MODERN GREEK PHILOSOPHY RESEARCH CENTRE
UNIVERSITY OF IOANNINA
SCHOOL OF PHILOSOPHY
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, PAEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
SECTION OF PHILOSOPHY
DIRECTOR: KONSTANTINOS TH. PETSIOS
ASSOC. PROFESSOR
OF HISTORY OF PHILOSOPHY

1. Μπενάκης, Λίνος Γ., «Κ. Δ. Τσάτσος (1/7/1899 - 8/10/1987) » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 5, 13 (1988), σσ. 94-95

2. Μαστροδημήτρης, Π. Δ., «Κ. Θ. Δημαρᾶς . Ἡ διαρκὴς ἱστορικὴ σύνθεση» , Νέα Ἑστία, 1553 (1992), σσ. 358-360

3. Παγανός, Γ. Δ., «Κ. Θ. Δημαρᾶς (1904-1992) . Ἕνας ἱεροφάντης τῆς ἐθνικῆς αὐτογνωσίας» , Φιλολογική, 40 (1992), σσ. 6-8

4. Α. Κ., «Κ. Καστοριάδης: Ἕνα ἐλεύθερο, ἀνήσυχο καὶ κριτικὸ πνεῦμα», Ἡ Καθημερινή, 28/12/1997, σ. 7

5. Λαζάρου, Ἀχιλλέας Γ., «Κ. Κούμας 1777-1836. Ὁ Λαρισαῖος διδάσκαλος τοῦ Γένους εἶναι πάντα ἐπίκαιρος ἐθνολόγος», Ἐλευθερία, 26/1/1986, χ. α.

6. Παλαμᾶς, Κωστῆς, « Κ. Παλαμᾶ, Βιζυηνὸς καὶ Κρυστάλλης», at: Διαλέξεις περὶ Ἑλλήνων ποιητῶν τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος, Ἐν Ἀθήναις, 1925, σσ. 342-399

7. Κόκκινος, Δημοσθένης Γ., «Καββαδίας Γεώργιος, “Γεωργίου Πλήθωνος Γεμιστοῦ, ἡ Σοσιαλιστικὴ Κοινωνία”, Ἀθήνα, Ἐκδ., Πιτσιλός, 1987 » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 438-440 (1988), σσ. 578-579

8. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Ἀθανασία, «Καζάζης Νεοκλῆς, “Ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις”. Μέρος Ἕκτον. Eἰσαγ., ἔκδοση κειμένου, σχόλ., Ρωξάννη Δ. Ἀργυροπούλου. Ἀθήνα, Τροχαλία, 1993, 222 σ. » , Ἑλληνικά, 45 (1995), σσ. 208-211

9. Κουκῆς, Ἀναστάσιος, «Καζάζης Νεοκλῆς, “Ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις”. Μέρος ἕκτον. Εἰσαγ., Ἔκδοση κειμένου, Σχόλ., Ρωξάννη Δ. Ἀργυροπούλου. Ἀθήνα, Τροχαλία, 1993, 220 σ.», Φιλοσοφία, 23-24(1993-1994) , σσ. 449-456

10. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Καζαντζάκης», at: Φιλολογικά, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Γ. Φέξη, 1964, σσ. 9-19

11. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Καζαντζάκης Νίκος, “Ἀσκητική”, Ἀθήνα, 1945 » , Εὐθύνη, 224 (1990), σσ. 396-397

12. Μητσίου, Ἀλέξανδρος Χ., «Καζαντζάκης Νίκος, “Ὁ Φρειδερίκος Νίτσε ἐν τῇ Φιλοσοφία τοῦ Δικαίου” » , Δαυλός, 243 (2002), σσ. 15740-15742

13. Τακόπουλος, Πάρις, «Καζαντζάκης ὁ “Μέγας”!.. » , Ἐποπτεία, 7-8 (1977), σσ. 123-128

14. Γουνελᾶς, Χ. Δ., «Καζαντζακικά - Ἡ ἀμερικανικὴ πρωτοπορία . Peter Bien, “Kazantzakis: Politics of the Spirit”, Princeton University Press, 1989» , Ἀντί, 478 (1991), σσ. 63-64

15. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, «Καθαρὸς καὶ πρακτικὸς λόγος εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν Φιλοσοφίαν » , Πλάτων, 24, 47/48 (1972), σσ. 76-87

16. Ἀνώνυμος, «Καθηγητὴς Νικόλαος Νησιώτης » , Στάχυς, 87 (1989), σσ. 612-613

17. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Κάθοδος στὸν Ἅδη, Α΄ » , Εὐθύνη, 236 (1991), σσ. 440-442

18. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Κάθοδος στὸν Ἅδη, Β΄ » , Εὐθύνη, 237 (1991), σσ. 483-485

19. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Κάθοδος στὸν Ἅδη, Γ' » , Εὐθύνη, 238 (1991), σσ. 533-535

20. Κατσουρός, Κωνσταντῖνος Ἀντ., «Καὶ ἐνῶ ἡ πράσινη πολιτικὴ παραμένει ἀδιευκρίνιστη… Τί συμβαίνει μὲ τὴν πολιτική; » , Λεβιάθαν, 7 (1990), σσ. 69-101

21. Ἀνώνυμος, «Καὶ Λόγος περὶ Ἐλευθερίας…», Αὐγή, 3/4/1987, σ. 24

22. Καραθανάσης, Ἰωάννης Ε., «Καὶ πάλι γιὰ τὸν Ἰωάννη Κωττούνιο » , Μακεδονικά, 14 (1974), σσ. 402-403

23. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Καὶ πάλι ἡ “τρίτη δημοτική” » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 46 (1967), σ. 181

24. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Καὶ πάλι οἱ κοινωνικοὶ νόμοι » , Ἀναγέννηση, 5 (1927), σσ. 166-167

25. Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Καὶ πάλιν ἡ περίφημος εὐσυνειδησία καὶ ἐπιστημοσύνη τοῦ Σ. Κουγέα, Ἐν Ἀθήναις, 1924, 24 σ.

26. Μάνεσης, Ἀριστόβουλος, «Καὶ πάλιν περὶ βασιλικῶν ἀνδρῶν » , Νέον Δίκαιον, σσ. 371-376

27. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., « Καίρια σημεῖα τῆς (κοσμικῆς) δικαιοσύνης κατὰ Πλάτωνα καὶ Ἀριστοτέλη», at: Ἄθλον, Ἀθῆναι, 2001, σσ. 150-174

28. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., « Καϊρικὰ Ι. Θύμα ἢ θύτης; Ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ “καΐρειου δράματος”», at: Παράδοση καὶ ἀλλοτρίωση, Ἀθήνα, “Δόμος”, 1986, σσ. 325-351

29. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., « Καϊρικὰ ΙΙ. Τὸ λατρευτικὸ σύστημα τοῦ Καΐρη. Ἡ πρακτικὴ τοῦ “θεοσεβισμοῦ” του», at: Παράδοση καὶ ἀλλοτρίωση, Ἀθήνα, “Δόμος”, 1986, σσ. 353-402

30. Πολέμης, Δημήτριος Ι., «Καϊρικὰ οἰκογενειακὰ ἔγγραφα » , Πέταλον, 4 (1984), σσ. 5-77

31. Φασουλάκης, Στέργιος, «Καϊρικὴ βιβλιογραφία » , Διαβάζω, 106 (1984), σσ. 49-52

32. Καστοριάδης, Κορνήλιος, Καιρός, Ἀθήνα, Ὕψιλον/βιβλία, 1987, 133 σ.

33. Κατσίμπρας, Συμεὼν Γ., «Καιρὸς μετάνοιας», Πρωϊνὸς Λόγος, 21/2/1991, χ. σ.

34. Σουλογιάννης, Εὐθύμιος Θ., Καισαρίου Δαπόντε, “Κανὼν περιεκτικὸς πολλῶν ἐξαιρέτων πραγμάτων”, Ἀθῆναι, 1967, 15 σ.

35. Δημητράκος, Γιῶργος Συμ., «Καλαντζῆς Κώστας Γ.(Θεσσαλός),“Στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Δημήτρη Γληνοῦ: Κώστας Σωτηρίου-Ρόζα Ἰμβριώτη-Μιχάλης Παπαμαῦρος, οἱ τρεῖς φωτισμένοι Παιδαγωγοὶ καὶ Ἀγωνιστὲς τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης”, ἐκδ., Δίπτυχο, Ἀθήνα, 1985 » , Νέα Παιδεία (1986), σσ. 176-179

36. Παλαμᾶς, Κωστῆς, «Κάλβος ὁ Ζακύνθιος » , Παρνασσός, 11 (1969), σσ. 481-535

37. Βαλέτας, Κώστας, «Καλλέργης Λυκοῦργος, “Σταῦρος Καλλέργης”. Ἐκδ., Προσκήνιο » , Αἰολικὰ Γράμματα, 185 (2000), σσ. 363-364

38. Βαλέτας, Κώστας, «Καλλέργης Σταῦρος, “Τὸ ὅραμα καὶ ἡ πράξη”. Ἔκδ., Ἵδρυμα Κοινωνικῶν καὶ Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν » , Ραδιοτηλεόραση, 1335 (1995), σ. 78

39. Μπενάκης, Λίνος Γ., « Καλλιάκης Νικόλαος», at: Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ', Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1990-, σ. 230

40. Παπαφωτίου, Γεώργιος, «Καλλιάφας Σπυρίδων, “Ἀνθρωπολογικαὶ μελέται”, Ἀθῆναι, 1957, 70 σ. » , Σχολεῖο καὶ Ζωή, 10 (1957), σ. 464

41. Κυριάκης, Σταῦρος, «Καλλιάφας Σπυρίδων, “Τὸ περὶ ψυχῆς πρόβλημα” - Περιληπτικὴ ἀπόδοση » , Τὸ σχολεῖο καὶ τὸ σπίτι, 4 (1972), σσ. 205-207

42. Δ. Κ., «Καλλιάφας Σπυρίδων, “Ψυχικὴ σύστασις, χαρακτὴρ καὶ ἀγωγὴ τοῦ Ἕλληνος” » , Ἀκτίνες, 91 (1949), σσ. 201-202

43. Μαρκαντώνης, Ἰωάννης Σ., « Καλλιάφας, Σπυρίδων», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 333-335

44. Καμπάνης, Ἄριστος, Καλλιγᾶς καὶ Ζαμπέλιος, Ἀθῆναι, Φιλολογικὸς Σύλλογος “Παρνασσός”, 1972, σσ. 5-26

45. Πυρίνος, Παῦλος, «Καλλίνικος Μάνιος, ἱδρυτὴς τοῦ πρώτου σχολείου τῆς Βέροιας στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας » , Μακεδονικὸν Ἡμερολόγιον (1984), σσ. 257-260

46. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Καλλίνικος ὁ Β' ὁ Ἀκαρνάνας (1630-1702)», Αἰτωλοακαρνανική, 11/1980, σ. 2

47. Μεγδάνης, Χαρίσιος Δημήτριος, Καλλιόπη παλινοστοῦσα ἢ περὶ ποιητικῆς μεθόδου, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἰωάννου Σνέϊρερ, 1819, 336 σ.

48. Ξηραδάκη, Κούλα, Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου (1809-1898). Ἡ γυναίκα ποὺ κλόνισε τὸν θρόνο τοῦ Ὄθωνα, Ἀθήνα, 1978, 183 σ.

49. Ingarden, Roman, «Καλλιτεχνικὲς καὶ αἰσθητικὲς ἀξίες » , Δευκαλίων, 18 (1977), σσ. 188-204

50. Μαγγίνας, Σπύρος Χ., «Καλογερᾶς Βασίλειος Α., “Ἀνάλυση ‘Φαίδωνος’ καὶ ‘Κρίτωνος’”, Θεσσαλονίκη, 1959, 156 σ. » , Πλάτων, 12 (1960), σ. 358

51. Ἀνώνυμος, «Καλογερᾶς Βασίλειος Α., “Ἀνάλυση ‘Φαίδωνος’ καὶ ‘Κρίτωνος’”, Θεσσαλονίκη, 1959, 156 σ. » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 103 (1959), σ. 159-160

52. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Καλοκινήματα. Ἦτοι ἐγχειρίδιον κατὰ φθόνου καὶ κατὰ τῆς Λογικῆς τοῦ Εὐγενίου, χ.χ., 29 σ.

53. O' Brien, Conor Cruise, Καμύ. Ἀνάλυση τοῦ ἔργου του, Ἀθήνα, Μπουκουμάνης, 1972, 124 σ.

54. Μαρκουλάκη, Μαίρη, «Κανελλόπουλος Ἀθανάσιος Π., “Οἰκολογία καὶ οἰκονομικὴ τοῦ περιβάλλοντος”, Ἀθήνα, Ἐκδ., Καραμπερόπουλος,1985, 277 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 5, 14 (1988), σσ. 214-216

55. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ἀπὸ τὸν Μαραθώνα στὴν Πύδνα κι ὣς τὴν καταστροφὴ τῆς Κορίνθου (490-146 π.Χ.)”, Ἀθῆναι, 1963 » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 19 (1964), σσ. 83-87

56. Ξύδης, Θεόδωρος, «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Δοκίμια καὶ ἄλλα κείμενα σαράντα πέντε ἐτῶν (1935-1980)” » , Νέα Ἑστία, 108, 1276 (1980), σσ. 1242-1246

57. Ἀνώνυμος, «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Δοκίμια καὶ ἄλλα κείμενα σαράντα πέντε ἐτῶν (1935-1980)”, Θεσσαλονίκη, Ἐκδ., Ἐγνατία, 1980 » , Ἀντί, 155 (1980), σ. 155

58. Ἀνώνυμος, «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Εἰκοστὸς αἰώνας” » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 73 (1951), σσ. 307-308

59. Ἀλεξόπουλος, Δημήτριος, «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ἐπιστολὲς στοὺς προγόνους μου”. Πρόλ., Κ. Ι. Δεσποτόπουλος. Ἀθήνα, Ἐκδ., “Νέα Σύνορα, Α. Α Λιβάνη”,1990, 333 σ.», Ἡ Καθημερινή, 29/7/1990, σ. 53

60. Μπράτσος, Κωνσταντῖνος Π., «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ἡ Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος” » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 332 (1979), σσ. 1125-1129

61. Ἀνώνυμος, «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος”», Ἐλευθεροτυπία, 2/12/1999, σ. 26

62. Λιβανός, Διονύσης, «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος” » , Νέα Ἑστία, 131, 1548 (1992), σσ. 51-52

63. Καλλίας, Κωνσταντῖνος Μ., «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος” » , Νέα Ἑστία, 130, 1544 (1991), σσ. 1469-1470

64. Χατζίνης, Γιάννης, «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος”. Τόμος Α΄ καὶ Β΄ » , Νέα Ἑστία, 43, 500 (1948), σσ. 589-591

65. Χατζίνης, Γιάννης, «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ ἐποχή μας. Ἀπὸ τὴν ἱστορία στὴν αἰωνιότητα” » , Νέα Ἑστία, 53, 613 (1953), σσ. 132-133

66. Πρωτόπαπας, Νίκος, «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ ἐποχή μας. Ἀπὸ τὴν ἱστορία στὴν αἰωνιότητα” » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 2 (1953), σσ. 213-214

67. Ἀθανασιάδης, Τάσος, «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ὄλιβερ Κρόμβελ. Βιογραφικὸ χρονικὸ σὲ πράξεις πέντε” » , Νέα Ἑστία, 43, 493 (1948), σσ. 127-1129

68. Μποζώνης, Γεώργιος Α., «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Σχεδίασμα πνευματικῆς ὁδοιπορίας” » , Νέα Ἑστία, 140, 1667 (1996), σσ.168-177

69. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Κανέττις Ἠλίας, “Ἡ τύφλωση”. Μετάφρ., Τζ. Μαστοράκη, Ἀθήνα, 1984 » , Εὐθύνη, 275 (1994), σ. 568

70. Καλύβας, Ἀνδρέας, «Κανονιστικότητα καὶ κριτικὴ στὴν θεωρία τῆς αὐτονομίας τοῦ Καστοριάδη » , Νέα Κοινωνιολογία, 31 (2000), σσ. 93-110

71. Τουϊσάκ, Κ., Κάντ, Ἀθῆναι, 1936, 91 σ.

72. Καπετανάκης, Δημήτριος, «Κὰντ Ἐμμανουήλ, “Ἡ Ἠθικὴ Φιλοσοφία. Ι. Οἱ Ἀρχὲς τῆς Μεταφυσικῆς τῶν Ἠθῶν”. Μετάφρ. μὲ πρόλ., εἰσαγωγικὲς μελέτες γιὰ τὴ ζωή, τὴν προσωπικότητα καὶ τὴ φιλοσοφία τοῦ Κὰντ καὶ σημειώματα Ν. Δ. Κορκοφίγκας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1 (1938), σσ. 108-110

73. Γεωργόπουλος, Νένος Α., «Κὰντ Ι., “Προλεγόμενα σὲ κάθε μελλοντικὴ μεταφυσική”. Εἰσαγ., μετάφρ., σχόλ., Γιάννης Τζαβάρας. Ἀθήνα, Ἐκδ., Δωδώνη, 1982, 211 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 2, 92-99 (1985), σ. 92

74. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Κὰντ Ἰμμ., “Προλεγόμενα εἰς πᾶσαν μέλλουσαν Μεταφυσικήν”. Μετάφρ., εἰσαγ., σχόλ., Χ. Γιερός » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1 (1938), σσ. 99-100

75. Λαμπρίδη, Ἕλλη, «Κὰντ Ἰμμ., “Προλεγόμενα εἰς πᾶσαν μέλλουσαν Μεταφυσικήν”. Μετάφρ., εἰσαγ., σχόλ., Χ. Γιερός » , Νέα Ἑστία, 25, 291 (1939), σσ. 221-222

76. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Κὰντ ὁ φιλόσοφος τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ » , Παρνασσός, 16 (1974), σσ. 164-181

77. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., « Κάντιος, Ἐμμανουήλ», at: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σσ. 718-724

78. Λασσιθιωτάκης, Κώστας Ε., «Καπετανάκης - Σαραντάρης » , Εὐθύνη, 31 (1974), σσ. 329-341

79. Λασσιθιωτάκης, Κώστας Ε., «Καπετανάκης - Σαραντάρης » , Εὐθύνη, 40 (1975), σσ. 172-184

80. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Καπετανάκης Δημήτριος, Σύγχρονη Νεο-πλατωνικὴ αἰσθητική», at: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 73-76

81. Ροῦσσος, Εὐάγγελος Ν., «Καραβάτος Θανάσης, “Τὰ πρῶτα βήματα τῆς ψυχολογίας στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ‘Ψυχολογία’ τοῦ Γεωργίου Σερούϊου (1841)”, ἐκδ., Ὀδυσσέας » , Συριανὰ Γράμματα. Ἱστορία - λογοτεχνία - λαογραφία - καλὲς τέχνες, 28 (1994), σσ. 271-272

82. Ντελόπουλος, Κυριάκος, «Καράγιωργα Ὀλυμπία, “Γιῶργος Σαραντάρης ὁ Μελλούμενος”, Ἀθήνα, Ἐκδ., “Δίαυλος”, 1995, 450 σ.», Ἡ Καθημερινή, 10/10/1995, σ. 10

83. Γράβαρης, Διονύσης Ν., «Καράγιωργας Σάκης, “Μελέτες. Ἄρθρα. Ὁμιλίες”, Τόμος Ι-ΙΙΙ, Άθήνα, Ἵδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 1994 » , Διαβάζω, 350 (1995), σσ. 79-81

84. Σταυρίδης, Βασίλειος Θ., «Καραθανάσης Ἀθανάσιος Ε. (ἐπιμ.), “Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο, Χριστιανικὴ Μακεδονία”, Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν, Θεσσαλονίκη, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἀδ. Κυριακίδη Α.Ε., 1995, 296 σ. » , Θεολογία, 77, 4 (1996), σσ. 911-912

85. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «Καραμπατζάκη-Περδίκη Ἑλένη, “Ὁ Ποσειδώνιος καὶ ἡ Ἀρχαία Στοά: Συμβολὴ στὴ Μελέτη τῆς Στωικῆς Φιλοσοφίας”. Ἰωάννινα, Τυπογραφεῖο Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 1998, 407 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 18, 53 (2001), σσ. 200-208

86. Ζήσης, Χαράλαμπος Θ., «Καραμπερόπουλος Δημήτριος Ἀπ., “Γνώσεις ἀνατομίας καὶ φυσιολογίας τοῦ Θεσσαλοῦ Διδασκάλου τοῦ Γένους Ἄνθιμου Γαζῆ”. Ἐκδ., Ἐπιστημονικὴ Ἑταιρεία Μελέτης “Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα”, 1993 » , Σύναξη, 54 (1995), σσ. 126-127

87. Λαζάρου, Ἀχιλλέας Γ., «Καραμπερόπουλος Δημήτριος, “Ὄνομα καὶ καταγωγὴ τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ”. Ἀθήνα - Βελεστῖνο, ἐκδ., Ἐπιστημονικὴ Ἑταιρεία Μελέτης “Φερῶν - Βελεστίνου - Ρήγα”, 1997. 93 σ.+15 εἰκονογραφημένες » , Παρνασσός, 41 (1999), σσ. 426-429

88. Γκίνης, Δημήτριος Σ., «Καρατζᾶς Σταμάτης, “Κοραῆς καὶ Νικολόπουλος”, Ἀθήνα, 1949, 60 σ. » , Ἑλληνικά, 12 (1952), σσ. 214-215

89. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Καρδινάλιος Βησσαρίων » , Ἱστορικά, 221 (2004), σσ. 6-13

90. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Καρέλλη Ζωή, “Πορεία”, 1940 » , Εὐθύνη, 279 (1995), σ. 134

91. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Καρέλλη Ζωή, “Τὸ πλοῖο”, 1955 » , Εὐθύνη, 227 (1990), σ. 552

92. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Καρκαβίτσας Ἀντρέας, “Ἡ Λυγερή” » , Εὐθύνη, 271 (1994), σσ. 376-377

93. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Κὰρλ Μάρξ . Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του» , Νέα Ἑστία, 113, 1340 (1983), σσ. 566-584

94. Garaudy, Roger, Κὰρλ Μάρξ, Ἀθήνα, Ὁλκός, 1974, 292 σ.

95. Blumenberg, Werner, Κὰρλ Μάρξ, Ἀθήνα, Πλέθρον, 1987, 199 σ.

96. Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ., «Κὰρλ Μὰρξ καὶ Ἀριστοτέλης: Ἀπὸ τὸ ἀφηρημένο στὸ συγκεκριμένο», at: Πρακτικὰ Α' Πανελληνίου Συμποσίου, Ὁ Karl Marx καὶ ἡ φιλοσοφία, Ἰωάννινα, 1987, σσ. 62-69

97. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, Κὰρλ Μὰρξ ὁ θεωρητικὸς τοῦ προλεταριάτου, Ἀθήνα, Gutenberg, 1983, 209 σ.

98. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., « Κὰρλ Μάρξ. Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του», at: Ὁμιλίες στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἀθήνα, Ἑταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 1989, σσ. 218-256

99. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Κὰρλ Μάρξ: Ὁ θεωρητικὸς τοῦ προλεταριάτου » , Σύγχρονοι καιροί, 4 (1983), σσ. 164-166

100. Ἀνώνυμος, «Κὰρλ Πόππερ, “Ἡ ἀνοιχτὴ κοινωνία καὶ οἱ ἐχθροί της”. Μετάφρ., Εἰρ. Παπαδάκη. Ἀθήνα, ἐκδ., Δωδώνη, χ.χ. » , Νέα Παιδεία, 17 (1981), σ. 149

101. Κ. Α., «Καρμίρης Ἰωάννης, “Μητροφάνης ὁ Κριτόπουλος καὶ ἡ ἀνέκδοτος ἀλληλογραφία αὐτοῦ” » , Ἑλληνικά, 11 (1939), σσ. 359-360

102. Preyer, W., Κάρολος Δάρβιν, Ἐν Ἀθήναις, 1880, 29 σ.

103. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Καροῦζος Δ. Ν., “Φαρέτριον”, Ἀθήνα, 1981 » , Εὐθύνη, 228 (1990), σσ. 614-615

104. Δελλῆς, Ἰωάννης Γ., « Καρτεσιανὲς γνωσιολογικὲς ἀπόψεις στὴ “Λογικὴ” τοῦ Ε. Βούλγαρη», at: Χαριστήριος τόμος πρὸς τιμὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, 2000, σσ. 285-300

105. Husserl, Edmund, Καρτεσιανοὶ στοχασμοί, Ἀθήνα, Ροὲς, χ.χ., 207 σ.

106. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Καρτέσιος: Ἀντιφάσεις καὶ ὅρια τοῦ ἀστικοῦ ὀρθολογισμοῦ » , Οὐτοπία, 24 (1997), σσ. 146-149

107. Φωτιάδης, Εὐάγγελος Π., «Καρύδης Γρηγόρης Π., “Φιλοσοφικαὶ καὶ παιδαγωγικαὶ ἰδέαι τοῦ Ἡροδότου”, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ι. Σιδέρη, 1957, 67 σ. » , Σχολεῖο καὶ Ζωή, 3 (1958), σσ. 142-143

108. Δεληγιώργη, Ἀλεξάνδρα, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Fait et à faire” . Καστοριάδης Κορνήλιος, “Σταυροδρόμια τοῦ Λαβυρίνθου”, Paris, Seuil, 1997, 281 σ.» , Δευκαλίων, 16, 1 (1998), σσ. 103-114

109. Οἰκονόμου, Γεώργιος, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Sur la politique de Platon”, Paris, Seuil, 1999, 197 p. » , Ἀντί, 723 (2000), σσ. 56-58

110. Κότσιρας, Γιωργῆς, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Ἀνθρωπολογία, Πολιτική, Φιλοσοφία”. Πέντε διαλέξεις στὴν Βόρεια Ἑλλάδα. Ἀθήνα, Ὕψιλον/ βιβλία, 1993, 116 σ. » , Εὐθύνη, 276 (1994), σσ. 631-632

111. Κοντοχρήστου, Ἀθανασία, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Ἡ ἄνοδος τῆς ἀσημαντότητας”. Μετάφρ., Κώστας Κουρεμένος. Ἀθήνα, Ἐκδ., Ὕψιλον, 2000, 292 σ. » , Ἀντί, 737 (2001), χ. α.

112. Τερζάκης, Φώτης, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ δημοκρατία καὶ ἡ σημασία της γιὰ μᾶς σήμερα”, Ἀθήνα, Ἐκδ., Ὕψιλον, 1986, 58 σ.», Ἡ Καθημερινή, 15/1/1989, σ. 18

113. Ἀνώνυμος, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Ἡ γραφειοκρατικὴ κοινωνία”. Τόμος 2: “Ἡ ἐπανάσταση κατὰ τῆς γραφειοκρατίας” » , Ἐποπτεία, 35 (1979), σσ. 570-572

114. Ἀνώνυμος, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Ἡ φαντασιακὴ θέσμιση τῆς κοινωνίας”, Ἀθήνα, ἐκδ., Ράππα, 1981 » , Ἀντί, 205 (1982), σ. 50

115. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Καιρός”. Μετάφρ., Κ. Κουρεμένος. Ἀθήνα, Ἐκδ., Ὕψιλον,1987, 133 σ.», Ἡ Καθημερινή, 24/12/1987, 1 σ.

116. Ἀνώνυμος, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Μπροστὰ στὸν πόλεμο”, Ἀθήνα, ἐκδ., Imago,1982 » , Ἀντί, 217 (1982), σ. 46

117. Ἀνώνυμος, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Ντανιὲλ Κὸν-Μπεντίτ. Ἀπὸ τὴν οἰκολογία στὴν αὐτονομία”, Ἀθήνα, ἐκδ., Ράππα, 1981 » , Ἀντί, 192 (1981), σ. 49

118. Γεωργιόπουλος, Δημήτριος, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Ὁ θρυμματισμένος καθρέφτης”. Μετάφρ., Ζήση Σαρίκα. Ἀθήνα, Ἐκδ., Ὕψιλον, 1992 » , Ὁ Πολίτης, 121 (1993), σσ. 56-57

119. Ἀνώνυμος, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Τὰ σταυροδρόμια τοῦ λαβυρίνθου”, Ἀθήνα, Ἐκδ., Ὕψιλον,1991 » , Ἀντί, 485 (1992), σ. 63

120. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Τὰ σταυροδρόμια τοῦ Λαβύρινθου”. Μετάφρ., ἀπὸ τὸ γαλλικὸ πρωτότυπο Ζήσης Σαρίκας » , Νέα Ἑστία, 130, 1542 (1991), σσ. 1333-1334

121. Ἀνώνυμος, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Τὰ σταυροδρόμια τοῦ λαβυρίνθου”. Μετάφρ., Ζήσης Σαρίκας. Ἀθήνα, Ὑψιλον, 1999, 406 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 10/12/1999, σ. 6

122. Ζήρας, Ἀλέξης, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Τὸ ἐπαναστατικὸ πρόβλημα σήμερα”. Ἐκδ., Βέργος, 1976 » , Τομές, 8 (1977), σσ. 54-55

123. Γεωργίου, Σπύρος, «Καστοριάδης Κορνήλιος, “Φιλοσοφία καὶ ἐπιστήμη. Ἕνας διάλογος μὲ τὸν Γιῶργο Λ. Εὐαγγελόπουλο”. Πρόλ., Γιῶργος Γραμματικάκης. Ἐκδ., Εὐρασία, 2004, 156 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 6/1/2005, σ. 36

124. Δημοσθένης, Κατὰ Ἀριστογείτονος Α΄, Ἀθῆναι, 1955, 45 σ.

125. Αἰσχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος. Ἀρχαῖον Κείμενον. Εἰσαγωγή - Μετάφρασις - Σχόλια, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ι. Ζαχαρόπουλος, 1939, 193 σ.

126. Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος, « Κατὰ τῶν Πλήθωνος ἀποριῶν ἐπ' Ἀριστοτέλει», at: Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα - Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios-Tome IV, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1935, σσ. 1-116

127. Νικολαΐδου-Κυριανίδου, Βάνα, «Καταγωγὴ καὶ πολιτικὴ ἐξουσία κατὰ τὸν Γεώργιο Γεμιστὸ-Πλήθωνα » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 10 (1993), σσ. 33-45

128. Τερζάκης, Φώτης, «Καταγωγικὲς ἀντινομίες τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 1/3/2002, 1 σ.

129. Μακρῆς, Νικόλαος, Κατακερματίζεσθαι τὴν οὐσίαν. Τὸ εἶναι, τὸ ἦθος, τὸ κάλλος, Ἀθήνα, Μήνυμα, χ. χ., 120 σ.

130. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Καταληκτήρια προσφώνηση», at: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 401-404

131. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Καταληκτήρια προσφώνηση στὸ συνέδριο “Ἀριστοτέλης”», Φιλοσοφία, 8-9(1978-1979) , σσ. 491-494

132. Μπόντας, Γεώργιος Μ., Κατάλογος ἔργων τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ, Σιάτιστα, 1966, 9 σ.

133. Kopp, Eva, «Κατάλογος τῶν τῆς τοῦ Ζαβίρα βιβλιοθήκης βιβλίων » , Νέα Ἑστία, 84, 986 (1968), σσ. 996-999

134. Teichert, Dieter, «Κατανόηση καὶ ἱστορία τῶν ἐπιδράσεων » , Ἴνδικτος, 15 (2001), σσ. 189-208

135. Πάκος, Θεοφάνης, Ρέππας, Π. Α., « Κατανομὴ τοῦ ὀφέλους τῶν δημοσίων δαπανῶν στὴν Ἑλλάδα (1982)», at: Μνήμη Σάκη Καράγιωργα, Ἀθήνα, 1988, σσ. 105-152

136. Πάκος, Θεοφάνης, Ρέππας, Π. Α., « Κατανομὴ τοῦ ὀφέλους τῶν δημοσίων δαπανῶν στὴν Ἑλλάδα (1982)», at: Μνήμη Σάκη Καράγιωργα, Ἀθήνα, 1988, σσ. 105-152

137. Marcuse, Herbert, «Καταπιεστικὴ ἀνοχή » , Δευκαλίων, 21 (1978), σσ. 321-352

138. Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ., «Καταρτζῆς . Εἰσήγηση καὶ ἐκλογὴ κειμένων» , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 12 (1964), σσ. 88-104

139. Βελουδῆς, Γιῶργος, «Καταρτζῆς Δημήτριος, “Τὰ Εὑρισκόμενα”. Ἐκδότης Κ. Θ. Δημαρᾶς, Ἀθήνα, (Ὅμιλος Μελέτης τοῦ Ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, Νέα Ἑλληνικὰ Κείμενα, Ἐπιστασία Κ. Θ. Δημαρᾶ), 1970, ια΄+ 496 σ. » , Südost-Forschungen, 19 (1970), σσ. 491-493

140. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Κατάστασις μαθήσεως», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 367-368

141. Γιανναρᾶς, Χρῆστος, Καταφύγιο ἰδεῶν. Μαρτυρία, Ἀθήνα, Δόμος, χ. χ., 343 σ.

142. Ἀγγελάκη-Ρούκ, Κατερίνα, «Κατερίνα Ἀγγελάκη-Ρούκ: Ὁ Βούδδας στὸν Καζαντζάκη » , Ἐποπτεία, 38 (1979), σσ. 708-710

143. Καστοριάδης, Κορνήλιος, «Κατευθύνσεις τοῦ περιοδικοῦ “Ἀρχεῖον Κοινωνιολογίας καὶ Ἠθικῆς” » , Ἐποπτεία, 11-12 (1977), σσ. 267-269

144. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι., « Κατηγορίαι», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ', Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 368-369

145. Πατριαρχέας, Παναγιώτης Ν., Κατηγορικὴ προστακτικὴ τῆς ἐργασίας. Περιλήψεις διὰ τοὺς φοιτητὰς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, Ἀθῆναι, χ.χ., 24 σ.

146. Κύριλλος, πατριάρχης Ἱεροσολύμων, Κατηχήσεις. Μετὰ καὶ μικρᾶς ἑρμηνείας τοῦ “Πιστεύω”, Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξονίας, 1766, 85 σ.

147. Μοσχονᾶς, Σπυρίδων Γ., «Κατσιμάνης Κυριάκος Σ. - Βιρβιδάκης Στέλιος, “Προβλήματα Φιλοσοφίας (γιὰ τὴν Γ΄ τάξη Ἑνιαίου Λυκείου, Μάθημα Ἐπιλογῆς γιὰ τὴ Θετικὴ Κατεύθυνση)” » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 19 (2000), σσ. 32-33

148. Βασιλικοπούλου, Ἁγνή, « Καυσοκαλυβίτης Νεόφυτος», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ', Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 389-390

149. Θεοδοσοπούλου, Μάρη, «Καΐρη Εὐανθία, “Διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή της (1977-1999)”. Πρακτικὰ Συμποσίου. Ἄνδρος, 4 Σεπτεμβρίου 1999. Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Ἄνδρος, 2000, 133 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Τὸ Ἄλλο Βῆμα, 20/5/2001, σ. 40

150. Καρᾶς, Γιάννης, Καΐρης - Κούμας. Δύο πρωτοπόροι δάσκαλοι, Ἀθήνα, Gutenberg, 1977, 207 σ.

151. Ἀνώνυμος, « Καΐρης Θεόφιλος», at: Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν " Ἥλιου", Ἀθῆναι, Ἔκδοσις τῆς Ἐγκυκλοπαιδικῆς Ἐπιθεωρήσεως "Ἥλιος", χ.χ., χ. α.

152. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι., « Καΐρης Θεόφιλος», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 325-326

153. Καλλιγᾶς, Παῦλος, «Καΐρης Θεόφιλος, “Γνωστικὴ ἢ τῶν τοῦ ἀνθρώπου γνώσεων σύντομος ἔκθεσις 1849” - “Στοιχεῖα Φιλοσοφίας, ἢ τῶν περὶ τὰ ὄντα γενικώτερον θεωρουμένων τὰ στοιχειωδέστερα”. Ἐπιστασίᾳ Σ. Γλαυκωπίδου, Ἐν Ἀθήναις, 1851 » , Πανδώρα, 2, 26 (1851), σσ. 629-632

154. Espagnat, Bernard d', «Κβαντικὴ λογικὴ καὶ μὴ διαχωρίσιμο » , Δευκαλίων, 20 (1977), σσ. 445-470

155. Croce, Benedetto, Κείμενα αἰσθητικῆς ἱστοριογραφίας. Δοκίμια, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1976, 409 σ.

156. Ἀντωνίου, Δαυίδ, Κείμενα γιὰ τὴ φιλία. Συμβολὴ στὴ διδασκαλία τοῦ Ἀριστοτέλη, Ἀθήνα, Γρηγόρη, 1979, 77 σ.

157. Nietzsche, Friedrich, «Κείμενα γιὰ τοὺς Ἕλληνες » , Νέα Κοινωνιολογία, 31 (2000), σσ. 159-165

158. Marx, Karl, Menger, Carl, Smith, Adam, Mill, John Stuart, Mises, Ludwig von, Hilferding, Rudolf, Schumpeter, Joseph A., Keynes, John Maynand, Hayek, Freidrich August, Κείμενα Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Θεωρίας τῆς Πολιτικῆς , Ἀθήνα, Ἑξάντας, 1992, 405 σ.

159. Marx, Karl, Menger, Carl, Smith, Adam, Mill, John Stuart, Mises, Ludwig von, Hilferding, Rudolf, Schumpeter, Joseph A., Keynes, John Maynand, Hayek, Freidrich August, Κείμενα Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Θεωρίας τῆς Πολιτικῆς , Ἀθήνα, Ἑξάντας, 1992, 405 σ.

160. Marx, Karl, Menger, Carl, Smith, Adam, Mill, John Stuart, Mises, Ludwig von, Hilferding, Rudolf, Schumpeter, Joseph A., Keynes, John Maynand, Hayek, Freidrich August, Κείμενα Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Θεωρίας τῆς Πολιτικῆς , Ἀθήνα, Ἑξάντας, 1992, 405 σ.

161. Marx, Karl, Menger, Carl, Smith, Adam, Mill, John Stuart, Mises, Ludwig von, Hilferding, Rudolf, Schumpeter, Joseph A., Keynes, John Maynand, Hayek, Freidrich August, Κείμενα Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Θεωρίας τῆς Πολιτικῆς , Ἀθήνα, Ἑξάντας, 1992, 405 σ.

162. Marx, Karl, Menger, Carl, Smith, Adam, Mill, John Stuart, Mises, Ludwig von, Hilferding, Rudolf, Schumpeter, Joseph A., Keynes, John Maynand, Hayek, Freidrich August, Κείμενα Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Θεωρίας τῆς Πολιτικῆς , Ἀθήνα, Ἑξάντας, 1992, 405 σ.

163. Marx, Karl, Menger, Carl, Smith, Adam, Mill, John Stuart, Mises, Ludwig von, Hilferding, Rudolf, Schumpeter, Joseph A., Keynes, John Maynand, Hayek, Freidrich August, Κείμενα Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Θεωρίας τῆς Πολιτικῆς , Ἀθήνα, Ἑξάντας, 1992, 405 σ.

164. Marx, Karl, Menger, Carl, Smith, Adam, Mill, John Stuart, Mises, Ludwig von, Hilferding, Rudolf, Schumpeter, Joseph A., Keynes, John Maynand, Hayek, Freidrich August, Κείμενα Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Θεωρίας τῆς Πολιτικῆς , Ἀθήνα, Ἑξάντας, 1992, 405 σ.

165. Marx, Karl, Menger, Carl, Smith, Adam, Mill, John Stuart, Mises, Ludwig von, Hilferding, Rudolf, Schumpeter, Joseph A., Keynes, John Maynand, Hayek, Freidrich August, Κείμενα Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Θεωρίας τῆς Πολιτικῆς , Ἀθήνα, Ἑξάντας, 1992, 405 σ.

166. Marx, Karl, Menger, Carl, Smith, Adam, Mill, John Stuart, Mises, Ludwig von, Hilferding, Rudolf, Schumpeter, Joseph A., Keynes, John Maynand, Hayek, Freidrich August, Κείμενα Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Θεωρίας τῆς Πολιτικῆς , Ἀθήνα, Ἑξάντας, 1992, 405 σ.

167. Κούβελας, Γεώργιος Δ., «Κεκρίδης Εὐστάθιος Ν., “Θεόδωρος Ἀναστασίου Καβαλλιώτης, ὁ διδάσκαλος τοῦ Γένους”, Καβάλα, ἐκδ., “Παρουσία”, 1991, 296 σ. » , Σύνδεσμος, 252 (1991), σ. 156

168. Ἱεροδιακόνου, Κατερίνα, «Κεσίσογλου Ἀλέξανδρος, “Ἡ Ποιητικὴ τοῦ Ποσειδωνίου ἀπὸ τὴν Ἀπάμεια” » , Δευκαλίων, 1, 17 (1999), σσ. 144-153

169. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Κεφάλαιον φιλοσοφίας τοῦ Νεοελληνικοῦ πνεύματος. Συμβολὴ εἰς μίαν φιλοσοφίαν τοῦ ἀνθρώπου, Ἀθῆναι, 1965, 143 σ.

170. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας», at: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 49-58

171. Σκάβδη, Ἑλένη, «Κι ἡ ψυχὴ μὲ βάτες ὡσὰν ἄγγελου φτερά… » , Ἐξώπολις, 5 (1996), σσ. 130-135

172. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Κινδυνεύει ἡ ζωή μας » , Εὐθύνη, 96 (1979), σσ. 593-594

173. Ἀνεμογιάννης-Σινανίδης, Σπυροδῆμος Γ., Κίνησις - Ἄτομα κατὰ τοὺς ἀτομικοὺς φιλοσόφους, Ἀθῆναι, 1976, 43 σ.

174. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Κίνησις καὶ διαιρετὸν στὸ δημοκρίτειο ἄτομο: ἡ ἀριστοτελικὴ κριτική», at: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 173-202

175. Γιαννοπούλου-Μινώτου, Μαριέττα, «Κισσάβου Μαρία Ἰ. , “Ἡ Φιλοσοφία ἐν τῇ συγχρόνῳ Ἑλλάδι. Θεόφιλος Βορέας” » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 151 (1954), σσ. 632-633

176. Γιαννοπούλου-Μινώτου, Μαριέττα, «Κισσάβου Μαρία, “Ἡ φιλοσοφία ἐν Ἑλλάδι ἀπὸ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Ἔθνους”, Ἐν Ἀθήναις, 1951 » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 105 (1952), σσ. 750-751

177. Κ. Δ., «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰ. Μοισιόδαξ”. Ἀθήνα, 1985 » , Δεκαπενθήμερος πολίτης, 54 (1985), σ. 46

178. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ - Οἱ συντεταγμένες τῆς βαλκανικῆς σκέψης τὸν 18ο αἰώνα”, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, Νεοελληνικὴ Προσωπογραφία ἀρ. 5, 1985, 397 σ. » , Ἑλληνικά, 41 (1990), σσ. 438-441

179. Ντουνιᾶ, Χριστίνα, «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ - Οἱ συντεταγμένες τῆς βαλκανικῆς σκέψης τὸν 18ο αἰώνα”, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, Νεοελληνικὴ Προσωπογραφία ἀρ. 5, 1985, 397 σ. » , Ἀντί, 305 (1985), σ. 56

180. Προύσης, Κωνσταντῖνος, «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ - Οἱ συντεταγμένες τῆς βαλκανικῆς σκέψης τὸν 18ο αἰώνα”, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, Νεοελληνικὴ Προσωπογραφία ἀρ. 5, 1985, 397 σ. » , Νέα Ἑστία, 120, 1424 (1986), σσ. 1453-1458

181. «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ - Οἱ συντεταγμένες τῆς βαλκανικῆς σκέψης τὸν 18ο αἰώνα”, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, Νεοελληνικὴ Προσωπογραφία ἀρ. 5, 1985, 397 σ. » , Φιλολογική, φφ. 31-32 (1990), σσ. 38-39

182. Μαμώνη, Κυριακή, «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ, Οἱ συντεταγμένες τῆς βαλκανικῆς σκέψης τὸν 18ο αἰώνα, Νεοελληνικὴ Προσωπογραφία”. Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1985, 400 σ. » , Μικρασιατικὰ Χρονικά, 19 (1995), σσ. 284-287

183. Ἀγγέλου, Ἄλκης, «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ, Οἱ συντεταγμένες τῆς βαλκανικῆς σκέψης τὸν 18ο αἰώνα. Νεοελληνικὴ Προσωπογραφία”, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1985 » , Ὁ Πολίτης, 74(2) (1986), σσ. 86-91

184. Καρᾶς, Γιάννης, «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ. Οἱ συντεταγμένες τῆς βαλκανικῆς σκέψης τὸν 18ο αἰώνα”, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1985, 396 σ. » , Σύγχρονα Θέματα, 30 (1987), σσ. 83-86

185. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ. Οἱ συντεταγμένες τῆς βαλκανικῆς σκέψης τὸν 18ο αἰώνα”, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1985, 398 σ. » , Τὰ Ἱστορικά, 3, 1986 (1986), σσ. 475-482

186. Κύρρης, Κώστας Π., « Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ. Οἱ συντεταγμένες τῆς βαλκανικῆς σκέψης τὸν 18ο αἰώνα”, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Νεοελληνικὴ Παιδεία, 1985, 396 + ἄν. σ.», at: Τουρκία καὶ Βαλκάνια - Ἱστορικὸ δοκίμιο, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς “Ἑστίας”, 1986, σσ. 283-284

187. Βῶρος, Φανούρης Κ., «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ”, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, 1985, 396 σ. » , Νέα Παιδεία (1986), σσ. 182-183

188. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Πολιτικοὶ στοχαστὲς τῶν νεωτέρων χρόνων. Βιογραφικὲς καὶ ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις”, Ἀθήνα, Διάττων, 1989, 204 + 1 (χ.α) σ.», Δωδώνη, 19(1990) , σσ. 143-147

189. Παιονίδης, Φιλήμων, «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ρήγας Βελεστινλῆς: Θεωρία καὶ πράξη”, 1998, 108 σ. . Ρήγας Βελεστινλῆς, “Ἀπάνθισμα κειμένων”, Ἐπιλογὴ κειμένων, Ἐκδ., Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, 158 σ.» , Ἀντί, 686 (1999), σσ. 65-66

190. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Κιτσίκης Νίκος, “Ἡ φιλοσοφία τῆς νεότερης φυσικῆς”. Εἰσαγ., σχόλ., Εὐτύχης Μπιτσάκης. Ἀθήνα, Ἐκδ., “Gutenberg” (σειρά: Ἐπιστημολογία), 1989 » , Διαλεκτική, 1 (1990), σσ. 139-140

191. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Κιτσίκης Νίκος, “Ἡ φιλοσοφία τῆς νεώτερης φυσικῆς” » , Ὁ Πολίτης, 106 (1990), σ. 65

192. Φράγκος, Βασίλης Π., «Κλάρας Μπάμπης, “Ἑνιαῖος Λογισμός” » , Κριτική, 10 (1960), σσ. 99-103

193. Α. Σ. Σ., «Κλάρας Μπάμπης, “Ἑνιαῖος Λογισμός” » , Γνώσεις, 21-22 (1959), σ. 126

194. Κόκκινος, Δημοσθένης Γ., «Κλάρας Μπάμπης, “Ἡ κρίση τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἡ ἀνάπλαση τῆς ζωῆς”, Ἀθήνα, 1978 » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 319-320 (1978), σσ. 1125-1126

195. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Κλάρας Μπάμπης, “Ὁμιλίες μὲ τὰ παιδιά μου”, Φέξης, 1963 » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 21 (1965), σσ. 70-71

196. Βουρνᾶς, Τάσος, «Κλάρας Μπάμπης, “Τὸ πιστεύω ἑνὸς ἁπλοῦ ἀνθρώπου”, Ἀθήνα, 1954 » , Ἐπιθεώρηση Τέχνης, 4 (1955), σσ. 318-319

197. Hilzinger, Harro, Κλασικὰ κείμενα τῆς γερμανικῆς λογοτεχνίας . Ἡ πολιτικὴ στράτευση στὴ γερμανικὴ λογοτεχνία ἀπὸ τὸ Μεσαίωνα ἕως σήμερα, Ἀθῆναι - Tübingen - Basel, Δωδώνη - Horst Erdmann Verlag, 1970, 405 σ.

198. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κλασσικὴ παιδεία. Ἡ μεγάλη μορφωτικὴ ἀγωνία τῆς ἐποχῆς μας», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, (1956-1957) , σσ. 5-29

199. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., Κλασσικὴ παιδεία καὶ ἔννοια τοῦ κλασσικοῦ, Ἀθῆναι, 1965, 12 σ.

200. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Κλασσικὴ παιδεία καὶ παιδαγωγικὴ ἐπιστήμη » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 109 (1961), σ. 43

201. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Κλασσικὴ φιλολογία καὶ νεοπλατωνικὴ σκέψις » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σσ. 7-10

202. Τωμαδάκης, Βασίλειος Φρ., «Κλασσικισμός, Διαφωτισμὸς καὶ Ἀδαμάντιος Κοραῆς . Διαπιστώσεις καὶ προβλήματα» , Μνημοσύνη, 6 (1977), σσ. 94-116

203. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Κλασσικὸ καὶ ρωμαντικό » , Ἐποπτεία, 3 (1976), σσ. 46-52

204. Εὐελπίδης, Χρ., Κλειώ. Ἀπόψεις πάνω στὴν ἱστορία, Ἀθῆναι, Βιβλιοπωλεῖον τῆς “Ἑστίας”, χ. χ., 261 σ.

205. Σαχίνης, Ἀπόστολος, «Κλέων Παράσχος » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 20 (1964), σσ. 84-87

206. Δημητρέσκου, Δραγόμηρος, Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως. Ὁ προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας λόγος, Βουκουρέστιον, Τυπογραφεῖον Ἐδουάρδου Βίεγαντ, 1890, 88 σ.

207. Βασιλάκης, Γερμανός, Κλήμεντος τοῦ Ἀλεξανδρέως. Ἠ ἠθικὴ διδασκαλία, Erlangen, 1892, 68 σ.

208. Ἰσηγόνης, Ἀντώνιος Μ., «Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεὺς καὶ ἡ ἑλληνοχριστιανικὴ παιδεία » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 80 (1957), σσ. 239-244

209. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «ΚΜΕ Θεσσαλονίκης, “Ἡ σοσιαλιστικὴ ὀργάνωση ‘Φεντερασιὸν’ Θεσσαλονίκης, 1909-1918”, Ἀθήνα, Σύγχρονη Ἐποχή, 1989 » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 1 (1990), σσ. 190-202

210. Γλέζος, Πέτρος, «Κοδρικᾶς Παναγιώτης, “Ἐφημερίδες”. Ἐκδ., Ἄλκης Ἀγγέλου » , Νέα Ἑστία, 76, 890 (1964), σ. 1138

211. Καλαμαρᾶς, Βασίλης Κ., «Κοδρικᾶς Παναγιώτης, “Μελέτη τῆς κοινῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου. Ἑρμῆς ὁ Λόγιος. Κρίσις εἰς τὴν Μελέτην”. Εἰσαγ., ἐπιμ., Ἄλκης Ἄγγέλου. Μ.Ι.Ε.Τ., 609 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 10/9/1999, σ. 15

212. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Ἀθανασία, «Κοινὸς νοῦς καὶ σκεπτικισμός: Thomas Reid versus David Hume», at: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας καὶ Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας, Σκεπτικισμός: Διεπιστημονικὲς προσεγγίσεις / Scepticism: Inter-disciplinary Approaches, Ζαχάρω-Ἀρχαία Ὀλυμπία, 1990, σσ. 219-245

213. Βέλτσος, Γιῶργος Σ., Κοινωνία καὶ γλώσσα. Γιὰ τὴν ἀμίλητη καὶ τὴ μιλημένη γλώσσα, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1976, 207 σ.

214. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Κοινωνία καὶ δίκαιον » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 4 (1935), σσ. 466-492

215. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Κοινωνία καὶ προσωπικότητα, Θεσσαλονίκη, 1961, 14 σ.

216. Στεφανόπουλος, Στέφανος, Κοινωνικὰ συστήματα καὶ φιλοσοφία. Μελέτη ἐπὶ τῆς φιλοσοφικῆς καταγωγῆς κοινωνικῶν τινῶν συστημάτων, Φιλοσοφικαὶ Βάσεις τοῦ Φιλελευθέρου Ἀτομισμοῦ καὶ τοῦ Μαρξικοῦ Σοσιαλισμοῦ, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, Μήνυμα, 1972, 235 σ.

217. Ἐλευθερόπουλος, Ἁβροτέλης, Κοινωνικαὶ τάξεις καὶ κοινωνικὰ κόμματα, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Διεθνοῦς Ἐπικαιρότητος, 1972, 133 σ.

218. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Κοινωνικὲς διακρίσεις καὶ προκαταλήψεις » , Κείμενα τοῦ Βόλου, 2 (1977), σσ. 133-139

219. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Κοινωνικὲς καὶ ἰδεολογικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Μαρξισμοῦ», at: Πρακτικὰ Α' Πανελληνίου Συμποσίου, Ὁ Karl Marx καὶ ἡ φιλοσοφία, Ἰωάννινα, 1987, σσ. 11-31

220. Καστοριάδης, Κορνήλιος, «Κοινωνικὴ δημιουργία καὶ πολιτική » , Ἐποπτεία, 43 (1980), σσ. 153-165

221. Καβουλάκος, Κωνσταντῖνος, «Κοινωνικὴ ὀντολογία καὶ κριτικὴ θεωρία . Πρῶτες σκέψεις γιὰ τὴν κοινωνικὴ φιλοσοφία τοῦ Παναγιώτη Κονδύλη» , Νέα Ἑστία, 146, 1717 (1999), σσ. 533-537

222. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., « Κοινωνικὴ πρόοδος καὶ κοινωνικὴ πολιτική», at: Ἅπαντα κοινωνιολογικά, Ἀθήνα, Ἑταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 1992, σσ. 3-26

223. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Κοινωνικὴ πρόοδος καὶ κοινωνικὴ πολιτική, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Ἑταιρείας Π. Δ. Σακελλάριος, 1927, 26 σ.

224. Βακαλιός, Θανάσης, «Κοινωνικὸ εἶναι καὶ κοινωνικὴ συνείδηση » , Νέα Παιδεία, 39 (1986), σσ. 72-79

225. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, «Κοινωνικοπολιτικὲς προϋποθέσεις τῆς Κοσμολογίας καὶ τῆς Φυσικῆς», Φιλοσοφία, 8-9(1978-1979) , σσ. 54-64

226. Καστοριάδης, Κορνήλιος, « Κοινωνικὸς μετασχηματισμὸς καὶ πολιτιστικὴ δημιουργία», at: Τὸ μέλλον τοῦ πνεύματος, Ἀθήνα, Imago, 1983, σσ. 105-137

227. Βακαλιός, Θανάσης, «Κοινωνικὸς ντετερμινισμός » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 2, 5 (1985), σσ. 169-177

228. Βέικος, Θεόφιλος Α., Κοινωνιολογία. Εἰσαγωγικὰ καὶ μεθοδολογικὰ θέματα, Ἰωάννινα, 1978, 24 σ.

229. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κοινωνιολογία, Λευκωσία, Ζάβαλλη, 1949, 407 σ.

230. Adorno, Wiesengrund Theodor, Horkheimer, Max, Κοινωνιολογία. Εἰσαγωγικὰ δοκίμια, Ἀθήνα, Κριτικὴ, 1987, 246 σ.

231. Adorno, Wiesengrund Theodor, Horkheimer, Max, Κοινωνιολογία. Εἰσαγωγικὰ δοκίμια, Ἀθήνα, Κριτικὴ, 1987, 246 σ.

232. Freyer, Hans, «Κοινωνιολογία καὶ ἱστορικὴ ἐπιστήμη » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 2 (1990), σσ. 175-184

233. Καραχάλιος, Μιχάλης, Κοινωνιολογία τῆς γνώσης καὶ κριτικὴ τοῦ ὁλισμοῦ. Karl Mannheim - Karl Popper, Ἀθήνα -Γιάννινα, Δωδώνη, 1994, 442 σ.

234. Βέλτσος, Γιῶργος Σ., Κοινωνιολογία τῶν θεσμῶν, Οἰκογένεια καὶ φαντασιακὲς σχέσεις, Τόμος Β΄, Ἀπὸ τὶς γενεαλογικὲς - γραμμικές, στὶς κρατικὲς ὀργανώσεις, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1979, 253 σ.

235. Βέλτσος, Γιῶργος Σ., Κοινωνιολογία τῶν θεσμῶν, Ὁ θεσμικὸς λόγος καὶ ἡ ἐξουσία, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1977, 208 σ.

236. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., « Κοινωνιολογία τῶν ἰμπεριαλιστικῶν φαινομένων», at: Ἅπαντα κοινωνιολογικά, Ἀθήνα, Ἑταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 1992, σσ. γ΄-η΄+1-91

237. Λευκαδίτης, Χρίστος, Κοινωνιολογικαὶ παρατηρήσεις, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις "Ἑρμοῦ", 1927, 86 σ.

238. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Κόμβοι στὴ συζήτηση γιὰ τὸ ἔθνος, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 2006, 477 σ.

239. Offe, Claus, «Κομματικὴ δημοκρατία καὶ κράτος ἀρωγός » , Λεβιάθαν, 11 (1991), σσ. 105-123

240. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Κομμητᾶ πρὸς Δούκαν ἐπιστολὴ ἀντικοραϊκή » , Παρνασσός, 1, 3 (1968), σσ. 383-404

241. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Κομμητᾶ πρὸς Δούκαν ἐπιστολὴ ἀντικοραϊκή, Ἀθῆναι, 1968, 26 σ.

242. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Κομμουνισμὸς καὶ ἐπιστήμη » , Νέα Ἑστία, 63, 741 (1958), σσ. 739-744

243. Καστοριάδης, Κορνήλιος, «Κομμουνισμὸς καὶ Ναζισμὸς εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα » , Ἐποπτεία, 65 (1982), σσ. 169-170

244. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Κομνηνὸς Πυρομάγλου 1899-1980 » , Ἀντί, 156 (1980), σ. 50

245. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Κομνηνοῦ - Κακριδῆ Ὄλγα, “Σχέδιο καὶ τεχνικὴ τῆς Ἰλιάδας” » , Νέα Ἑστία, 41, 475 (1947), σσ. 510-511

246. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Κομφούκιος » , Εὐθύνη, 27 (1974), σ. 140

247. Κάγιος, Παῦλος, «Κὸν Ἰωνᾶς, “Πρωτοπόροι φιλόσοφοι. (Ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία: Σωκράτης, Πλάτων, Ντεκάρτ, Σπινόζα, Κάντ, Φίχτε)”. Μετάφρ., Γ. Καραγιάννης. Ἀθήνα, ἐκδ., Ἑκάτη, 212 σ.», Τὰ Νέα, 24/3/1999, σ. 37

248. Τσούνης, Ἀλέξανδρος Δ., «Κονδύλης Παναγιώτης, “Ἀπὸ τὸν 20ο στὸν 21ο αἰώνα. Τομὲς στὴν Πλανητικὴ Πολιτικὴ περὶ τὸ 2000”, Ἀθήνα, Ἐκδ., Θεμέλιο, 1998», Ἐμπεσιώτικη Φωνή, 01/01/1999, σσ. 6-7

249. Κόντος, Παῦλος, «Κονδύλης Παναγιώτης, “Ἐπιστήμη, ἰσχὺς καὶ ἀπόφαση”, Ἀθήνα, Στιγμή, 2001, 74 σ. » , Νέα Ἑστία, 149, 1735 (2001), σσ. 1043-1046

250. Νησιώτης, Κίμωνας, «Κονδύλης Παναγιώτης, “Ἡ κριτικὴ τῆς μεταφυσικῆς στὴ νεότερη σκέψη. Ἀπὸ τὸν ὄψιμο Μεσαίωνα ὣς τὸ τέλος τοῦ Διαφωτισμοῦ”, Ἀθήνα, Γνώση, 1983 » , Κριτικὴ καὶ Κείμενα, 3 (1985), σσ. 275-276

251. Κόκκινος, Γιῶργος, «Κονδύλης Παναγιώτης, “Ἡ παρακμὴ τοῦ ἀστικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀπὸ τὴ μοντέρνα στὴ μεταμοντέρνα ἐποχὴ καὶ ἀπὸ τὸ φιλελευθερισμὸ στὴ μαζικὴ δημοκρατία”, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1991, 334 σ. » , Φιλολογική, φ. 40 (1992), σσ. 36-37

252. Ἀνώνυμος, «Κονδύλης Παναγιώτης, “Ἡ Παρακμὴ τοῦ Ἀστικοῦ Πολιτισμοῦ: ἀπὸ τὴ μοντέρνα στὴ μεταμοντέρνα ἐποχὴ καὶ ἀπὸ τὸ φιλελευθερισμὸ στὴ μαζικὴ δημοκρατία, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1991, 334 σ. » , Ἀντί, 499 (1992), σ. 63

253. Μπασκόζος, Γιάννης, «Κονδύλης Παναγιώτης, “Ἡ παρακμὴ τοῦ ἀστικοῦ πολιτισμοῦ”, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1992, 334 σ. » , Διαβάζω, 304 (1993), σσ. 27-29

254. Κασίμη, Ἔρη, «Κονδύλης Παναγιώτης, “Ἡδονή, ἰσχύς, οὐτοπία”. Ἐκδ., “Στιγμή”, 1993 . Οὐτοπία καὶ κοινωνικὴ πράξη» , Ἀντί, 535 (1993), σ. 57

255. Βιρβιδάκης, Στέλιος, «Κονδύλης Παναγιώτης, “Ἰσχὺς καὶ ἀπόφαση” » , Λεβιάθαν, 15 (1994), σσ. 91-102

256. Μ. Δ., «Κονδύλης Παναγιώτης, “Ὁ Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Oἱ φιλοσοφικὲς ἰδέες”. “Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη”, Ἀθήνα, Ἐκδ., Θεμέλιο, 1989», Ἡ ἐποχή, 30/04/1989, σ. 19

257. «Κονδύλης Παναγιώτης, “Πλανητικὴ πολιτικὴ μετὰ τὸν Ψυχρὸ Πόλεμο”, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1992 » , Νέα Κοινωνιολογία, 22 (1996), σσ. 123-126

258. Ἀνώνυμος, «Κονδύλης Παναγιώτης, “Πλανητικὴ πολιτικὴ μετὰ τὸν Ψυχρὸ Πόλεμο”. Ἐκδ., Θεμέλιο, 1992 » , Ἀντί, 512 (1993), σ. 65

259. Φαραντάκις, Πέτρος Ι., «Κονδύλης Παναγιώτης, “Τὸ πρόβλημα τοῦ σκεπτικισμοῦ στὸ Νεοελληνικὸ Διαφωτισμό”, Τὰ Ἱστορικὰ 5 (1986), σσ. 79-96 » , Σκέψις - Skepsis, 1 (1990), σ. 209

260. Σταυρακάκης, Γιάννης, «Κονδύλης Παναγιώτης,“Ἰσχὺς καὶ ἀπόφαση”, Ἀθήνα, 1993 » , Σύγχρονα Θέματα, 52-53 (1994), σσ. 129-132

261. Σακελλαρίδης, Λουκᾶς, Κοραῆ ἐγκώμιον, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἐλλ. Κουλτούρα, 1983, 14 σ.

262. Φραγκίσκος, Ἐμμανουὴλ Ν., «Κοραῆ “Ὁμήρου Ἱλιάδος”. Α. Ἐκδοτικά - χρονολογικά » , Ὁ Ἐρανιστής, 19 (1993), σσ. 334-336

263. Βέλιος, Λάμπρος, Κοραῆς. Ἐπιστολὲς πρὸς τὸ Ἔθνος, Ἀθήνα, Ροές, 1998, 109 σ.

264. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, «Κοραῆς . Εἰσήγηση καὶ ἐκλογὴ κειμένων» , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 6 (1963), σσ. 79-96

265. Ἐνεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ., Κοραῆς - Κούμας - Κάλβος. Ἄν. Γαζῆς, Οὖγος Φώσκολος, Ἀν. Δάνδολος, Β. Κόπιταρ. Ἑλληνικὸς τύπος καὶ τυπογραφεῖα τῆς Βιέννης 1790-1821. Ἔρευναι εἰς τὰ εὐρωπαϊκὰ ἀρχεῖα καὶ εἰς χειρογράφους συλλογάς, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς “Ἑστίας”, 1967, 306 σ.

266. Ἀνώνυμος, «Κοραῆς Ἀδαμάντιος, “Ἀλληλογραφία”. Τόμος Γ΄ (1810-1816), Ἀθήνα, ἐκδ. Ἑρμῆς, 1979 » , Ἀντί, 143 (1980), σ. 49

267. Ἀνώνυμος, «Κοραῆς Ἀδαμάντιος, “Ἆσμα πολεμιστήριον” » , Ἀντί, 227 (1983), σ. 42

268. Ἀλατζόγλου-Θέμελη, Γραμματική, «Κοραῆς ἐναντίον Σοφιστῶν » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 15 (1999), σσ. 6-9

269. Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ἑλένη-Νίκη, «Κοραῆς καὶ Guilford » , Ὁ Ἐρανιστής, 20 (1995), σσ. 58-65

270. Φασουλάκης, Στέργιος, «Κοραῆς καὶ Pagès. Ἄγνωστη αἰνιγματικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Κοραῆ » , Μνημοσύνη, 10 (1988), σσ. 263-268

271. Φασουλάκης, Στέργιος, «Κοραῆς καὶ Sue - Μία ἀνέκδοτη ἐπιστολή » , Μνημοσύνη, 9 (1982-1984), σσ. 255-259

272. Ἀποστολόπουλος, Δημήτριος Γ., Κοραῆς καὶ Ι. Π. Κοκκώνης. Νεότερα στοιχεῖα γιὰ τὶς σχέσεις τους τὸ 1826, 2001, σσ. 268-282

273. Κούκκου, Ἑλένη Ε., «Κοραῆς καὶ Καποδίστριας » , Σύναξη, 54 (1995), σσ. 53-67

274. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Κοραῆς καὶ Καποδίστριας » , Ἑλληνικά, 8 (1935), σσ. 289-314

275. Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Κοραῆς καὶ Κοδρικᾶς. Ἡ μεγάλη φιλολογικὴ διαμάχη τῶν Ἑλλήνων 1815-1821. Ἐν παραρτήματι: τὰ κείμενα τῆς διαμάχης, Ἀθῆναι, 1966, 730 σ.

276. Φασουλάκης, Στέργιος, «Κοραῆς καὶ Κρεατσούλης . Δύο ἀνέκδοτες ἐπιστολές» , Χιακὰ Χρονικά, 15 (1983), σσ. 10-16

277. Καρατζᾶς, Σταμάτης Κ., Κοραῆς καὶ Νικολόπουλος, Ἀθήνα, Τυπογραφεῖο Μ. Μυρτίδη, 1949, 60 σ.

278. Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Κοραῆς καὶ Ρήγας, Ἀθῆναι, 1961, σ. 32

279. Πολίτης, Ἀλέξης, «Κοραῆς καὶ Φοριέλ » , Ὁ Ἐρανιστής, 11 (1980), σσ. 264-295

280. Ἐνεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ., «Κοραϊκά » , Ἑλληνικά, 16 (1958-1959), σσ. 115-118

281. Φουσάρας, Γ. Ι., «Κορδάτος Γιάννης, “Ἡ Σαπφὼ καὶ οἱ κοινωνικοὶ ἀγῶνες στὴ Λέσβο”, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἰωαν. καὶ Π. Ζαχαρόπουλου, 1945, 81 σ. » , Νέα Ἑστία, 38, 433 (1945), σ. 539

282. Ἀντύπας, Κ., «Κορδάτος Γιάννης, “Ἱστορία τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας”. Τόμ. Α'. Ἀθήνα, Ἔκδ. 20ος αἰώνας, 1955, 470 σ. » , Ἐπιθεώρηση Τέχνης, 17 (1956), σσ. 434-438

283. Ἀκροβολιστής, «Κορνήλιος Καστοριάδης » , Ἐποπτεία, 208 (1989), σσ. 202-203

284. Κασιμάτης, Γρηγόριος Π., «Κορνήλιος Καστοριάδης » , Τομές, 8 (1977), σσ. 28-29

285. Δέπος, Γεώργιος Δ., «Κορνήλιος Καστοριάδης . Ἀναμνήσεις ἀπὸ μία προσωπικὴ γνωριμία καὶ ἀναφορὰ στὴ ζωὴ καὶ τὴ σκέψη του» , Δαυλός, 197 (1998), σσ. 12305-12310

286. Κολιοῦ, Κατερίνα, «Κορνήλιος Καστοριάδης», Τὸ Βῆμα, 18/8/2002, σσ. 298-299

287. Νούλας, Βασίλειος Κ., «Κορνήλιος Καστοριάδης (1922-1997) . Μιὰ προσέγγιση κριτικῆς ἀποτίμησης τοῦ ἔργου του» , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 2, 11 (1998), σσ. 14-15

288. Σωμερίτης, Ριχάρδος, «Κορυφαῖος διανοητής», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 28/12/1997, σ. 16

289. Μενοῦνος, Ἰωάννης Ι., Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ διδαχές. Καὶ βιογραφία, Ἀθήνα, Τῆνος, χ.χ., 319 σ.

290. Μενοῦνος, Ἰωάννης Ι., Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ διδαχές. Φιλολογικὴ μελέτη - Κείμενα, Ἀθήνα, Τῆνος, χ.χ., 319 σ.

291. Μενοῦνος, Ἰωάννης Ι., Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ διδαχές, Ἀθήνα, 1977, 358 σ.

292. Ἀνώνυμος, «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός . 200 ἔτη ἀπὸ τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου» , Σάλπιγξ ὀρθοδοξίας, φ. 132 (1979), σσ. 240-244

293. Κούρκουλας, Κωνσταντῖνος, « Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», at: Λεύκωμα διδασκάλων τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1971, σσ. 68-74

294. Βρέλλης, Γεώργιος, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἰωάννινα, 1980, 51 σ.

295. Σάκκος, Στέργιος Ν., «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὁ Ἰσαπόστολος » , Σάλπιγξ ὀρθοδοξίας, 135 (1979), σσ. 329-335

296. Σάκκος, Στέργιος Ν., «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὁ Ἰσαπόστολος » , Σάλπιγξ ὀρθοδοξίας, 136 (1979), σσ. 361-363

297. Τρίτος, Μιχάλης Γ., Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὁ ἐπαληθευόμενος προφήτης, Ἰωάννινα, 1994, 47 σ.

298. Ἀνώνυμος, «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός . Μέγας ἐργάτης τῆς παιδείας» , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 119 (1962), σσ. 73-82

299. Ζῶτος, Βασίλειος Δ., «Κοσμᾶς ὁ νέος Ἱερομάρτυς καὶ Ἰσαπόστολος » , Ἑλληνικὸς Ἀστήρ, 32-33 (1990), σσ. 172-179

300. Σελλᾶ, Ὄλγα, «Κοσμᾶς Ψυχοπαίδης», Ἡ Καθημερινή, 31/12/2000, σ. 34

301. Μπούσουλας, Νικολάος Ι., Κοσμογονικὴ ἐνόρασις στοὺς προσωκρατικοὺς καὶ στὸν Πλάτωνα, Θεσσαλονίκη, 1971, 83 σ.

302. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Κοσμοθεωρία καὶ βιοθεωρία», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 500-502

303. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Κόσμος καὶ ἦθος στὸν Ἀναξίμανδρο καὶ στὸν Ἡράκλειτο», Φιλοσοφία, 1(1971) , σσ. 141-154

304. Παπαϊωάννου, Κώστας, Κόσμος καὶ ἱστορία. Ἑλληνικὴ κοσμολογία καὶ δυτικὴ ἐσχατολογία, Ἀθήνα, Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις, 2000, 89 σ.

305. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Κουλτούρα καὶ τεχνολογία » , Πολιτιστική, 3 (1984), σσ. 41-44

306. Βακαλιός, Θανάσης, «Κουλτούρα, Τεχνολογία - Κοινωνία», at: Πρακτικὰ Συμποσίου, Κουλτούρα καὶ τεχνολογία, Χανιά, 1990, σσ. 25-42

307. Σιωμόπουλος, Τάκης, «Κουμάκης Γεώργιος, “K. Jaspers, ἄνθρωπος καὶ τεχνική”, 1975 » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 285-286 (1976), σσ. 130-132

308. Δρακόπουλος, Παναγιώτης, «Κουμάκης Γεώργιος, “Karl Jaspers: Ἄνθρωπος καὶ τεχνική”, Ἀθῆναι, 307 σ. » , Ἐποπτεία, 5 (1976), σσ. 67-73

309. Κωσταρᾶς, Γρηγόριος Φ., «Κουμάκης Γεώργιος, “Νίκος Καζαντζάκης. Θεμελιώδη προβλήματα στὴ φιλοσοφία του”, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς “Ἑστίας”, 1982, 142 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 1, 1 (1984), σσ. 82-83

310. Πολίτης, Ἀλέξης, «Κουμανούδης Στέφανος Α., “Ἡμερολόγιον 1845-1867”. Μεταγραφὴ Στέφανος Ν. Κουμανούδης, Ἐπιμ., Ἐπιλεγόμενα Ἄγγελος Π. Ματθαῖου. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1990, 222 σ. + 1 πίνακας » , Μνήμων, 13 (1991), σσ. 372-375

311. Ἀνδρειωμένος, Γιῶργος, «Κουμαριανοῦ Αἰκατερίνη - Ἀγγελᾶτος Δ., “Ἀρχεῖο Π. Κοδρικᾶ”. Κατάλογος » , Νέα Ἑστία, 128, 1513 (1990), σσ. 947-975

312. Θωμᾶς, Γιῶργος, «Κούμας Κωνσταντῖνος Μ., “Εἰσαγωγὴ - Θεμελιώδης Φιλοσοφία”. Ἐπιμ., Ν. Ψημμένος - Σ. Τακουρλῆ. Ἐκδ., Ἁρμός, 127 σ.», Ἡ Θεσσαλία, 3/7/1998, σ. 31

313. Ἀργύρης, Κωνσταντῖνος Β., «Κούμας Κωνσταντῖνος Μ., “Εἰσαγωγή, Θεμελιώδης φιλοσοφία”, Ἀθήνα, ἐκδ. Ἁρμός, 1997, 126 σ. » , Σύναξη, 66 (1998), σ. 109

314. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., «Κούμας Κωνσταντῖνος Μ., “Ἐπιστολὴ πρὸς Φραγκίσκον Κ. Μαῦρον”. (Σύνταγμα Φιλοσοφίας, τ. Α', Βιέννη 1818, σσ. γ΄-ξβ'). Προλεγόμενα, ἑρμηνευτικὸ ὑπόμνημα καὶ εὑρετήρια Νίκου Ψημμένου, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο Διονυσίου Καραβία (Βιβλιοθήκη Ἱστορικῶν Μελετῶν 150), 1980, 16+ξβ'+67 σ.», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 521-522

315. Καρᾶς, Γιάννης, «Κούμας Κωνσταντῖνος Μ., “Ἐπιστολὴ πρὸς Φραγκίσκον Κ. Μαῦρον”. (“Σύνταγμα Φιλοσοφίας”, τ. Α', Βιέννη 1818, σσ. γ΄-ξβ'). Προλεγόμενα, ἑρμηνευτικὸ ὑπόμνημα καὶ εὑρετήρια Νίκου Ψημμένου, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο Διονυσίου Καραβία . (Βιβλιοθήκη Ἱστορικῶν Μελετῶν 150), 1980, 16+ξβ'+67 σ.» , Ἑλληνικά, 34 (1982-1983), σσ. 264-267

316. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., «Κούμας Κωνσταντῖνος Μ., “Ἐπιστολὴ πρὸς Φραγκίσκον Κ. Μαῦρον”. (“Σύνταγμα Φιλοσοφίας”, τ. Α', Βιέννη, 1818, σσ. γ΄-ξβ'). Προλεγόμενα, ἑρμηνευτικὸ ὑπόμνημα καὶ εὑρετήρια Νίκος Ψημμένος, Ἀθήνα,. Βιβλιοπωλεῖο Διονυσίου Νότη Καραβία (Βιβλιοθήκη Ἱστορικῶν Μελετῶν 150), 1980, 16+ξβ΄+67 σ.», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 521-522

317. Βουλγαράκης, Δαμιανός, «Κούμας Κωνσταντῖνος, “Ἐπιστολὴ πρὸς Φραγκῖσκον Κ. Μαῦρον”», Λαρισαϊκὴ Ἠχώ, 18/5/1981, σ. 2

318. Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, «Κούτρας Δημήτριος (ed.), “Ἡ ἀριστοτελικὴ ἠθικὴ καὶ οἱ ἐπιδράσεις της”, Ἀθήνα, 1996, 356 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 15, 43 (1998), σ. 76

319. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Κούτρας Δημήτριος Ν. (ἐκδ.), “Ἡ ἀριστοτελικὴ ἠθικὴ καὶ οἱ ἐπιδράσεις της”. Ἀθήνα, Ἑταιρεία Ἀριστοτελικῶν Μελετῶν “Τὸ Λύκειον”, 1996, 356 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 15, 43 (1998), σσ. 246-252

320. Ροῦσσος, Εὐάγγελος Ν., «Κούτρας Δημήτριος Ν., “Ἡ ἔννοια τοῦ φωτὸς εἰς τὴ Αἰσθητικὴν τοῦ Πλωτίνου”. Διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ. (Βιβλιοθήκη Σοφίας Σαριπόλου 2, 115), Ἀθῆναι, 1968. » , Ἑλληνικά, 24 (1971), σσ. 152-157

321. Πελεγρίνης, Θεοδόσης Ν., «Κούτρας Δημήτριος Ν., “Ἱστορία καὶ Μεταφυσική”, Ἀθῆναι, 1974, 94 σ. » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σ. 205

322. Νούλας, Βασίλειος Κ., «Κούτρας Δημήτριος Ν., “Ἱστορία καὶ μεταφυσική”, Ἐν Ἀθήναις, 1974 » , Ἐποπτεία, 11-12 (1977), σσ. 299-300

323. Πλατῆς, Ἐλευθέριος Ν., «Κουτσάκος Ἰωάννης Γ., “Συνέχεια, χωρισμός, ὑπέρβασις. Προλεγόμενα εἰς μίαν Φιλοσοφικὴν Ἀνθρωπολογίαν”, Λευκωσία, 1966, 80 σ.», Φιλοσοφία, 1(1971) , σσ. 435-440

324. Παλαιολόγος, Γεώργιος, «Κουτσογιαννόπουλος Δημ. Ἰω., “Δοκίμια εἰς τὴν σύγχρονον φιλοσοφίαν”, Ἀθήνα, 1960, 104 σ. » , Πλάτων, 12 (1960), σ. 295

325. Κοντογιάννης, Σπύρος Διονύσης, «Κουτσογιαννόπουλος Δημήτριος Ι., “Στοιχεῖα Φιλοσοφίας”, Ἀθῆναι, 1966, 136 σ. » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 164 (1967), σσ. 127-128

326. Γιανναρᾶς, Ἀναστάσιος, «Κουτσογιαννόπουλου-Θηραίου Δ., “Ἱστορικὴ Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Φιλοσοφίαν”. Ἐκδ., Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, 1971, 169 σ. » , Ἑλληνικά, 25 (1972), σσ. 460-463

327. Κελεσίδου, Ἄννα, Κρᾶσις, Ἀθήνα, 1996, 46 σ.

328. Βέλτσος, Γιῶργος Σ., «Κρατικὴ βία καὶ κοινωνικὸ κίνημα » , Ἀντί, 88 (1977), σσ. 36-37

329. Δημητούλης, Δημήτρης Γ., «Κράτος - Ἐξουσία - Σοσιαλισμὸς στὴν πολιτική - φιλοσοφικὴ σκέψη τοῦ Ν. Πουλαντζᾶ » , Οὐτοπία, 41 (2000), σσ. 19-35

330. Δυογένης, Ἀλέξανδρος, Κράτος καὶ ἄνθρωπος, Ἀθήνα, Παπαζήση, 1973, 227 σ.

331. Τσινόρεμα, Σταυρούλα, «Κράτος καὶ ἐξουσία στὸ ὕστερο ἔργο τοῦ Νίκου Πουλαντζᾶ . Πουλαντζᾶς καὶ Φουκώ: ὄψεις μιᾶς κριτικῆς συνάντησης» , Ὁ Πολίτης, 96 (1988), σσ. 35-39

332. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Κράτος καὶ παιδεία » , Παιδεία, 7-8 (1936), σσ. 241-247

333. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., Κράτος καὶ παιδεία κατὰ τὸν Πλάτωνα, Ἐν Ἀθήναις, 1939, 31 σ.

334. Παπαϊωάννου, Κώστας, Κράτος καὶ φιλοσοφία. Ὁ διάλογος Μὰρξ - Χέγκελ, Ἀθήνα, Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις "Κομούνα", 1990, 226 σ.

335. Bua-Glucksmann, Christine, «Κράτος, αὐτοδιαχείριση καὶ σοσιαλισμός » , Ἀντί, 94 (1978), σσ. 31-34

336. Γραμματᾶς, Θεόδωρος, Κρητικὴ ματιά. Σπουδὴ στὸ ἔργο τοῦ Νίκου Καζαντζάκη, Ἀθήνα, Ἀφοὶ Τολίδη Ο.Ε., 1992, 159 σ.

337. Gil, Adolfo Porcar, «Κρίσεις περὶ τῆς μεθόδου ἠθικῆς ἀγωγῆς » , Προμηθεύς, 1-2 (1957), σσ. 40-41

338. Κοτζιᾶς, Νικόλαος, Κρίσεις τῆς “Ἑλληνικῆς Ἱστορίας” τοῦ Κ. Παπαρηγόπουλου, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου «Μέλλοντος», 1875, 45 σ.

339. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Κρίση καὶ ἀκρισία » , Μακεδονικὲς Ἡμέρες, 5 (1934), σσ. 133-138

340. Κελεσίδου, Ἄννα, «Κρίση τῆς φιλοσοφίας - Κρίση φιλοσόφων», at: Πρακτικὰ Β' Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Ἡ φιλοσοφία σήμερα, Ἀθήνα, 1985, σσ. 76-89

341. Γρηγοριάδης, Περικλῆς, Κρίσις Μαραθεΐου ἀγῶνος περὶ τῆς ὀρθῆς ἀγωγῆς καὶ παιδείας ἐν τε τῷ οἴκῳ καὶ τῷ σχολείῳ, Ἐν Ἀθήναις, 1880, 24 σ.

342. Εὐαγγελίδης, Μαργαρίτης, Κρίσις τοῦ φιλοσοφικοῦ διαγωνίσματος. Ἀναγνωσθεῖσα τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου ὑπὸ τοῦ εἰσηγητοῦ τῆς ἀγωνοδίκου ἐπιτροπείας, Ἐν Ἀθήναις, 1899, 31 σ.

343. Βερναρδάκης, Γρηγόριος Ν., Παπαδόπουλος, Χρῆστος, Εὐαγγελίδης, Μαργαρίτης, Κρίσις τοῦ φιλοσοφικοῦ διαγωνισμοῦ, Ἐν Ἀθήναις, 1905, 28 σ.

344. Βερναρδάκης, Γρηγόριος Ν., Παπαδόπουλος, Χρῆστος, Εὐαγγελίδης, Μαργαρίτης, Κρίσις τοῦ φιλοσοφικοῦ διαγωνισμοῦ, Ἐν Ἀθήναις, 1905, 28 σ.

345. Βερναρδάκης, Γρηγόριος Ν., Παπαδόπουλος, Χρῆστος, Εὐαγγελίδης, Μαργαρίτης, Κρίσις τοῦ φιλοσοφικοῦ διαγωνισμοῦ, Ἐν Ἀθήναις, 1905, 28 σ.

346. Εὐαγγελίδης, Μαργαρίτης, Κρίσις τοῦ φιλοσοφικοῦ διαγωνισμοῦ. Ἀναγνωσθεῖσα τῇ 15 Ἀπριλίου 1912 ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου, Ἐν Ἀθήναις, 1912, 38 σ.

347. Εὐαγγελίδης, Μαργαρίτης, Κρίσις τοῦ φιλοσοφικοῦ διαγωνισμοῦ. Ἀναγνωσθεῖσα τῇ 30 Μαΐου 1908 ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου, Ἐν Ἀθήναις, 1909, 43 σ.

348. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Κριτήρια ἀντικειμενικότητας τῆς ἱστορικῆς γνώσης » , Σεμινάριο, 9 (1988), σσ. 22-39

349. Πλάτων, Κριτίας. Ἀρχαῖον Κείμενον. Εἰσαγωγή - Μετάφρασις - Σημειώσεις, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ι. Ζαχαρόπουλος, 1939, 55 σ.

350. Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Κριτικὰ καὶ ἑρμηνευτικὰ εἰς Ἕλληνας συγγραφεῖς, Ἐν Ἀθήναις, 1970, 172 σ.

351. Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κριτικὰ καὶ ἑρμηνευτικὰ εἰς χωρία πλατωνικά » , Πλάτων, 2 (1959), σσ. 275-294

352. Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Κριτικὰ καὶ ἑρμηνευτικὰ εἰς χωρία πλατωνικά, Ἀθῆναι, Τυπογραφεῖον Κωνσταντίνου Νικολάου, 1966, 18 σ.

353. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Δάγκας, Ἀλέξανδρος, «Κριτικὰ σημειώματα » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 6 (1992), σσ. 309-316

354. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Δάγκας, Ἀλέξανδρος, «Κριτικὰ σημειώματα » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 6 (1992), σσ. 309-316

355. Σκαφιδιώτης, Παναγιώτης, Κριτικαὶ παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν εἰς ἑαυτὸν 12 βιβλίων Μάρκου Ἀντωνίνου, Αὐτοκράτορος Ῥώμης, Ἐν Ἀθήναις, 1881, 16 σ.

356. Σκαφιδιώτης, Παναγιώτης, Κριτικαὶ παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν εἰς ἑαυτὸν 12 βιβλίων Μάρκου Ἀντωνίνου, Αὐτοκράτορος Ῥώμης, Ἐν Ἀθήναις, 1899, 16 σ.

357. Λαμπρίδη, Ἕλλη, «Κριτικὲς παρατηρήσεις στὸ σύγχρονο φεμινισμό » , Ἀναγέννηση, 1, φ. 5 (1927), σσ. 278-284

358. Σκληρός, Γεώργιος, Κριτικὲς σελίδες, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Διεθνοῦς Ἐπικαιρότητος, 1971, 123 σ.

359. Σκληρός, Γεώργιος, Κριτικὲς σελίδες, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Διεθνοῦς Ἐπικαιρότητος, 1971, 75 σ.

360. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Νιρβάνας, Παῦλος, Μελᾶς, Σπύρος, Ξενόπουλος, Γρηγόριος, Γαβριηλίδης, Βασίλης, Δραγούμης, Ἴων, Ταγκόπουλος, Δημήτριος, Ἀθηναία, Εἰρήνη, Βῶκος, Γεράσιμος, Σικελιανός, Ἄγγελος, «Κριτικὴ ἀνθολογία γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γιαννόπουλου » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 136 (1953), σσ. 433-434

361. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Νιρβάνας, Παῦλος, Μελᾶς, Σπύρος, Ξενόπουλος, Γρηγόριος, Γαβριηλίδης, Βασίλης, Δραγούμης, Ἴων, Ταγκόπουλος, Δημήτριος, Ἀθηναία, Εἰρήνη, Βῶκος, Γεράσιμος, Σικελιανός, Ἄγγελος, «Κριτικὴ ἀνθολογία γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γιαννόπουλου » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 136 (1953), σσ. 433-434

362. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Νιρβάνας, Παῦλος, Μελᾶς, Σπύρος, Ξενόπουλος, Γρηγόριος, Γαβριηλίδης, Βασίλης, Δραγούμης, Ἴων, Ταγκόπουλος, Δημήτριος, Ἀθηναία, Εἰρήνη, Βῶκος, Γεράσιμος, Σικελιανός, Ἄγγελος, «Κριτικὴ ἀνθολογία γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γιαννόπουλου » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 136 (1953), σσ. 433-434

363. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Νιρβάνας, Παῦλος, Μελᾶς, Σπύρος, Ξενόπουλος, Γρηγόριος, Γαβριηλίδης, Βασίλης, Δραγούμης, Ἴων, Ταγκόπουλος, Δημήτριος, Ἀθηναία, Εἰρήνη, Βῶκος, Γεράσιμος, Σικελιανός, Ἄγγελος, «Κριτικὴ ἀνθολογία γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γιαννόπουλου » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 136 (1953), σσ. 433-434

364. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Νιρβάνας, Παῦλος, Μελᾶς, Σπύρος, Ξενόπουλος, Γρηγόριος, Γαβριηλίδης, Βασίλης, Δραγούμης, Ἴων, Ταγκόπουλος, Δημήτριος, Ἀθηναία, Εἰρήνη, Βῶκος, Γεράσιμος, Σικελιανός, Ἄγγελος, «Κριτικὴ ἀνθολογία γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γιαννόπουλου » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 136 (1953), σσ. 433-434

365. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Νιρβάνας, Παῦλος, Μελᾶς, Σπύρος, Ξενόπουλος, Γρηγόριος, Γαβριηλίδης, Βασίλης, Δραγούμης, Ἴων, Ταγκόπουλος, Δημήτριος, Ἀθηναία, Εἰρήνη, Βῶκος, Γεράσιμος, Σικελιανός, Ἄγγελος, «Κριτικὴ ἀνθολογία γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γιαννόπουλου » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 136 (1953), σσ. 433-434

366. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Νιρβάνας, Παῦλος, Μελᾶς, Σπύρος, Ξενόπουλος, Γρηγόριος, Γαβριηλίδης, Βασίλης, Δραγούμης, Ἴων, Ταγκόπουλος, Δημήτριος, Ἀθηναία, Εἰρήνη, Βῶκος, Γεράσιμος, Σικελιανός, Ἄγγελος, «Κριτικὴ ἀνθολογία γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γιαννόπουλου » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 136 (1953), σσ. 433-434

367. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Νιρβάνας, Παῦλος, Μελᾶς, Σπύρος, Ξενόπουλος, Γρηγόριος, Γαβριηλίδης, Βασίλης, Δραγούμης, Ἴων, Ταγκόπουλος, Δημήτριος, Ἀθηναία, Εἰρήνη, Βῶκος, Γεράσιμος, Σικελιανός, Ἄγγελος, «Κριτικὴ ἀνθολογία γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γιαννόπουλου » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 136 (1953), σσ. 433-434

368. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Νιρβάνας, Παῦλος, Μελᾶς, Σπύρος, Ξενόπουλος, Γρηγόριος, Γαβριηλίδης, Βασίλης, Δραγούμης, Ἴων, Ταγκόπουλος, Δημήτριος, Ἀθηναία, Εἰρήνη, Βῶκος, Γεράσιμος, Σικελιανός, Ἄγγελος, «Κριτικὴ ἀνθολογία γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γιαννόπουλου » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 136 (1953), σσ. 433-434

369. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Νιρβάνας, Παῦλος, Μελᾶς, Σπύρος, Ξενόπουλος, Γρηγόριος, Γαβριηλίδης, Βασίλης, Δραγούμης, Ἴων, Ταγκόπουλος, Δημήτριος, Ἀθηναία, Εἰρήνη, Βῶκος, Γεράσιμος, Σικελιανός, Ἄγγελος, «Κριτικὴ ἀνθολογία γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γιαννόπουλου » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 136 (1953), σσ. 433-434

370. Strawson, Peter Frederick, «Κριτικὴ ἐπισκόπηση τῶν “Φιλοσοφικῶν ἐρευνῶν” τοῦ Wittgenstein » , Δευκαλίων, 27-28 (1979), σσ. 287-322

371. Καλλέργης, Ἡρακλῆς Ἐμμ., «Κριτικὴ καὶ ἑρμηνευτικὰ στὸν “Ἀγαμέμνονα” ἀπὸ τὸ ἀνέκδοτο Ὑπόμνημα τοῦ Φραγκίσκου Πόρτου στὸν Αἰσχύλο», Ἀριάδνη, 3(1985) , σσ. 295-307

372. Marx, Karl, Κριτικὴ τῆς Ἑγελιανῆς Φιλοσοφίας τοῦ Κράτους καὶ τοῦ Δικαίου, Ἀθήνα, Παπαζήση, 1978, 193 σ.

373. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Κριτικὴ τῆς ἰδεολογίας καὶ ἑρμηνευτική», at: Πρακτικὰ Α' Φιλοσοφικῆς Ἡμερίδας, Ἡ φιλοσοφικὴ ἑρμηνευτικὴ, Θεσσαλονίκη, 1986, σσ. 84-99

374. Popper, Karl Raimund, «Κριτικὴ τῆς μαρξιστικῆς μεθόδου » , Ἐποπτεία, 26 (1978), σσ. 651-675

375. Popper, Karl Raimund, «Κριτικὴ τῆς μαρξιστικῆς μεθόδου Β΄ » , Ἐποπτεία, 27 (1978), σσ. 755-772

376. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Κριτικὴ τῆς περιγραφικῆς θεωρίας τοῦ Παναγιώτη Κονδύλη » , Λεβιάθαν, 15 (1994), σσ. 85-90

377. Kant, Immanuel, Κριτικὴ τοῦ ἄδολου λογισμοῦ, Ἀθήνα, Ἠριδανὸς, χ.χ., 69 σ.

378. Σταμάτης, Εὐάγγελος Σ., Κριτικὴ τοῦ βιβλίου τῆς κ. Χριστίνας Γ. Ζήση, “Τὸ πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον παρ' Ἀριστοτέλει”, Ἀθῆναι, 1969, 4 σ.

379. Καιροφύλας, Κώστας, «Κριτικὴ τοῦ βιβλίου “Ἑλληνικὴ Νομαρχία” » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 49 (1950), σ. 307

380. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Κριτικὴ τοῦ ἱστορικοῦ ὑλισμοῦ » , Ἐπιφυλλίδες, 1, 9 (1928), σσ. 3-30

381. Kant, Immanuel, Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1979, 382 σ.

382. Kant, Immanuel, Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1979, 152 σ.

383. Kant, Immanuel, Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου, Ἀθήνα, Ἀναγνωστίδης, χ. χ., 638 σ.

384. Χατζηστεφάνου, Κώστας Ε., «Κριτικὸ σημείωμα σ΄ ἕνα χωρίο τοῦ “Κρίτωνα” » , Ζήνων, 3 (1982), σσ. 83-87

385. Πλάτων, Κρίτων, Ἀθῆναι, Ἰωάννου & Π. Ζαχαρόπουλου, 1939, 57 σ.

386. Πλάτων, Κρίτων. Σχολικὴ μετάφρασις διὰ τοὺς μαθητὰς τῆς Ε΄ τάξεως τῶν Γυμνασίων, Ἀθῆναι, χ.χ., 192 σ.

387. Πλάτων, «Κρίτων . Ἀποσπάσματα» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 17 (1953), σσ. 995-996

388. Πλάτων, «Κρίτων . Ἀποσπάσματα» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 37 (1955), σσ. 509-510

389. Δρακόπουλος, Παναγιώτης, «Κρυφὸ Σχολειό » , Ἐποπτεία (1981), σσ. 19-30

390. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Κυδώνης Δημήτριος - Ἀκινάτης Θωμᾶς, “Σοῦμμα Θεολογική”. Ἐξελληνισθεῖσα. Vol. XVI (General Editor: Prof. E. Moutsopoulos). Critical text and presentation, Photios Demetracopoulos. Athens, 1979, 94 p. » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 204-205

391. Σιωμόπουλος, Τάκης, «Κυριαζόπουλος Σπύρος καὶ τεταρτοετεῖς φοιτητὲς Ἰωαννίνων, “Ἡράκλειτος”, 1973 » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 256-258 (1973), σσ. 606-607

392. Κοντογιάννης, Παντελῆς Μ., «Κυριαζόπουλος Σπύρος καὶ τεταρτοετεῖς φοιτητὲς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων 1971-72: "Ἡράκλειτος". Μία φροντιστηριακὴ ἔρευνα, Ἀθῆναι, 1973, 299 σ. » , Δελτίον Ὁμοσπονδίας Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, σ. 33

393. Τσιλιμάντος, Κώστας Γ., «Κυριαζόπουλος Σπύρος, Ἡ πολιορκία, Ἰωάννινα, 1975 » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία (1975), σσ. 556-557

394. Μυρσίνης-Μάνθος, Ἄλκης, «Κυριαζόπουλος Σπύρος, Τροχαῖα σήματα » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 275-276 (1975), σσ. 260-261

395. Ζαδές, Δημοσθένης, «Κυριαζόπουλος Σπύρος, “Ἡ πολιορκία” & “Τροχαῖα σήματα”. (Ποιήματα) » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 321-322 (1979), σσ. 181-182

396. Μάλαμας, Λάμπρος, «Κυριαζόπουλος Σπύρος, “Ὡς ἐν κατόπτρῳ” » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 239-240 (1972), σσ. 264-267

397. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη Τότα, “Θεωρία-Μέθοδοι Α΄”, Ἀθῆναι, 1963, 331 σ. » , Πλάτων, 15, 29-30 (1963), σσ. 329-336

398. Χατζῆς, Ἰωάννης Γ., «Κυριακόπουλος Κωνσταντῖνος Θ., “Μελέτιος (Μῆτρος) Ἀθηνῶν ὁ Γεωγράφος (1661-1714). Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου του καὶ γενικότερα τῆς ἐποχῆς τοῦ πρώιμου Διαφωτισμοῦ” » , Ἱστορικογεωγραφικά, 5 (1995), σσ. 171-178

399. Ρενιέρης, Μάρκος, Κύριλλος Λούκαρις, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, Ἐν Ἀθήναις, 1859, 76 σ.

400. Χατζηαντωνίου, Γ. Α., Κύριλλος Λούκαρις, Ἀθῆναι, χ. ἔ., 1954, 177 σ.

401. Ντάνου, Ἐλευθερία, «Κύριλλος Λούκαρις » , Ἱστορία, 202 (1985), σσ. 86-89

402. Μεθόδιος, μητροπολίτης Ἀξώμης, «Κύριλλος Λούκαρις . 400 ἔτη ἀπὸ τῆς γεννήσεώς του» , Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος, 54, 4 (1972), σσ. 426-429

403. Κουρνοῦτος, Γεώργιος, « Κύριλλος ὁ Λούκαρις», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Α΄, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 256-273

404. Διαμαντόπουλος, Ἀδαμάντιος Ν., Ἰεζεκιήλ, Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων, Πορφύριος, ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου, Ἀλέξανδρος, ὁ Βατοπεδινός, Ἀρβανιτίδης, Γεώργιος Ἰω., Γεδεών, Μανουὴλ Ἰω., Κύριλλος ὁ Λούκαρις (1572-1638) , Ἀθήνα, 1939, 350 σ.

405. Διαμαντόπουλος, Ἀδαμάντιος Ν., Ἰεζεκιήλ, Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων, Πορφύριος, ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου, Ἀλέξανδρος, ὁ Βατοπεδινός, Ἀρβανιτίδης, Γεώργιος Ἰω., Γεδεών, Μανουὴλ Ἰω., Κύριλλος ὁ Λούκαρις (1572-1638) , Ἀθήνα, 1939, 350 σ.

406. Διαμαντόπουλος, Ἀδαμάντιος Ν., Ἰεζεκιήλ, Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων, Πορφύριος, ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου, Ἀλέξανδρος, ὁ Βατοπεδινός, Ἀρβανιτίδης, Γεώργιος Ἰω., Γεδεών, Μανουὴλ Ἰω., Κύριλλος ὁ Λούκαρις (1572-1638) , Ἀθήνα, 1939, 350 σ.

407. Διαμαντόπουλος, Ἀδαμάντιος Ν., Ἰεζεκιήλ, Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων, Πορφύριος, ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου, Ἀλέξανδρος, ὁ Βατοπεδινός, Ἀρβανιτίδης, Γεώργιος Ἰω., Γεδεών, Μανουὴλ Ἰω., Κύριλλος ὁ Λούκαρις (1572-1638) , Ἀθήνα, 1939, 350 σ.

408. Διαμαντόπουλος, Ἀδαμάντιος Ν., Ἰεζεκιήλ, Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων, Πορφύριος, ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου, Ἀλέξανδρος, ὁ Βατοπεδινός, Ἀρβανιτίδης, Γεώργιος Ἰω., Γεδεών, Μανουὴλ Ἰω., Κύριλλος ὁ Λούκαρις (1572-1638) , Ἀθήνα, 1939, 350 σ.

409. Διαμαντόπουλος, Ἀδαμάντιος Ν., Ἰεζεκιήλ, Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων, Πορφύριος, ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου, Ἀλέξανδρος, ὁ Βατοπεδινός, Ἀρβανιτίδης, Γεώργιος Ἰω., Γεδεών, Μανουὴλ Ἰω., Κύριλλος ὁ Λούκαρις (1572-1638) , Ἀθήνα, 1939, 350 σ.

410. Γεωργοβασίλης, Δημοσθένης Γ., «Κύρκος Βασίλειος Α., “Ἀρχαῖος ἑλληνικὸς Διαφωτισμὸς καὶ Σοφιστική” » , Νεοελληνικὴ Παιδεία, 4, 13 (1988), σσ. 143-146

411. Παπανικολάου, Κ. Ν., «Κύρκος Βασίλειος Α., “Ἀρχαῖος ἑλληνικὸς Διαφωτισμὸς καὶ Σοφιστική” » , Νέα Παιδεία, 44 (1987), σσ. 164-166

412. Στεφάνου, Ἰωάννης, «Κύρκος Βασίλειος Α., “Ἀρχαῖος ἑλληνικὸς Διαφωτισμὸς καὶ Σοφιστική”, Ἀθήνα, 1986, 325 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 6, 16 (1989), σσ. 110-112

413. Ἀνώνυμος, «Κύρκος Βασίλειος Α., “Ε. Π. Παπανοῦτσος, ὁ φιλόσοφος”, Ἀθήνα, 1989 » , Νέα Παιδεία (1989), σ. 159

414. Ἰωαννίδης, Γεώργιος Κ., «Κύρκος Βασίλειος Α., “Ὁ Μενέδημος καὶ ἡ Ἐρετρικὴ Σχολὴ (Ἀνασύσταση καὶ μαρτυρίες). Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Ἑλληνιστικῆς Φιλοσοφίας”. Ἑταιρεία Εὐβοϊκῶν Σπουδῶν, Ἀθήνα, 1980, 232 σ. » , Ζήνων, 2 (1981), σσ. 137-138

415. Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., «Κύρκος Βασίλειος, “Ἀρχαῖος ἑλληνικὸς διαφωτισμὸς καὶ Σοφιστική”, Ἀθήνα, 1986 » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 7, 20 (1990), σσ. 197-199

416. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., « Κωνστ. Οἰκονόμος πρὸς Τιτὼφ περὶ τοῦ Ἑλλαδικοῦ αὐτοκεφάλου», at: Φίλια εἰς Κωνσταντῖνον Μπόνην, Θεσσαλονίκη, Πατριαρχικὸν Ἱδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, 1989, σσ. 357-383

417. Πρίντζιπας, Γεώργιος Θ., « Κωνσταντῖνος (Καισάριος) Δαπόντες», at: Λογάδες τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ἀκρίτας, 1979, σσ. 25-32

418. Κουρνοῦτος, Γεώργιος, « Κωνσταντῖνος Βαρδαλάχος», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Β΄, τ. Β΄, Ἀθῆναι, Ἰωαν. Ν. Ζαχαρόπουλος, 1956, σ. 313

419. Λαζαρίδης, Κώστας Π., «Κωνσταντῖνος Βαρδαλάχος . Οἱ Διδάσκαλοι τοῦ Γένους» , Παιδεία, 51 (1950), σσ. 498-503

420. Γούναρης, Ἀντώνης Α., « Κωνσταντῖνος Βαρδαλάχος», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, 526 σ.

421. Κούκκου, Ἑλένη Ε., «Κωνσταντῖνος Βαρδαλάχος (1755-1830) » , Βυζαντινὰ καὶ Νεοελληνικὰ Χρονικά - Byzantinisch-Neugrichische Jahrbücher (1964), σσ. 125-216

422. Ἀνώνυμος, « Κωνσταντῖνος Βουρβέρης», at: Μορφαὶ τῆς Μαγνησίας, Βόλος, Ἔκδοση Νομαρχίας Μαγνησίας, 1973, σ. 361

423. Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η., «Κωνσταντῖνος Γεωργίου Σχινᾶς (1797-1856), γιατρὸς κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ καθηγητὴς στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μάλτας», at: Πρακτικὰ Ε΄ Πανελληνίου Ἱστορικοῦ Συνεδρίου, Πανελλήνιο Ἱστορικὸ συνέδριο, 1986, σσ. 49-58

424. Γεωργοῦντζος, Παναγιώτης Κ., « Κωνσταντῖνος Γεωργούλης», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 739-742

425. Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κωνσταντῖνος Δ. Γεωργούλης . Τὸ ἐπιστημονικὸν ἔργον αὐτοῦ» , Πλάτων, 10, 39-40 (1968), σσ. 17-39

426. Δούκα-Καραγιαννοπούλου, Ἐλισάβετ, « Κωνσταντῖνος Δημητρόπουλος», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 79-80

427. Μάλαμας, Λάμπρος, « Κωνσταντῖνος Ἡροκλῆς Βασιάδης», at: Εἰκοσιπέντε Ἠπειρῶτες πνευματικοὶ ἀγωνιστὲς καὶ δάσκαλοι τοῦ Γένους, Ἰωάννινα, χ.χ., σσ. 225-234

428. Σκιαδᾶς, Ἀριστόξενος Δ., «Κωνσταντῖνος Ἰ. Βουρβέρης», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 26(1977-78) , σσ. 577-582

429. Σκιαδᾶς, Ἀριστόξενος Δ., «Κωνσταντῖνος Ι. Βουρβέρης » , Νέα Ἑστία, 104, 1224 (1978), σσ. 882-883

430. Παπαδόπουλος, Ν. Κ., « Κωνσταντῖνος Κούμας», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 504-505

431. Κούρκουλας, Κωνσταντῖνος, « Κωνσταντῖνος Κούμας», at: Λεύκωμα διδασκάλων τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1971, σσ. 148-154

432. Μουγογιάννης, Ἰωάννης Γ., «Κωνσταντῖνος Κούμας . Ὁ ἄξιος διάδοχος τῆς Τουρκοκρατίας» , Θεσσαλικὴ Ἑστία, 66 (1983), σσ. 252-253

433. Ζήσιος, Κωνσταντῖνος Γ., « Κωνσταντῖνος Κούμας», at: Διδάσκαλοι τοῦ Γένους, Ἐν Ἀθήναις, Τυπογραφεῖον Ἀθανασίου Ἀ. Παπασπύρου, 1915, σσ. 54-57

434. Ζεγκίνης, Ἰωάννης Ἐρ., «Κωνσταντῖνος Κούμας, ἕνας διδάσκαλος τοῦ Γένους » , Παρνασσός, 22 (1980), σσ. 227-231

435. Κορνοῦτος, Γεώργιος, « Κωνσταντῖνος Λάσκαρις (1400-1493)», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Α΄, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 84-86

436. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., « Κωνσταντῖνος Μ. Κούμας, “Σύνταγμα φιλοσοφίας”. Τόμος δεύτερος, “περιέχων Λογικήν, καὶ ἐπίμετρον αὐτῆς τὴν καθολικὴν Γραμματικήν”, Ἐν Βιέννῃ τῆς Αὐστρίας, 1819», at: Ἡ Λογικὴ στὴ Νεότερη Ἑλλάδα, Τόμος Β΄, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 1999, σσ. 181-193

437. Λαμψίδης, Ὀδυσσέας, «Κωνσταντῖνος Μανασσῆς καὶ Καισάριος Δαπόντες » , Παρνασσός, 11 (1969), σσ. 84-88

438. Ἀνώνυμος, «Κωνσταντῖνος Μιχαὴλ Κούμας » , Πανδώρα, φ. 124 (1855-1956), σσ. 91-92

439. Κοντογιάννης, Παντελῆς Μ., «Κωνσταντῖνος Μιχαὴλ Κούμας » , Ἡ Μελέτη (1909), σσ. 3-11

440. Γούδας, Ἀναστάσιος Ν., « Κωνσταντῖνος Μιχαὴλ Κούμας», at: Βίοι παράλληλοι τῶν ἐπὶ τῆς ἀναγεννήσεως τῆς Ἑλλάδος διαπρεψάντων ἀνδρῶν, Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1870, σσ. 255-281

441. Ἀλεξίου, Ἰωάννης Γ., « Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος», at: Φωτισμένοι Πρωτοπόροι, Ἀθήνα, Ζωή, 1975, σσ. 45-95

442. Ἀνώνυμος, «Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος » , Ἡ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ, 502 (1968), σ. 275

443. Κούρκουλας, Κωνσταντῖνος, « Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος», at: Λεύκωμα διδασκάλων τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1971, σσ. 155-172

444. Ζήσης, Χρυσόστομος, «Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων. Πτυχὲς ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του», at: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεσσαλοὶ Φιλόσοφοι, Λάρισα - Τσαρίτσανη, 1998, σσ. 240-261

445. Κοντογιάννης, Παντελῆς Μ., «Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων » , Ἡ Μελέτη, ?? (1909), σσ. 193-201

446. Γερομίχαλος, Ἀθανάσιος Γρ., «Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς. Τμῆμα Θεολογίας Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (1958) , σσ. 1-32

447. Τσούφης, Ἀναστάσιος Εὐθ., «Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων . Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τοῦ θανάτου του» , Πλάτων, 10 (1958), σσ. 380-384

448. Τσιρώνης, Νίκος, «Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων » , Σύνδεσμος, 301 (1995), σ. 222

449. Κουρνοῦτος, Γεώργιος, « Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων (1780-1857)», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Β΄, Τόμος Β΄, Ἀθῆναι, Ἰωαν. Ν. Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 321-322

450. Καραρᾶς, Νίκος, Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων καὶ ἡ Σμύρνη, Ἀθήνα, 1971, 32 σ.

451. Κρικώνης, Χρίστος Θ., Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων καὶ οἱ περὶ ἀγωγῆς ἀπόψεις του, 1998, σσ. 262-283

452. Μπαλωτῆ, Ξένη, Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων, Ἀλληλογραφία (1802-1817), 1991, σ. 836

453. Λάππας, Κώστας Θ., Σταμούλη, Ρόδη, Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων. Ἀλληλογραφία . Τόμος Α΄, .1802-1817, Ἀθήνα, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 1989, LII+430 σ.

454. Χατζοπούλου, Λίτσα, «Κωνσταντίνος Οἰκονόμος, Γραμματικὰ ζητήματα αἰσθητικῆς καὶ φιλοσοφίας τῆς τέχνης», at: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεσσαλοὶ Φιλόσοφοι, Λάρισα - Τσαρίτσανη, 1998, σσ. 292-305

455. Φερούσης, Δημήτριος Σ., « Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου», at: Μορφὲς τοῦ Γένους, Τόμος Β', Ἐν Ἀθήναις, Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, 1971, σσ. 33-42

456. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Μαρκαντώνης, Ἰωάννης Σ., «Κωνσταντῖνος Σπετσιέρης (1899-1989) » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 6 (1989), σσ. 350-354

457. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Μαρκαντώνης, Ἰωάννης Σ., «Κωνσταντῖνος Σπετσιέρης (1899-1989) » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 6 (1989), σσ. 350-354

458. Πεσμαζόγλου, Ἰωάννης Στεφ., « Κωνσταντῖνος Τσάτσος», at: Ἔκφραση τιμῆς στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, 1982, σσ. 17-18

459. Γέρου, Θεόφραστος, « Κωνσταντῖνος Τσάτσος», at: Παιδεία καὶ νεοέλληνες διανοητές, Ἀθήνα, 1981, σσ. 37-57

460. Μητσόπουλος, Γεώργιος, «Κωνσταντῖνος Τσάτσος. Ἀναμνήσεις», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 9-37

461. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Κωνσταντῖνος Τσάτσος», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 461-463

462. Μαραθεύτης, Μιχαλάκης Ἰ., « Κωνσταντῖνος Τσάτσος, δάσκαλος τοῦ γένους», at: Ἔκφραση τιμῆς στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, 1982, σσ. 115-122

463. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., «Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων ἐπιστολὴ πρὸς Constantin Tischendorf», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς. Τμῆμα Θεολογίας Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 25(1981) , σσ. 7-21

464. Παρανίκας, Ματθαῖος Κ., « Κωνσταντίνῳ Ἡροκλῇ Βασιάδῃ Ἰήτηρσιν καὶ Φιλολόγοις ἐμπρέποντι φίλῳ σεβαστῷ καὶ πατριώτῃ ἀνατίθημι», at: Σχεδίασμα περὶ τῆς ἐν τῷ ἑλληνικῷ ἔθνει καταστάσεως τῶν γραμμάτων ἀπὸ ἁλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι τῶν ἀρχῶν τῆς ἐνεστώσης (ΙΘ΄) ἑκατονταετηρίδος, Ἐν Κωνσταντινουπόλει, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Α. Κορομηλᾶ, 1867, χ. α.

465. Μαγγίνας, Σπύρος Χ., « Κωνσταντίνῳ Ἰ. Λογοθέτῃ», at: Ἀφιέρωμα εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Ἰω. Λογοθέτου (1883-1975), Ἐν Ἀθήναις, 1977, σσ. 45-48

466. Μελᾶς, Σπύρος, «Κωνσταντόπουλος Ξεν., “Ἡ κατὰ Σωκράτους γραφή”, Ἀθῆναι, 1949 » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 4, 35 (1949), σσ. 162-163

467. Σταματίου, Γιῶργος Π., «Κωστάκης Τσάτσος καὶ Γιῶργος Σεφέρης . Μιὰ σχέση συγγενικῆς ὁμοψυχίας καὶ πνευματικῶν ἀντιθέσεων» , Ἱστορία εἰκονογραφημένη, 320 (1995), σσ. 106-113

468. Ἀντωνίου, Τάκης, « Κώστας Ἀξελός. Τὸ παιχνίδι τοῦ κόσμου καὶ ἡ πλανητικὴ σκέψη», at: Τωρινὰ καὶ χαμένα πρόσωπα, Ἰωάννινα, Δωδώνη, 1991, σσ. 73-77

469. Palmier, Jean Michel, «Κώστας Ἀξελός . Ὁ τελευταῖος τῶν φιλοσόφων» , Τομές, 6 (1975), σσ. 6-8

470. Haviland, Eric, Κώστας Ἀξελός. Βίος στοχαστικός - Βιωμένη σκέψη, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1998, 186 σ.

471. Droit, Roger-Pol, Palmier, Jean Michel, «Κώστας Ἀξελός, στοχαστὴς τοῦ “παιχνιδιοῦ τοῦ κόσμου” » , Ἐποπτεία, 23 (1978), σσ. 489-491

472. Droit, Roger-Pol, Palmier, Jean Michel, «Κώστας Ἀξελός, στοχαστὴς τοῦ “παιχνιδιοῦ τοῦ κόσμου” » , Ἐποπτεία, 23 (1978), σσ. 489-491

473. Paz, Octavio, «Κώστας Παπαϊωάννου » , Ἄρδην, 13 (1998), χ. σ.

474. Ἀνώνυμος, «Κώστας Παπαϊωάννου: Δεκαπέντε χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του. Ἕνας οἰκουμενικὸς Ἕλληνας», Ἡ Αὐγή, 01/12/1996, σ. 41

475. Παλαμᾶς, Κωστῆς, «Κωστῆ Παλαμᾶ: Βιζυηνός » , Ἐξώπολις, 5 (1996), σσ. 136-143

476. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Κωστῆς Μπαστιᾶς » , Εὐθύνη, 13 (1973), σ. 45

477. Ἀποστολίδου, Βενετία, «Κωστῆς Παλαμᾶς καὶ Κ. Θ. Δημαρᾶς: Συνέχειες καὶ ρήξεις στὴν ἱστοριογραφία τῆς Νεοελληνικῆς λογοτεχνίας » , Φιλολογική, 46 (1994), σσ. 19-24

478. Σακελλίων, Ιωάννης Α., «Κωστῆς Παλαμᾶς καὶ Ρήγας Βελεστινλῆς», at: Πρακτικὰ Α' συνεδρίου “Ὑπέρεια”, “Φεραί - Βελεστῖνο - Ρήγας”, Βελεστίνο, 1990, σσ. 617-635

479. Κακριδῆς, Θεοφάνης Ι., «Κωτόπουλος Ἠλίας Θ., “Θανάτου ἀγωνία (θάνατος Ἀχιλλέα)”, Θεσσαλονίκη, 1972, 46 σ. » , Ἑλληνικά, 26 (1973), σ. 131