MODERN GREEK PHILOSOPHY RESEARCH CENTRE
UNIVERSITY OF IOANNINA
SCHOOL OF PHILOSOPHY
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, PAEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
SECTION OF PHILOSOPHY
DIRECTOR: KONSTANTINOS TH. PETSIOS
ASSOC. PROFESSOR
OF HISTORY OF PHILOSOPHY

1. Παράσχος, Κλέων, «Ν. Ι. Λούβαρις, “Ρίλκε (ὁ Ἀποδημητής, ὁ Μύστης, ὁ Ἐπόπτης)” » , Νέα Ἑστία, 33, 375 (1943), σσ. 123-126

2. Σταθόπουλος, Δημήτριος Λ., Ν. Ι. Λούβαρις. Ὁ Ἀποδημητής, ὁ Μύστης, ὁ Ἐπόπτης” . Ἀφιέρωμα τιμῆς καὶ μνήμης ἀπὸ φίλους, συναδέλφους, μαθητὲς, στὰ 20 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκδημία του (1961-1981), Χατζηνικολῆ, 1981, 175 σ.

3. Πετρόπουλος, Γεώργιος, «Ν. Καρρᾶς, “Ἰωάννης Συκουτρῆς, ὁ Ἕλληνας ἰδεαλιστής” » , Δαυλός, 238 (2001), σσ. 15322-15323

4. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Ν. Μπερντιάεφ. Ὁ ἀπολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας. Οἱ ἐξωτερικὲς ἀντιφάσεις καὶ ἡ ἐσωτερικὴ ἑνότητα», at: Αἰσθητικὰ καὶ φιλοσοφικὰ μελετήματα, Ἀθῆναι, Ι. Σιδέρης, 1964, σσ. 158-175

5. Δημητούλης, Δημήτρης Γ., «Ν. Πουλαντζᾶ. Ἔργα γιὰ τὸ κράτος » , Ἐπιστημονικὴ Σκέψη, 43 (1989), σσ. 93-99

6. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ν. Πουλαντζᾶς: πρώιμες φιλοσοφικὲς προσεγγίσεις τοῦ δικαίου » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 3 (1990), σσ. 59-76

7. Βακάλης, Δημήτριος Κ., «Νὰ ἀντιμετωπισθοῦν σωστὰ οἱ “πειρασμοὶ” τοῦ “τελευταίου πειρασμοῦ” » , Ἑλληνικὸς Ἀστήρ, 25 (1988), σσ. 354-356

8. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Νὰ ἐγκαταλείψουμε ἢ νὰ ἀνανεώσουμε τὸν ὑλισμό; » , Οὐτοπία, 45 (2001), σσ. 153-161

9. Καντιώτης, Αὐγουστίνος Ν., « Νὰ ἱδρυθῆ “Ἰνστιτοῦτον Μακράκη”. Ἤτοι Ἑταιρία μελετῶν τῆς ἱστορικῆς ἐποχῆς, τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσεως τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη», at: Λεύκωμα ἀναμνηστικὸν τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη, Ἀθῆναι, 1956, σσ. 147-151

10. Τσιρόπουλος, Κώστας Ε., «Νέα ἀνάγνωση τῆς “Ἀσκητικῆς” » , Τετράδια Εὐθύνης, 3 (1993), σσ. 162-179

11. Ἀξελός, Κώστας, «Νέα ἀποσπάσματα τῆς πάλαι ποτὲ ὁλότητας » , Ἐντευκτήριο, 54 (2000), σσ. 7-17

12. Bacon, Francis, Νέα Ἀτλαντίδα, Ἀθήνα, Ἠριδανὸς, 1979, 78 σ.

13. Στεργέλης, Ἀριστ., «Νέα βιογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν Ἰωάννη Κωττούνιο (1572-1657) » , Ἐντευκτήριο, 54 (2000), σσ. 249-255

14. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Νέα ἑλληνικά, διδακτικὴ τοῦ μαθήματος», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 63-72

15. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Νέα ἑρμηνευτικὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ Φρόιντ: Ricoeur Paul, “De l' interpretation”. Essai sur Freud. Paris, Ed., Seuil, 1965 » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 32 (1965), σσ. 69-71

16. Καλαμαρᾶς, Βασίλης Κ., «Νέα Ἑστία. Ἀφιέρωμα στὸν Κορνήλιο Καστοριάδη», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 12/5/2000, σ. 4

17. Ἀποστολόπουλος, Δημήτριος Γ., «Νέα εὑρήματα γιὰ τὴν ἐπιστολογραφία τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοῦ ἐξ ἀπορρήτων » , Μολυβδοκονδυλοπελεκητής, 1 (1989), σσ. 26-36

18. Μαμώνη, Κυριακή, «Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Βιζυηνοῦ » , Διαβάζω, 278 (1992), σσ. 18-21

19. Fonkic, Boris, «Νέα στοιχεῖα γιὰ τὸ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῶν ἀδελφῶν Λειχούδη», at: Πρακτικὰ Ε' Διεθνοῦς Πανιονίου Συνεδρίου, Διεθνὲς Πανιόνιο Συνέδριο, Τόμος Α', Ἀργοστόλι-Ληξούρι, 1991, σσ. 227-239

20. Φασουλάκης, Στέργιος, «Νέα στοιχεῖα γιὰ τὸν “Γαλλικὸ” Στράβωνα . Ἡ ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ τοῦ Gosselin» , Ὁ Ἐρανιστής, 19 (1993), σσ. 188-192

21. Φραγκίσκος, Ἐμμανουὴλ Ν., «Νέα χειρόγραφα τοῦ Κοραῆ στὴ Χίο » , Ὁ Ἐρανιστής, 7 (1969), σ. 210

22. Παπαδογιάννης, Μαν. Ἀντ., Νεάρχος. Περιοδικὴ ἔκδοση τῆς Παγκρήτιας ἀδελφότητας Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1988/89-2003

23. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Νεκρανάσταση - Vox Rerum - Ἔρως καὶ Μέλισσα - Ναναρίσματα » , Ἀνδριτύτιον Ἡμερολόγιον (1929), σσ. 80, 117, 39, 160

24. Ἀνώνυμος, «Νεκρολογία - Περικλῆς Γρηγοριάδης » , Ἀλήθεια, 2 (1981), σσ. 35-36

25. Ξηροτύρης, Ἠλίας, «Νεκρολογίες » , Παιδαγωγική, 1 (1969), σ. 47

26. Κούρκουλας, Κωνσταντῖνος, « Νεκτάριος Τέρπος», at: Λεύκωμα διδασκάλων τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1971, σσ. 63-67

27. Σακελλαρίου, Μιχαὴλ Β., «Νεοελληνικὲς ἱστορικὲς σπουδές » , Νέα Ἑστία, 33, 385 (1943), σσ. 804-813

28. Καραφύλλης, Γρηγόρης, Νεοελληνικὴ πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ φιλοσοφία. Ὄψεις τῶν εὐρωπαϊκῶν ἰδεῶν στὴν ἑλληνικὴ σκέψη τέλη 19ου - ἀρχὲς 20οῦ αἰ., Θεσσαλονίκη, 1990, 175 σ.

29. Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., «Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία. Θεσσαλοὶ φιλόσοφοι. Δύο θέματα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Φιλίππου Ἰωάννου . α)Ἡ ἀρχὴ τῆς ἰσότητος τῶν ἀνθρώπων, β) Μεταφράσεις δημοτικῶν ἀσμάτων στὴν ἀρχαία ἑλληνική» , Αἰμονία, 1, 2 (1992), σσ. 27-35

30. Κύρκος, Βασίλειος Α., «Νεοελληνικὴ φιλοσοφία:Προβλήματα ἑρμηνείας καὶ μεθόδου » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 4 (1999), σσ. 1-3

31. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Νεοελληνικὸς δημοσιογραφικὸς πολιτισμός » , Εὐθύνη, 55 (1976), σσ. 403-404

32. Κονδύλης, Παναγιώτης, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Οἱ φιλοσοφικὲς ἰδέες, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1988, 262 σ.

33. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία, Γιάννινα, 1993, 66 σ.

34. Ράπτης, Μιχάλης Ν., «Νέοι θεωρητικοὶ προβληματισμοὶ τῆς “Ἐπαναστατικῆς Ἀριστερᾶς” » , Ἀντί, 269 (1984), σσ. 28-29

35. Καλογερόπουλος, Νικόλαος Α., Νέοι σωκρατικοὶ διάλογοι. Ι. Γνωσιολογικοί, Ἀθήνα, Ἴων, 1982, 272 σ.

36. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Νεοκαντιανισμός», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 82-84

37. Κόκκινος, Γιῶργος, «Νεοκλῆς Καζάζης (1849-1936) . Ἐθνικὴ ἰδεολογία, πολιτικὴ φιλοσοφία, φιλοσοφία τῆς ἱστορίας» , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 6 (1992), σσ. 185-212

38. Ἀνώνυμος, «Νεολαχανοφιλόσοφοι » , Ἑλεύθερο Πνεῦμα, 63 (1987), σσ. 40-41

39. Ἀποστολόπουλος, Δημήτριος Γ., «Νεολογισμοὶ στὴν “Πολιτικὴ σχέδη” » , Ὁ Ἐρανιστής, 19 (1993), σσ. 332-334

40. Περάκης, Στυλιανὸς Θ., Νέον ἠθικὸν πολιτειακὸν καὶ κοινωνικὸν σύστημα, Ἀθῆναι, 1952, 174 σ.

41. Anton, John P., «Νεοπλατωνισμὸς καὶ ποιητικὲς ἱεραρχίες στὸ ἔργο τοῦ Καζαντζάκη » , Παρνασσός, 41 (1999), σσ. 15-27

42. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Νεοσκοταδιστῶν παραληρήματα » , Πολιτιστική, 22 (1985), σσ. 18-19

43. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., Νεότερη πολιτικὴ θεωρία ΙΙ. Ὠφελιμιστικός - Φιλελευθερισμός. Jeremy Bentham - John Stuart Mill, Ἀθήνα - Κομοτηνὴ, Ἀντ. Ν. Σάκκουλα, 1986, 59 σ.

44. Σουρία, Γ., «Νεόφυτος Βάμβας » , Νέα Πανδώρα, φ. 131 (1855-56), σσ. 355-361

45. Σουρία, Γ., «Νεόφυτος Βάμβας » , Νέα Πανδώρα, φ. 132 (1855-56), σσ. 368-375

46. Δελλῆς, Τ., « Νεόφυτος Βάμβας», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σ. 525

47. Κούρκουλας, Κωνσταντῖνος, « Νεόφυτος Βάμβας», at: Λεύκωμα διδασκάλων τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1971, σσ. 141-147

48. Κισσάβου, Μαρία Ι., «Νεόφυτος Βάμβας», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, (1969-70) , σσ. 55-61

49. Ἀνώνυμος, «Νεόφυτος Δούκας » , Νέα Πανδώρα, φ.128 (1855-1956), σσ. 187-191

50. Ραγκαβῆς, Ἀλέξανδρος Ρίζος, «Νεόφυτος Δούκας » , Νέα Πανδώρα, 6, φ. 128 (1855), σσ. 187-191

51. Χαριλάου, Νεόφυτος, «Νεόφυτος Δούκας . Ἡ παρουσία του στὴ Βιέννη καὶ ἡ διαφωτιστική του δράση στὰ χρόνια 1803-1814» , Νέα Ἑστία, 141, 1668 (1997), σσ. 41-55

52. Κούρκουλας, Κωνσταντῖνος, « Νεόφυτος Δούκας», at: Λεύκωμα διδασκάλων τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1971, σσ. 121-132

53. Δελλῆς, Τ., « Νεόφυτος Δούκας», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σ. 246

54. Φερούσης, Δημήτριος Σ., « Νεόφυτος Δούκας», at: Μορφὲς τοῦ Γένους, Τόμος Β', Ἐν Ἀθήναις, Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, 1971, σσ. 93-101

55. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., « Νεόφυτος Δούκας», at: Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία Α', Ἀθῆναι, Ἀετὸς Α.Ε., 1953, σσ. 278-284

56. Ἀνώνυμος, «Νεόφυτος Δούκας » , Ἡ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ, 36 (1948), σσ. 108-109

57. « Νεόφυτος Δούκας», at: Δάσκαλοι τοῦ Γένους, Ἐν Ἀθήναις, Τυπογραφεῖον Ἀθανασίου Ἀ. Παπασπύρου, 1915, σσ. 61-66

58. Ἀλεξίου, Ἰωάννης Γ., « Νεόφυτος Δούκας (1760-1845)», at: Φωτισμένοι Πρωτοπόροι, Ἀθήνα, Ζωή, 1975, σσ. 97-128

59. Μαμμόπουλος, Ἀλέξανδρος Χ., «Νεόφυτος Δούκας - Εὐάγγελος Σκουβαρᾶς » , Ἠπειρωτικὴ Ἑταιρεία. Δελτίον πνευματικῆς ἐνημερώσεως. Ἱστορία-Λαογραφία-Χρονογραφία-Βιβλιογραφία, 11, 92 (1984), σσ. 178-182

60. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., « Νεόφυτος Δούκας [1760-1845], “Τετρακτύς, ἤτοι Ῥητορική, Λογική, Μεταφυσικὴ καὶ Ἠθική”, Ἐν Αἰγίνῃ, 1834», at: Ἡ Λογικὴ στὴ Νεότερη Ἑλλάδα, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 1999, σσ. 195-201

61. Συνοδινός, Πολύκαρπος, «Νεόφυτος Δούκας καὶ Νεόφυτος Βάμβας . Α' Νεόφυτος Δούκας» , Θεολογία, 3 (1925), σσ. 137-152

62. Πρίντζιπας, Γεώργιος Θ., « Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης. Ὁ πεισματάρης ἰδεολόγος», at: Λογάδες τοῦ Γένους ἀγνοημένοι, Ἀθήνα, 1979, σσ. 49-56

63. Πρίντζιπας, Γεώργιος Θ., «Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης . Ὁ πεισματάρης ἰδεολόγος» , Λογάδες τοῦ Γένους ἀγνοημένοι, 3 (1925), σσ. 129-161

64. Βαλέτας, Γεώργιος, Νεόφυτος Ροδινός. Κυπριακὴ δημοτικὴ πεζογραφία. Λόγοι-Δοκίμια-Συναξάρια. Τὸ ἀηδόνι τῆς Τουρκοκρατίας, Ἀθήνα, Πηγή, 1979, 240 σ.

65. Κουρνοῦτος, Γεώργιος, « Νεόφυτος Ροδινὸς (1570-1659)», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Α΄, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 224-232

66. Μπούας, Χρυσόστομος Σ., «Νεοφύτου Δούκα “Ἐπιστολαὶ” καὶ κατὰ “Παπικῶν διάλογος” » , Θεολογία, 13 (1935), σσ. 251-262

67. Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Νεωτέρα Φιλοσοφία. Ὁ Ἀγγλικὸς καὶ ὁ Γαλλικὸς Διαφωτισμός, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1964, 659 σ.

68. Καραθανάσης, Ἰωάννης Ε., «Νεώτερες εἰδήσεις γιὰ τὸν Ἰωάννη Κωττούνιο (1572-1657) » , Μακεδονικά, 13 (1973), σσ. 267-273

69. Βέικος, Θεόφιλος Α., Νεώτερη εὐρωπαϊκὴ φιλοσοφία, Ἰωάννινα, 1973, 81 σ.

70. Φιλιππίδης, Δημήτριος-Δανιήλ, Κωνσταντᾶς, Γρηγόριος, «Νεωτερικὴ Γεωγραφία » , Ὁ Παρατηρητής, 1 (1987), σσ. 76-78

71. Φιλιππίδης, Δημήτριος-Δανιήλ, Κωνσταντᾶς, Γρηγόριος, «Νεωτερικὴ Γεωγραφία » , Ὁ Παρατηρητής, 1 (1987), σσ. 76-78

72. Κοντογιάννης, Σπύρος Διονύσης, «Νησιώτης Νικόλαος Α., “Προλεγόμενα εἰς τὴν θεολογικὴν γνωσιολογίαν”, Ἀθῆναι, 1965, 253 σ. » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 164 (1967), σσ. 126-127

73. Λαμπρίδη, Ἕλλη, Νίκη, Ἀθήνα, Δίφρος, 1960, 229 σ.

74. Κούρκουλας, Κωνσταντῖνος, « Νικηφόρος Θεοτόκης», at: Λεύκωμα διδασκάλων τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1971, σσ. 91-101

75. Γούναρης, Ἀντώνης Α., « Νικηφόρος Θεοτόκης», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 129-130

76. Γούδας, Ἀναστάσιος Ν., « Νικηφόρος Θεοτόκης», at: Βίοι παράλληλοι τῶν ἐπὶ τῆς ἀναγεννήσεως τῆς Ἑλλάδος διαπρεψάντων ἀνδρῶν, Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1870, σσ. 47-77

77. Κούκκου, Ἑλένη Ε., Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800), Ἐν Ἀθήναις, 1973, 131 σ.

78. Καρᾶς, Γιάννης, «Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800) . Ἕνας ἀνανεωτὴς τῆς προεπανασταστικῆς σκέψης στὸν ἑλληνικὸ χῶρο» , Ὁ Φυσικὸς Κόσμος, 80 (1982), σσ. 12-16

79. Ἀλεξίου, Ἰωάννης Γ., « Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800)», at: Ἀγωνισταὶ τοῦ λόγου, Ἀθῆναι, Ἀδελφότης Θεολόγων “Η Ζωή”, 1966, σσ. 103-132

80. Καρᾶς, Γιάννης, «Νικηφόρος Θεοτόκης. Ἕνας πρωτοπόρος δάσκαλος τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν . Ἡ συμβολή του στὴν ἐξέλιξη τῆς φυσικῆς σκέψης στὸν ἑλληνικὸ χῶρο» , Κερκυραϊκὰ Χρονικά, 26 (1982), σσ. 43-48

81. Σπεράντζας, Θεοδόσιος Κ., Βαλληνδρᾶς, Ν., Νικόδημος Ἁγιορείτης ὁ ἐκ Νάξου. Ἑορτὴ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ θανάτου του γενομένη τῇ 21-12-59 ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Παρνασσοῦ, Ἀθῆναι, 1960, 79 σ.

82. Σπεράντζας, Θεοδόσιος Κ., Βαλληνδρᾶς, Ν., Νικόδημος Ἁγιορείτης ὁ ἐκ Νάξου. Ἑορτὴ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ θανάτου του γενομένη τῇ 21-12-59 ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Παρνασσοῦ, Ἀθῆναι, 1960, 79 σ.

83. Καραϊσκάκη-Μπάχμαν, Σίτσα, «Νικόδημος Μεταξᾶς . Ὁ ἱερομόναχος» , Ὁ Ποιμήν, 3 (1973), σσ. 67-71

84. Γρηγόρης, Μιχαὴλ Π., Νικόλαος Ἀγγ. Νησιώτης - Nicos Nissiotis . Θρησκεία, Φιλοσοφία καὶ ἀθλητισμός - Religion, Philosophy and Sport in dialogue, Ἀθῆναι, 1994, 414 σ.

85. Δημόπουλος, Στυλιανός, «Νικόλαος Αὐγελῆς, Παναγιώτης Τζαμαλίκος, Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ » , Ἄβατον (1999), σ. 100

86. Φραγκίσκος, Ἐμμανουὴλ Ν., «Νικόλαος Γεωργιάδης, συνεργάτης τοῦ “Λόγιου Ἑρμῆ” » , Ὁ Ἐρανιστής, 10 (1972-1973), σσ. 67-68

87. Σπετσιέρης, Κωνσταντῖνος, «Νικόλαος Ἐξαρχόπουλος (1874-1960) . Νεκρολογία» , Ἀθηνᾶ, 63 (1959), σσ. 370-372

88. Γούναρης, Ἀντώνης Α., « Νικόλαος Ζερζούλης», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, χ. α.

89. Μπενάκης, Λίνος Γ., « Νικόλαος Ζερζούλης», at: Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1990-, σ. 233

90. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., «Νικόλαος Ζερζούλης (ca. 1710-1773) καὶ Petrus van Musschenbroek (1692-1761). Νέα στοιχεῖα » , Ὁ Ἐρανιστής, 23 (2001), σσ. 48-96

91. Μπενάκης, Λίνος Γ., «Νικόλαος Ζερζούλης, μεταφραστὴς τῶν Μαθηματικῶν ἔργων τοῦ Christian Wolff » , Ὁ Ἐρανιστής, 20 (1995), σσ. 47-57

92. Σιῶτος, Μάρκος Α., Νικόλαος Ι. Λούβαρις. Ἡ προσωπικότης καὶ τὸ ἔργον του, Ἐν Ἀθήναις, 1965, 134 σ.

93. Κορνοῦτος, Γεώργιος, « Νικόλαος Κεραμεὺς († 1672)», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Α΄, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 275-290

94. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Νικόλαος Κοτζιᾶς (1814 -1885) » , Ἀκτίνες (1986), σ. 29

95. « Νικόλαος Κοτζιᾶς (1814-1885). “Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς φιλοσοφίας”», at: Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία Α', Ἀθῆναι, Ἀετὸς Α.Ε., 1953, 291-302

96. Σκουβαρᾶς, Εὐάγγελος, «Νικόλαος Κριτίας Προυσαεύς . Συμβολὴ στὴ βιογραφία του» , Μικρασιατικὰ Χρονικά, 9 (1960), σσ. 53-112

97. Πρίντζιπας, Γεώργιος Θ., « Νικόλαος Κριτίας Προυσαεύς», at: Λογάδες τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ἀκρίτας, 1979, σσ. 101-128

98. Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ἑλένη-Νίκη, «Νικόλαος Κριτίας. Βιογραφικὰ καὶ ἐργοβιογραφικά » , Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικά, 2 (1986), σσ. 131-302

99. Ἀντωνίου, Τάκης, « Νικόλαος Λούβαρις», at: Τωρινὰ καὶ χαμένα πρόσωπα, Ἰωάννινα, Δωδώνη, 1991, σσ. 78-84

100. Παπαδόπουλος, Στυλιανὸς Γ., « Νικόλαος Λούβαρις», at: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σσ. 619-620

101. Λαϊνᾶς, Θ. Α., «Νικόλαος Λούβαρις, ὁ ὑπηρέτης τῆς ἰδέας » , Δελτίον Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, 18 (1961), σ. 8

102. Ἀνώνυμος, «Νικόλαος Μαυροκορδάτος (1670-1730) » , Ἱστορικά, 90 (2001), σ. 24

103. Τσιώρη, Παρασκευή, «Νικόλαος Μαυροκορδάτος, Φιλοθέου Πάρεργα - Les loisirs de Philothée. Texte Etabli, Traduit et commenté par Jacques Bouchard. Avant - propos C. Th. Dimaras, Association pour l' étude des lumières en Grèce. Les Presses de l' Université de Montréal . Athènes-Montréal 1989. Σχ. 8ο, σελ. 251» , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 11 (1994), σσ. 66-71

104. Παπαλεξανδρόπουλος, Στέλιος, «Νικόλαος Νησιώτης . Ἀποχαιρετισμός» , Σύναξη, 19 (1986), σ. 71

105. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., «Νικόλαος Νησιώτης (1924-1986) » , Κοινωνία, 4 (1986), σσ. 470-475

106. Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α., «Νικόλαος Παπαδόπουλος Κομνηνὸς (1651-1740) » , Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος, 11 (1913), σσ. 523-542

107. Vitti, Mario, «Νικόλαος Πίκκολος - L. Ciampolini » , Ἀθηνᾶ, 69 (1966-7), σσ. 91-93

108. Κατηφόρη, Δέσποινα, Νικόλαος Σκοῦφος. Σχεδίασμα βιογραφίας, Ἀθήνα, 1990, 103 σ.

109. Δημάγγελος, Νίκων Στ., «Νικόλαος Σοφιανός. Ἡ πρώτη γραμματικὴ τῆς δημοτικῆς . Κοινωνιολογικὴ ἔρευνα» , Τομές, 1 (1976), σσ. 35-43

110. Τρίτος, Μιχάλης Γ., «Νικόλαος Τζαρτζούλης . Ὁ μεγάλος Μετσοβίτης διδάσκαλος τοῦ γένους» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία (1983), σσ. 5-16

111. Πρίντζιπας, Γεώργιος Θ., « Νικόλαος Τζερτζέλης ἢ Τζερτζούλης», at: Λογάδες τοῦ Γένους ἀγνοημένοι, Ἀθήνα, 1979, σσ. 66-74

112. Πρίντζιπας, Γεώργιος Θ., « Νικόλαος Τζερτζέλης ἢ Τζερτζούλης. Ὁ Μετσοβίτης», at: Λογάδες τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ἀκρίτας, 1979, σσ. 183-205

113. Διαμάντης, Ε. Γ., «Νικόλαος, μητροπολίτης Καρπενησίου - Βλάχος Παναγιώτης Κ., “Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός, Βίος καὶ ἔργον, ἡ εἰς ἅγιον ἀνακήρυξις, ἀσματικὴ Ἀκολουθία”, Ἀθῆναι, Ἱ. Μητρόπολις Καρπενησίου καὶ Σύνδεσμος “Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός”, 1983, 192 σ. » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 319 (1984), σσ. 190-191

114. Σακελλίων, Ιωάννης Α., «Νικολάου Θ. Σ., “Αἱ περὶ Πολιτείας καὶ Δικαίου ἰδέαι τοῦ Γ. Πλήθωνος Γεμιστοῦ” » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 29, 338-339 (1980), σσ. 569-570

115. Machiavelli, Nicolò, «Νικολάου Μακιαβέλλου ὁμιλίαι ἐπὶ τῆς πρώτης δεκάδος τοῦ Τίτου Λιβίου . Τῶν συγγραμμάτων τοῦ ἐξαισίου τούτου ἀνδρὸς τὸ ἐξοχώτερον καὶ ὠφελιμώτερον» , Ἡ Εὐτέρπη, 1 (1848), σσ. 12-14

116. Κονδύλης, Παναγιώτης, Νικολὸ Μακιαβέλλι Ἔργα . Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Κάλβος, 1971, 512 σ.

117. Κονδύλης, Παναγιώτης, Νικολὸ Μακιαβέλλι Ἔργα . Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Κάλβος, 1972, 414 σ.

118. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Νίκος Γιαννιός. Ἄνδρος 1885 - Ἀθῆνα 1958, Ἀθήνα, Τυπωθήτω, 1997, 110 σ.

119. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., «Νίκος Κ. Ψημμένος: Βιογραφία - Σπουδές - Ἐπιστημονικὸ ἔργο», Δωδώνη, 32(2003) , σσ. 7-19

120. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., «Νίκος Κ. Ψημμένος: Βιογραφία - Σπουδές - Ἐπιστημονικὸ ἔργο», Δωδώνη, 32(2003) , σσ. 7-19

121. Μινωτῆς, Ἀλέξης, «Νίκος Καζαντζάκης » , Τετράδια Εὐθύνης, 3 (1993), σσ. 53-55

122. Bean, Peter, Νίκος Καζαντζάκης, Ἀθήνα, Κέδρος, 1983, 61 σ.

123. Hatem, Jad, Νίκος Καζαντζάκης. Μάσκα καὶ χάος, Ἀθήνα, Κέδρος, 1984, 147 σ.

124. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., Νίκος Καζαντζάκης. Θεμελιώδη προβλήματα στὴ φιλοσοφία του, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς “Ἑστίας”, 1985, 143 σ.

125. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., Νίκος Καζαντζάκης. Θεμελιώδη προβλήματα στὴ φιλοσοφία του, Ἀθήνα, 3η ἔκδ., 1996, 278 σ.

126. Μάρας, Στάθης, Νίκος Καζαντζάκης. Τέχνη καὶ Μεταφυσική, Ἀθήνα, Καστανιώτης Θ., 1988, 175 σ.

127. Χουρμούζιος, Αἰμίλιος, Νίκος Καζαντζάκης. Κριτικὰ κείμενα, Ἀθήνα, Οἱ Ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1977, 256 σ.

128. Μόσχος, Εὐάγγελος Ν., «Νίκος Καζαντζάκης . Ἡ ἐναγώνια ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ» , Νέα Ἑστία, 132, 1570 (1992), σσ. 1584-1589

129. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., Νίκος Καζαντζάκης. Θεμελιώδη προβλήματα στὴ φιλοσοφία του, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1985, 143 σ.

130. Ξύδης, Θεόδωρος, «Νίκος Καζαντζάκης (1882-1957) » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 6, 62 (1957), σσ. 253-254

131. Θεοδώρου, Εὐάγγελος Δ., «Νίκος Νησιώτης (1925-1986) » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 4 (1987), σσ. 97-100

132. Μουζέλης, Νίκος, «Νίκος Πουλαντζᾶς » , Οἰκονομία καὶ Κοινωνία, 6 (1979), σ. 82

133. Καρκαγιάννης, Ἀντώνης, «Νίκος Πουλαντζᾶς», Ἡ Καθημερινή, 03/10/1999, σ. 17

134. Παπαναστασίου, Γιάννης, «Νίκος Πουλαντζᾶς » , Ἀντί, 160 (1980), σ. 52

135. «Νίκος Πουλαντζᾶς . 21 Σεπτέμβρη 1936 - 3 Ὀκτώβρη 1979» , Ἀντί, 185 (1981), σσ. 15-19

136. Μελετόπουλος, Μελέτης, Νίκος Πουλαντζᾶς (1936-1979). Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο ἑνὸς κορυφαίου μαρξιστῆ - Κριτικὴ προσέγγιση, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1999, 157 σ.

137. Μακρῆς, Σπύρος, «Νίκος Πουλαντζᾶς, ὁ θεωρητικὸς τῆς Μαρξιστικῆς Πολιτικῆς Θεωρίας » , Νέα Κοινωνιολογία, 6 (1989), σσ. 58-68

138. Π. Σ., «Νίκος Πουλαντζᾶς: ἀξέχαστος φίλος ἢ ἐπενδεδυμένο συμφέρον; » , Νέα Κοινωνιολογία, 6 (1989), σ. 57

139. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Νιρβάνας Παῦλος, “Τὸ Πέρασμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλα διηγήματα”, 1922 » , Εὐθύνη, 245 (1992), σ. 265

140. Καλλίας, Κωνσταντῖνος Μ., «Νίτσα Παναγιώτη Κανελλοπούλου», Ἡ Καθημερινή, 17/6/1990, σ. 11

141. Καζαντζάκης, Νίκος, «Νίτσε » , Νέα Ἑστία, 24, 279 (1938), σσ. 1009-1013

142. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Νίτσε. Ὁ προφήτης μιᾶς νέας θρησκείας, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἷκος Ζηκάκη, 1928, 72 σ.

143. Φλῶρος, Παῦλος, «Νίτσε καὶ Ἐμπεδοκλῆς . Τέχνη καὶ γνώση» , Νέα Ἑστία, 35, 407 (1944), σσ. 495-496

144. Νιάνιας, Δημήτριος Γ., « Νίτσε καὶ Ὑπαρξισμός», at: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 506-512

145. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Νόημα - Νόησις», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 127-128

146. Ἀναστασιάδης, Ἠλίας Κ., Νομικὰ Φιλοσοφήματα. Ι. Ἐπιστήμη τοῦ συγκριτικοῦ Δικαίου ΙΙ. Θετικὴ ἢ ἐλευθέρα ἑρμηνεία ΙΙΙ. Savigny, Jhering, Bergson IV. Ὁ ἐπιστημονικὸς βίος τοῦ Jhering, Ἀθῆναι, Τυπογραφεῖον Ἀπόστολου Α. Χαλούλου, 1927, 138 σ.

147. Φωτεινόπουλος, Μιχαήλ, Νομικὸν πρόχειρον (1765-1777). Κείμενον ἐκδιδόμενον ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Χειρογράφου Κώδικος 1323 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παρισίων, Ἀθῆναι, 1982, 678 σ.

148. «Νομοκάνων Μανουὴλ Νοτάριου τοῦ Μαλαξοῦ τοῦ ἐκ Ναυπλίου τῆς Πελοποννήσου. Μετενεχθεὶς εἰς λέξιν ἁπλῆν διὰ τὴν τῶν πολλῶν ὠφέλειαν», Νόμος, 1(1982) , 560 σ.

149. Ἀλατζόγλου-Θέμελη, Γραμματική, «Νόμος - ἡγεμὼν καὶ νόμος - τύραννος στὴν ἀρχαία σοφιστική», at: Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία καὶ πολιτική, 1982, σσ. 187-195

150. Κελεσίδου, Ἄννα, «Νόμος - Νοῦς » , Εὐδικία, 1 (1991), σσ. 47-56

151. Πανέρης, Ἰωάννης Ρ., «Νόμος καὶ ἠθικὴ αὐτονομία στὴ φιλοσοφία τοῦ Δημοκρίτου», at: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 361-370

152. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., « Νόμος, Νομοτέλεια», at: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σσ. 138-140

153. Γεμιστὸς-Πλήθων, Γεώργιος, Νόμων συγγραφῆς τὰ σωζόμενα. Traité des Lois, Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1966, 472 σ.

154. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Νοσταλγία » , Ἀνδριτύτιον Ἡμερολόγιον (1927), σ. 94

155. Λασσιθιωτάκη, Λίζυ-Ἑλένη Κ., Νοσταλγία. Τὸ εἶναι καὶ πέρα ἀπ' αὐτὸ τίποτ' ἄλλο, Ἀθήνα - Ἰωάννινα, Δωδώνη, 1993, 177 σ.

156. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Νοσταλγικαὶ περιπλανήσεις, χ. τ., Τύποις "Ρόδη", 1937, 239 σ.

157. Πολίτης, Ἀλέξης, «Νούκιος Ἀνδρόνικος - Αἰτωλὸς Γεώργιος, “Αἰσώπου Μύθοι. Οἱ πρῶτες νεοελληνικὲς μεταφράσεις”. Ἐπιμ., Γ. Μ. Παράσογλου. Ἀθήνα, ἐκδ., Ἑστία, 1933 » , Ἀντί, 580 (1995), σσ. 63-65

158. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., « Νοῦς», at: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σσ. 150-152

159. Ἀλατζόγλου-Θέμελη, Γραμματική, Νοῦς ἐναντίον αἰσθήσεων. Πτυχὲς τῆς προ-ἀριστοτελικῆς Γνωσιοθεωρίας, Ἀθήνα, Ἰνστιτοῦτο τοῦ βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, 2000, 148 σ.

160. Μηταφίδης, Τριαντάφυλλος, «Νοῦτσος Π. Χ., “Νεοελληνικὴ φιλοσοφία - Οἱ ἰδεολογικὲς διαστάσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν της διαστάσεων” » , Ἐπαναστατικὴ Μαρξιστικὴ Ἐπιθεώρηση, 28 (1982), σσ. 28-29

161. «Νοῦτσος Π., “Σοσιαλιστικὴ σκέψη στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 1875 ὣς τὸ 1974” » , Ἀντί, 517 (1993), σσ. 64-65

162. Ἠλιόπουλος, Χρῆστος, «Νοῦτσος Π., “Φιλοσόφου πάθη” » , Διαβάζω, 300 (1992), σσ. 126-127

163. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Νοῦτσος Παναγιώτης, “Nicolò Machiavelli. Πολιτικὸς σχεδιασμὸς καὶ φιλοσοφία τῆς ἱστορίας”, Ἀθήνα, Ι. Ζαχαρόπουλος, Σύγχρονη Φιλοσοφικὴ Βιβλιοθήκη, 1982, 181 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 1, 1 (1984), σ. 90

164. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Νοῦτσος Παναγιώτης, “Ἑλληνικὴ Νομαρχία. Συμβολὴ στὴν ἔρευνα τῶν πηγῶν της”, Ἀθήνα-Γιάννινα, ἐκδ., Δωδώνη, 1982, 38 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 1, 1 (1984), σ. 91

165. Μιχαλοπούλου-Βεΐκου, Χριστίνα, «Νοῦτσος Παναγιώτης, “Ἑλληνοαυστραλία: Πολυπολιτισμός, Μετανεωτερικότητα καὶ (Αὐτο)βιογραφία”, Ἀθήνα, Νέα Σύνορα/ Λιβάνη, 1996, 586 σ. » , Φιλολογική, 61 (1997), σσ. 65-67

166. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Νοῦτσος Παναγιώτης, “Ἡ Σοσιαλιστικὴ σκέψη στὴν Ἑλλάδα”. Τόμος Α (1875-1907) 363 σ., 1990. Τόμος ΒΑ (1907-1925), 50, 991 σ. Τόμος ΒΒ (1907-1925), 507, 1992 σ. Ἐκδ., Γνώση. » , Οὐτοπία, 9 (1994), σσ. 151-153

167. Ἀνώνυμος, «Νοῦτσος Παναγιώτης, “Οὐτοπία καὶ ἱστορία” » , Διαβάζω, 29 (1980), σ. 85

168. Ἀνώνυμος, «Νοῦτσος Παναγιώτης, “Οὐτοπία καὶ Ἱστορία”, Κέδρος, 1979 » , Ἀντί, 143 (1980), σ. 48

169. Λαμπάτος, Γαβρίλης, «Νοῦτσος Παναγιώτης, “Σοσιαλιστικὴ σκέψη στὴν Ἑλλάδα”», Ἡ ἐποχή, 10/4/1994, χ. σ.

170. Κυριαζῆς, Ἄρης, «Νοῦτσος Παναγιώτης, “Φιλοσόφου πάθη”», Παρατηρητὴς τῆς Ἠπείρου, 14/5/1991, σ. 8

171. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Ντεκὰρτ καὶ Γιάσπερς » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Θ΄ 1938), 1 (1938), σσ. 93-98

172. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Ντεκὰρτ καὶ Γιάσπερς » , Ἐποπτεία, 1 (1976), σσ. 46-49

173. Μεραναῖος, Κώστας Λ., «Ντενὶ Ντιντερό: Ὁ φιλόσοφος τῆς ἀπελευθερώσεως . Ἡ διακοσιοστὴ πεντηκοστὴ ἐπέτειος ἀπὸ τῆς γεννήσεώς του» , Νέο Σχολεῖο, 162 (1964), σσ. 606-608

174. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Ντετερμινισμὸς καὶ Ἱστορία στὸν Ἀνώνυμο τῆς Ἑλληνικῆς Νομαρχίας » , Παρνασσός, 23 (1981), σσ. 414-421

175. Χάρης, Πέτρος, «Ντίμης Ἀποστολόπουλος . Ἕνας πνευματικὸς ἐργάτης καὶ ἄνθρωπος» , Νέα Ἑστία, 75, 883 (1964), σ. 491

176. Καραντώνης, Ἀντρέας, « Ντίμης Ἀποστολόπουλος», at: Προβολὲς Α΄, Ἀθήνα, 1965, σσ. 204-223

177. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., « Ντίμης Ἀποστολόπουλος. Ὁ ἔναστρος ἄνθρωπος», at: Δοκίμια καὶ ἄλλα κείμενα σαράντα πέντε ἐτῶν (1935-1980), Ἀθήνα, Ἐγνατία, 1980, σσ. 284-291

178. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ντιὸς Κώστας, “Ζωγραφικὲς ἑνότητες περιόδου 1987-2000”, Κοζάνη, Ἐκδ., “Praxis Μ.Β.Π.Ε.”, 2001 » , Παρέμβαση, 121 (2003), σσ. 33-35

179. Μακράκης, Μιχάλης Κ., Ντοστογιέφσκι. Πάθος καὶ ἐλευθερία, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1994, 334 σ.