Παρισίοις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἰ. Μ. Ἐβεράρτου, 1831, 91 σ.

255. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Τί συμφέρει εἰς τὴν ἐλευθερωμένην ἀπὸ τοὺς Τούρκους Ἑλλάδα νὰ πράξῃ εἰς τὰς παρούσας περιστάσεις, διὰ νὰ μὴ δουλωθῇ εἰς Χριστιανοὺς Τουρκίζοντας. Διάλογος δύο Γραικῶν, Ἐν Παρισίοις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἰ. Μ. Ἐβεράρτου, 1830, 48 σ.

256. Δρακόπουλος, Παναγιώτης, «Τίλλιχ Πάουλ, “Τὸ θάρρος τῆς ὑπάρξεως. Σὲ παράρτημα: Βιβλικὴ θρησκεία καὶ ἡ ζήτηση τῆς ἔσχατης πραγματικότητας”. Εἰσαγ., μετάφρ., σημ., Χρῆστος Μαλεβίτσης. Ἐκδ., Δωδώνη » , Ἐποπτεία (1981), σ. 10

257. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τιμὴ στὸν Πέτρο Γλέζο » , Εὐθύνη, 259 (1993), σσ. 355-357

258. Καζαμίας, Ἀνδρέας Μ., «Τιμητικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν Ε. Π. Παπανοῦτσο σὲ Ἀμερικανικὸ Πανεπιστήμιο » , Νέα Ἑστία, 108, 1272 (1980), σσ. 949-950

259. Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., «Τιμητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸν καθηγητὴ κ. Δημ. Ἀνδριόπουλο » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 15, 43 (1998), σσ. 113-115

260. Ζιαζοπούλου, Ἑλένη, «Τιμητικὴ προσφορὰ στὴν μνήμη τοῦ καθηγητοῦ Ἀλεξ. Τσιριντάνη » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 290 (1981), σσ. 125-126

261. Γιανναρᾶς, Χρῆστος, Τίμιοι μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Νεοελληνικὰ θεολογικὰ δοκίμια, Ἀθῆναι, Ἀστὴρ, 1968, 197 σ.

262. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Τινὰ περὶ ἐννοιῶν τοῦ “χώρου” καὶ τοῦ “χρόνου” παρ' Ἡρακλείτῳ » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 120 (1962), σσ. 111-112

263. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Τινὰ περὶ τῆς ἐν Ρώμῃ ἑλληνικῆς φιλοσοφίας » , Παρνασσός, 7, 1 (1965), σσ. 21-24

264. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Τινὰ περὶ τοῦ ἔργου τοῦ Μεθ. Ἀνθρακίτου » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 107 (1961), σσ. 218-220

265. Καροῦσος, Θεόδωρος, «Τίνα τὰ κέντρα τῆς ἐθνικῆς ἑνώσεως » , Πανδώρα, 5, φ. 99 (1854-55), σσ. 63-66

266. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι., «Τίς ὁ “Ἀριστοτέλης” τοῦ πλατωνικοῦ “Παρμενίδου” » , Πλάτων, 35-36 (1966), σσ. 206-211

267. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ 1821 καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματα τοῦ ἑλληνισμοῦ » , Παρνασσός, 13 (1971), σσ. 201-210

268. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ 1821 καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματα τοῦ ἑλληνισμοῦ » , Δελτίον Ὁμοσπονδίας Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, σσ. 19-22

269. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Τὸ 2000 καὶ ἡ ἄνθιση τῶν δεισιδαιμονιῶν», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 10/1/1999, σ. 10

270. Δημητράκος, Γιῶργος Συμ., «Τὸ 6ο Διεθνὲς Συνέδριο τῶν καθηγητῶν τῶν φιλοσοφικῶν μαθημάτων στὰ σχολεῖα Μέσης Ἐκπαίδευσης. Ἄμερσφορντ (Ὀλλανδία), 31.10 - 2. 11. 1975», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 506-507

271. Δημητράκος, Γιῶργος Συμ., «Τὸ 7ο διεθνὲς συνέδριο τῶν καθηγητῶν τῶν φιλοσοφικῶν μαθημάτων στὰ σχολεῖα Μέσης Ἐκπαιδεύσεως » , Φιλοσοφία, σσ. 537-538

272. Βλαχοπούλου, Φωτεινὴ Θεοφ., «Τὸ Α' ἐπιστημονικὸ διήμερο Κωνσταντίνου Μ. Κούμα » , Μυριόβιβλος βυζαντινὴ καὶ νεοελληνική, 12-3 (1988), σσ. 25-26

273. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Αἰκατερίνη, «Τὸ Α΄ συνέδριο “Φεραί - Βελεστῖνο - Ρήγας” καὶ ἡ γύρω ἀπὸ τὸν Ρήγα Βελεστινλῆ ἔρευνα » , Διαβάζω, 235 (1990), σσ. 76-80

274. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἄγγελμα τοῦ τρελλοῦ » , Εὐθύνη, 269 (1994), σσ. 260-262

275. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡ Ὀρθοδοξία » , Ἐκκλησία, 15-16 (1963), σσ. 365-372

276. Κουρνοῦτος, Γεώργιος, «Τὸ ἁγιοταφίτικο τῆς Σμύρνης καὶ ἡ οἰκογένεια Κοραῆ » , Ἀθηνᾶ, 53 (1949), σσ. 28-59

277. Πολέμης, Δημήτριος Ι., «Τὸ ἄγνωστον ἔντυπον τῆς διαθήκης τοῦ Θεοφίλου Καΐρη » , Πέταλον, 2 (1980), σσ. 223-224

278. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, Τὸ ἀειθαλὲς δέντρο τῆς γνώσεως. Ἐπιστῆμες καὶ κοσμοθεωρία, Ἀθήνα, Στάχυ, 1995, 326 σ.

279. Βλάχος, Γεώργιος Κ., «Τὸ Αἰγαῖο στὸ κοινὸ αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων » , Εὐθύνη, 188 (1987), σσ. 385-387

280. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι., Τὸ αἴνιγμα τοῦ πλατωνικοῦ “Παρμενίδου”, Ἀθῆναι, 1970, 21 σ.

281. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Τὸ αἴνιγμα τοῦ τυράννου στοῦς “Νόμους” τοῦ Πλάτωνος (Δ 709 e-710 e)», at: Πρακτικὰ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Πλάτωνος Νόμοι, Ἀθήνα, 2003, σσ. 207-250

282. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τὸ αἰσθητικὰ καὶ τὸ καλλιτεχνικὰ ἀξιόλογο » , Πήγασος (1980), σσ. 17-18

283. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ αἰσθητικὸ στοιχεῖο στὴ σκέψη τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 33 (1994), σσ. 181-189

284. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, «Τὸ αἴτημα τῆς ἀντικειμενικότητος » , Ἑλληνικὴ Ἀνθρωπιστικὴ Ἑταιρεία, 63 (1973), σσ. 3-22

285. Γράβαρης, Διονύσης Ν., «Τὸ αἴτημα τῆς μικρο-θεμελίωσης τῶν μακρο-κοινωνικῶν κατηγοριῶν στὸ θεωρητικὸ ὑπόδειγμα τοῦ ἀναλυτικοῦ Μαρξισμοῦ » , Ἀξιολογικά, 2 (1991), σσ. 78-125

286. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Τὸ αἰτιακὸ πεδίο», Φιλοσοφία, 12(1982) , σσ. 71-99

287. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ αἰώνιο παρόν » , Εὐθύνη, 96 (1959), σ. 660

288. Enzensberger, Hans Magnus, «Τὸ ἀκαταμάχητο τοῦ μικροαστισμοῦ » , Λεβιάθαν, 5 (1989), σσ. 53-60

289. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἀλσύλιο τῆς Φιλοθέης » , Εὐθύνη, 21 (1973), σσ. 476-477

290. Ρηγάτος, Γεράσιμος, Α., «Τὸ ἁμάρτημα τῆς μητρός μου τοῦ Γ. Μ. Βιζυηνοῦ . Μιὰ ἰατρικὴ προσέγγιση» , Ἐξώπολις, 5 (1996), σσ. 116-129

291. Σιδερᾶς, Ἀλέξανδρος, «Τὸ ἀμφισβητούμενο ἔτος γεννήσεως τοῦ Γεωργίου Βιζυηνοῦ » , Ἐνδοχώρα, 3 (1996), σσ. 59-62

292. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἀνθισμένο δέντρο » , Εὐθύνη, 56 (1976), σσ. 412-421

293. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Τὸ ἀνθισμένο δέντρο, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1978, 205 σ.

294. Καραποστόλης, Βασίλης, «Τὸ ἀνθρώπινο καὶ ὁ “ἀντι-ἀνθρωπισμός” » , Λεβιάθαν, 4 (1989), σσ. 139-143

295. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα καὶ τὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι στὴ φιλοσοφία τῆς ἱστορίας τοῦ Ἰωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου», at: Πρακτικὰ Η' Πανελληνίου Συνεδρίου τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφικῆς Ἑταιρείας καὶ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. “Μεταβυζαντινή, Νεοελληνικὴ καὶ σύγχρονη Ἑλληνικὴ φιλοσοφία”, Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία, 2000, σσ. 95-117

296. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο στὴν φυσιογνωμικὴ καὶ τὴν ὑπαρξιακή του διάσταση, Ἀθῆναι, Ἀστὴρ, 1990, 154 σ.

297. Ψυχοπαίδης, Κοσμᾶς, «Τὸ ἀνορθολογικὸ στοιχεῖο στὴ σκέψη τοῦ Κ. Καστοριάδη » , Ὁ Πολίτης, 81 (2000), σσ. 38-47

298. Κύρκος, Βασίλειος Α., « Τὸ ἀντικείμενο καὶ ἡ κοινωνικὴ λειτουργία τῆς ρητορικῆς τέχνης κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη», at: Ἀριστοτέλης. Ὀντολογία - Γνωσιοθεωρία - Ἠθική - Πολιτικὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, Πιτσιλὸς, 1996, σσ. 268-281

299. Saussure, Ferdinand de, «Τὸ ἀντικείμενο τῆς γλωσσολογίας » , Δευκαλίων, 1 (1969-1970), σσ. 1-14

300. Καλογερᾶς, Βασίλειος Α., «Τὸ ἀντικείμενον τῆς φιλοσοφίας καὶ ἡ κατάταξις τῆς φιλοσοφίας εἰς σύστημα » , Πλάτων, 22, 43-44 (1970), σσ. 146-180

301. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὸ ἄντρον τῶν ἀνιγρίδων » , Νέα Ἑστία, 93, 1093 (1973), σσ. 75-76

302. Κασίμη, Ἔρη, «Τὸ ἀξιακὸ πλαίσιο στὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες: Ψυχοπαίδης Κοσμᾶς, “Ἱστορία καὶ μέθοδος”. Μετάφρ., Λένα Σακαλῆ. Ἀθήνα, ἐκδ., Σμίλη, 1994 » , Ἀντί, 565 (1994), σσ. 64-65

303. Λαμψίδης, Ὀδυσσέας, «Τὸ ἀξιόπιστον τῆς ἐπιστολῆς Δαβὶδ Α' Μεγάλου Κομνηνοῦ καὶ τὸ ἐγκώμιον Τραπεζοῦντος τοῦ Βησσαρίωνος » , Βυζαντιακά, 2 (1982), σσ. 57-60

304. Καραλῆς, Γεώργιος Δημ., «Τὸ ἀξίωμα τῆς συνέχειας καὶ ἡ διαλεκτική», at: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ Διαλεκτική, Ἀθήνα, 1988, σσ. 111-114

305. Κελεσίδου, Ἄννα, « Τὸ ἀξίωμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὰ “δοκίμια” τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ Κ. Δεσποτόπουλου», at: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Δεσποτόπουλο, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1991, σσ. 255-263

306. Κονδύλης, Παναγιώτης, Τὸ ἀόρατο χρονολόγιο τῆς σκέψης. Ἀπαντήσεις σὲ 28 ἐρωτήματα, Ἀθήνα, Νεφέλη, 1998, 150 σ.

307. Κελεσίδου, Ἄννα, «Τὸ ἄπειρον τοῦ Ἀναξίμανδρου » , Παρνασσός, 19 (1977), σσ. 396-406

308. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τὸ ἀριστοτελικὸ “νῦν ” καὶ ἡ ἐκστατικὴ χρονικότητα κατὰ τὸν M. Heidegger», at: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 151-156

309. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὸ ἀρχαῖο δράμα καὶ ὁ Εὐριπίδης » , Εὐθύνη, 245 (1992), σσ. 225-228

310. Γιερός, Χαράλαμπος, Τὸ ἀρχαῖον ἑλληνικὸν καὶ χριστιανικὸν πνεῦμα, χ. χ., 88 σ.

311. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἀρχέγονο κακό » , Εὐθύνη, 133 (1983), σσ. 41-42

312. Μακρῆς, Νικόλαος, Τὸ ἄσπιλο τοῦ θανάτου. Δοκίμιο, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1996, 113 σ.

313. Παπαγιαννοπούλου-Σκορδᾶ, Ἀγγελική, «Τὸ ἀστικὸ Σχολεῖο Βελεστίνου», at: Πρακτικὰ Β΄ συνεδρίου “Ὑπέρεια”, “Φεραί - Βελεστῖνο - Ρήγας”, Βελεστίνο, 1994, σσ. 507-518

314. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Τὸ αὐγὸ τοῦ φιδιοῦ » , Οὐτοπία, 10 (1994), σσ. 16-18

315. Στεργιόπουλος, Κώστας, «Τὸ ἀφηγηματικὸ ἔργο τοῦ Ροΐδη » , Ἐποπτεία, 4 (1981), σσ. 5-13

316. Anton, John P., «Τὸ ἀφιέρωμα στὸν Γ. Βιζυηνό » , Νέα Ἑστία, 141, 1670 (1997), χ. σ.

317. Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ, «Τὸ Β΄ Διεθνὲς Συμπόσιο Φιλοσοφίας στὴ Μαγούλα Σπάρτης (08-14/04/1976). Περίληψη τῶν ἀνακοινώσεων γύρω ἀπὸ τὴ “μελέτη θανάτου”», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 495-505

318. Παπαθεμελῆς, Στέλιος, «Τὸ Βυζάντιο στὴ σκέψη καὶ τὸ ἔργο τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου » , Νέα Ἑστία, 140, 1667 (1996), σσ. 35-39

319. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, Τὸ γεγονὸς τῆς φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, 1969, 159 σ.

320. Bergson, Henri, Τὸ γέλιο, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Γεωργίου Φέξη, 1965, 122 σ.

321. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τὸ γέλιο καὶ τὸ κλάμα στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο » , Εὐθύνη, 213 (1989), σσ. 412-413

322. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ γένος » , Εὐθύνη, 246 (1992), σσ. 318-320

323. Κουρνοῦτος, Γεώργιος, «Τὸ γένος στὸ τέλος τοῦ 18ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα», at: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συμποσίου, Βενιαμὶν Λέσβιος, Μυτιλήνη, 1985, σσ. 33-46

324. Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης, «Τὸ γερμανόφωνο ἔργο τοῦ Ἰ. Συκουτρῆ», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 16/11/2001, σ. 3

325. Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Τὸ γνωσιολογικὸ πρόβλημα εἰς τὴν φιλοσοφίαν τοῦ Παρμενίδη, Ἀθῆναι, 1977, 135 σ.

326. Ἀριστοτέλης, Τὸ δεύτερο βιβλίο τῶν “Φυσικῶν”. Περὶ φύσεως, Ἀθήνα, Πόλις, 1999, 250 σ.

327. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ δημοτικὸ τραγούδι ὡς περιεχόμενο τῆς συνειδήσεως τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ » , Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιά, χ.χ. (1987), σσ. 155-165

328. Τζωρτζάκη, Φωτεινὴ Θ., «Τὸ δίδαγμά του » , Νέα Ἑστία, 63, 758 (1958), σσ. 494-496

329. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὸ διδακτικὸ πρόβλημα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν » , Κοινωνία, Ίαν-Φεβρ (1976), σσ. 54-63

330. «Τὸ διδακτορικὸ δίπλωμα τοῦ Γεωργίου Βιζυηνοῦ » , Νέα Ἑστία, 145, 1710 (1999), σσ. 241-253

331. Κατσούρης, Ἐμμανουὴλ Ἀρτ., «Τὸ διδακτορικὸν δίπλωμα τοῦ Φραγκίσκου Κόκκου ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Κολλέγιον Ἁγίου Ἀθανασίου Ρώμης » , Παρνασσός, 14, 1 (1972), σσ. 137-143

332. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Τὸ δίκαιο τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης » , Ἱστορικά, 184 (2003), σσ. 6-12

333. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Τὸ δίκαιο τῆς πυγμῆς. Καὶ ἄλλα δοκίμια, Ἀθήνα, Δωδώνη, χ. χ., 288 σ.

334. Ἀραβαντινός, Ἰωάννης Π., « Τὸ δίκαιον ὡς πράγμα τῆς φιλοσοφίας», at: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, Σάκκουλα Ἀντ. Ν., 1980, σσ. 289-302

335. James, William, «Τὸ δίλημμα τῆς νεώτερης φιλοσοφίας » , Ἐποπτεία, 1 (1976), σσ. 15-22

336. Anton, John P., «Τὸ διονυσιακὸ στοιχεῖο στοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 37 (1966), σσ. 451-454

337. Δρακοπούλου, Σωτηρία, «Τὸ δόγμα τῆς “ἱερότητας” τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς: Βρεφοκτονία καὶ εὐθανασία » , Σύγχρονα Θέματα, 41-42 (1990), σσ. 117-122

338. Καμαρινάκης, Γιάννης, Τὸ δοκίμιο. Ὁ Michel de Montaigne πατέρας τοῦ δοκιμίου, Ἀθήνα, Φιλιππότη, 1990, 99 σ.

339. Κυριακοπούλου, Εὐθυμία, «Τὸ δοκίμιο καὶ ἡ διδασκαλία Ε. Π. Παπανούτσου “Μορφὲς τῆς ἐλευθερίας” » , Λόγος καὶ Πράξη, 30 (1986), σσ. 115-125

340. Κυριακοπούλου, Εὐθυμία, «Τὸ δοκίμιο καὶ ἡ διδασκαλία Ε. Π. Παπανούτσου, “Μορφὲς ἐλευθερίας” » , Λόγος καὶ Πράξη, 30 (1986), σσ. 115-125

341. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ δυναμικὸ πεδίο τοῦ πνεύματος » , Εὐθύνη, 51 (1976), σσ. 141-142

342. Ἁγιοσοφίτης, Παναγιώτης, Τὸ ἐγὼ ἐκτὸς πάσης ἀμέσου ἀποκαλύψεως φιλοσοφοῦν περὶ τοῦ οὐκεγὼ σχετικοῦ τε καὶ ἁπολύτου. Μέρος πρῶτον. Περὶ τῆς ὑπάρξεως καὶ γνώσεως τοῦ σχετικοῦ οὐκεγώ, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1901, 395 σ.

343. Ράπτης, Μιχάλης Ν., «Τὸ ἐθνικὸ ζήτημα στὶς νέες συνθῆκες » , Ἄρδην, 29 (2001), σσ. 71-74

344. Κ., « Τὸ ἐθνοδόξαστον ἔργον τοῦ δασκάλου», at: Λεύκωμα ἀναμνηστικὸν τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη, Ἀθῆναι, 1956, σσ. 100-101

345. Κονδύλης, Παναγιώτης, «Τὸ ἔθνος στὴν πλανητικὴ ἐποχή » , Εὐρωπαϊκὴ ἔκφραση, 23 (1996), σ. 4

346. Ζιάκας, Γρηγόριος Δ., «Τὸ ἔθνος στὴν πλανητικὴ ἐποχή » , Ἄρδην, 4 (1996), σ. 24

347. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τὸ εἴδωλο τοῦ πολέμου » , Εὐθύνη, 232 (1991), σσ. 177-179

348. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ Εἰκοσιένα καὶ ὁ σύγχρονος ἑλληνισμός, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1972, 92 σ.

349. Marcel, Gabriel-Honore, Τὸ εἶναι καὶ ἔχειν, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1978, 260 σ.

350. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ εἶναι καὶ τὸ μηδὲν τῆς ζωῆς » , Εὐθύνη, 216 (1989), σσ. 619-621

351. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, Τὸ εἶναι καὶ τὸ γίγνεσθαι, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1975, 456 σ.

352. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, Τὸ εἶναι καὶ τὸ γίγνεσθαι. Προβλήματα διαλεκτικῆς τῆς φύσης, Ἀθήνα, Ι. Ζαχαρόπουλος, 1983, 407 σ.

353. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τὸ εἶναι καὶ τὸ συνειδέναι. Ἡ γνώση διαλεκτικὴ σύνδεση καὶ τῶν δύο», Φιλοσοφία, 10-11(1980-81) , σσ. 49-61

354. Ἀδαμόπουλος, Χρ. Ι., « Τὸ ἐκπαιδευτικὸν σύστημα τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη», at: Λεύκωμα ἀναμνηστικὸν τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη, Ἀθῆναι, 1956, σσ. 87-96

355. Χωρεάνθης, Κώστας, «Τὸ ἐκφραστικὸ μέσο ἑνὸς μελετητῆ καὶ μεταφραστῆ » , Οὐτοπία, 20 (1996), σσ. 21-34

356. Livingston, Richard, Τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα καὶ ἡ σημασία του γιὰ μᾶς, Ἀθῆναι, χ.χ., 259 σ.

357. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι., «Τὸ ἑλληνικὸν μήνυμα εἰς τὸν κόσμον τῆς σήμερον » , Θέσεις καὶ Ἰδέαι, 2, 7 (1968), σσ. 19-21

358. Σπετσιέρης, Κωνσταντῖνος, «Τὸ ἑλληνικὸν πνεῦμα καὶ ὁ Γκαῖτε . Ἓν νέον ἔργον τοῦ φιλοσόφου Von Rintelen» , Πλάτων, 2 (1955), σσ. 283-286

359. Γιαννόπουλος, Περικλῆς, «Τὸ ἑλληνικὸν χρῶμα » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 12, 136 (1953), σσ. 406-409

360. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Τὸ ἐν Βουκουρεστίῳ Ἑλληνικὸν Θέατρον καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ Στ. Κομμητᾶ. Ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ ἐκ τοῦ κώδικος 29 τοῦ Σπουδαστηρίου Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι, 1967, 14 σ.

361. Βράϊλας-Ἀρμένης, Πέτρος, «Τὸ ἓν καὶ τὸ ὂν, ἢ ἡ ἑνότης τῆς Ἐπιστήμης » , Πανδώρα, 20, φ.475 (1869-1970), σσ. 361-377

362. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., « Τὸ ἐνεργειακό μας πρόβλημα καὶ ὁ προγραμματισμός του», at: Ὁμιλίες στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἀθήνα, Ἑταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 1989, σσ. 122-123

363. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Τὸ ἐννοιολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς κοινωνικῆς ὀπτικῆς τοῦ Μαρίνου Ἀντύπα», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 8(1995) , σσ. 55-66

364. Καστοριάδης, Κορνήλιος, Τὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα στὸ σύγχρονο καπιταλισμό, Ἀθήνα, Πράξη, 1972, 123 σ.

365. Κουγέας, Σωκράτης Β., Τὸ ἐπίμετρον καὶ τὸ συμπλήρωμα τῆς ἐπιστημονικῆς εὐσυνειδησίας τοῦ Κ. Λογοθέτου, Ἀθῆναι, Ἐκ τῶν Καταστημάτων Ἀπ. Ι. Μουστόπουλου, 1924, 22 σ.

366. Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Τὸ ἐπιστημονικὸν ἔργον καὶ ἡ ἐθνικὴ δράσις τοῦ Μαργαρίτου Εὐαγγελίδου. Λόγος, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις "Αὐγῆς" Ἀθ. Α. Παπασπύρου, 1926, 24 σ.

367. Καϊμάκης, Παῦλος, «Τὸ ἐπιχείρημα τοῦ ὀνείρου στὸν Descartes . Προϋποθέσεις καὶ προεκτάσεις» , Φιλόλογος, 36 (1984), σσ. 131-143

368. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι., Τὸ ἔργο τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας στὴν Ἤπειρο. Λόγος πανηγυρικὸς ἐκφωνηθεὶς τὴν 25ην Μαρτίου 1970, Ἰωάννινα, 1970, 30 σ.

369. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ ἔργο τοῦ Ε. Π. Παπανούτσου » , Νέα Ἑστία, 109, 1289 (1981), σσ. 399-401

370. Δρακούλης, Πλάτων, Τὸ ἔργον τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, χ. τ., χ. χ., 50 σ.

371. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., « Τὸ ἔργον τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ», at: Μικρὰ Μελετήματα, Ἀθῆναι, 1940, σσ. 1-20

372. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν τέχνη καὶ ἀπάντηση τοῦ Σπύρου Παπασπύρου», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 13/3/1992, χ. σ.

373. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ ἐρώτημα περὶ Θεοῦ » , Εὐθύνη, 28 (1974), σσ. 149-152

374. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Τὸ ἐρώτημα περὶ Θεοῦ » , Εὐθύνη, 28 (1974), σ. 148

375. Παπαχατζῆς, Γεώργιος Μ., «Τὸ ἐρώτημα περὶ Θεοῦ » , Εὐθύνη, 28 (1974), σσ. 182-184

376. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ ἐρώτημα περὶ Θεοῦ » , Εὐθύνη, 28 (1974), σσ. 156-158

377. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὸ ἐρώτημα περὶ Θεοῦ » , Εὐθύνη, 28 (1974), σσ. 153-155

378. Χατζίνης, Γιάννης, « Τὸ ἐσωτερικὸ δράμα τοῦ Ἴωνος Δραγούμη», at: Πρόσωπα καὶ ἔργα - Ἑλληνικὰ κείμενα, Ἀθήνα, Κ. Μ., χ. χ., σσ. 77-82

379. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας Ν., «Τὸ ἔτος ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου τῆς Ρώμης. Οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τῶν τροφίμων του καὶ ὁ λόγιος Κωνσταντῖνος Πατρίκιος», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Στερεοελλαδικῶν Μελετῶν, 5(1974-1975) , σσ. 33-52

380. Καραντώνης, Ἀντρέας, «Τὸ ἔτος τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας » , Θέσεις καὶ Ἰδέαι, 1, 6 (1969), σσ. 48-51

381. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., Τὸ ζήτημα τῆς μεταφράσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἰς τὴν νεοελληνικὴν κατὰ τὸν ΙΘ΄ αἰῶνα. Ἐπὶ τῇ βάσει ἰδίᾳ τῶν ἀρχείων τῆς B.F.B.S., C.M.S., L.M.S., τοῦ Κ. Τυπάλδου - Ἰακωβάτου καὶ τοῦ Θ. Φαρμακίδου, Ἀθήνα, 1977, 424 σ. + LIX

382. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Τὸ ζήτημα τῆς “παρουσίας” τῶν Ἑλλήνων σοφῶν στὴ Μονὴ Φιλανθρωπινῶν», at: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Τὰ Μοναστήρια τῆς νήσου Ἰωαννίνων, Ἰωάννινα, 1999, σσ. 529-533

383. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., « Τὸ ἠθικὸ νόημα τῆς τέχνης», at: Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο, Ἀθήνα, 1980, σσ. 309-327

384. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τὸ ἠθικὸ πρόβλημα στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία » , Νέα Ἑστία, 33, 378 (1943), σσ. 263-267

385. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τὸ ἦθος τοῦ καλλιτέχνη » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 319-320 (1978), σ. 1094

386. Παπαδημητρίου, Εὐθύμης, «Τὸ ἦθος τοῦ κριτικοῦ φιλοσόφου καὶ τὰ ὅρια τῆς κριτικῆς φιλοσοφίας», at: Πρακτικὰ Συμποσίου, Ε. Π. Παπανοῦτσος. Ὁ Παιδαγωγὸς καὶ ὁ Φιλόσοφος, Ἰωάννινα, 1987, σσ. 253-261

387. Tillich, Paul, Τὸ θάρρος τῆς ὑπάρξεως, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1976, 302 σ.

388. Παπαχατζάκη-Κατσαράκη, Θεοδώρα, Τὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ Νίκου Καζαντζάκη. Ἡ τραγωδία “Μέλισσα”, Ἀθήνα-Γιάννινα, Δωδώνη, 1985, 183 σ.

389. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου » , Φιλόλογος, 10 (1976), σσ. 121-128

390. Δεδόπουλος, Κ. Ι., «Τὸ θέμα τοῦ Οὐμανισμοῦ . Ὁ κλασσικὸς Οὐμανισμός - Ὁ ἄθεος Οὐμανισμός - Ὁ χριστιανικὸς Οὐμανισμός» , Θέσεις καὶ Ἰδέαι, 9 (1969), σσ. 58-69

391. Λαμπρίδης, Μανόλης, «Τὸ θέμα τῶν ἰδεολογιῶν στὸ ἔργο τοῦ Π. Κονδύλη » , Σημειώσεις, 53 (2000), σσ. 9-24

392. Μαραγκός, Γιῶργος, «Τὸ θεμέλιο τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς λογικῆς μεθοδολογίας», Δωδώνη, 16(1987) , σσ. 119-136

393. Κολιτσάρας, Ἰ. Θ., « Τὸ θεμέλιον τῆς ἀγωγῆς», at: Διαλέξεις, Ἀθῆναι, Χριστιανικὴ Ἑνωσις Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν, 1955, σσ. 78-107

394. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τὸ θρησκευτικὸ βίωμα», Νουμᾶς, 01/05/1999, σ. 4

395. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Τὸ θρησκευτικὸ βίωμα στὸν Πλάτωνα, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1971, 163 σ.

396. Σταμάτης, Εὐάγγελος Σ., «Τὸ θυμαρίδειον ἐπάνθημα » , Πλάτων, 4 (1952), σσ. 123-142

397. Βράϊλας-Ἀρμένης, Πέτρος, «Τὸ ἰδανικόν » , Πανδώρα, 7, φ. 160 (1856-57), σσ. 361-368

398. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., Τὸ ἰδεολογικὸν περιεχόμενον τοῦ ἀγῶνος, Ἀθῆναι, Διεύθυνσις Τύπου Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, 1950, 147 σ.

399. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Τὸ ἰδεῶδες τοῦ “πεπαιδευμένου” στὴ στωϊκὴ φιλοσοφία», at: Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Ἐπίκτητος: ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, Πρέβεζα, 1997, σσ. 30-36

400. Ἀθανασόπουλος, Βαγγέλης, «Τὸ ἰδιωτικὸ ὡς δημόσιο ὅραμα», at: Πρακτικὰ Διεπιστημονικῆς Ἐκδήλωσης, Ἄτομο καὶ κοινωνία, Ἀθήνα, 1989, σσ. 67-91

401. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἱστορικὸ δράμα τῆς ἀλλοτρίωσης » , Εὐθύνη, 72 (1977), σσ. 609-627

402. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Τὸ ἱστορικὸ νόημα τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, Ἀθήνα, Οἱ Φίλοι τοῦ Μουσείου Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, 1984, 29 σ.

403. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ καθεστὼς καὶ τὸ κατεστημένο . Δομολογικὴ θεώρηση τῶν ἱστορικῶν μορφωμάτων» , Εὐθύνη, 36 (1974), σσ. 593-603

404. Δημουλᾶς, Κωνσταντῖνος Β., «Τὸ καϊρικὸ σύνδρομο τοῦ Θεόκλητου Φαρμακίδη», at: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεσσαλοὶ Φιλόσοφοι, Λάρισα - Τσαρίτσανη, 1998, σσ. 314-322

405. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Τὸ καλλιτεχνικὸν δημιούργημα » , Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιά, 9 (1952), σσ. 237-240

406. Γιανναρᾶς, Χρῆστος, «Τὸ κάλλος » , Arti, 8 (1992), σσ. 42-55

407. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό » , Εὐθύνη, 279 (1995), σσ. 129-131

408. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό » , Εὐθύνη, 278 (1995), σσ. 82-84

409. Κούτρας, Δημήτριος Ν., «Τὸ καλὸν παρὰ Διονυσίῳ», at: Μελέτες ἀπὸ τὴν τρίτη διεπιστημονικὴ ἐκδήλωση τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου Φιλοσοφίας, Παράδοση καὶ πρόοδος στὴν Ὀρθοδοξία, Πάτρα - Ζαχάρω, 1994, σσ. 31-42

410. Βάμβας, Νεόφυτος, Τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, Ἀθήναι, Ὁ Λόγος, χ.χ., 96 σ.

411. Καλλιπολίτης, Μάξιμος, « Τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Α΄, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 312-325

412. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὸ κατεστημένο » , Εὐθύνη, 36 (1974), σσ. 545-546

413. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὸ Κέντρο Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας » , Iris, 4 (1999), σσ. 12-13

414. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ κέντρο τοῦ κόσμου » , Εὐθύνη, 211 (1989), σσ. 339-341

415. Γρηγοριάδης, Π. Δ., Τὸ κίνημα τῶν φιλοσόφων, Ἀθήνα, Νέα Θέσις, 1993, 123 σ.

416. Schumpeter, Joseph A., «Τὸ κλασικὸ σύστημα καὶ τὰ παρακλάδια του » , Ἐποπτεία, 99 (1985), σσ. 227-272

417. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ κοινοβούλιο τῶν νεκρῶν » , Εὐθύνη, 57 (1976), σσ. 498-499

418. Καστοριάδης, Κορνήλιος, «Τὸ κοινωνικὸ καθεστὼς τῆς Ρωσίας » , Ἐποπτεία, 30 (1979), σσ. 41-54

419. Σκληρός, Γεώργιος, Τὸ κοινωνικό μας ζήτημα, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Διεθνοῦς Ἐπικαιρότητος, 1971, 76 σ.

420. Rousseau, Jean-Jacques, Τὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο. Οἱ ἀρχὲς τοῦ πολιτικοῦ δικαίου, Ἀθήνα, Δημ. Δαρέμα, 1963, 200 σ.

421. Rousseau, Jean-Jacques, Τὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο, χ. τ., χ. χ., 223 σ.

422. Marx, Karl, Engels, Friedrich, Τὸ Κομμουνιστικὸ Μανιφέστο, Ἀθήνα, 1963, 128 σ.

423. Marx, Karl, Engels, Friedrich, Τὸ Κομμουνιστικὸ Μανιφέστο, Ἀθήνα, 1963, 128 σ.

424. Κωτσάκης, Δημήτριος Δ., «Τὸ κοσμοείδωλον τῆς Νεωτέρας Φυσικῆς » , Ἀκτίνες, 76 (1948), σσ. 29-40

425. Βέικος, Θεόφιλος Α., Τὸ κοσμοείδωλον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Λόγος ἐκφωνηθεὶς τὴν 30ὴν Ἰανουαρίου 1973, Ἰωάννινα, 1973, 25 σ.

426. Βρυζάκης, Ε. Κ., «Τὸ κοσμοθεωριακόν του ἔργον » , Συζήτησις, 205 (1977), σσ. 223-230

427. Ἀραβαντινοῦ, Ἄννα, «Τὸ κοσμολογικὸ μοντέλο τοῦ Δημοκρίτου», at: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 199-219

428. Πουλαντζᾶς, Νίκος, «Τὸ κράτος καὶ ἡ μετάβαση στὸ σοσιαλισμό . Συζήτηση μὲ τὸν Henri Weber» , Θέσεις, 27 (1989), σσ. 33-54

429. Μπεκιάρης, Ἀλέξανδρος Π., « Τὸ κριτικὸ καὶ δοκιμιογραφικὸ ἔργο τοῦ Ἀναστασίου Γιανναρᾶ», at: Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ (1920-1977), Ἀθήνα, ἐκδόσεις Παπαζήση, 1981, σσ. 284-294

430. Ἀντωνοπούλου, Σοφία, «Τὸ κυρίαρχο πρότυπο ἀνάπτυξης καὶ ἡ μαρξιστικὴ ἀπόπειρα ὑπέρβασής του » , Οὐτοπία, 26 (1997), σσ. 119-132

431. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Τὸ λεξικό, ἡ ἰδεολογία καὶ τὰ λήμματα», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 28/3/1999, σ. 34

432. Ζήσης, Τίμ. Χ., Τὸ λογικὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας τῶν ἀρχαιοτέρων Στωϊκῶν, Ἀθῆναι, 1965, 269 σ.

433. Βηλαρᾶς, Ἰωάννης, «Τὸ λογικόν, ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰ ζῶα » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 141 (1953), σσ. 746-748

434. Καψωμένος, Ἐρατοσθένης Γ., «Τὸ λογοτεχνικὸ ἔργο τοῦ Ρήγα», at: Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Ρήγας. Γιὰ μιὰ νέα ἐρευνητικὴ συγκομιδή, Ἰωάννινα, 1999, σσ. 33-42

435. Γεωργοβασίλης, Δημοσθένης Γ., «Τὸ λυκόφως τῶν εἰδώλων. Ἡ πολιτικὴ θεοπυργία καὶ τὸ τέλος τῶν χαμόθεων», Ἡ Καθημερινή, 23/07/1989, σ. 21

436. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ μαγικὸ βιολί » , Εὐθύνη, 214 (1989), σσ. 494-495

437. Κύρκος, Βασίλειος Α., «Τὸ μάθημα τῆς ἐπιχειρησιακῆς ἠθικῆς», Ἡ Καθημερινή, 21/10/1997, σ. 2

438. Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., «Τὸ μάθημα τῆς φιλοσοφίας καὶ τὰ ἄλλα διδασκόμενα μαθήματα στὴ Μέση Ἐκπαίδευση » , Φιλόλογος, 28 (1982), σσ. 111-122

439. Πρελορέντζος, Γιάννης, «Τὸ μάθημα τῆς φιλοσοφίας στὴ Γαλλία » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 12 (1998), σ. 15

440. Ποῦλος, Ἀνδρέας, «Τὸ μαθηματικὸ ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου Κούμα » , Ζητήματα ἱστορίας τῶν μαθηματικῶν, 45 (1990), σσ. 1-27

441. Fonkic, Boris, «Τὸ μαθητικὸ τετράδιο τοῦ Ἐλευθερίου (Εὐγενίου) Βούλγαρη » , Ὁ Ἐρανιστής, 22 (1999), σσ. 80-89

442. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Τὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν καὶ ἡ ἰδεολογικὴ κριτική » , Ἡ Πρᾶξις/Praxis, 1 (1980), σσ. 90-94

443. Backhaus, Hans Georg, «Τὸ μαρξικὸ σχέδιο γιὰ μιὰ “διαλεκτικὴ μέθοδο ἀνάπτυξης” ὡς θεματοποίηση τοῦ ἐσωτερικοῦ στοιχείου τῆς πολιτικῆς οἰκονομίας » , Ἀξιολογικά, 5 (1993), σσ. 7-35

444. Τσιλιγιάννης, Κωνσταντῖνος Α., «Τὸ μαρτύριο ἀγνώστου Νεομάρτυρα γραμμένο ἀπὸ τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸ Γραικό » , Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, 760 (1995), σσ. 883-956

445. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Τὸ μάτι τοῦ κόσμου » , Arti, 6 (1991), σσ. 34-46

446. Γεώργιος, Μιχαήλ, Τὸ Μέγα Ἀλφαβητάριον∙ ἐν ᾧ περιέχονται τὰ Εἰκοσιτέσσαρα Γράμματα διαφόρως γεγραμμένα. Αἱ συλλαβαί∙ αἱ συντείνουσαι πρὸς τὴν ὀρθὴν ἀνάγνωσιν Προσῳδίαι∙ ἡ ἀνήκουσα τοῖς παισὶ Προσευχή∙ τὰ ἀναγκαῖα πρὸς Σωτηρίαν∙ ὁ Πίναξ τῶν Λογαριασμῶν τῶν ἑλληνικῶν ψηφίων∙ ὁ Πυθαγορικὸς Πίναξ∙ καὶ τελευταῖον αἱ κατὰ συντομίαν γεγραμμέναι Συλλαβαί, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αουστρίας, 1771, 68 σ.

447. Γιαννίδης, Ἐλισαῖος, Τὸ μεγάλο πρόβλημα. Δοκίμιο κριτικῆς τοῦ ὑλισμοῦ, Κωνσταντινούπολη, Ἀναξίμανδρος, 1982, 144 σ.

448. Γιαννίδης, Ἐλισαῖος, Τὸ μεγάλο πρόβλημα. Δοκίμιο κριτικῆς τοῦ ὑλισμοῦ, Ἀθήνα, 1925, 153 σ.

449. Tymieniecka, Anna-Teresa, «Τὸ μεγάλο σχέδιο τῆς ζωῆς. Φαινομενολογία τῆς ἐπιστροφῆς τῆς ζωῆς στὸν Ἡράκλειτο», at: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ ἐπικαιρότητα τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ρέθυμνο, 2000, σσ. 117-125

450. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, « Τὸ μέγιστον μάθημα», at: Χάρις Κωνσταντίνῳ Ι. Βουρβέρῃ, Ἀθῆναι, 1964, σσ. 387-419

451. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ μέλλον τῆς ποίησης μέλλον τοῦ ἀνθρώπου » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 34 (1966), σσ. 112-114

452. Μπράγκ, Λέων, Τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὸν ἰδεολογικὸ κόσμο τοῦ Ἀπόστολου Μακράκη, Ἀθήνα, Ἑρμῆς, 1997, 361 σ.

453. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι., Τὸ Μεσολόγγι καὶ ὁ φιλελληνισμός. Ὁμιλία γενομένη τὴν 27ην Νοεμβρίου 1971 εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 150ετηρίδος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας, Ἰωάννινα, 1971, 54 σ.

454. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ Μεσολόγγι, ὁ τόπος ἀποκαλύψεως τῆς ἐλευθερίας » , Νέα Ἑστία, 139, 1651 (1996), σσ. 508-513

455. Ταμπάκη, Ἄννα, «Τὸ μεταφραστικὸ “πολύπτυχο” τοῦ Ρήγα στὸ πλαίσιο τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ » , Ἀντί, 652 (1998), σσ. 39-43

456. Τσιλιγιάννης, Κωνσταντῖνος Α., «Τὸ μεταφραστικὸν διορθωτικὸν καὶ ἑρμηνευτικὸν ἔργον τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ » , Σκουφᾶς, 8, 72-73 (1989), σσ. 210-221

457. Κύρκος, Βασίλειος Α., «Τὸ μέτριον ἄριστον καὶ τὸ μέσον. “Πολιτ.”, 1295 b 4», at: Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Ἡ κατ' Ἀριστοτέλη πολιτικὴ ἰσότητας καὶ δικαιοσύνη καὶ τὰ προβλήματα τῆς σύγχρονης κοινωνίας, Ἀθήνα, 2000, σσ. 272-284

458. «Τὸ μήνυμα τοῦ J. Maritain » , Ἀκτίνες, 93 (1949), σ. 248

459. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Τὸ μήνυμα τοῦ Ἁγ. Ὅρους πρὸς τὸ παρόν » , Νέα Ἑστία, 60, 703 (1956), σσ. 1383-1390

460. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Τὸ μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους » , Ἐκκλησία, 15-16 (1963), σσ. 400-401

461. Ντάνοβα, Νάντια, «Τὸ μήνυμα τοῦ Ρήγα καὶ οἱ Βούλγαροι » , Ἀντί, 652 (1998), σσ. 26-27

462. Τζαννετάτος, Θησέας Σ., «Τὸ μικρὸν ὄνομα…», Ἡ Καθημερινή, 23/1/1996, σ. 2

463. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τὸ μοντέρνο καὶ τὸ ὑψηλό » , Νέα Ἑστία, 130, 1538 (1991), σσ. 1026-1029

464. Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ., «Τὸ μοσχοπολίτικο “Συνταγμάτιον Ὀρθόδοξον” καὶ ἡ ἰταλική του μετάφραση ἀπὸ μαθητὴ τοῦ Νικηφόρου Θεοτόκη » , Ἑλληνικά, 25 (1972), σσ. 192-199

465. Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Α., «Τὸ μουσεῖο Ρήγα στὴ γενέτειρά του. Πρόταση γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ ἔργου του», Ἡ Θεσσαλία, 2/8/2003, σ. 21

466. Κοβάτσης, Λεωνίδας Χ., Τὸ μυστήριο τῆς μεταμόρφωσης, Ἀθήνα - Γιάννινα, Δωδώνη, 1997, 166 σ.

467. Παπαϊωάννου, Ἀπόστολος Γ., «Τὸ Νηπιαγωγεῖο κατὰ τὸν κανονισμὸ τοῦ διδασκαλείου (1874) τοῦ Ἠπειρωτικοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Τμήματος Νηπιαγωγῶν τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 1(1997) , σσ. 225-288

468. Τσάτσος, Θεμιστοκλῆς, «Τὸ νόημα στὴ ζωγραφική » , Νέα Ἑστία, 49, 573 (1951), σσ. 663-667

469. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὸ νόημα τῆς ἐλευθερίας » , Νέα Ἑστία, 37, 427 (1945), σσ. 86-90

470. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ νόημα τῆς ἐλευθερίας σήμερα » , Εὐθύνη, 100 (1980), σ. 261

471. Καπάδοχος, Δημήτριος Χρ., «Τὸ νόημα τῆς ἐλευθερίας στὸ ἔργο τοῦ Ρήγα καὶ τοῦ Σολωμοῦ » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 14 (1999), σσ. 4-7

472. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ νόημα τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας, Ἀθῆναι, 1957, 19 σ.

473. Hessen, Johannes, Τὸ νόημα τῆς ζωῆς, Ἀθῆναι, Κ. Κακουλίδης, χ.χ., 130 σ.

474. Ἰωαννίδης, Γεώργιος Κ., «Τὸ νόημα τῆς Μεταφυσικῆς στὸν Βενιαμὶν Λέσβιο», at: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συμποσίου, Βενιαμὶν Λέσβιος, Μυτιλήνη, 1985, σσ. 127-136

475. Γεωργοπούλου-Νικολακάκου, Νικολίτσα Δ., «Τὸ νόημα τῆς πολιτικῆς θεολογίας», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 25(1981) , σσ. 3-5

476. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τὸ νόημα τῆς ὕπαρξης ὡς ἀνταπόκριση » , Εὐθύνη, 216 (1989), σσ. 588-589

477. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., Τὸ νόημα τοῦ πολιτικοῦ φαινομένου τῆς ζωῆς. Αἰσχύλος - Πλάτων, Ἀθῆναι, 1961, 19 σ.

478. Κοροντζῆς, Παναγιώτης Γ., «Τὸ ξύπνημα τῆς θρησκευτικῆς προβληματικότητος ὡς ἐνάσκησις καὶ πορεία πρὸς τὸν Χριστιανισμὸν παρὰ Ed. Spranger (1882- 1963) » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 133 (1963), σσ. 228-233

479. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τὸ οἰκεῖο καὶ τὸ ἀνοίκειο τοῦ ὑπαρξιακοῦ μας χώρου » , Εὐθύνη, 96 (1979), σσ. 616-618

480. Γιανναρᾶς, Χρῆστος, Τὸ ὀντολογικὸν περιεχόμενον τῆς θεολογικῆς ἐννοίας τοῦ προσώπου, Ἀθῆναι, 1970, 95 σ.

481. Μύαρης, Γιῶργος Κ., «Τὸ ὅπλα ἠχοῦν γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Σχόλιο γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ κριτικὴ τοῦ Θεόφιλου Βέικου στὸν πόλεμο καὶ τὸν ἐθνικισμό » , Νέα Ἐποχή, 1-2, 254-255 (1999), σσ. 60-66

482. Γαρούφας, Δημήτρης, «Τὸ ὅραμα τοῦ Ρήγα » , Ἄρδην, 27 (2000), σσ. 63-65

483. Μερακλῆς, Μιχάλης Γ., «Τὸ πάθος ποὺ ἐμψυχώνει » , Τὸ δέντρο, 9, 67-8 (1992), σσ. 182-186

484. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ πάθος τῆς ζωῆς (2) » , Εὐθύνη, 217 (1990), σσ. 37-39

485. Ἀποστολόπουλος, Ντίμης, «Τὸ πάθος τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ ἔρωτα στὸ ἔργο τοῦ Ντοστογιέβσκυ » , Εὐθύνη, 55 (1976), σσ. 367-371

486. Καλέρη, Αἰκατερίνη, «Τὸ παιγνίδι ὡς πρότυπο τῆς ὀντολογίας τοῦ ἔργου τέχνης στὸν Χ. Γκ. Γκάνταμερ » , Ἴνδικτος, 10, σσ. 77-99

487. Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., Τὸ παίγνιο τοῦ κόσμου καὶ ἡ προβληματικὴ μιᾶς μὴ μεταφυσικῆς κατεύθυνσης τοῦ στοχασμοῦ, Ἀθήνα -Γιάννινα, Δωδώνη, 1990, 160 σ.

488. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τὸ παιδαγωγικὸ ἦθος » , Παιδεία, 4 (1947), σσ. 213-217

489. Λιανοπούλου,Ἑλένη, «Τὸ παιδὶ στὸ ἔργο τοῦ Γεωργίου Βιζυηνοῦ » , Ἐνδοχώρα, 3 (1996), σσ. 96-107

490. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Τὸ παιχνίδι τῆς ἀλήθειας στὸ μύθο τοῦ Οἰδίποδα » , Διαβάζω, 350 (1995), σσ. 102-107

491. Lefebvre, Henri, Fougeyrollas, Pierre, Τὸ παιχνίδι τοῦ Κώστα Ἀξελοῦ, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1984, 67 σ.

492. Lefebvre, Henri, Fougeyrollas, Pierre, Τὸ παιχνίδι τοῦ Κώστα Ἀξελοῦ, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1984, 67 σ.

493. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Τὸ πανεπιστήμιο στὴν κοινωνία ποὺ ἀναδύεται», at: Πρακτικά πανελλήνιου ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου, Τὸ Πανεπιστήμιο στὴν κοινωνία που ἀναδύεται, Χανιά, 1999, σσ. 137-142

494. Βορέας, Θεόφιλος, Τὸ Πανεπιστήμιον καὶ ἡ Ἑλλάς. Λόγος, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἑστίας, 1930, 22 σ.

495. Πρελορέντζος, Γιάννης, « Τὸ παράδειγμα τοῦ Σωκράτη στὴ νεότερη φιλοσοφία», at: Ἡ χρήση παραδειγμάτων στὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα, Ἐκκρεμές, 2005, σσ. 157-215

496. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τὸ παράδοξο τοῦ ἠθοποιοῦ » , Νέα Δομή, 1 (1976), χ. σ.

497. Σακελλαρίου, Κ., «Τὸ παραμύθι τῆς ζωῆς τοῦ Κωνσταντίνου Ἡροκλῆ Βασιάδη » , Ἠπειρωτικὴ Ἑταιρεία. Δελτίον πνευματικῆς ἐνημερώσεως. Ἱστορία-Λαογραφία-Χρονογραφία-Βιβλιογραφία, 218 (1994), σσ. 559-562

498. Anton, John P., «Τὸ παραμύθι τοῦ πεντάμορφου » , Ἀπόπλους. Σαμιακῶν Γραμμάτων καὶ Tεχνῶν περιήγησις, 18-20 (1999), σσ. 347-350

499. Τσατσούλης, Δημήτρης, «Τὸ παραμύθι ὡς στοιχεῖο διαλογικότητας καὶ παρωδίας στὴν ἀφηγηματικὴ τοῦ Γ. Βιζυηνοῦ » , Ἐξώπολις, 5 (1996), σσ. 88-98

500. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ, Ἀθῆναι, 1980, 19 σ.

501. Κελεσίδου, Ἄννα, «Τὸ Παρμενιδικὸ ποίημα καὶ ἡ ἑρμηνευτική», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 490-494

502. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, «Τὸ παρὸν και τὸ μέλλον τῆς ποιήσεως», Δωδώνη, 2(1973) , σσ. 27-44

503. Ξενάκης, Χρίστος Θ., «Τὸ πείραμα στὰ βιβλία τῆς Φυσικῆς τοῦ τέλους τοῦ 18ου αἰ. Ἡ περίπτωση τοῦ “Ἀπανθίσματος Φυσικῆς” τοῦ Ρήγα», at: Πρακτικὰ Β΄ συνεδρίου “Ὑπέρεια”, “Φεραί - Βελεστῖνο - Ρήγας”, Βελεστίνο, 1994, σσ. 647-656

504. Ξενάκης, Χρίστος Θ., «Τὸ πείραμα ὡς μέθοδος ἔρευνας καὶ γνώσης στὰ ἔργα τοῦ Ἄνθιμου Γαζῆ καὶ τοῦ Δανιὴλ Φιλιππίδη » , Ἀρχεῖο Θεσσαλικῶν Μελετῶν, 12 (1999), σσ. 7-28

505. Κελεσίδου, Ἄννα, «Τὸ πεπερασμένον τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἀριστοκρατία τῆς γνώσεως κατὰ Πλάτωνα», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, (1971-1972) , σσ. 224-235

506. Κύρκος, Βασίλειος Α., «Τὸ περὶ ταυτότητας καὶ ἰδιοσυστασίας τῶν Ἑλλήνων » , Πολιτικὰ Θέματα, 25 (2000), σ. 28

507. Καλλιάφας, Σπυρίδων Μ., Τὸ περὶ ψυχῆς πρόβλημα, Ἐν Ἀθήναις, 1959, 95 σ.

508. Παπαϊωάννου, Δημήτρης, « Τὸ περιβάλλον σὰν παράγων ἐπιλογῆς τοῦ τόπου ἐγκατάστασης», at: Μνήμη Σάκη Καράγιωργα, Ἀθήνα, 1988, σσ. 557-571

509. Ματσούκας, Νίκος Α., «Τὸ περιεχόμενο τῆς βυζαντινῆς φιλοσοφίας. Κρίσεις καὶ ἀπόψεις πάνω στὸ ἔργο τοῦ Τατάκη Βασιλείου Ν., “Ἡ Βυζαντινὴ φιλοσοφία”», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς. Τμῆμα Θεολογίας Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (1992) , σσ. 391-405

510. Καστοριάδης, Κορνήλιος, Τὸ περιεχόμενο τοῦ σοσιαλισμοῦ, Ἀθήνα, Ὕψιλον/βιβλία, 1986, 318 σ.

511. Δημητρόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ περιεχόμενον τοῦ ἀντικειμενικοῦ πνεύματος καὶ ἡ γλωσσικὴ διείσδυσις τοῦ ἀτόμου εἰς τοῦτο » , Πλάτων, 19-20, 1-2 (1958), σσ. 92-99

512. Δημητρόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ περιεχόμενον τοῦ ὑψίστου ἀγαθοῦ » , Πλάτων, 8 (1956), σσ. 100-104

513. Γιαραλῆ, Δέσποινα, Ζαγκλῆ, Μαίρη, Τὸ περιοδικὸ Ἑλληνισμός (1898-1915, 1928-1932). Παρουσίαση - Βιβλιογραφικὴ καταγραφή, Ἰωάννινα, 1993, 235 σ.

514. Γιαραλῆ, Δέσποινα, Ζαγκλῆ, Μαίρη, Τὸ περιοδικὸ Ἑλληνισμός (1898-1915, 1928-1932). Παρουσίαση - Βιβλιογραφικὴ καταγραφή, Ἰωάννινα, 1993, 235 σ.

515. Ξύδης, Θεόδωρος, «Τὸ περιοδικὸ “Παιδεία” τοῦ Ε. Π. Παπανούτσου » , Τετράδια Εὐθύνης, 13 (1981), σσ. 52-60

516. Κελεσίδου, Ἄννα, «Τὸ πλατωνικὸ προμηθεϊκὸ πρότυπο καὶ ἡ πλατωνικὴ “σωτηρίας μηχανή”», at: Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία καὶ πολιτική, 1982, σσ. 196-202

517. Ἀνώνυμος, «Τὸ Πλωμάριον πανηγυρίζει τὰ πενήντα χρόνια τῶν ἐλευθερίων . Τὸ μνημόσυνον Βενιαμὶν τοῦ Λεσβίου» , Ὁ Ποιμήν, 11-12 (1962), σσ. 212-216

518. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ζωή του, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Κ. Σ. Παπαδιογιάννη, 1932, 95 σ.

519. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ πνεῦμα τοῦ Νεοελληνισμοῦ καὶ ἡ τροπὴ τῶν καιρῶν, Ἀθῆναι, 1945, 64 σ.

520. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ πνεῦμα τοῦ πρώτου διεθνοῦς ἀνθρωπιστικοῦ συμποσίου τῶν Δελφῶν » , Θέσεις καὶ Ἰδέαι, 2, 9 (1969), σσ. 5-9

521. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., « Τὸ πνευματικὸ ἔργο τοῦ Π. Κανελλόπουλου», at: Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ἀθήνα, Γιαλλελῆς Διονύσιος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1988, σσ. 135-146

522. Καβαρνός, Κωνσταντῖνος, « Τὸ πνευματικὸ κάλλος», at: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 246-252

523. Κελεσίδου, Ἄννα, «Τὸ ποίημα τοῦ Παρμενίδη καὶ ἡ ἑρμηνευτική», at: Πρακτικὰ Α' Φιλοσοφικῆς Ἡμερίδας, Ἡ φιλοσοφικὴ ἑρμηνευτικὴ, Θεσσαλονίκη, 1986, σσ. 110-114

524. Καρβέλης, Τάκης, « Τὸ ποιητικὸ ἔργο τοῦ Ἀναστάσιου Γιανναρᾶ», at: Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ (1920-1977), Ἀθήνα, ἐκδόσεις Παπαζήση, 1981, σσ. 295-303

525. Μακρῆς, Νικόλαος, «Τὸ ποιητικὸ μήνυμα τοῦ Ἀν. Γιανναρᾶ » , Νέα Ἑστία, 132, 1570 (1992), σσ. 1580-1583

526. Λιαντίνης, Δημήτρης, «Τὸ ποιητικὸ ρῆμα στὸν Ἡράκλειτο», at: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Γλῶσσα καὶ πραγματικότητα στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα/Athens, 1985, σσ. 52-59

527. Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Τὸ πολίτευμα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ. Μετὰ τοῦ κειμένου τοῦ πολιτεύματος καὶ τῶν ἀντιστοίχων τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, Ἀθῆναι, 1962, 138 σ.

528. Μάνεσης, Ἀριστόβουλος, «Τὸ πολίτευμα τοῦ Ρήγα - Ἕνα ἀνέφικτο διαβαλκανικὸ ἑλληνικὸ κράτος » , Ἀντί, 652 (1998), σσ. 22-25

529. Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Τὸ πολίτευμα τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ. Πρῶτον Σύνταγμα Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ ἐλευθέρας διαβιώσεως τῶν βαλκανικῶν λαῶν. Ἱστορικὴ καὶ κριτικὴ ἐπισκόπησις μετὰ τοῦ κειμένου τοῦ Συντάγματος καὶ τῶν ἀντιστοίχων τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως. Σχόλια καὶ ἑρμηνευτικαὶ σημειώσεις, Ἀθῆναι, Βαγιονάκη Ε. Γ., 1976, 145 σ.

530. Κοντογιώργης, Γιῶργος Δημ., « Τὸ πολιτικὸ σύστημα τῆς αἰσυμνητείας. Σκέψεις γιὰ τὴ συμβολὴ τοῦ Ἀριστοτέλη στὴ μελέτη τῆς πολιτικῆς μορφολογίας τῶν μοναρχικῶν συστημάτων», at: Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο, Ἀθήνα, 1980, σσ. 463-487

531. Δασκαλάκης, Γ. Δ., «Τὸ πολιτικὸ σύστημα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν πρότυπο γιὰ τὸ ὁριστικὸ πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος . Γνῶμες καὶ συστάσεις τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ» , Νέα Ἑστία, 1355 (1983), σσ. 136-151

532. Κοντογιώργης, Γιῶργος Δημ., «Τὸ πραγματολογικὸ ὑπόβαθρο τῶν “Νόμων” τοῦ Πλάτωνος: Ἐλευθερία, ἰσότητα, δικαιοσύνη στὸ ἑλληνικὸ κοσμοσύστημα», at: Πρακτικὰ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Πλάτωνος Νόμοι, Ἀθήνα, 2003, σσ. 31-52

533. Βασιλείου, Φίλων, «Τὸ πρόβλημα γιὰ τὴ φύση τοῦ συνεχοῦς», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 47-73

534. Χατζίνης, Γιάννης, « Τὸ πρόβλημα Καζαντζάκη», at: Πρόσωπα καὶ ἔργα - Ἑλληνικὰ κείμενα, Ἀθήνα, Κ. Μ., χ. χ., σσ. 83-104

535. Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος, «Τὸ πρόβλημα Καποδίστριας . Ἀπ' ἀφορμὴ ἑνὸς βιβλίου» , Ἐπιθεώρηση Τέχνης, 3 (1955), σσ. 213-217

536. Δημητρίου, Στέφανος, «Τὸ πρόβλημα τῆν ἀξιῶν στὴν “περιγραφικὴ θεωρία τῆς ἀπόφασης” . Κριτικὴ προσέγγιση στὸ ἔργο τοῦ Π. Κονδύλη» , Ὁ Πολίτης, 100 (2002), χ. σ.

537. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας » , Ἰδέα, 11, 10 (1933), σσ. 209-221

538. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας, Ἀθῆναι, χ.χ., 15 σ.

539. Μακράκης, Μιχάλης Κ., Τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας στὴ φιλοσοφία τῆς θρησκείας. Ὁ στόχος τῆς ἀλήθειας καὶ τὸ χαμένο βέλος, Ἀθήνα, Ἁρμός, 1992, 271 σ.

540. Φαραντάκις, Πέτρος Ι., «Τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας στὴ φιλοσοφία τοῦ Πέτρου Βράιλα-Ἀρμένη (1813-1884)», at: Πρακτικὰ Ε' Διεθνοῦς Πανιονίου Συνεδρίου, Διεθνὲς Πανιόνιο Συνέδριο, Τόμος Δ', Ἀργοστόλι-Ληξούρι, 1991, σσ. 557-560

541. Φαραντάκις, Πέτρος Ι., «Τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας στὸ ἔργο τοῦ Πέτρου Βράϊλα-Ἀρμένη (1813-1884) » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 4 (1987), σσ. 289-291

542. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Τὸ πρόβλημα τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας στὶς θεωρίες τοῦ φυσικοῦ δικαίου καὶ στὴ νεώτερη φιλελεύθερη φιλοσοφία: Hobbes, Locke, Kant » , Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν, 39-40 (1980), σσ. 414-432

543. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Τὸ πρόβλημα τῆς Αὐτογνωσίας στὰ “Στοιχεῖα τῆς Μεταφυσικῆς” τοῦ Βενιαμίν», at: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συμποσίου, Βενιαμὶν Λέσβιος, Μυτιλήνη, 1985, σσ. 159-168

544. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Τὸ πρόβλημα τῆς διαλεκτικῆς στὴ Φιλοσοφία τοῦ Παπανούτσου», at: Πρακτικὰ Συμποσίου, Ε. Π. Παπανοῦτσος. Ὁ Παιδαγωγὸς καὶ ὁ Φιλόσοφος, Ἰωάννινα, 1987, σσ. 263-277

545. Πρελορέντζος, Γιάννης, «Τὸ πρόβλημα τῆς δουλείας καὶ ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης στὸν Ἀριστοτέλη καὶ στὴ νεότερη πολιτικὴ φιλοσοφία», at: Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Ἡ κατ' Ἀριστοτέλη πολιτικὴ ἰσότητας καὶ δικαιοσύνη καὶ τὰ προβλήματα τῆς σύγχρονης κοινωνίας, Ἀθήνα, 2000, σσ. 386-407

546. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας τῆς βουλήσεως, Ἀλεξάνδρεια, Πατριαρχικὸ Τυπογραφεῖο, 1921, 77 σ.

547. Ἀναπολιτάνος, Διονύσιος Ἀ., «Τὸ πρόβλημα τῆς ἐπαγωγῆς » , Σεμινάριο, 6 (1986), σσ. 102-115

548. Καργόπουλος, Φίλιππος Β., Τὸ πρόβλημα τῆς ἐπαγωγικῆς λογικῆς. Ἀναζητήσεις στὴ Λογικὴ τὴς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1991, 184 σ.

549. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Τὸ πρόβλημα τῆς ἑρμηνείας ἑνὸς χωρίου (129 C-D) τοῦ “Παρμενίδη”τοῦ Πλάτωνα», Δωδώνη, 1(1972) , σσ. 139-142

550. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ πρόβλημα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου στὸ Φαίδωνα » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1 (1938), σσ. 24-45

551. Ψυχοπαίδης, Κοσμᾶς, Τὸ πρόβλημα τῆς θεμελίωσης μιᾶς κριτικῆς τοῦ θεσμικοῦ λόγου καὶ ἡ Καντιανὴ διαλεκτική, Ἀθῆναι, Ἔρασμος, 1976, 80 σ.

552. Βιρβιδάκης, Στέλιος, «Τὸ πρόβλημα τῆς θεμελίωσης τῆς γνώσης . Μιὰ σύγχρονη προσέγγιση» , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 7, 20 (1990), σσ. 107-132

553. Κρικώνης, Δημήτριος Ι., Τὸ πρόβλημα τῆς θρησκείας, Ἀθῆναι, 1971, 83 σ.

554. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Τὸ πρόβλημα τῆς ἰδέας τοῦ ἀγαθοῦ εἰς τὴν “Πολιτείαν” τοῦ Πλάτωνος » , Πλάτων, 23, 45-46 (1971), σσ. 108-114

555. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Τὸ πρόβλημα τῆς ἱστορίας στὴ γιουγκοσλαβικὴ φιλοσοφικὴ ὁμάδα “Πράξις”», Δωδώνη, 10(1981) , σσ. 109-138

556. Βῶρος, Φανούρης Κ., «Τὸ πρόβλημα τῆς ἱστορικῆς γνώσεως», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 59-85

557. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Τὸ πρόβλημα τῆς πράξης στὸν Ἀριστοτέλη καὶ στὸν Μάρξ», at: Πρακτικὰ Α' Πανελληνίου Συμποσίου, Ὁ Karl Marx καὶ ἡ φιλοσοφία, Ἰωάννινα, 1987, σσ. 45-61

558. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Τὸ πρόβλημα τῆς σαφήνειας: Guitton Jean, “Le clair et l' obscur”, Paris, Aubier, 1964 » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 25 (1965), σσ. 66-69

559. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Τὸ πρόβλημα τῆς συνάρτησης φιλοσοφίας καὶ πολιτικῆς», at: Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία καὶ πολιτική, 1982, σσ. 43-48

560. Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., «Τὸ πρόβλημα τῆς σχέσεως φιλοσοφίας καὶ πολιτικῆς στὸ διάλογο “Confessio Philosophi” τοῦ Leibniz», at: Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία καὶ πολιτική, 1982, σσ. 316-320

561. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὸ πρόβλημα τῆς τραγικῆς καθάρσεως » , Πλάτων, 7 (1955), σσ. 134-157

562. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Τὸ πρόβλημα τῆς ὕλης: μιὰ σχετικιστικὴ προσέγγιση » , Οὐτοπία, 6 (1993), σσ. 107-126

563. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας » , Ἐλεύθερη Γενιά, 25 (1978), σσ. 3-5

564. Buber, Martin, Τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, Ἀθήνα, Γνώση, 1987, 142 σ.

565. Buber, Martin, Τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου. Προϋποθέσεις, δομὲς καὶ ὅρια τῆς φιλοσοφικῆς ἀνθρωπολογίας του, Ἀθήνα, Gutenberg, 1987, 135 σ.

566. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Τὸ πρόβλημα τοῦ διαλόγου στὴ φιλοσοφία τοῦ Martin Buber», Φιλοσοφία, 8-9(1978-1979) , σσ. 419-446

567. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Τὸ πρόβλημα τοῦ ἔρωτα κατὰ τοὺς Freud καὶ Luhmann», Δωδώνη, 28(1999) , σσ. 157-161

568. Ἰωαννίδης, Κλεῖτος, «Τὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου » , Ζήνων, 4-5 (1983-1984), σσ. 145-147

569. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τὸ πρόβλημα τοῦ Θεοῦ στὴ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας - Εἰσαγωγικὴ ὁμιλία » , Ζήνων, 2 (1981), σσ. 109-110

570. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., « Τὸ πρόβλημα τοῦ καθέκαστον στὸν Ἀριστοτέλη», at: Χάρις Κωνσταντίνῳ Ι. Βουρβέρῃ, Ἀθῆναι, 1964, σσ. 273-288

571. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ μαθητοῦ » , Σχολικὴ Ὑγιεινή, 160 (1958), σσ. 1-15

572. Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ, «Τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ στὸ Φίλωνα τὸν Ἀλεξανδρέα μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὸ “Περὶ Προνοίας”. Εἶναι ἡ θεοδικία τοῦ Φίλωνος στωϊκή;», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 306-352

573. Ἀνδρουλιδάκης, Κωνσταντῖνος, «Τὸ πρόβλημα τοῦ περιεχομένου στὴν ἠθικὴ τοῦ Κάντ » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 7, 21 (1990), σσ. 247-262

574. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Τὸ πρόβλημα τοῦ συνεχοῦς στὴ φιλοσοφία τοῦ Whitehead», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 405-442

575. Κιτσόπουλος, Θανάσης, «Τὸ πρόβλημα τοῦ χρόνου » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 37 (1966), σσ. 419-427

576. Ζήση, Χριστίνα Γ., «Τὸ πρόβλημα τοῦ χρόνου εἰς τὸν Ἀριστοτέλη», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 246-261

577. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι., Τὸ πρόβλημα τοῦ χρόνου ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, 1970, 21 σ.

578. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Τὸ πρόβλημα τοῦ “ἑλληνικοῦ θαύματος”», Φιλοσοφία, (1993-1994) , σσ. 308-318

579. Ἀγγελίδης, Μανόλης, «Τὸ πρόβλημα τῶν ἱστορικο-θεωρητικῶν προϋποθέσεων τοῦ φιλελευθερισμοῦ » , Ἀξιολογικά, 2 (1991), σσ. 7-77

580. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Τὸ πρόβλημα τῶν ἱστορικῶν παραγόντων στὴν ἑλληνικὴ σοσιαλιστικὴ σκέψη κατὰ τὴν περίοδο 1885-1919, Ἰωάννινα, 1989, 506 σ.

581. Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ, «Τὸ πρόβλημα τῶν ὁμοιομερειῶν τοῦ Ἀναξαγόρα καὶ ἡ ἱστορία του. Εἶναι αἱ ὁμοιομέρειαι αὐθεντικὸς ὅρος τοῦ Ἀναξαγόρα; Σὲ ποιὸ τεχνικὸ ὅρο τῶν ἀποσπασμάτων ἀντιστοιχοῦν;», Φιλοσοφία, 7(1977) , σσ. 162-231

582. Βλάχος, Γεώργιος Κ., «Τὸ πρόβλημα τῶν ὁρίων τοῦ δικαίου στὴ φιλοσοφία τοῦ Κάντ καὶ τοῦ Φίχτε», Φιλοσοφία, 12(1982) , σσ. 277-304

583. Κελεσίδου, Ἄννα, Τὸ πρόβλημα ὕπαρξη. Α΄. Σύγχρονη θεώρηση, Ἀθήνα, 1975, 137 σ.

584. Κελεσίδου, Ἄννα, Τὸ πρόβλημα Ὕπαρξη Β'. Μία σύγχρονη σκηνική του ἀντιμετώπιση, Ἀθήνα, 1976, 83 σ.

585. Τέζας, Χρίστος Α., «Τὸ πρόβλημα “Βάση” - “Ἐποικοδόμημα” στὴ σκέψη τοῦ Γ. Σκληροῦ (Τὸ κοινωνικόν μας ζήτημα)», Δωδώνη, 20(1991) , σσ. 47-65

586. Πανέρης, Ἰωάννης Ρ., «Τὸ πρόβλημα “Λεύκιππος” » , Ἑλληνικά, 32 (1980), σσ. 32-41

587. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Τὸ πρόβλημα “Νόημα τοῦ κόσμου”», Δωδώνη, 1(1973) , σσ. 335-338

588. Γιανναρᾶς, Χρῆστος, Τὸ προνόμιο τῆς ἀπελπισίας, Ἀθήνα, Γρηγόρη, 1983, 262 σ.

589. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, «Τὸ προσκύνημα τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Ἀνατολήν » , Ἀθηνᾶ, 75 (1974-1975), σσ. 202-258

590. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., «Τὸ πρότυπο τοῦ “Ἀγάθωνα” στὴ διανόηση τοῦ Κ. Μ. Κούμα», Φιλοσοφία, 23-24(1993-1994) , σσ. 223-231

591. Βαρθαλίτης, Δημήτρης Β., «Τὸ πρῶτο δημοσίευμα τοῦ Ροΐδη » , Συριανὰ Γράμματα. Ἱστορία - λογοτεχνία - λαογραφία - καλὲς τέχνες, 7, 25 (1994), σσ. 29-30

592. Ἀγγέλου, Ἄλκης, «Τὸ πρῶτο νεοελληνικὸ δοκίμιο. Ἡ “Ἀπολογία” τοῦ Ἰώσηπου Μοισιόδακα » , Ἀντί, 60 (1976), σσ. 45-47

593. Ἀποστολόπουλος, Δημήτριος Γ., «Τὸ πρωτότυπο τοῦ ἔργου “Ἐπιστολὴ περιέχουσα τινὰς διακρίσεις εἰς τὸ ποίημα τοῦ κυρίου Βολτὲρ περὶ τῆς καταστροφῆς τῆς Λισβώνης” » , Ὁ Ἐρανιστής, 23 (2001), σσ.323-325

594. Ἀποστολόπουλος, Δημήτριος Γ., «Τὸ πρωτότυπο τοῦ “Περὶ τῆς τῶν συμβουλίων ματαιότητος” » , Ὁ Ἐρανιστής, 22 (1999), σσ. 251-252

595. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., «Τὸ πυθαγόρειον ἐκπαιδευτικὸν σύστημα καὶ ἡ αἰωνία ἀξία αὐτοῦ » , Προμηθεύς, 1 (1956), σσ. 58-72

596. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., «Τὸ πυθαγόρειον ἐκπαιδευτικὸν σύστημα καὶ ἡ αἰωνία ἀξία αὐτοῦ», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, (1955-1956) , σσ. 354-364

597. Κιντῆ, Βάσω, «Τὸ σκοτεινὸ ἀντικείμενο τῆς ἱστορίας » , Νεῦσις, 2 (1995), σσ. 77-89

598. Μύαρης, Γιῶργος Κ., «Τὸ συγγραφικὸ ἔργο καὶ τὸ ἐπαναστατικὸ ὅραμα τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ » , Παρουσία, 8 (1999), σσ. 3-9

599. Μύαρης, Γιῶργος Κ., «Τὸ συγγραφικὸ ἔργο καὶ τὸ ἐπαναστατικὸ ὅραμα τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ » , Παρουσία, 8 (1999), σσ. 3-9

600. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ συμβαῖνον (I) » , Εὐθύνη, 223 (1990), σσ. 342-344

601. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ συμβαῖνον (ΙΙ) » , Εὐθύνη, 224 (1990), σσ. 391-393

602. Κύρκος, Βασίλειος Α., «Τὸ συμβούλιο Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ (Σ.Α.Ε.) . Μὲ ψυχραιμία καὶ ἐξ ἀποστάσεως» , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 2, 4 (1996), σ. 7

603. Καβαρνός, Κωνσταντῖνος, Τὸ σύμπαν καὶ ὁ ἄνθρωπος στὴν Ἀμερικανικὴ Φιλοσοφία. Μαζὶ μὲ ἕνα δοκίμιο γιὰ τὶς σύγχρονες φιλοσοφικὲς τάσεις στὴν Ἀμερική, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος “Ἀστήρ”, 1959, 116 σ.

604. Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος, Τὸ συναισθηματικὸν ἐν τῇ διανοήσει τοῦ Κάντ, Ἀθῆναι, 1923, 35 σ.

605. Τσακίρης, Θανάσης, «Τὸ συνέδριο τοῦ Πουλαντζᾶ καὶ ὄχι μόνο. Σὲ κάθε δρόμο … πάντα ὑπάρχει ἕνας γκρεμός», Ἡ ἐποχή, 10/10/1999, 1 σ.

606. Μπελιᾶ, Ἑλένη Δ., «Τὸ συνέδριο “Κοραῆς καὶ Χίος” » , Δελτίον τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας, 26 (1983), σσ. 553-560

607. Ἀναπολιτάνος, Διονύσιος Ἀ., «Τὸ συνεχὲς καὶ ὁ χρόνος » , Νεῦσις, 3 (1995), σσ. 87-96

608. Ρήγας, ὁ Βελεστινλῆς, Τὸ Σύνταγμα καὶ ὁ Θούριος τοῦ Ρήγα. Ἱστορικὰ καὶ φιλολογικὰ Προλεγόμενα. Κριτικὴ ἔκδοση τοῦ ἀρχικοῦ καὶ τοῦ τελικοῦ κειμένου τοῦ Συντάγματος. Μετάφραση σὲ σημερινὰ Ἑλληνικὰ τοῦ Συντάγματος. Ἑρμηνευτικὰ καὶ ἄλλα σχόλια στὸν Θούριο, Ἀθήνα, Ἑρμῆς, χ.χ., 328 σ.

609. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὸ σχῆμα τοῦ νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ», Ἐλευθεροτυπία. Τὰ Ἱστορικά, 23/12/1999, σσ. 16-17

610. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Τὸ σχολεῖο τῶν παπαγάλων » , Σύγχρονη Ἐκπαίδευση, 18 (1984), σσ. 16-20

611. Γεωργοβασίλης, Δημοσθένης Γ., «Τὸ τελευταῖο μυθιστόρημα τοῦ Καμύ . Ὁ Πρῶτος Ἄνθρωπος» , Νέα Ἑστία, 140, 1660 (1996), σσ. 1134-1138

612. Συκουτρῆς, Ἰωάννης, «Τὸ τελευταῖο χειρόγραφο » , Νέα Ἑστία, 63, 738 (1958), σ. 543

613. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὸ τέλος ἑνὸς μύθου » , Εὐθύνη, 26 (1974), σσ. 90-91

614. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Τὸ τέλος μιᾶς ἐποχῆς » , Διαλεκτική, 1 (1990), σσ. 29-62

615. Marcuse, Herbert, Τὸ τέλος τοῦ Ἑγελιανισμοῦ, Ἀθήνα, Ἔρασμος, χ.χ., 52 σ.

616. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Τὸ τέλος τοῦ Ζαρατούστρα, Ἀθῆναι, 1956, 279 σ.

617. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὸ τέταρτον εἶδος τῆς τραγῳδίας » , Πλάτων, 4, 2 (1952), σσ. 332-340

618. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, Τὸ τόλμημα τῶν φιλοσόφων ἱεραρχῶν. Πρόκειται γιὰ λόγο ποὺ ἐκφωνήθηκε στὶς 30 Ἰανουαρίου 1970 γιὰ τὴ γιορτὴ τῶν τριῶν ἱεραρχῶν, Ἰωάννινα, 1970, 20 σ.

619. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὸ τοπίο ὡς μέσο ἔκφρασης. Σκέψεις γιὰ τὴ ζωγραφικὴ τοῦ Χαράλαμπου Κωστόπουλου», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 1/5/1991, σ. 7

620. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ τραγικὸ καὶ τὸ κωμικό (16) » , Εὐθύνη, 176 (1986), σσ. 403-405

621. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ τραγικὸ στὸ δημοτικὸ τραγούδι » , Εὐθύνη, 121 (1982), σσ. 37-38

622. Κελεσίδου, Ἄννα, «Τὸ τραγικὸ ὡς ἱστορία στὸν Ἕγελο», at: Πρακτικὰ ΙΔ΄Διεθνοῦς Συνεδρίου, Χέγκελ - Ἱστορία καὶ διαλεκτικὴ, Ἀθήνα, 1989, σσ. 75-92

623. Σκιαδᾶς, Νικόλαος Ε., «Τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ Ἀθωνιάδα σχολὴ καὶ ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης » , Νέα Ἑστία, 90, 1061 (1971), σσ. 1194-1198

624. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ὑπαρξιακὸ αἴτημα τῆς ἐλευθερίας στὸ πολιορκημένο Μεσολόγγι » , Εὐθύνη, 207 (1989), σσ. 97-101

625. Ἀποστολόπουλος, Δημήτριος Γ., «Τὸ ὑπόμνημα τοῦ Γερασίμου Βλάχου στὰ “Φυσικὰ” τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος ὁ ἐξ ἀπορρήτων » , Ὁ Ἐρανιστής, 17 (1981), σσ. 187-195

626. Loukas, Lucia Marcheselli, « Τὸ ὕφος τοῦ Καταρτζῆ καὶ ἡ τεθλασμένη πορεία», at: Ζητήματα ἱστορίας τῶν νεοελληνικῶν γραμμάτων, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητὴς, 1994, σσ. 71-79

627. Κύρκος, Βασίλειος Α., «Τὸ ὕφος τοῦ λόγου καὶ τὸ ἦθος τοῦ λέγοντος » , Νέα Παιδεία, 14 (1980), σσ. 5-19

628. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ φαινόμενο Πασκάλ » , Νέα Ἑστία, 72, 847 (1962), σσ. 1455-1458

629. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τὸ φαινόμενο τῶν πολλαπλῶν “μετατροπῶν” . Τὸ φαινόμενο τῆς τέχνης» , Νέα Ἑστία, 49, 565 (1951), σσ. 83-85

630. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὸ φανέρωμα τῆς φιλοσοφίας στὴν Ἑλλάδα » , Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιά, 57 (2000), σσ. 36-40

631. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ φαράγγι τῆς σιωπῆς » , Εὐθύνη, 195 (1988), σσ. 131-132

632. Κουφός, Νικόλαος, «Τὸ φέγγος τῆς λογοτεχνικῆς δημιουργίας τοῦ Γεωργίου Βιζυηνοῦ, ἕναν αἰώνα μετὰ τὴν ἔκλειψη τοῦ δημιουργοῦ της » , Ἐνδοχώρα, 3 (1996), σσ. 82-89

633. Passmore, John, «Τὸ φιλοσοφικὸ κλίμα στὸ Καῖμπριτζ τὴν ἐποχὴ τοῦ Βιττγκενστάϊν » , Ἐποπτεία, 97 (1985), σσ. 59-74

634. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Τὸ φιλοσοφικὸ παλίμψηστο: ἡ περίπτωση τοῦ J. P. Anton», at: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 157-167

635. Αὐγελῆς, Νίκος Γ., « Τὸ φιλοσοφικὸ πρόβλημα τῆς γλώσσας στὸν Ἀριστοτέλη», at: Ἀριστοτελικά, Θεσσαλονίκη, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1980, σσ. 191-202

636. Αὐγελῆς, Νίκος Γ., « Τὸ φιλοσοφικὸ πρόβλημα τῆς γλώσσας στὸν Ἀριστοτέλη», at: Ἀριστοτέλης. Ὀντολογία - Γνωσιοθεωρία - Ἠθική - Πολιτικὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, Πιτσιλὸς, 1996, σσ. 357-368

637. Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Τὸ φιλοσοφικὸν ἔργον καὶ ἡ δράσις τριῶν ἀοιδίμων καθηγητῶν, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Ἑταιρείας Π. Δ. Σακελλάριος, 1927, 23 σ.

638. Τάτσος, Ν., « Τὸ φορολογικὸ σύστημα σὰν μέσο ἄσκησης κοινωνικῆς πολιτικῆς:Ἡ ἔννοια τῶν φορολογικῶν δαπανῶν», at: Μνήμη Σάκη Καράγιωργα, Ἀθήνα, 1988, σσ. 155-183

639. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ φυσικὸ περιβάλλον μας » , Εὐθύνη, φ. 96 (1979), σσ. 595-596

640. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ φυσικὸ ὡραῖο » , Εὐθύνη, 18 (1973), σσ. 289-292

641. Γεωργοπούλου-Νικολακάκου, Νικολίτσα Δ., Τὸ Φυσικὸν Δίκαιον. Ἱστορικοκριτικὴ θεώρησις τοῦ προβλήματος, Ἀθῆναι, Γρηγόρη, 1976, 195 σ.

642. Καραμβάλης, Δημήτριος Ι., «Τὸ φῶς στὴν ποίηση τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου . Πέντε χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 40 (1991), σσ. 211-214

643. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ φῶς τῆς ζωῆς (3) » , Εὐθύνη, 218 (1990), σσ. 85-87

644. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τὸ φῶς τῶν Ζαγοροχωρίων. Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκθεση τῶν ὑδατογραφιῶν τοῦ Ἀντρέα Σπυρόπουλου», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 25/4/1991, σ. 7

645. Φασουλάκης, Στέργιος, «Τὸ χαῖρε τῆς νεολαίας » , Παρουσία, 9 (1993), χ. α.

646. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Τὸ χάρισμα » , Εὐθύνη, 178 (1986), σσ. 497-498

647. Arendt, Hannah, «Τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὸ παρελθὸν καὶ τὸ μέλλον » , Εὐθύνη, 247 (1992), σσ. 367-370

648. Γκίνης, Δημήτριος Σ., «Τὸ χειρόγραφο τῆς αὐτοβιογραφίας τοῦ Κοραῆ » , Ἑλληνικά, 12 (1952), σσ. 146-147

649. Φραγκίσκος, Ἐμμανουὴλ Ν., «Τὸ Χρονικὸ καὶ τὰ παρακόλουθα τοῦ θανάτου τοῦ Ἀδαμ. Κοραῆ (1833) » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 16 (1964), σσ. 87-100

650. Φάλκος-Ἀρβανιτάκης, Τάσος, Τὸ χρονικὸ τῶν δικαίων, Ἀθήνα, Δόμος, 1989, 101 σ.

651. Ἐλευθερόπουλος, Ἁβροτέλης, Τὸ ὡραῖον ἢ καλλιτεχνία, Ἐν Ἀθήναις, Βιβλιοπωλεῖον τῆς “Ἑστίας”, 1933, 223 σ.

652. Χατζηδάκης, Μανόλης, «Τὸ “Ἀθήναιον” καὶ ἡ Σχολή του (1946-1967) » , Νέα Ἑστία, 112, 1327 (1982), σσ. 1373-1376

653. Φλῶρος, Παῦλος, «Τὸ “Ἀκόμη μιὰ φορὰ” τοῦ Νίτσε » , Νέα Ἑστία, 76, 893 (1964), σσ. 1344-1345

654. Ἀγουρίδης, Σάββας, «Τὸ “ἀναχωρεῖν” ἀπὸ τὸν κόσμο ὡς χαρακτηριστικὸ τῆς ἑλληνιστικῆς φιλοσοφικῆς σκέψης » , Λόγος καὶ Πράξη, 11 (1980), σσ. 3-15

655. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Τὸ “ἀντιπεπονθὸς δίκαιον” κατὰ τοὺς Πυθαγόρειους καὶ ἡ Λακεδαιμονίων πολιτεία » , Πλάτων, 52 (2001-2002), σσ. 139-152

656. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Τὸ “ἀντιπεπονθὸς δίκαιον” ὡς θεμελιώδης ἀρχὴ τῆς δημοκρατίας», at: Πρακτικὰ Γ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Ἀθήνα καὶ Ἐσπερία, Ἀθήνα, 2001, σσ. 125-136

657. Παναγιωτόπουλος, Ἰωάννης Μ., «Τὸ “ἀνώμαλο ρῆμα” » , Τετράδια Εὐθύνης, 3 (1993), σσ. 46-52

658. Ξενάκης, Χρίστος Θ., «Τὸ “Ἀπάνθισμα Φυσικῆς” τοῦ Ρήγα καὶ ὁ ρόλος του στὸ Νεοελληνικὸ Διαφωτισμό», at: Πρακτικὰ Α' συνεδρίου “Ὑπέρεια”, “Φεραί - Βελεστῖνο - Ρήγας”, Βελεστίνο, 1990, σσ. 589-600

659. Ἀσημομύτης, Βασίλειος, «Τὸ “Γιωργάκι τῆς Μιχαλιέσσας” καὶ τὸ Σαμμάκοβο . Μιὰ ἐξήγησι, ἀκόμη μιά, γιὰ τὴν αἰτία τοῦ τραγικοῦ τέλους τοῦ Γεωργ. Βιζυηνοῦ» , Ἐνδοχώρα, 3 (1996), σσ. 24-30

660. Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., «Τὸ “γνῶθι σαυτὸν” καὶ ὁ πλατωνικὸς Ἀριστοτέλης», Φιλοσοφία, 7(1977) , σσ. 291-304

661. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Τὸ “διορθωτικὸ” δίκαιο στὸν Ἀριστοτέλη», Δωδώνη, 14(1985) , σσ. 21-31

662. Βαλέτας, Γεώργιος, «Τὸ “ἡρωικὸ” Πλομάρι καὶ τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ Βενιαμίν » , Αἰολικὰ Γράμματα, 4 (1974), σσ. 326-328

663. Λοῦκος, Χρῆστος, «Τὸ “Μαῦρο πρόβατο” τοῦ '21 » , Ἱστορικά, 65 (2001), σσ. 6-8

664. Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., «Τὸ “μὴ εἷναι” εἰς τοὺς προσωκρατικοὺς φιλοσόφους » , Πλάτων, 46 (1997), σσ. 117-123

665. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ “Νόστιμον ἧμαρ” τοῦ Ἀ. Μινωτῆ » , Νέα Ἑστία, 130, 1542 (1991), σσ. 1299-1304

666. Γεννιώτης, Κ., «Τὸ “Παραθαλάσσιο Νεκροταφεῖο” » , Νέα Ἑστία, 28, 325 (1940), σ. 829

667. Γεννιώτης, Κ., «Τὸ “Παραθαλάσσιο Νεκροταφεῖο” » , Νέα Ἑστία, 28, 325 (1940), σ. 829

668. Ἀνώνυμος, «Τὸ “Πρόσωπο τοῦ Μὰρξ” στὸ “Βῆμα” τοῦ Λαμπράκη ΙΙ: Ε. Μπιτσάκης » , Ἐπαναστατικὴ Μαρξιστικὴ Ἐπιθεώρηση, 28 (1982), σσ. 5-6

669. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Τὸ “Σοσιαλιστικὸν κέντρον” καὶ ὁ “Σοσιαλιστικὸς ὅμιλος” Κέρκυρας . Ἡ περίπτωση τοῦ Κ. Θεοτόκη» , Πόρφυρας, 57-8 (1991), σσ. 250-253

670. Herter, Hans, «Τὸ “Συμπόσιον” τοῦ Πλάτωνος εἰς τὴν ἔκδοσιν Συκουτρῆ » , Νέα Ἑστία, 63, 738 (1958), σσ. 562-564

671. Ἀνώνυμος, «Τὸ “τέλος” τῆς Φιλοσοφίας » , Ἐπιστημονικὴ Σκέψη, 4 (1981), σσ. 5-7

672. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., Τὸ “ὑπερεμπειρικὸν” ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ τοῦ Φρειδερίκου Ἐρρίκου Jacobi. Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ “πράγματος καθ' ἑαυτό”, Ἀθῆναι, 1956, 32 σ.

673. Χατζηδῆμος, Ἀθανάσιος, «Τὸ “Ὑπόμνημα περὶ τῆς παρούσης καταστάσεως τοῦ πολιτισμοῦ ἐν Ἑλλάδι” τοῦ Ἀ. Κοραῆ καὶ οἱ δύο πρῶτες ἐκδόσεις του » , Ὁ Ἐρανιστής, 3, 15-6 (1965), σσ. 89-96

674. Κελεσίδου, Ἄννα, «Τὸ “Ὡς εὐδαιμόνως βιοῦν” καὶ οἱ “Νόμοι” τοῦ Πλήθωνος » , Πελοποννησιακά, 9 (1982-1983), σσ. 199-300

675. Ἀνδροῦτσος, Χρῆστος, Τολστόη ( Tolstoi) Νίτσε (Nietsche) Μπερξόν (Bergson), Ἀθῆναι, Τύποις Ι. Λ. Ἀλευρόπουλου καὶ Σίας, 1930, 95 σ.

676. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Τοπικότητα καὶ αἰτιότητα » , Διαβάζω, 26 (1979), σσ. 13-14

677. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Τοπικότητα: Ἕνα νέο αἴνιγμα γιὰ τὴ φυσικὴ καὶ τὴ φιλοσοφία » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 15, 43 (1998), σσ. 38-62

678. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Τόποι καὶ μύθοι ἑλληνικοί . Ἡ ἔκθεση τοῦ εἰσηγητῆ» , Νέα Ἑστία, 50, 586 (1951), σσ. 1555-1559

679. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Τοπωνυμικὸ τῆς περιοχῆς Ζαγορίου», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 5/3/1992, σ. 7

680. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., Τοῦ ἀνθρωπισμοῦ ἡ μοίρα καὶ ἡ λύτρωση, Ἀθῆναι, 1978, 19 σ.

681. Michnik, Adam, Κόν-Μπεντίτ, Ντανιέλ, Paz, Octavio, Προγκίδης, Λάκης, Στεφανάκος, Γεράσιμος, Whitebook, Joel, Orr, Aki, Vidal- Naquet, Pierre, Morin, Edgar, Τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη - Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἱστορία μας, Ἀθήνα, Πόλις, 2000, 218 σ.

682. Michnik, Adam, Κόν-Μπεντίτ, Ντανιέλ, Paz, Octavio, Προγκίδης, Λάκης, Στεφανάκος, Γεράσιμος, Whitebook, Joel, Orr, Aki, Vidal- Naquet, Pierre, Morin, Edgar, Τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη - Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἱστορία μας, Ἀθήνα, Πόλις, 2000, 218 σ.

683. Michnik, Adam, Κόν-Μπεντίτ, Ντανιέλ, Paz, Octavio, Προγκίδης, Λάκης, Στεφανάκος, Γεράσιμος, Whitebook, Joel, Orr, Aki, Vidal- Naquet, Pierre, Morin, Edgar, Τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη - Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἱστορία μας, Ἀθήνα, Πόλις, 2000, 218 σ.

684. Michnik, Adam, Κόν-Μπεντίτ, Ντανιέλ, Paz, Octavio, Προγκίδης, Λάκης, Στεφανάκος, Γεράσιμος, Whitebook, Joel, Orr, Aki, Vidal- Naquet, Pierre, Morin, Edgar, Τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη - Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἱστορία μας, Ἀθήνα, Πόλις, 2000, 218 σ.

685. Michnik, Adam, Κόν-Μπεντίτ, Ντανιέλ, Paz, Octavio, Προγκίδης, Λάκης, Στεφανάκος, Γεράσιμος, Whitebook, Joel, Orr, Aki, Vidal- Naquet, Pierre, Morin, Edgar, Τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη - Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἱστορία μας, Ἀθήνα, Πόλις, 2000, 218 σ.

686. Michnik, Adam, Κόν-Μπεντίτ, Ντανιέλ, Paz, Octavio, Προγκίδης, Λάκης, Στεφανάκος, Γεράσιμος, Whitebook, Joel, Orr, Aki, Vidal- Naquet, Pierre, Morin, Edgar, Τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη - Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἱστορία μας, Ἀθήνα, Πόλις, 2000, 218 σ.

687. Michnik, Adam, Κόν-Μπεντίτ, Ντανιέλ, Paz, Octavio, Προγκίδης, Λάκης, Στεφανάκος, Γεράσιμος, Whitebook, Joel, Orr, Aki, Vidal- Naquet, Pierre, Morin, Edgar, Τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη - Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἱστορία μας, Ἀθήνα, Πόλις, 2000, 218 σ.

688. Michnik, Adam, Κόν-Μπεντίτ, Ντανιέλ, Paz, Octavio, Προγκίδης, Λάκης, Στεφανάκος, Γεράσιμος, Whitebook, Joel, Orr, Aki, Vidal- Naquet, Pierre, Morin, Edgar, Τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη - Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἱστορία μας, Ἀθήνα, Πόλις, 2000, 218 σ.

689. Michnik, Adam, Κόν-Μπεντίτ, Ντανιέλ, Paz, Octavio, Προγκίδης, Λάκης, Στεφανάκος, Γεράσιμος, Whitebook, Joel, Orr, Aki, Vidal- Naquet, Pierre, Morin, Edgar, Τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη - Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἱστορία μας, Ἀθήνα, Πόλις, 2000, 218 σ.

690. Garaudy, Roger, Τοῦ Χέγκελ, Ἀθήνα, Ἄπειρον, 1979, 307 σ.

691. Καζαντζίδης, Γεώργιος Σ., Τοῦρκοι καὶ Ἕλληνες. Λόγος πανηγυρικὸς 25ης Μαρτίου, Ἰωάννινα, 1974, 17 σ.

692. Κύρκος, Βασίλειος Α., «Τραγικὴ “ἀπορία” καὶ σωκρατικὴ “ζήτησις”. Ἀπὸ τὶς ἠθικὲς ἔννοιες τῆς τραγωδίας στὶς ἰδέες τοῦ Πλάτωνος», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 207-223

693. Τσίτσαρης, Ναοὺμ Χρ., Τραγούδια τῆς πατρίδας μου. Τραγούδια τῆς Σιάτιστας, Ἰωάννινα, Δώτιον, 1994, 62 σ.

694. Whitehead, Alfred North, «Τραγωδία - Εἰρήνη - Νειάτα » , Εὐθύνη, 60 (1976), σσ. 677-686

695. Καρακίτσιου-Παπανικολάου, Σοφία, «Τρεῖς ἀνέκδοτες ἐπιστολὲς τοῦ Ἀρτινοῦ μουσικοδιδασκάλου Γρηγορίου Σκιαδόπουλου (17ος αἰ.) πρὸς τὸν λόγιο πρωτοπαπᾶ τῶν Τρικάλων Κωνσταντῖνο » , Τρικαλινά, 16 (1996), σσ. 73-80

696. Κονόμος, Ντῖνος, «Τρεῖς ἀνέκδοτοι λόγοι τοῦ Γεωργίου Τερτσέτη περὶ ἀθανασίας ψυχῆς», at: Πρακτικὰ Γ' Πανιονίου Συνεδρίου, Πανιόνιο Συνέδριο, 1969, σσ. 32-37

697. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., «Τρεῖς ἀνέκδοτοι λόγοι τοῦ Ν. Βάμβα » , Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος, 62-64 (1980-82), σσ. 311-370

698. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Τρεῖς ἀντινομίες στὸν Πλατωνικὸ “Τίμαιο” » , Ροτόντα, 3 (1971), σσ. 235-239

699. Πολέμης, Δημήτριος Ι., «Τρεῖς ἐπιστολαὶ τῆς Εὐανθίας Καΐρη » , Ὁ Ἐρανιστής, 7 (1969), σσ. 1-11

700. Λάιος, Γεώργιος Σταμ., «Τρεῖς Θεσσαλοὶ τῆς Βιέννης » , Θεσσαλικὰ Χρονικά (1965), σσ. 770-777

701. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι., «Τρεῖς Κυκλαδῖται φιλόσοφοι (Θ. Καΐρης, Ἀ. Μακράκης, Ν. Λούβαρις)», Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν, 6(1967) , σσ. 1-29

702. Φραγκίσκος, Ἐμμανουὴλ Ν., «Τρεῖς μεταφράσεις ἀποδιδόμενες στοὺς Γ. Βεντότη καὶ Μιχ. Δούκας » , Ὁ Ἐρανιστής, 10 (1972-1973), σ. 149

703. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., Τρεῖς ὁμιλίες τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κων. Τσάτσου, χ. ἔ., 1977, 15 σ.

704. Δημητράκος, Γιῶργος Συμ., «Τρεῖς προτάσεις » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 1 (1994), σσ. 12-13

705. Μπαλάσκας, Κώστας, « Τρεῖς τάσεις τῆς ἀρχαίας Σοφιστικῆς», at: Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο, Ἀθήνα, 1980, σσ. 351-372

706. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Τρεῖς τῆς φιλοσοφίας ἱστοριογράφοι: Διογένης ὁ Λαέρτιος, Σέξτος ὁ Ἐμπειρικός, Ἰωάννης ὁ Στοβαῖος » , Πλάτων, 16 (1964), σσ. 205-208

707. Μάτσας, Ἀλέξανδρος, «Τρία ἀνέκδοτα γράμματα τοῦ Κοραῆ » , Νέα Ἑστία, 62, 722 (1957), σσ. 1080-1083

708. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Τρία ἄρθρα τοῦ κ. Κ. Δ. Γεωργούλη, πρ. Γεν. Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας » , Πλάτων (1964), σσ. 99-110

709. Kolakowski, Leszek, «Τρία θεμελιακὰ θέματα τοῦ Μαρξισμοῦ » , Εὐρωπαϊκὴ Ἤπειρος, 2 (1976), σσ. 45-58

710. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τρία κείμενα τοῦ Μάρτιν Χάϊντεγκερ » , Λωτός, 1 (1971), σσ. 145-165

711. Ψημμένος, Νίκος Κ., Τρία λαχνίσματα τῶν παιδιῶν τῆς Ποταμιᾶς. Ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2005, 47 σ.

712. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, «Τρία ποιήματα » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 269-270 (1974), σ. 553

713. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., «Τρία ποιήματα » , Ἠπειρωτικὸ Ἡμερολόγιο (2000-2001), 1 σ.

714. Σαραντάρης, Γιῶργος, «Τρία ποιήματα στὴν γαλλικὴ γλώσσα » , Αἰολικὰ Γράμματα, 169 (1998), σσ. 35-36

715. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Τριανταφυλλόπουλος Ἰωάννης, “Τὰ κενὰ τοῦ νόμου ἐν τῷ ἀρχαίῳ ἑλληνικῷ δικαίῳ (θεωρία Ἀριστοτέλους καὶ μεθοδολογία Θουκυδίδου)”, Ἀθῆναι, 1963, 20 σ. » , Πλάτων, 15, 29-30 (1963), σσ. 382-384

716. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τρίγωνα ἐπιγράμματα » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 2 (1905), σσ. 166-168

717. Γληνός, Δημήτρης Α., Τριλογία πολέμου, Ἀθήνα, Ἀθηνᾶ, 1976, 183 σ.

718. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τριστάνος καὶ Ἰζόλδη » , Εὐθύνη, 188 (1987), σσ. 424-426

719. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Τρομοκρατία καὶ τὰ δικαιώματα » , Εὐθύνη, 178 (1986), σσ. 465-471

720. Marcel, Gabriel-Honore, «Τρόποι τοῦ ἔχειν » , Εὐθύνη, 339 (2000), σσ. 120-122

721. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, Τροχαῖα σήματα, Ἰωάννινα, 1975, 29 σ.

722. Καργάκος, Σαράντος, «Τσαγκᾶς Νικόλαος, “Ἰανὸς Λάσκαρις”, Ἀθήνα, ἐκδ., Πελεκάνος, 1993 » , Κοινωνικὲς Τομές, 83 (1997), σ. 144

723. Θεοδώρου, Εὐάγγελος Δ., «Τσάμης Δημήτριος Γ. , “Μητερικόν - Διηγήσεις καὶ Βίοι τῶν Ἁγίων Μητέρων τῆς ἐρήμου, ἀσκητριῶν καὶ ὁσίων γυναικῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”, τόμ. ΣΤ΄, Ἔκδ., Ἱ.Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, Θεσσαλονίκη, 1996, 494 σ. » , Θεολογία, 77, 4 (1996), σσ. 902-904

724. Θεοδώρου, Εὐάγγελος Δ., «Τσάμης Δημήτριος Γ., “Μητερικόν - Διηγήσεις καὶ Βίοι τῶν Ἁγίων Μητέρων τῆς ἐρήμου, ἀσκητριῶν καὶ ὁσίων γυναικῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”, τόμ. Ε΄. Θεσσαλονίκη, Ἔκδ., Ἱ. Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς - Χρυσοπηγῆς Χανίων, 1995, 462 σ. » , Θεολογία, 77, 4 (1996), σσ. 901-902

725. Τριανταφυλλόπουλος, Κ. Δ., « Τσάτσος Κωνσταντῖνος Δ., “Φιλοσοφία καὶ ἐπιστήμη τοῦ δικαίου”», at: Ἔκφραση τιμῆς στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, 1982, σσ. 215-225

726. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Ἀνδρέας Κάλβος, ὁ ποιητὴς τῆς ἰδέας. Αἰσθητικὰ μελετήματα”. Ἀθήνα, Ἐκδ. τῶν φίλων, 1977 » , Εὐθύνη, 251 (1992), σσ. 594-595

727. Θέμελης, Γιῶργος, « Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Ἀφορισμοὶ καὶ διαλογισμοί”», at: Ἔκφραση τιμῆς στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, 1982, σσ. 201-207

728. Κωνσταντέλου, Ἑλένη, «Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Ἀφορισμοὶ καὶ διαλογισμοί”, Ἀθήνα, 1965 » , Σύγχρονα Βήματα, 96 (1995), σσ. 221-222

729. Τσιρόπουλος, Κώστας Ε., «Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Ἀφορισμοὶ καὶ Διαλογισμοί”. Τέταρτη Σειρά, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς “Ἑστίας”, Ι. Δ. Κολλάρου καὶ Σία, 1972, 252 σ. » , Εὐθύνη, 12 (1972), σσ. 625-626

730. Guitton, Jean, « Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Διάλογοι σὲ μοναστήρι”», at: Ἔκφραση τιμῆς στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, 1982, σσ. 196-200

731. Guitton, Jean, « Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Διάλογοι σὲ μοναστήρι”», at: Ἔκφραση τιμῆς στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, 1982, σσ. 196-200

732. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Διάλογοι σὲ Μοναστήρι”, Ἀθήνα, Οἱ Ἐκδόσεις τῶν Φίλων, 1974 » , Εὐθύνη, 207 (1989), σσ. 136-137

733. Χατζίνης, Γιάννης, « Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Δοκίμια Αἰσθητικῆς καὶ παιδείας”», at: Ἔκφραση τιμῆς στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, 1982, σσ. 226-229

734. Χατζίνης, Γιάννης, « Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Δοκίμια Αἰσθητικῆς καὶ παιδείας”», at: Προτιμήσεις. Ἑλληνικὰ κείμενα, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Γεωργίου Φέξη, 1963, σσ. 285-297

735. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Ἕνας διάλογος γιὰ τὴν ποίηση”. (Ὀκτ. - Δεκ. 1938). Προπύλαια » , Εὐθύνη, 249 (1992), σ. 476

736. Ὀρφανίδης, Νίκος, «Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Θεωρία τῆς Τέχνης”, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1978 » , Ζήνων, 1 (1980), σ. 152

737. Τέντας, Νίκος Α., «Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Πρὶν ἀπὸ τὸ ξεκίνημα. (Μελετήματα)” » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 441-443 (1989), σ. 121

738. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Πρὶν ἀπὸ τὸ ξεκίνημα”, Ἀθήνα, Ἐκδ., Ἀστήρ, 1988 » , Εὐθύνη, 234 (1991), σσ. 342-343

739. Βακαλιός, Θανάσης, «Τσερόνι Οὐμπέρτο, “Κρίση τοῦ Μαρξισμοῦ;”. Συνέντευξη τοῦ Ρομπέρτο Ρομάνι. Μετάφρ., Ἀνταῖος Χρυσοστομίδης. Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1979, 144 σ. » , Διαβάζω, 27 (1980), σσ. 69-70

740. Λαφαζάνης, Μιχάλης, «Τσιρίκογλου-Λαγούδα Φωτεινή, “Ὁ Θεσσαλὸς λόγιος-παιδαγωγὸς τοῦ νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ Κωνσταντῖνος Κούμας. Ἡ ζωὴ - τὸ ἔργο του - οἱ ἰδέες”, Θεσσαλονίκη, ἐκδ., Ἀδελφοὶ Κυριακίδη», Ἐλευθερία, 10/9/1997, χ.σ.

741. Ἀνώνυμος, «Τσιριντάνης Ἀλέξανδρος, “Ἡ πίστις ὡς βίωμα”. Τόμος Ε΄. Ἀθῆναι, Ἐκδ., Συζήτησις, 1987, 240 σ. » , Συζήτησις, 9 (1987), σσ. 3-5

742. Faure, Paul, «Τσιρπανλῆς Ζαχαρίας Ν., “Τὸ κληροδότημα τοῦ καρδιναλίου Βησσαρίωνος γιὰ τοὺς φιλενωτικοὺς τῆς βενετοκρατούμενης Κρήτης (1439-17ος αἰ.)” . Διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ. Θεσσαλονίκη, 1967, 381 σ., 5 πίν. 2 χάρτες [Παράρτημα Ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδος Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀριθ. 12]» , Ἑλληνικά, 23 (1970), σσ. 409-410

743. Γράβαρης, Διονύσης Ν., «Τυπικὴ ὀρθολογικότητα καὶ συλλογικὲς σκοποθεσίες: Ἡ θεωρία περὶ συλλογικοῦ πράττειν τοῦ M. Olson » , Ἀξιολογικά, 3 (1992), σσ. 146-161

744. Κορυδαλεύς, Θεόφιλος-Θεοδόσιος, Τύποι ἐπιστολῶν […] ἤ τε Περὶ ρητορικῆς. Ἔκθεσις μετὰ τῶν κατὰ μέρος αὐτοῦ ἐπιστολῶν τῶν τε μεταγενεστέρων Ἑλλήνων, ὣς καὶ πρὶν καὶ τινῶν τῶν ἐπισήμων παλαιοτέρων νῦν προσθεθεισῶν εὐχερείας χάριν τῶν φιλοσπουδαίων, Βενετία, Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, 1786, 208+96 σ.

745. Γληνός, Δημήτρης Α., «Τύπος, Παιδεία, Κλῆρος » , Σύγχρονα Θέματα, 1, 3 (1972), σσ. 86-92

746. Ἠλιού, Φίλιππος, Τύφλωσον Κύριε τὸν λαόν σου. Οἱ προεπαναστατικὲς κρίσεις καὶ ὁ Νικόλαος Πίκκολος, Ἀθήνα, Πορεία, 1988, 86 σ.

747. Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος, « Τῷ Ἐφέσου», at: Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα - Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios-Tome IV, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1935, σσ. 116-118

748. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Τώνης Σπητέρης (1910-1986) » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 23-24 (1984-1985), σσ. 161-162