MODERN GREEK PHILOSOPHY RESEARCH CENTRE
UNIVERSITY OF IOANNINA
SCHOOL OF PHILOSOPHY
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, PAEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
SECTION OF PHILOSOPHY
DIRECTOR: KONSTANTINOS TH. PETSIOS
ASSOC. PROFESSOR
OF HISTORY OF PHILOSOPHY

1. Ψημμένος, Νίκος Κ., Α' Εὑρετήριο “Προδιατριβῶν εἰσαγωγικῶν εἰς ἅπασαν ἐν γένει τὴν φιλοσοφίαν” τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη, Γιάννινα, Ἀρχεῖο βιβλιογραφίας νεοελληνικῆς φιλοσοφίας, 1982, 26 σ.

2. Μαργούνιος, Μάξιμος, « Α'. Ὁμιλία τῇ πρώτῃ Κυριακῇ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Α΄, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 205-223

3. Μπαλάσκας, Κώστας, «Ἀ. Κάλβος: Ἡ γοητεία τῆς ἐκτροπῆς » , Φιλολογική, 41 (1992), σσ. 55-56

4. Κεραμεύς, Νικόλαος, « Α. Κατὰ τῶν ἐγκαλούντων τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Α΄, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 276-282

5. Α΄ Ἑβδομάδα σύγχρονης σκέψης (12-20 Μάη 1965) . Σεμινάρια καὶ ὁμιλίες, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1966, 563 σ.

6. Κουρίλας, Εὐλόγιος, Α΄. Παΐσιος ἱερομόναχος ὁ μικρός - Β΄. Ἀναστάσιος ἱερεὺς Παπαβασιλόπουλος. Σελίδες τῆς ἱστορίας τῶν γραμμάτων καὶ τοῦ πολιτισμοῦ ἐν Ἠπείρῳ, Ἰωάννινα, "Ἡπειρωτικὴ Ἑστία", 1956, 144 σ.

7. Α΄Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο , Ἱστορία-Τέχνη-Ἀρχαιολογία τῆς Κῶ, 02-04/05/1997, Ἀθήνα, Ὑπουργεῖο Αἰγαίου, 2001

8. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Ἀβδελᾶ Ἔφη - Ψαρᾶ Ἀγγέλικα, “Ὁ φεμινισμὸς στὴν Ἑλλάδα τοῦ μεσοπολέμου. Μία ἀνθολογία”, Ἀθήνα, “Γνώση”, 1985, 544 σ.», Δωδώνη, 15(1986) , σσ. 187-201

9. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Ἀβέρωφ-Τοσίτσας Εὐάγγελος, “Γῆ τῆς ὁδύνης”. Β' τόμος. Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1974 » , Εὐθύνη, 255 (1993), σσ. 146-147

10. Σοφιανός, Δημήτριος Ζ., «Ἀβιβλιογράφητα μονόφυλλα τῶν ἐτῶν 1858-1880 », τ. Α΄ , Δελτῖον τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Νεώτερου Ἑλληνισμοῦ (1998), σσ. 285-302

11. Παπαδόπουλος, Ν. Κ., « Ἁβροτέλης Ἐλευθερόπουλος», at: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σ. 448

12. Μιχαλόπουλος, Δημήτρης, «Ἀγαθάγγελος . Ἀπὸ τὴ νοσταλγία τῆς νίκης στὸ ὅραμα τοῦ σύγχρονου κόσμου» , Εὐθύνη, 230 (1991), σσ. 56-60

13. Πολίτης, Νικόλαος Γ., «Ἀγαθάγγελος » , Ἑστία, 27 (1889), σσ. 38-40

14. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀγαπημένη μου Χαϊδελβέργη, Ἀθῆναι, 1980, 318 σ.

15. Ἀνώνυμος, «Ἀγάπιος Ἀντωνόπουλος » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 92 (1959), σσ. 74-75

16. Κωστούλα, Δέσποινα Α., Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Ἰωάννινα, 1983, 436 σ.

17. Λαμπρίδη, Ἕλλη, «Ἄγγελος Σικελιανός . Προσωπικὴ Μνήμη» , Καινούρια Ἐποχή, χ.χ. (1959), σσ. 29-33

18. Κράβαρη, Ἀλίκη Γ., «Ἄγγελου Μπενιζέλου ἀνέκδοτο ἐγκώμιο στὸν Νικόδημο Μεταξᾶ » , Κεφαλληνιακὰ Χρονικά, 2 (1977), σσ. 291-318

19. Σαρδελῆς, Κώστας, «Ἁγιοποιήθηκε ὁ Ἀθανάσιος Πάριος » , Νέα Ἑστία, 136 (1994), σσ. 1382-1383

20. Μάξιμος, ὁ Γραικός, Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικὸς ὁ φωτιστὴς τῶν Ρώσων. Ἡ προσωπικότης του. Ἡ προσφορά του. Ἀπάνθισμα τῶν λόγων του, Ἀθήνα, Ἁρμὸς, 1991, 180 σ.

21. Μωϋσῆς, μοναχός, «Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης » , Πρωτᾶτον, 19 (1989), σσ. 171-175

22. Σαββίδης, Γεώργιος Π., Δρακόπουλος, Δ., «Ἄγνωστα ἄρθρα τοῦ Ροΐδη στὴν Ἐγκυκλοπαίδεια Μπὰρτ - Χίρστ » , Συριανὰ Γράμματα. Ἱστορία - λογοτεχνία - λαογραφία - καλὲς τέχνες, 7, 25 (1994), σσ. 67-76

23. Σαββίδης, Γεώργιος Π., Δρακόπουλος, Δ., «Ἄγνωστα ἄρθρα τοῦ Ροΐδη στὴν Ἐγκυκλοπαίδεια Μπὰρτ - Χίρστ » , Συριανὰ Γράμματα. Ἱστορία - λογοτεχνία - λαογραφία - καλὲς τέχνες, 7, 25 (1994), σσ. 67-76

24. Ἀλιπράντης, Παναγῆς, «Ἄγνωστα καὶ ἀνέκδοτα τετράδια τῶν παραδόσεων Φιλοσοφίας τοῦ Ἀνδρέα Κάλβου στὴν Ἰόνιο Ἀκαδημία τοῦ ἔτους 1840-41 . Προδρομικὴ ἀνακοίνωση» , Τὸ δέντρο, 9, 67-8 (1992), σσ. 14-36

25. Ζαρίδη, Κατερίνα, «Ἄγνωστα στοιχεῖα γιὰ τὸν Κερκυραῖο Ἱερομόναχο Ἰωαννίκιο Καρτάνο ἀπὸ τὰ ἀνέκδοτα ἔγγραφα τοῦ ἱστορικοῦ ἀρχείου Κέρκυρας (1528-1529)», Δωδώνη, 21(1992) , σσ. 57-77

26. Φώσκολος, Μάρκος, Ἄγνωστα στοιχεῖα καὶ κείμενα τοῦ οὑμανιστῆ Κωνσταντίνου Πατρικίου τοῦ Χίου, Ἀθῆναι, 1973, 17 σ.

27. Bouchard, Jacques, «Ἄγνωστη ἐπιστολὴ τοῦ Γεωργίου Τερτσέτη » , Ὁ Ἐρανιστής, 5 (1967), σσ. 33-39

28. Πιτσάκης, Κωνσταντῖνος Γ., «Ἄγνωστο ἢ ἀνύπαρκτο ἐπώνυμο τοῦ Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη; » , Ὁ Ἐρανιστής, 22 (1999), σσ. 270-272

29. Πολέμης, Δημήτριος Ι., «Ἄγνωστον ἔργον τῆς Εὐανθίας Καΐρη . Ἡ προσωποποιία “Ἑλλάς”» , Πέταλον, 3 (1982), σσ. 67-80

30. Μαστροδημήτρης, Δημήτρης Π., «Ἄγνωστον χειρόγραφον τοῦ Νομοκάνονος τοῦ Μανουὴλ Μαλαξοῦ», Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 37(1970) , σσ. 337-342

31. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἄγνωστος ἐπιστολὴ Κομμητᾶ πρὸς Κούμαν περὶ γλώσσης » , Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, 4, 14 (1967), σσ. 49-70

32. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἄγνωστος ἐπιστολὴ Ν. Θωμαζαίου πρὸς τὸν Π. Βράϊλαν-Ἀρμένην » , Παρνασσός, 3, 2 (1968), σσ. 237-240

33. Μαντουβάλου, Μαρία, Ἄγνωστος ἐπιτάφιος εἰς Κωνσταντῖνον Βαρδαλάχον, Ἀθήνα, 1970, 13 σ.

34. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., Ἀγόρευσις […] ἐπὶ τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων τῆς Κυβερνήσεως. Συνεδρίασις τῆς 25ης Ἀπριλίου 1950 (ἐκ τῶν ἐστενογραφημένων πρακτικῶν), Ἀθῆναι, 1935, 16 σ.

35. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Ἀγχιβασίη. Γυμνάσματα ποιητικῆς νοημοσύνης, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1988, 119 σ.

36. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἄγχος καὶ ἐνοχὴ εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 7 (1965), σσ. 129-133

37. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Ἀγωγή», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 31-41

38. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Ἀγῶνες καὶ ἀγωνία γιὰ τὴν παιδεία, Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1965, 379 σ.

39. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἀγωνία » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 135 (1964), σσ. 3-12

40. Κελεσίδου, Ἄννα, Ἀγωνίσματα ζωῆς, Ἀθήνα, 1979, 84 σ.

41. Φραντζῆ, Ἄντεια, «Ἀδ. Κοραῆς: δύο συνέδρια » , Ἀντί, 232 (1983), σ. 41

42. Μάμουκας, Ἀνδρέας Ζ., Ἀδαμάντιος Κοραῆς. Βίος καὶ ἔργα, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1989, 228 σ.

43. Κούρκουλας, Κωνσταντῖνος, « Ἀδαμάντιος Κοραῆς», at: Λεύκωμα διδασκάλων τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1971, σσ. 103-113

44. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ., « Ἀδαμάντιος Κοραῆς. Ὁ μεγάλος στοχαστὴς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας», at: Ἑλληνικὴ Γλώσσα. Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Gutenberg, 1994, σσ. 41-53

45. Παπαδερός, Ἀλέξανδρος, « Ἀδαμάντιος Κοραῆς», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 491-493

46. Θερειανός, Διονύσιος, Ἀδαμάντιος Κοραῆς, Τόμος Β΄, Ἐν Τεργέστῃ, Τύποις τοῦ Αὐστροουγγρικοῦ Λόϋδ, 1890, 354 σ.

47. Θερειανός, Διονύσιος, Ἀδαμάντιος Κοραῆς, Τόμος Γ΄, Ἐν Τεργέστῃ, Τύποις τοῦ Αὐστροουγγρικοῦ Λόϋδ, 1890, 168 + ρλη΄ σσ.

48. Σκιαδᾶς, Ἀριστόξενος Δ., «Ἀδαμάντιος Κοραῆς . Ὁ μέγας φιλόλογος: κριτικός, ἐρευνητής, ἐκδότης, θεωρητικός, τέλειος γνώστης» , Νέα Ἑστία, 1355 (1983), σσ. 16-29

49. Γούδας, Ἀναστάσιος Ν., « Ἀδαμάντιος Κοραῆς», at: Βίοι παράλληλοι τῶν ἐπὶ τῆς ἀναγεννήσεως τῆς Ἑλλάδος διαπρεψάντων ἀνδρῶν, Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1870, σσ. 81-121

50. Οἰκονόμου, Παναγιώτης Ι., Οἰκονόμου, Ἐλευθέριος Ι., «Ἀδαμάντιος Κοραῆς » , Ἐλεύθερη Γενιά, 12 (1977), σσ. 22-23

51. Οἰκονόμου, Παναγιώτης Ι., Οἰκονόμου, Ἐλευθέριος Ι., «Ἀδαμάντιος Κοραῆς » , Ἐλεύθερη Γενιά, 12 (1977), σσ. 22-23

52. Βοσταντζῆς, Νικόλαος Ἀργ., Ἀδαμάντιος Κοραῆς ὁ παιδαγωγὸς τοῦ ἔθνους μας, Λευκωσία, 1948, 20 σ.

53. Παπαθανασόπουλος, Δημ., «Ἀδαμάντιος Κοραῆς, Ἀπόψεις καὶ μηνύματα περὶ παιδείας » , Ἑλληνικὸς Ἀστήρ, 40 (1991), σσ. 2942-294

54. Παππᾶς, Κωνσταντῖνος, «Ἀδαμάντιος Κοραῆς, ἕνας μεγάλος δάσκαλος τοῦ Γένους » , Στρατιωτικὴ Ἐπιθεώρηση (1982), σσ. 82-98

55. Κουτσούλελος, Δημ. Κ., «Ἀδαμάντιος Κοραῆς: Ὁ κορυφαῖος διδάσκαλος τοῦ Γένους » , Σχολεῖο καὶ Ζωή, 1 (1999), σσ. 114-118

56. Πόταγα, Ἄννα Κ., «Ἀδαμαντίου Κοραῆ ἐγκώμιον φιλοσοφίας ἢ φιλοσοφία καὶ ἐπιστῆμες», at: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Κοραῆς καὶ Χίος, Τόμος Β', Χίος, 1983, σσ. 47-68

57. Σκιαδᾶς, Νικόλαος Ε., Ἀδαμαντίου Κοραῆ. “Αὐτοσχέδιοι Στοχασμοί” - γνῶμες γιὰ τὸν τύπο καὶ τὴν τυπογραφία καὶ τὸ ὕστατο κείμενό του περὶ Δημοκρατίας. Συμβολὴ στὸ ἔτος Κοραῆ, Ἀθήνα, Gutenberg, 1983, 82 σ.

58. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Ἀδελφικὴ Διδασκαλία πρὸς τοὺς εὑρισκομένους κατὰ πᾶσαν τὴν Ὀθωμανικὴν ἐπικράτειαν Γραικούς. Εἰς ἀντίρρησιν κατὰ τῆς ψευδωνύμως ἐν ὀνόματι τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἐκδοθείσης ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατρικῆς Διδασκαλίας, Ἐν Ρώμῃ, 1798, 58 σ.

59. Ἀνώνυμος, «Ἀδελφοὶ Λειχοῦδαι » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 101 (1960), σσ. 71-78

60. Κουρνοῦτος, Γεώργιος, « Ἀδελφοὶ Λειχοῦδαι», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Β΄, Ἀθῆναι, Ἰωαν. Ν. Ζαχαρόπουλος, 1956, χ. α.

61. Κούρκουλας, Κωνσταντῖνος, « Ἀδελφοὶ Λειχοῦδαι», at: Λεύκωμα διδασκάλων τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1971, σσ. 36-41

62. Βούλγαρις, Εὐγένιος, Ἀδολεσχία Φιλόθεος ἤτοι ἐκ τῆς ἀναγνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μωσαϊκῆς Πεντατεύχου Βίβλου ἐπιστάσεις ψυχωφελεῖς τε καὶ σωτηριώδεις, Ἐν ᾧ αἱ Ἐπιστάσεις περιέχονται αἱ ἐκ τῆς ἀναγνώσεως τῶν δύο τῆς Ἱερᾶς Πεντατεύχου, Ἀριθμῶν, Δευτερονομίου, πρὸς δὲ καὶ ἀδολέσχημα φιλοσοφικὸν κατὰ τοῦ τε τῶν Ὠκελλιτῶν συστήματος, Τόμ. Β΄, 1801, 392 σ.

63. Βούλγαρις, Εὐγένιος, «Ἀδολεσχίας Φιλοθέου μέρος Α΄. Ἤτοι: ἐκ τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Α΄ Βίβλου τῆς Ἱερᾶς Πεντατεύχου ἐπιστάσεις ψυχοφελεῖς καὶ σωτηριώδεις . Ἐκ τῆς “Γενέσεως”» , Ἀλήθεια, 1, 1 (1927)

64. Συκουτρῆς, Ἰωάννης, «Ἀθάνας Γιῶργος,“ Ἀγάπη στὸν Ἔπαχτο” » , Ἀντί, 560 (1994), σσ. 102-109

65. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Ἀθανασία», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 74-75

66. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Ἀθανασία . Ἕνα φιλοσοφικὸ πρόβλημα» , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 19 (2000), σσ. 28-29

67. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Ἀθανασιάδης Τάσος, “Ἡ αἴθουσα τοῦ θρόνου”, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας » , Νέα Ἑστία, 143, 1692 (1998), σσ. 64-65

68. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Ἀθανασιάδης Τάσος, “Ὁ Ντοστογιέφσκη: Ἀπὸ τὸ κάτεργο στὸ πάθος”, Ἀθήνα, 1971 » , Εὐθύνη, 257 (1993), σσ. 263-264

69. Καραθανάσης, Ἀθανάσιος Ε., «Ἀθανάσιος Βογορίδης. Βιογραφικὰ καὶ ἐργογραφικὰ ἑνὸς ἐκπροσώπου τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ » , Παρουσία, 7 (1991), σσ. 125-168

70. Καλαμάτας, Ἀθανάσιος Ι., Ἀθανάσιος ὁ Πάριος. Ἐκκλησία καὶ φωτισμένη Εὐρώπη: ἰδεολογικὲς ἀντιθέσεις. Ἡ Βυζαντινορθόδοξη Παράδοση καὶ ἡ Κολλυβαδικὴ ἔριδα, Θεσσαλονίκη, 1992, 190+ΧΧΙΙΙ

71. Φερούσης, Δημήτριος Σ., « Ἀθανάσιος ὁ Πάριος», at: Μορφὲς τοῦ Γένους, Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, 1971, σσ. 51-60

72. Ἀνώνυμος, «Ἀθανάσιος ὁ Πάριος » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 101 (1960), σσ. 67-71

73. Κούρκουλας, Κωνσταντῖνος, « Ἀθανάσιος ὁ Πάριος», at: Λεύκωμα διδασκάλων τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1971, σσ. 85-90

74. Κουβαλάκης, Παναγιώτης Λ., «Ἀθανάσιος ὁ Πάριος (1723-1813): Ἕνας μισέλληνας ἅγιος τῆς νεώτερης Ὀρθοδοξίας » , Δαυλός, 238 (2001), σσ. 15319-15321

75. Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ., «Ἀθανάσιος Πάριος . Ἀνέκδοτα κείμενα» , Ὁ Ἐρανιστής, 5 (1967), σσ. 57-63

76. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., «Ἀθανάσιος Πάριος. Ἐργογραφία - Ἰδεολογία - Βιβλιογραφικά», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς. Τμῆμα Θεολογίας Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 30(1995) , Ἀθῆναι, σσ. 293-349

77. Μπενάκης, Λίνος Γ., « Ἀθανάσιος Ρήτωρ ὁ Βυζάντιος», at: Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμ. Α΄, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1990-, σ. 74

78. Βαλέτας, Γεώργιος, Ἀθανάσιος Χριστόπουλος. Βίος - Ἔργο - Βιβλιογραφία, Ἀθήνα, Σωματεῖον “Φίλοι Βυζαντινῶν Μνημείων Καστοριᾶς”, 1969, 87 σ.

79. Μαμμόπουλος, Ἀλέξανδρος Χ., « Ἀθανάσιος Ψαλίδας», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. Ε', Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, χ. α.

80. Κούρκουλας, Κωνσταντῖνος, « Ἀθανάσιος Ψαλίδας», at: Λεύκωμα διδασκάλων τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1971, σσ. 133-139

81. Γούδας, Ἀναστάσιος Ν., « Ἀθανάσιος Ψαλίδας», at: Βίοι παράλληλοι τῶν ἐπὶ τῆς ἀναγεννήσεως τῆς Ἑλλάδος διαπρεψάντων ἀνδρῶν, Τόμος Β', Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1870, σσ. 285-308

82. Βαλέτας, Γεώργιος, «Ἀθανάσιος Ψαλίδας (ἀνακοίνωση) » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 369-370 (1983), σ. 45

83. Ἐργολάβος, Σπυρίδων, «Ἀθανάσιος Ψαλίδας ὁ ἀρχιδιδάσκαλος τῶν Ἰωαννίνων » , Φηγός, 6 (1999), σσ. 226-228

84. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., « Ἀθανάσιος Ψαλίδας, “Λογικὴ κατὰ νεωτέρους μὲν συντεθεῖσα, μεθόδῳ δὲ μαθηματικῇ ἐξυφανθεῖσα χάριν τῶν φιλομούσων Ἑλλήνων”, (Χφ.), Ἐν Βιέννῃ, 1793», at: Ἡ Λογικὴ στὴ Νεότερη Ἑλλάδα, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 1999, σσ. 169-243

85. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β., Ἀθανασίου Πικροῦ (καὶ ὄχι Σκληροῦ) “Γεωγραφικὰ Β', Εὐρωπαϊκοῦ καὶ Ἀσιατικοῦ Χώρου”, Ἀθῆναι, χ. ἔ., 1974-1975, 8 σ.

86. Ψευτογκᾶς, Βασίλειος Στ., «Ἀθανασίου τοῦ Παρίου μιὰ ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν νεομαρτύρων ἁγίων», Καιρός, 5(1995) , σσ. 337-345

87. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., «Ἀθανασίου Ψαλίδα, “Μεταφυσική” » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 13, 38 (1996), σσ. 140-153

88. Σπανάκη, Μαριάννα, «Ἀθανασόπουλος Βαγγέλης, “Οἱ μύθοι τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Γ. Βιζυηνοῦ”, Ἀθήνα, Καρδαμίτσα, 1993 » , Διαβάζω, 323 (1993), σσ. 20-21

89. Καβαρνός, Κωνσταντῖνος, Ἀθανάτου ζωῆς σύμβολα καὶ ἐνδείξεις, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος “Ἀστήρ”, 1964, 198 σ.

90. Chestov, Leon, Ἀθῆναι καὶ Ἱερουσαλήμ. Δοκίμιο κριτικῆς τοῦ ἑλληνικοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς μεταφυσικῆς τῆς Βίβλου, Ἀθήνα, Ἀναγνωστίδης, χ.χ., 259 σ.

91. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Ἀθήναιον. Πρώτη δεκαετία 1946-1956, Ἀθήνα, 1957, 111 σ.

92. Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίων “Πολιτεία”, Ἐν Ἀθήναις, Πάπυρος, 1937, 95 σ.

93. Jaspers, Karl, «Ἀθλητισμός » , Εὐθύνη, 335 (2000), σσ. 446-447

94. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., « Ἄθως - ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ», at: Δοκιμιακὰ καὶ ἄλλα κριτικὰ κείμενα Γ΄, Ἀθήνα, Κέδρος, 1985, σσ. 57-60

95. Πολέμης, Δημήτριος Ι., «Αἱ ἀπεικονίσεις τοῦ Καΐρη . Προκαταρκτικὴ ἐπισκόπησις» , Πέταλον, 4 (1984), σσ. 159-181

96. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Αἱ ἀρχαὶ τῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας, Ἀθῆναι, Ὁ Κοραῆς, 1928, 53 σ.

97. Σταμάτης, Εὐάγγελος Σ., «Αἱ ἀρχαὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἑλληνικῆς γεωμετρίας » , Θέσεις καὶ Ἰδέαι, 2, 12 (1970), σσ. 19-23

98. Ribot, Théodule, Αἱ ἀσθένειαι τῆς βουλήσεως, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Γεωργίου Φέξη, 1965, 142 σ.

99. Ἰεζεκιήλ, Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων, Αἱ δύο φιλοσοφικαὶ γνῶμαι τοῦ διδασκάλου Ἀποστόλου Μακράκη, Ἐν Ἀθήναις, Φοίνιξ, 1929, 38 σ.

100. Μακρυμίχαλος, Στέφανος Ι., «Αἱ ἐκδόσεις τῶν ἐγγράφων διὰ τὸν Ρήγαν τῶν Legrand - Λάμπρου (1891) καὶ τοῦ Ἀμάντου (1930) καὶ ἔλεγχος τῆς ἐκδόσεως τοῦ κ. Ἐνεπεκίδη (1965) » , Ὁ Ἐρανιστής, 12 (1976), σσ. 93-95

101. Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., «Αἱ ἐκδόσεις τῶν ἔργων τοῦ Κοραῆ . Κοραῆς, “Ἅπαντα τὰ πρωτότυπα ἔργα. Ἐπιστολές…”. Ἀναστύλωσε καὶ ἔκρινε Γ. Βαλέτας, εἰς δύο τόμους, 1965» , Ἀθηνᾶ, 68 (1965), σσ. 359-380

102. Δῆμος, Ραφαήλ, «Αἱ θεμελιώδεις ἔννοιαι τῆς μεταφυσικῆς τοῦ Πλάτωνος » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 4 (1935), σσ. 437-465

103. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Αἱ θεμελιώδεις ἔννοιαι τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλωτίνου, Ἀθῆναι, Ὁ Κοραῆς, 1928, 35 σ.

104. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Αἱ θεμελιώδεις περὶ ἱστορίας θεωρίαι » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ζ΄ 1936), 7, 3 (1936), σσ. 257-289

105. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., « Αἱ θρησκεῖαι ὡς προσδιοριστικοὶ παράγοντες τῶν πολιτισμῶν», at: Ἅπαντα κοινωνιολογικά, Ἀθήνα, Ἑταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 1992, σσ. 1-14

106. Λώλης, Σοφοκλῆς Δ., Αἱ θρησκευτικαὶ ἰδέαι τοῦ Νεοφύτου Δούκα, Νέα Ὑόρκη, Cosmos, 1949, 223 σ.

107. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., «Αἱ κοινωνικαὶ σχέσεις τῆς θρησκείας » , Προμηθεύς, 5-6 (1955), σσ. 9-16

108. Busse, Ludwig, Αἱ κοσμοθεωρίαι τῶν μεγάλων φιλοσόφων τῶν νεωτέρων χρόνων, Ἐν Ἀθήναις, 1925, 273 σ.

109. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Αἱ μαθητικαὶ κατασκηνώσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἡ σημασία καὶ ἡ ἀποστολή των » , Σχολικὴ Ὑγιεινή, 214 (1964), σσ. 3-9

110. Θεοδωρόπουλος, Θεμιστοκλῆς Κ., Αἱ μεγάλαι πλάναι τοῦ αἰῶνος. Γενικὸς ἔλεγχος τοῦ Σοσιαλισμοῦ καὶ τοῦ Κομμουνισμοῦ, Ἱστορία καὶ ὑπόθεσις, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, Ἔθνικὸν κέντρον τῆς Ἑλλάδος, χ. χ., 200 σ.

111. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Αἱ μεταφυσικαὶ διαστάσεις τῆς ὑπάρξεως εἰς τὸν πλατωνικὸν μύθον, Ἀθῆναι, 1973, 39 σ.

112. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., «Αἱ νέαι διαστάσεις τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ φαινομένου», at: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Β΄), Δελφοὶ, 1971, σσ. 187-201

113. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., « Αἱ νέαι διαστάσεις τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ φαινομένου», at: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 27-34

114. Ἰσηγόνης, Ἀντώνιος Μ., «Αἱ παιδαγωγικαὶ ἀντιλήψεις τοῦ Ἀριστοτέλους » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 6, 58 (1957), σσ. 99-105

115. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., Αἱ περὶ δικαίου καὶ πολιτείας θεωρίαι κατὰ τὴν ἱστορικὴν καὶ φιλοσοφικὴν αὐτῶν πρόοδον καὶ ἀνάπτυξιν, Φυσικὸ δίκαιον καὶ πολιτικὴ ἐπιστήμη, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, χ. χ., 400 σ.

116. Σαβράμης, Δημοσθένης Σ., «Αἱ περὶ Ἐκκλησίας ἰδέαι τοῦ Ἰωάννη Σκαλτσούνη » , Ἐνορία (1954), 16 σ.

117. Γαλίτης, Γεώργιος Α., «Αἱ περὶ κλήρου ἰδέαι τοῦ Κοραῆ » , Ἐκκλησία, 37 (1960), σσ. 1-35

118. Νικολάου, Θεόδωρος Στ., Αἱ περὶ πολιτείας καὶ δικαίου ἰδέαι τοῦ Γ. Πλήθωνος Γεμιστοῦ, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, 1974, 138 σ.

119. Ζήση, Χριστίνα Γ., Αἱ περὶ χρόνου ἀντιλήψεις τοῦ Ἀριστοτέλους, Ἀθῆναι, 1965, 63 σ.

120. Στεφανόπουλος, Στέφανος, Αἱ περιπέτειαι τοῦ Μαρξισμοῦ. Τρία ἄρθρα μετὰ εἰσαγωγῆς τοῦ συγγραφέως, Ἀθῆναι, 1978, 43 σ.

121. Καλιτσουνάκις, Ἰωάννης, Αἱ πνευματικαὶ δυνάμεις τοῦ ἔθνους κατὰ τὸν ὑπὲρ ἀνεξαρτησίας ἀγώνα. Λόγος, Ἐν Ἀθήναις, 1935, 24 σ.

122. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Αἱ πνευματικαὶ ἐπιστῆμαι. Λόγος εἰς τὸ μνημόσυνον τῶν ἱδρυτῶν, εὐεργετῶν καὶ καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου ρηθεὶς ἐντολῇ τῆς Συγκλήτου ἐν τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τῇ 30 Ἰανουαρίου 1935, ἑορτῇ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἐν Ἀθήναις, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, 1935, 18 σ.

123. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., Αἱ σύγχροναι φιλοσοφικαὶ κατευθύνσεις, Ἀθῆναι, Δημ. Ν. Παπαδήμας, 1973, 96 σ.

124. Αἱ συναπταί, Ἐπιστολαὶ καὶ Εὐαγγέλια, Ἀθήνα, Ἑξάντας, 1988, 459 σ.

125. Κατσοῦρος, Ἀντώνης Φ., «Αἱ φιλοσοφικαὶ καὶ θρησκευτικαὶ δοξασίαι τοῦ Θεοφίλου Καΐρη » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 67 (1958), σσ. 131-137

126. Μπουρλῶτος, Σταῦρος Μ., Αἱ φιλοσοφικαὶ καὶ παιδαγωγικαὶ ἀρχαί. Αἱ κρατήσασαι ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς Ἀναγεννήσεως μέχρι τοῦ 19ου αἰῶνος, Ἀθῆναι, Δημ. Ν. Τζάκα, Στέφ. Δελαγραμμάτικα & Σία, 1932, 208 σ.

127. Παπαμάρκος, Χαρίσιος, Αἱ φιλοσοφικαὶ καὶ παιδαγωγικαὶ δοξασίαι τοῦ Πολυβίου, Ἀθήνησιν, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν ἀδελφῶν Περρῆ, 1898, 208 σ.

128. Σπετσιέρης, Κωνσταντῖνος, Αἱ ψυχολογικαὶ καὶ κοινωνικαὶ προϋποθέσεις ἀναδιοργανώσεως τῆς παιδείας, Ἀθῆναι, 1959, 29 σ.

129. Βέης, Νικόλαος Α., «Αἱ “Δάφναι” τοῦ Παύλου Νιρβάνα . Κρίσεις περὶ αὐτῶν καὶ ὁ Κ. Καισάριος Δαπόντες» , Νέα Ἑστία, 23, 270 (1938), σσ. 367-375

130. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Αἰλανοῦ Ἔφη, “Ἡ Εὐρυδίκη στὸ φῶς”, Ἀθήνα, 1980 » , Εὐθύνη, 241 (1992), σ. 42

131. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Αἰσθητικὰ δοκιμία, Ἀθήνα, Δίπτυχο, 1975, 98 σ.

132. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Αἰσθητικὰ θέματα » , Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιά, 9 (1952), σσ. 8-10

133. Μιχελῆς, Παναγιώτης Α., Αἰσθητικὰ θεωρήματα, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, 1971, 386 σ.

134. Μιχελῆς, Παναγιώτης Α., Αἰσθητικὰ θεωρήματα, Τόμος Β΄, Ἀθῆναι, 1979, 262 σ.

135. Μιχελῆς, Παναγιώτης Α., Αἰσθητικὰ θεωρήματα, Τόμος Γ΄, Ἀθὴνα, 1972, 250 σ.

136. Ἀντωνόπουλος, Τάκης Λ., Αἰσθητικὰ καὶ φιλοσοφικὰ θέματα, Ἀθήνα, 1978, 174 σ.

137. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., Αἰσθητικὰ καὶ φιλοσοφικὰ μελετήματα , Ἀθῆναι, Ι. Σιδέρης, 1964, 272 σ.

138. Δραγούμης, Ἴων, Αἰσθητικὰ κείμενα, Ἀθήνα-Γιάννινα, Δωδώνη, 1992, 246 σ.

139. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., Αἰσθητικὰ μελετήματα, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1977, 283 σ.

140. Μουστοξύδης, Θεοδόσιος Μ., Αἰσθητικὰ προβλήματα, Ἀθῆναι, 1939, 136 σ.

141. Εὐαγγέλου, Ἰάσων, Αἰσθητικὲς ἀπομυθοποιήσεις. Δοκίμια, Ἀθήνα - Γιάννινα, Δωδώνη, 1991, 323 σ.

142. Γληνός, Δημήτρης Α., «Αἰσθητικὲς Θεωρήσεις . Τὸ ἰδανικὸ τῆς ὀμορφιᾶς» , Νουμᾶς, 67 (1999), σ. 9

143. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις. Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, 235 σ.

144. Lalo, Charles, Αἰσθητική, Ἐν Ἀθήναις, Ἐλευθερουδάκης, 1930, 145 σ.

145. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «Αἰσθητικὴ ἐμπειρία. Ἡ κεντρικὴ ἔννοια στὴν αἰσθητικὴ θεωρία τοῦ Ε. Παπανούτσου», at: Πρακτικὰ Συμποσίου, Ε. Π. Παπανοῦτσος. Ὁ Παιδαγωγὸς καὶ ὁ Φιλόσοφος, Ἰωάννινα, 1987, σσ. 195-208

146. Poirier, René, «Αἰσθητικὴ ἐμπειρία καὶ ἀλήθεια » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 39 (1966), σσ. 23-31

147. Μιχελῆς, Παναγιώτης Α., Αἰσθητικὴ θεώρηση τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης, Ἀθῆναι, 1978, 342 σ.

148. Γεωργίου, Θεόδωρος, Αἰσθητικὴ θεωρία καὶ μοντέρνα τέχνη, Ἀθήνα, Futura, 2001, 140 σ.

149. Ἀποστολόπουλος, Ντίμης, «Αἰσθητικὴ τοῦ ραδιοφώνου » , Ἡ Λέξη, 132 (1996), σσ. 146-149

150. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., Αἰσθητικὸ τρίπτυχο. Ὁ χῶρος τῆς τέχνης καὶ ἡ στρατηγικὴ τῆς φαντασίας, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1988, 145 σ.

151. Μουστοξύδης, Θεοδόσιος Μ., Αἰσθητικὸ τρίπτυχο . Χορός - Ποίηση - Θέατρο, Ἀθήνα, 1954, 171 σ.

152. Μπούσουλας, Νικολάος Ι., Αἰσθητικοὶ καὶ μεταφυσικοὶ προβληματισμοί. Πανεπιστημακὲς παραδόσεις, Ἰωάννινα, 1969, 93 σ.

153. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., Αἰσιοδοξία καὶ ἀπαισιοδοξία ἐν τῇ ἱστορίᾳ, Ἐν Ἀθήναις, 1928, 124 σ.

154. Καστοριάδης, Κορνήλιος, « Αἰσχύλεια ἀνθρωπογονία καὶ σοφόκλεια αὐτοδημιουργία τοῦ ἀνθρώπου», at: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Δεσποτόπουλο, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1991, σσ. 205-224

155. Δούκας, Νεόφυτος, Αἰσχύλος, Τόμος Α΄, ιστ΄ + 432 σ.

156. Νούκιος, Ἀνδρόνικος, Αἰτωλός, Γεώργιος, Αἰσώπου Μύθοι, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1993, 295 σ.

157. Νούκιος, Ἀνδρόνικος, Αἰτωλός, Γεώργιος, Αἰσώπου Μύθοι, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1993, 295 σ.

158. Smart, John Jameison Carswell, «Αἰτιακὲς θεωρίες τοῦ χρόνου » , Δευκαλίων, 32 (1980), σσ. 383-394

159. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Αἰτιότητα. Ἡ θεμελιώδης ἔννοια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, 224 σ.

160. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, « Αἰτιότητα καὶ θεωρία τῆς δημοκρατίας κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη», at: Ἀριστοτελικὴ Πολιτικὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, 1995, σσ. 110-118

161. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Αἰτιότητα καὶ τοπικότητα στὴ μικροφυσική » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 3, 7 (1986), σσ. 95-96

162. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Αἰτωλοακαρνάνες λόγιοι. Γεώργιος ὁ Αἰτωλός (; - 1580)», Αἰτωλοακαρνανική, 1980, σ. 2

163. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Αἰτωλοακαρνάνες Λόγιοι. Εὐγένιος Γιαννούλης (1595/97 - 1682)», Αἰτωλοακαρνανική, 03/1980, σ. 2

164. Ψημμένος, Νίκος Κ., «Αἰτωλοακαρνάνες Λόγιοι. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς (1714-1779)», Αἰτωλοακαρνανική, σ. 2

165. Βῶρος, Φανούρης Κ., «Ἀκαδημαϊκὸ Ἦθος ἢ τὸ φαινόμενο Καστοριάδης » , Τὰ Ἐκπαιδευτικά, 15 (1989), σσ. 6-8

166. Βορέας, Θεόφιλος, Ἀκαδημεικά, Λογική, Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, 1932, 280 σ.

167. Βορέας, Θεόφιλος, Ἀκαδημεικά, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Φιλοσοφίαν, Τόμος Γ΄, Ἐν Ἀθήναις, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, 1972, 471 σ.

168. Βορέας, Θεόφιλος, Ἀκαδημεικά, Λογικὴ, Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, 1972, 263 σ.

169. Κελεσίδου, Ἄννα, «Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, “Βυζαντινοὶ Φιλόσοφοι”, νέα σειρά», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 495-497

170. Πολίτης, Ἀλέξης, «Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Κέντρον Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισμοῦ, “Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων, Ἀλληλογραφία”. Τόμος Α΄, 1802-1817. 'Eπιμ., Κώστας Λάππας - Ρόδη Σταμούλη. Ἀθήνα, 1989, νβ΄+430 σ. +16 πίνακες » , Μνήμων, 13 (1991), σσ. 369-371

171. Γκίκας, Σωκράτης, «Ἀκμὴ καὶ παρακμὴ τοῦ πολιτισμοῦ » , Προεκτάσεις στὴν Ἐκπαίδευση, 15-6 (1994), σσ. 102-104

172. Βαγενᾶς, Νάσος, «Ἀκόμη λίγα γιὰ τὸν Ντερριντά » , Νέα Ἑστία, 146, 1714 (1999), σσ. 168-170

173. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Ἀλαβέρας Τηλέμαχος, “Τὸ ρολόγι”, Θεσσαλονίκη, 1967 » , Εὐθύνη, 280 (1995), σσ. 212-213

174. Νούλας, Βασίλειος Κ., «Ἀλατζόγλου-Θέμελη Γραμματική, “Νοῦς ἐναντίον αἰσθήσεων. Πτυχὲς τῆς προ-ἀριστοτελικῆς Γνωσιοθεωρίας”. Ἰνστιτοῦτο τοῦ βιβλίου, Ἀθήνα, Ἀ. Καρδαμίτσα, 2000, 148 σ. » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 23 (2001), σσ. 31-33

175. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Ἀλαφροΐσκιωτος. Μύθος καὶ ὕπαρξις. Συμβολὴ εἰς τὴν ἰδέαν τοῦ ἑλληνικοῦ ἀνθρώπου, Ἀθῆναι, 1959, 31 σ.

176. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Ἀλαχιώτης Σταμάτης Ν., “Ἡ πρόκληση τῶν γονιδίων”, Ἀθήνα, “Καστανιώτης”, 1999, 322 σ.», Δωδώνη, 23(1999) , σσ. 371-374

177. Μπέττης, Στέφανος Ν., «Ἀλέξανδρος Βασιλείου . Ὁ ἀφοσιωμένος φίλος καὶ συναθλητὴς τοῦ Κοραῆ (1760-1818)» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 256-258 (1973), σσ. 461-478

178. Σάθας, Κωνσταντῖνος Ν., « Ἀλέξανδρος Ἑλλάδιος», at: Βιογραφίαι τῶν ἐν τοῖς γράμμασι διαλαμψάντων Ἑλλήνων ἀπὸ τῆς καταλύσεως τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνεγερσίας (1453-1821), Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τῶν τέκνων Ἀνδρ. Κορομηλᾶ, 1868, σσ. 447-450

179. Ἀνώνυμος, «Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος » , Πανδώρα, 22, φ. 518 (1871-72), σσ. 313-322

180. Ἀργυρόπουλος, Κ. Π., «Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος ὁ ἐξ Ἀπορρήτων » , Πανδώρα, 5, φ. 98 (1854-55), σσ. 42-45

181. Καραντώνης, Ἀθανάσιος Π., «Ἀλέξανδρος Ν. Τσιριντάνης . Ἑνας Πνευματικὸς Ἡγέτης» , Συζήτησις, 205 (1977), σσ. 236-242

182. Ράμμος, Γεώργιος Θ., «Ἀλέξανδρος Ν. Τσιριντάνης ὡς Νομικὸς καὶ Πανεπιστημιακὸς διδάσκαλος » , Συζήτησις, 205 (1977), σσ. 217-222

183. Μούκανος, Δημήτριος Δ., « Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεὺς ὡς ἑρμηνευτὴς προβλημάτων τῆς ἀρχαίας Ἀκαδημίας», at: Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ (1920-1977), Ἀθήνα, ἐκδόσεις Παπαζήση, 1981, σσ. 116-125

184. Ζώης, Λεωνίδας Χ., «Ἀλέξανδρος ὁ Νερούλης», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 15(1939) , σσ. 79-84

185. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης » , Νέα Ἑστία, 30, 355 (1941), σσ. 40-41

186. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἢ τὸ Βυζάντιο ὡς ἀνάμνηση » , Νέα Ἑστία, 30, 355 (1941), σσ. 36-37

187. Ἀνώνυμος, «Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης (1903-1977) » , Κοινωνία, 20 (1997), σσ. 239-240

188. Ἑλλάδιος, Ἀλέξανδρος, « Ἀλεξάνδρου Ἑλλαδίου, “Διάλογος περὶ τῆς ἐν Εὐρώπῃ ἑλληνικῆς προφορᾶς” (1712)», at: Νεοελληνικῆς Φιλολογίας Παράρτημα, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τῶν τέκνων Ἀνδρ. Κορομηλᾶ, 1870, σσ. 320-336

189. Μύαρης, Γιῶργος Κ., «Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου“Φροντίσματα” . Τὸ χειρόγραφο τῆς Βέροιας καὶ ἕνα ἀνέκδοτο κεφάλαιο ἠθικῆς» , Τὰ Ἐκπαιδευτικά, 34-35 (1994), σσ. 43-49

190. Berdiaev, Nicolai, Ἀλήθεια καὶ ἀποκάλυψη, Ἀθήνα, Δωδώνη, χ.χ., 231 σ.

191. Καβουλάκος, Κωνσταντῖνος, «Ἀλήθεια, ἱστορία, κοινωνία στὴ σκέψη τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη » , Νέα Ἑστία, 147, 1722 (2000), σσ. 607-630

192. Χρόνης, Νικόλαος, « Ἀληθὲς καὶ ὑπάρχον κατὰ τοὺς Στωικούς», at: Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ (1920-1977), Ἀθήνα, ἐκδόσεις Παπαζήση, 1981, σσ. 87-115

193. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἀληθής - Λυσίμβροτος » , Πλάτων, 8 (1957), σσ. 149-153

194. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Ἄλκηστη: Μύθος καὶ δράμα», at: Πρακτικὰ Ἡμερίδας, Γυναίκα καὶ μυθολογία - Ἄξιον τῶν γυναικῶν τὸ γένος, Ἀθήνα, 1998, σσ. 17-25

195. Κατσουρός, Κωνσταντῖνος Ἀντ., «Ἀλλαγὴ καὶ μεταμορφισμός » , Λεβιάθαν, 12 (1992), σσ. 121-143

196. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Ἀλληλογραφία, 1774-1798, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς “Ἑστίας”, 1964, 533 σ.

197. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Ἀλληλογραφία, 1799-1809, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1966, 549 σ.

198. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Ἀλληλογραφία, 1827-1833. Ἀχρονολόγητα. Ἐπίμετρο-Πίνακες, Τόμος ΣΤ΄, Ἀθήνα, 1984, 434 σ.

199. Καΐρης, Θεόφιλος, Ἀλληλογραφία . Τόμος Γ΄/3, .Ἐπιστολαὶ πρὸς Θεόφιλον Καΐρην, 1846-1852, Ἄνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1998, 330 σ.

200. Καΐρης, Θεόφιλος, Ἀλληλογραφία . Τόμος Δ΄, .Ἐπιστολὲς πρὸς Εὐανθίαν Καΐρη, 1815-1866, Ἄνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1999, 156 σ.

201. Καΐρης, Θεόφιλος, Ἀλληλογραφία . Τόμος Β΄/3, .Ἐπιστολαὶ πρὸς Θεόφιλον Καΐρην, 1839-1845, Ἄνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1998, 334 σ.

202. Καΐρης, Θεόφιλος, Ἀλληλογραφία . Τόμος Α΄/3, .Ἐπιστολαὶ πρὸς Θεόφιλον Καΐρην, 1808-1839, Ἄνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1998, 334 σ.

203. Καΐρης, Θεόφιλος, Ἀλληλογραφία . Τόμος Α΄/1, .Ἐπιστολαὶ Θεοφίλου Καΐρη, 1814-1839, Ἄνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1994, 216 σ.

204. Καΐρης, Θεόφιλος, Ἀλληλογραφία . Τόμος Β΄/1, .Ἐπιστολαὶ Θεόφιλου Καΐρη, 1839-1844, Ἄνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1995, 228 σ.

205. Καΐρης, Θεόφιλος, Ἀλληλογραφία . Τόμος Β΄/5, .Ἐπιστολαὶ διάφοροι, 1854-1906, Ἄνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1999, 348 σ.

206. Καΐρης, Θεόφιλος, Ἀλληλογραφία . Τόμος Γ΄/3, .Ἐπιστολαὶ Θεοφίλου Καΐρη, 1844-1853, Ἄνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1996, 303 σ.

207. Καΐρης, Θεόφιλος, Ἀλληλογραφία . Τόμος Α'/5, .Ἐπιστολαὶ διάφοροι, 1802-1853, Ἄνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1999, 325 σ.

208. Καΐρης, Θεόφιλος, Ἀλληλογραφία . Τόμος Γ΄/2, .Ἐπιστολαὶ Εὐανθίας Καΐρη, 1814-1866, Ἄνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1997, 316 σ.

209. Καΐρης, Θεόφιλος, Ἀλληλογραφία . Τόμος ΣΤ΄, .Προσωπογραφικά, Ἄνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 2003, 335 σ.

210. Μπουγάτσος, Ἰωάννης Δ., «Ἀλληλογραφία Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων καὶ ἐφόρων τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς Σμύρνης » , Μικρασιατικὰ Χρονικά, 19 (1995), σσ. 59-97

211. Σοϊλεντάκης, Νικόλαος Π., «Ἀλληλογραφία πολέμου Παναγιώτη Κανελλόπουλου καὶ Πηνελόπης Δέλτα», Ἡ Καθημερινή, 2/11/1994, 1 σ.

212. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Ἄλλο δημοκρατία καὶ ἄλλο ἐξαθλίωση», Τὸ Βῆμα, 20/02/1958, χ. σ.

213. Ἀνώνυμος, «Ἄλλοθι » , Ἡ Ἀργώ, 2 (1981), σ. 4

214. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἀλλόκοτα πράγματα » , Πολιτιστική, 20 (1985), σσ. 50-51

215. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἄλμπερτ Ἀϊνστάιν . Ὁ ἐπιστήμονας καὶ ὁ φιλόσοφος» , Οἰκονομία καὶ Κοινωνία, 3 (1979), σσ. 60-

216. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἄλμπερτ Ἀϊνστάιν: ἀπὸ τὸ μηχανιστικὸ στὸ διαλεκτικὸ κοσμοείδωλο » , Οὐτοπία, 5 (1993), σσ. 129-134

217. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Ἀμερική. Ἕνα κεφάλαιο τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου, Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1966, 101 σ.

218. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη - Κατ' ἀνοικονόμητον οἰκονομίαν - Ἡ ἀδιαφορία τῶν ἐνάρετων - Ἀρχαία ἑλληνικὰ γράμματα » , Εὐθύνη, 28 (1974), σσ. 203-206

219. Μακρῆς, Νικόλαος, Ἀμεσότητα καὶ ἐξωτερικότητα, Ἀθήνα, Συντροφιά, 1987, 142 σ.

220. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., «Ἀμφισβήτηση τῶν ἀθλητικῶν ἀγώνων», at: Πρακτικὰ Διεπιστημονικῆς προσέγγισης, Ὁ Θεσμὸς τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων - The Institution of the Olympic Games, Ἀρχαία Ὀλυμπία, 1993, σσ. 387-396

221. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἂν ἤμουν αἰσυμνήτης, α΄ » , Εὐθύνη, 14 (1973), σσ. 49-52

222. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Ἀνάβαση, τὸ ἑρμηνευτικὸ σχῆμα τοῦ ὄντος στὴν “Ἀναφορὰ” τοῦ Νίκου Καζαντζάκη » , Τετράδια Εὐθύνης, 3 (1993), σσ. 87-98

223. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἀναγκαιότητα, τυχαῖο καὶ ἀνθρώπινη πράξη » , Ἀντί, 153 (1980), σσ. 40-43

224. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἀναγκαιότητα, τυχαῖο καὶ ἀνθρώπινη πράξη » , Ἀντί, 154 (1980), σσ. 42-46

225. Μπεκιάρης, Ἀλέξανδρος Π., « Ἀναγραφὴ δημοσιευμάτων Ἀναστασίου Γιανναρᾶ», at: Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ (1920-1977), Ἀθήνα, ἐκδόσεις Παπαζήση, 1981, σσ. 304-321

226. Κούτρας, Δημήτριος Ν., Ἀναδρομὲς στὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, 1998, 155 σ.

227. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἀναζήτηση ἑνὸς σύγχρονου ὁρισμοῦ καὶ ρόλου γιὰ τὴ φιλοσοφία » , Σεμινάριο, 6 (1986), σσ. 5-11

228. Ἀντωνίου, Δαυίδ, «Ἀναζητῶντας καθηγητὲς γιὰ τὸ Πανεπιστήμιο: Ἡ περίπτωση τοῦ Κωνσταντίνου Κούμα » , Μνήμων, 13 (1991), σσ. 279-296

229. Προκοπίου, Ἑλένη Φ., «Ἀναζητώντας τὸν Γ. Βιζυηνὸ στὴ Μέση Ἐκπαίδευση » , Ἐξώπολις, 3 (1996), σσ. 115-117

230. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Ἀναζητώντας “ταυτότητα”», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 22/9/2002, σ. 67

231. Παπαχατζῆς, Γεώργιος Μ., «Ἀνακατατάξεις στὸ φιλοσοφικὸ στοχασμό . Ἡ ἁλματώδης ἄνοδος τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν ἐπιβάλλει εὐρύτερη θεώρηση τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου» , Εὐθύνη, 51 (1976), σσ. 113-118

232. Παπαχατζῆς, Γεώργιος Μ., «Ἀνακατατάξεις στὸ φιλοσοφικὸ στοχασμό, Β΄ . Γνωσιοθεωρητικὲς ἀπόψεις» , Εὐθύνη, 54 (1976), σσ. 316-320

233. Καλαμαρᾶς, Βασίλης Κ., «Ἀνακράζοντας ἀλληλούια: Μαλεβίτσης Χρῆστος, “Ἡ παιδεία τοῦ ἀνθρώπου. Δοκίμια”, Ἀθήνα, Πιτσιλό, 1994, 288 σ. » , Διαβάζω, 360 (1996), σ. 153

234. Βορέας, Θεόφιλος, Ἀνάλεκτα, Μελέται καὶ Λόγοι, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, 1937, 335 σ.

235. Βορέας, Θεόφιλος, Ἀνάλεκτα, Μελέται καὶ Λόγοι, Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, 1939, 313 σ.

236. Βορέας, Θεόφιλος, Ἀνάλεκτα, Μελέται καὶ Λόγοι, Τόμος Γ΄, Ἐν Ἀθήναις, 1940, 305 σ.

237. Βορέας, Θεόφιλος, Ἀνάλεκτα. Μελέται καὶ λόγοι, Τόμος Δ', Ἐν Ἀθήναις, 1941, 303 σ.

238. Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., Ἀναλύσεις καὶ τομὲς σὲ θέματα παιδείας. Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία - Νέα Ἑλληνικά - Φιλοσοφία - Τὸ πρόβλημα τῆς ἀξιολόγησης, Ἀθήνα, Ἐπικαιρότητα, 1985, 190 σ.

239. Καλογερᾶς, Βασίλειος Α., Ἀνάλυση “Φαίδωνος” καὶ “Κρίτωνος”, Θεσσαλονίκη, 1959, 156 σ.

240. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἀναλυτικὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα, Σμίλη, 1990, 286 σ.

241. Πρελορέντζος, Γιάννης, Ἀναλυτικὸ ὑπόμνημα γιὰ τὰ ἐπιστημονικὰ δημοσιεύματα, χ.χ., 17 σ.

242. Μ. Α., «Ἀνάμεσα στὴν ἀπομόνωση καὶ τὴν ἀποδοχή » , Ἀγώνας γιὰ τὴν κομμουνιστικὴ ἀνανέωση, 8 (1979), σσ. 18-22

243. Ἀποστολίδου, Βενετία, «Ἀνάμεσα στὶς συμπληγάδες τῆς ἀρχαίας καὶ τῆς νέας Ἑλλάδας » , Ἀντί, 560 (1994), σσ. 78-84

244. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἀναμνήσεις ἀπὸ μίαν πνευματικὴ συνεργασίαν » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 168 (1967), σσ. 228-230

245. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Κωνσταντῖνο Τσάτσο», at: Ἔκφραση τιμῆς στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, 1982, σσ. 75-80

246. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Παναγιώτη Κανελλόπουλο » , Τομές, 1 (1976), σσ. 8-9

247. Βεΐνογλου, Ἀλέξανδρος Σ., «Ἀναμνήσεις καὶ ἐντυπώσεις » , Νέα Ἑστία, 39, 448 (1946), σσ. 275-279

248. Βασιλάκης, Ἀλέκος, «Ἀναμνήσεις συναγωνιστῶν τοῦ Δ. Γληνοῦ . Στὸν Ἄη Στράτη» , Ἐπιθεώρηση Τέχνης, 20, 119-120 (1964), σ. 535-538

249. Σβώλου, Μαρία, «Ἀναμνήσεις συναγωνιστῶν τοῦ Δ. Γληνοῦ . Λίγα ἀπ' ὅσα θυμᾶμαι γιὰ τὸν Δημήτρη Γληνό» , Ἐπιθεώρηση Τέχνης, 20, 119-120 (1964), σσ. 539-543

250. Μ. Ε., «Ἀναμνήσεις συναγωνιστῶν τοῦ Δ. Γληνοῦ . Στὴν Ἀκροναυπλία» , Ἐπιθεώρηση Τέχνης, 20, 119-120 (1964), σσ. 544-547

251. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἀνάμνηση τοῦ Γρυπάρη » , Εὐθύνη, 218 (1990), σσ. 49-50

252. Καράγιωργας, Σάκης, Ἐλεφάντης, Ἄγγελος, Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης, Ψυχογιός, Δημήτρης Κ., «Ἀνανεωτικὴ Ἀριστερά:Χρειάζεται ἕνα νέο κόμμα; » , Δεκαπενθήμερος πολίτης, 46 (1985), σσ. 19-24

253. Καράγιωργας, Σάκης, Ἐλεφάντης, Ἄγγελος, Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης, Ψυχογιός, Δημήτρης Κ., «Ἀνανεωτικὴ Ἀριστερά:Χρειάζεται ἕνα νέο κόμμα; » , Δεκαπενθήμερος πολίτης, 46 (1985), σσ. 19-24

254. Καράγιωργας, Σάκης, Ἐλεφάντης, Ἄγγελος, Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης, Ψυχογιός, Δημήτρης Κ., «Ἀνανεωτικὴ Ἀριστερά:Χρειάζεται ἕνα νέο κόμμα; » , Δεκαπενθήμερος πολίτης, 46 (1985), σσ. 19-24

255. Καράγιωργας, Σάκης, Ἐλεφάντης, Ἄγγελος, Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης, Ψυχογιός, Δημήτρης Κ., «Ἀνανεωτικὴ Ἀριστερά:Χρειάζεται ἕνα νέο κόμμα; » , Δεκαπενθήμερος πολίτης, 46 (1985), σσ. 19-24

256. Σταμάτης, Εὐάγγελος Σ., «Ἀναξαγόρας . Οἱ προσωκρατικοὶ φιλόσοφοι καὶ ἡ σύγχρονη φυσική» , Ἐπιστήμη καὶ τέχνη, 114 (1958), σσ. 3-5

257. Κιτσαρᾶς, Ι. Λ., « Ἀναξαγόρας - Ἀναξίμανδρος - Ἀναξιμένης», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 215-222

258. Σακέλλης, Γιάννης, « Ἀναπαραγωγὴ τῶν οἰκονομικῶν ἀνισοτήτων. Μία θεώρηση», at: Μνήμη Σάκη Καράγιωργα, Ἀθήνα, 1988, σσ. 287-302

259. Ἀνώνυμος, «Ἀναπολιτάνος Διονύσιος, “Εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία τῶν μαθηματικῶν”, Ἀθήνα, ἐκδ., Νεφέλη,1985, 308 σ. » , Ἀντί, 301 (1985), σ. 52

260. Κοτζιᾶς, Νικόλαος, Ἀνασκευὴ τῆς τοῦ Δ. Τσάμαδου ἀνασκευῆς, Ἀθήνησι, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1858, 84 σ.

261. Γληνός, Δημήτρης Α., «Ἀνασκόπηση » , Ἀναγέννηση, φ.1 (1927), σσ. 1-4

262. Παπακωστούλα, Γεωργία Α., « Ἀναστάσιος Γιανναρᾶς», at: Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ (1920-1977), Ἀθήνα, ἐκδόσεις Παπαζήση, 1981, σσ. 15-17

263. Ἀλατζόγλου-Θέμελη, Γραμματική, « Ἀναστάσιος Γιανναρᾶς», at: Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1990-, σ. 42

264. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἀναστάσιος Γιανναρᾶς. Νεκρολογίαι», Φιλοσοφία, 7(1977) , σ. 529

265. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἀναστάσιος Γιανναρᾶς (Νεκρολογίαι)», Φιλοσοφία, 7(1977) , σ. 529

266. Κανίνιας, Σπύρος Ἀθ., «Ἀναστάσιος Γιανναρᾶς - Μία σκιαγραφία του » , Νέα Ἑστία, 104, 1224 (1978), σσ. 851-861

267. Κουρίλας, Εὐλόγιος, «Ἀναστάσιος ἱερεὺς Παπαβασιλόπουλος Ἰωαννίτης καὶ ἡ ἀνέκδοτος ἀλληλογραφία . Ἠπειρωτικὰ ἀνάλεκτα. Λόγιοι-σχολεῖα & γράμματα-πανελλήνιοι διδάσκαλοι οἱ Ἠπειρῶται» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 35 (1955), σσ. 237-244

268. Κουρίλας, Εὐλόγιος, «Ἀναστάσιος ἱερεὺς Παπαβασιλόπουλος Ἰωαννίτης καὶ ἡ ἀνέκδοτος ἀλληλογραφία . Ἠπειρωτικὰ ἀνάλεκτα. Λόγιοι-σχολεῖα & γράμματα-πανελληνίοι διδάσκαλοι οἱ Ἠπειρῶται» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 37 (1955), σσ. 435-444

269. Κουρίλας, Εὐλόγιος, «Ἀναστάσιος ἱερεὺς Παπαβασιλόπουλος Ἰωαννίτης καὶ ἡ ἀνέκδοτος ἀλληλογραφία . Ἠπειρωτικὰ ἀνάλεκτα. Λόγιοι-σχολεῖα & γράμματα-πανελληνίοι διδάσκαλοι οἱ Ἠπειρῶται» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 43 (1955), σσ. 996-1003

270. Κουρίλας, Εὐλόγιος, «Ἀναστάσιος ἱερεὺς Παπαβασιλόπουλος Ἰωαννίτης καὶ ἡ ἀνέκδοτος ἀλληλογραφία . Ἠπειρωτικὰ ἀνάλεκτα. Λόγιοι-σχολεῖα & γράμματα-πανελληνίοι διδάσκαλοι οἱ Ἠπειρῶται» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 38 (1955), σσ. 540-546

271. Κουρίλας, Εὐλόγιος, «Ἀναστάσιος ἱερεὺς Παπαβασιλόπουλος Ἰωαννίτης καὶ ἡ ἀνέκδοτος ἀλληλογραφία . Ἠπειρωτικὰ ἀνάλεκτα. Λόγιοι-σχολεῖα & γράμματα-πανελληνίοι διδάσκαλοι οἱ Ἠπειρῶται» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 40-41 (1955), σσ. 745-750

272. Κοκολάκης, Μίνως Μ., «Ἀναστάσιος Ν. Γιανναρᾶς (1920-1977)», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 26(1977-1978) , σσ. 545-553

273. Καρᾶς, Γιάννης, « Ἀναστάσιος Παπαβασιλόπουλος», at: Φιλοσοφικὸ Ἐγκυκλοπαιδικὸ Λεξικό, Τόμος Δ΄, Ἀθήνα, Κ. Κακόπουλος, 1985-1986, σσ. 230-231

274. Χατζῆς, Ἰωάννης Γ., Ἀναστάσιος Παπαβασιλόπουλος (c. 1670-c. 1750). Βιογραφία- Ἐργογραφία, Ἰωάννινα, 2002, 381 + 17 (χ. α.) σ.

275. Σοφιανός, Δημήτριος Ζ., «Ἀναστασίου Παπαβασιλόπουλου ἀνέκδοτο ἔμμετρο προσκυνητάριον τῆς Μονῆς Βατοπεδίου Ἁγίου Ὅρους (1722) » , Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικά, 5 (1996), σσ. 45-95

276. Πρελορέντζος, Γιάννης, «Ἀνατομία καὶ ἔλεγχος τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς στὴν ἠθικὴ φιλοσοφία τοῦ Καρτεσίου » , Ἀξιολογικά (1999), σσ. 185-213

277. Kamper, Dietmar, «Ἀνατρεπτικὴ κυριαρχικότητα: Ἕνα σκίτσο γιὰ τὸ μέλλον τοῦ πολιτικοῦ κατὰ τὸν Georges Bataille » , Λεβιάθαν, 6 (1990), σσ. 57-66

278. Χ., «Ἀναφαίρετο δικαίωμα » , Νέα Ἑστία, 42, 485 (1947), σ. 1147

279. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ἀναφορὰ Ἑλλήνων τῆς Βενετίας στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Καλλίνικο Β΄ γιὰ τὸ Μελέτιο Τυπάλδο (1700) » , Νέα Ἑστία, 42, 485 (1947), σσ. 98-106

280. Ἀναφορὰ μνήμης Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου , Σκάλα Λακωνίας, 1993, 98 σ.

281. Μπενάκης, Λίνος Γ., « Ἀναφορὰ στὴ μνήμη τοῦ Ι. Ν. Θεοδωρακοπούλου», at: Ἀναφορὰ μνήμης Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου, Σκάλα Λακωνίας, 1993, σσ. 31-32

282. Ξενάκης, Χρίστος Θ., «Ἀναφορὰ στὸ μεταφραστικὸ ἔργο τοῦ Δανιὴλ Φιλιππίδη. Ἐπιδράσεις - πηγές - πρότυπα » , Ἀρχεῖο Θεσσαλικῶν Μελετῶν, 11 (1995), σσ. 115-129

283. Δοδοντσάκης, Γεώργιος, «Ἀναφορὰ στὸν Ε. Π. Παπανοῦτσο τὸν παιδαγωγὸ καὶ πολιτικὸ τῆς ἐκπαίδευσης . Τὸ ἐπίκαιρο τοῦ “λόγου” καὶ τῆς “πράξης” του» , Τὰ Ἐκπαιδευτικά, 39-40 (1995), σσ. 167-175

284. Ἰωαννίδης, Κλεῖτος, Ἀναφορές, Λευκωσία, Ἰερᾶς Μονῆς Κύκκου, 1996, 677 σ.

285. Στέφος, Ἀναστάσιος Ἀγγ., «Ἀνδρέα Κάλβου, “Εἰς τὸν ἱερὸν λόχον” . Διδακτικὴ προσέγγιση καὶ φιλολογικὴ ἑρμηνεία» , Φιλολογική, 41 (1992), σσ. 59-64

286. Μπενάκης, Λίνος Γ., « Ἀνδρέας Δ. Μαυρομμάτης (1822-1855), καθηγητὴς τῆς ὑψηλοτέρας μαθηματικῆς τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας, δεινὸς φιλόλογος καὶ πνευματικὸς ἀγωνιστής», at: Μνήμη Εὐαγγέλου Παπανούτσου, Ἀθήνα, 1983, σσ. 421-439

287. Σωτηριάδης, Γεώργιος, « Ἀνδρέας Κάλβος», at: Διαλέξεις περὶ Ἑλλήνων ποιητῶν τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος, Ἐν Ἀθήναις, 1925, σσ. 109-166

288. Μελᾶς, Σπύρος, «Ἀνδρέας Κάλβος » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 13, 148 (1954), σσ. 389-393

289. Ἀσδραχᾶς, Σπύρος Ι., «Ἀνδρέας Κάλβος. Ἀνέκδοτα καὶ ἀθησαύριστα κείμενα » , Ὁ Ἐρανιστής, 2 (1964), σσ. 81-118

290. Παπαδάκη, Ἀθηνᾶ, «Ἀνδρέας Κάλβος: Πατρίδα εἶναι τὸ χῶμα ποὺ πρωτοπάτησε ὅ,τι γεννήθηκε τὴν πρώτη μέρα τῆς δημιουργίας » , Τὸ δέντρο, 9, 67-8 (1992), σσ. 133-137

291. Μουστοξύδης, Θεοδόσιος Μ., Ἀνδρέας Μουστοξύδης. Βίος καὶ ἔργα, Ἀθήνα, 3η, 1963, 70 σ.

292. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἀνδρέου Κάλβου, α) “Θεόφραστου Μετάφρασις”, β) “Ἀγνώστου τραγωδίας μονόλογοι” » , Παρνασσός, 11 (1969), σσ. 411-429

293. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Ἀνδρέου Κάλβου, α) “Θεόφραστου μετάφρασις”, β) “Ἀγνώστου τραγῳδίας μονόλογοι”, Ἀθῆναι, 1969, 23 σ.

294. Σαρδελῆς, Κώστας, «Ἀνδριόπουλος Δημήτριος, “Ἀριστοτέλης” » , Νέα Ἑστία, 141, 1668 (1997), σ. 63

295. Μελισσίδης, Νικόλαος Σ., «Ἀνδριόπουλος Δημήτριος, “Ἀρχαία ἑλληνικὴ γνωσιοθεωρία” » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 36 (1995), σσ. 250-251

296. Γιαννατσούλια, Ε., «Ἀνδριόπουλος Δημήτριος, “Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς αἰσθητικῆς” » , Σκέψις - Skepsis, 1 (1990), σσ. 217-220

297. Ἀραμπατζῆς, Γεώργιος, «Ἀνδριόπουλος Δημήτριος, “Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς αἰσθητικῆς” » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 18, 53 (2001), σσ. 203-208

298. Anton, John P., «Ἀνδριόπουλος Δημήτριος,“Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς αἰσθητικῆς”. Ἔκδ., Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990, 436 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 22 (1991), σσ. 52-54

299. Κορνοῦτος, Γεώργιος, « Ἀνδρόνικος Κάλλιστος (1400-1486)», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Α΄, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 106-114

300. Κωνσταντέλου, Ἑλένη, «Ἀνδρόνικος Μανόλης, “Ὁ Πλάτων καὶ ἡ Τέχνη”, Ἀθήνα, ἐκδ. Νεφέλη, 1986 » , Σύγχρονα Θέματα, 96 (1995), σσ. 220-221

301. Βορέας, Θεόφιλος, Ἀνδρῶν ἐπιφανῶν μίμησις, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903, 15 σ.

302. Σκληρός, Γεώργιος, « Ἀνέκδοτα γράμματα», at: Νέα κείμενα, Κέδρος, 1971, σσ. 224-245

303. Συκουτρῆς, Ἰωάννης, «Ἀνέκδοτα γράμματα » , Νέα Ἑστία, 63, 738 (1958), σσ. 527-542

304. Ἀλισανδράτος, Γεώργιος Γ., Ἀνέκδοτα γράμματα τοῦ Ἰωσὴφ Μομφερράτου. Συμβολὴ στὴν ἱστορία τοῦ Ἑπτανησιακοῦ Ριζοσπαστισμοῦ, Κέρκυρᾳ, 1980, 23 σ.

305. Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ., «Ἀνέκδοτα γράμματα τοῦ Κοραῆ » , Ὁ Ἐρανιστής, 5 (1967), σ. 208

306. «Ἀνέκδοτα γράμματα τοῦ Κοραῆ » , Νέα Ἑστία, 27, 324 (1940), σσ. 733-738

307. Ἀλισανδράτος, Γεώργιος Γ., Ἀνέκδοτα γράμματα τοῦ Ν. Κονεμένου στὸν Ἀνδρέα Λασκαράτο (1860-1861, 1863), Ἀθήνα, Ἑταιρεία Κεφαλληνιακῶν Ἱστορικῶν Ἑρευνῶν, 1996, 142 σ.

308. Θωμᾶς, Γιῶργος, «Ἀνέκδοτα γράμματα τοῦ Φιλίππου Ἰωάννου πρὸς τὸ Γρηγόριο Κωνσταντᾶ » , Ἀρχεῖο Θεσσαλικῶν Μελετῶν, 8 (1988), σσ. 151-188

309. Θωμᾶς, Γιῶργος, «Ἀνέκδοτα γράμματα τοῦ Φιλίππου Ἰωάννου πρὸς τὸ Γρηγόριο Κωνσταντᾶ » , Ἀρχεῖο Θεσσαλικῶν Μελετῶν, 8 (1988), σσ. 151-188

310. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., Ἀνέκδοτα ἔγγραφα περὶ Ρήγα Βελεστινλῆ, Ἀθήνα, Ἐπιστημ. Ἑταιρ. Μελέτης “Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα”, 1997, 229 σ.

311. Legrand, Émile, Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Α., Ἀνέκδοτα ἔγγραφα περὶ Ρήγα Βελεστινλῆ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων ἐκ τῶν ἐν Βιέννῃ ἀρχείων ἐξαχθέντα καὶ δημοσιευθέντα, Ἀθήνα, Ἐπιστ/κὴ Ἐταιρεία Μελέτης “Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα”, 1996, 8+VII+182+27

312. Βαλέτας, Γεώργιος, «Ἀνέκδοτα καὶ ἄγνωστα κείμενα τοῦ Βενιαμὶν Λέσβιου», at: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συμποσίου, Βενιαμὶν Λέσβιος, Μυτιλήνη, 1985, σσ. 47-48

313. «Ἀνέκδοτα καϊρικὰ κείμενα » , Νέα Ἑστία, 54, 626 (1953), σσ. 1089-1101

314. Λούντζης, Ἑρμάννος, Ἀνέκδοτα κείμενα. α) Αὐτοβιογραφία β) Ἀλληλογραφία, Ἀθῆναι, 1963, 142 σ.

315. Μουστοξύδης, Θεοδόσιος Μ., «Ἀνέκδοτα κείμενα » , Καινούρια Ἐποχή, 7-8 (1977), σσ. 3-11

316. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἀνέκδοτα κείμενα » , Νέα Κοινωνιολογία, 24 (1997), σσ. 17-21

317. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ἀνέκδοτα κείμενα Θεοφάνους Ἐλεαβούλκου καὶ Ἑρμοδώρου Ληστάρχου», at: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Διεθνὲς Συνέδριο Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Πάτραι, 1981-1982, σσ. 24-43

318. «Ἀνέκδοτα ποιήματα . Ψευτιές - Σοννέτο - Χαμένος πέφτω» , Νέα Ἑστία, 39, 448 (1946), σσ. 291-292

319. Πάσχος, Πάσχος Β., «Ἀνέκδοτα ὑμνογιολογικὰ τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 37(2002) , σσ. 141-154

320. Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ., «Ἀνέκδοται ἐπιστολαὶ τοῦ Παν. Κοδρικᾶ πρὸς τὸν Δημ. Ποστολάκαν», Νόμος, (1970-1971) , σσ. 39-95

321. Συκουτρῆς, Ἰωάννης, «Ἀνέκδοτες ἐπιστολές » , Ἀντί, 560 (1994), σσ. 112-113

322. Σταυρίδη-Πατρικίου, Ρένα, «Ἀνέκδοτες ἐπιστολὲς τοῦ Γ. Σκληροῦ στὸ Γ. Ν. Πολίτη . Ἀπὸ τὶς “παλιὲς καλὲς μέρες τῆς Ἰένας” στὴν “ἀνίερον πραγματικότητα” τῆς βιοπάλης στὴν Αἴγυπτο» , Μνήμων, 7 (1978-1979), σσ. 18-45

323. Περράκη, Βιβή, «Ἀνέκδοτες ἐπιστολὲς τοῦ Κοραῆ. Ἄγνωστη ἀλληλογραφία ποὺ ἐντοπίσθηκε πρόσφατα στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Γαλλίας», Ἡ Καθημερινή. Ἑπτὰ Ἡμέρες, 29/11/1998, σ. 30

324. Συκουτρῆς, Ἰωάννης, «Ἀνέκδοτες σελίδες τοῦ Ἰωάννου Συκουτρῆ . Εἰσαγωγὴ εἰς τὸν Πρόλογον τοῦ “Φαίδρου”. Ἀνάλυσις τοῦ Προλόγου τοῦ “Φαίδρου”. Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴν εἰς “Φαίδωνα”. Σοφοκλέους “Αἴας”. Ἀνάλυσις» , Νέα Ἑστία, 63, 738 (1958), σσ. 510-526

325. Θωμᾶς, Γιῶργος, «Ἀνέκδοτη ἀλληλογραφία τοῦ Γρηγορίου Κωνσταντᾶ καὶ τοῦ Γιάννη Μπασδέκη ἁρματολοῦ τοῦ Πηλίου » , Θεσσαλικὸ Ἡμερολόγιο, 3 (1982), σσ. 3-27

326. Σικελιανός, Ἄγγελος, «Ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ στὸν Ἰω. Συκουτρῆ » , Ἀντί, 560 (1994), σ. 94

327. Μαστροδημήτρης, Δημήτρης Π., « Ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ τοῦ Ἀντωνίου Ἐπάρχου πρὸς τὸν Pietro Bembo (1537)», at: “Λειμωνάριον” προσφορᾶς εἰς τὸν καθηγητὴν Ν. Β. Τωμαδάκην, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἀδερφῶν Μυρτίδη, 1973, σσ. 298-307

328. Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ., «Ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ τοῦ Ἰωσήπου Μοισιόδακος πρὸς τὸν Μητροπολίτη Καρλοβικίων», at: Πρακτικὰ ἐπιστημονικοῦ συμποσίου, Ἀφιέρωμα στὸν Ἐμμανουὴλ Κριαρᾶ, Θεσσαλονίκη, 1988, σσ. 255-260

329. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., «Ἀνέκδοτη Ἐπιστολὴ τοῦ Μεθοδίου Ἀνθρακίτη (ca. 1660-1748) στὸν Ἐπίσκοπο Βελλᾶς Φιλάρετο » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 36 (2002), σσ. 397-409

330. Οἰκονόμου, Γ. Α., «Ἀνέκδοτη Κοινωνιολογία Δημήτρη Γληνοῦ » , Ἑλεύθερο Πνεῦμα, 63, σσ. 4-7

331. Σοφιανός, Δημήτριος Ζ., «Ἀνέκδοτη συνοδικὴ πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ΚύριλλουΑ΄ Λουκάρεως 1623, Μάιος , ἰνδ. στ΄ » , Ροδώνια, 2 (1994), σσ. 493-508

332. Μπενάκης, Λίνος Γ., «Ἀνέκδοτο κείμενο τοῦ Νικολάου Ζερζούλη (1706-1773) . Μιὰ πρώιμη σύγκρουση μὲ τὸν Δωρόθεο Λέσβιο σὲ θέματα θεολογίας, φιλοσοφίας καὶ ἐπιστήμης. Παράρτημα: “Ἀνανίας Ἀντιπάριος πρὸς Ζερζούλην περὶ τῆς Λογικῆς ψυχῆς”» , Δευκαλίων, 21 (1978), σσ. 86-95

333. Κουγέας, Σωκράτης Β., «Ἀνέκδοτοι ἐπιστολαὶ Κοραῆ καὶ πρὸς Κοραῆν » , Ἑλληνικά, 6, 11 (1939), σσ. 307-328

334. Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἀνέκδοτον σχέδιον διαλόγου τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ » , Ἀθηνᾶ, 46 (1935), σσ. 257-277

335. Γριτσόπουλος, Τάσος Ἀθ., « Ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ καὶ ἡ διαθήκη Εὐγενίου Ἰωαννούλιου τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ Εὐγενίου Μητροπ. Χριστιανουπόλεως», at: Γέρας, Ἀθῆναι, Τυπογραφεῖον Μηρτίδη, 1953, σσ. 480-488

336. Κοντογιάννης, Παντελῆς Μ., «Ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ τοῦ Α. Κοραῆ περὶ δημοκρατίας » , Ἑλληνικά, 8 (1935), σσ. 181-196

337. Μαμώνη, Κυριακή, «Ἀνέκδοτος λόγος Ματθαίου Καμαριώτου “Περὶ ποιμαντικῆς” » , Πελοποννησιακά, 16 (1985-1986), σσ. 261-272

338. Ἀσημομύτης, Βασίλειος, «Ἀνεξιθρησκεία ἢ θρησκευτικὴ ἐλευθερία; » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 9-10 (1997), σσ. 7-9

339. Πάσχος, Πάσχος Β., «Ἀνεστίδης Ἀδαμ. Στ. (ἐπιμ.), “Ἑλληνικὴ Θεολογικὴ Βιβλιογραφία”, τ. Η΄, (Βιβλιογρ. ἔτους 1984 καὶ “Παραλειπόμενα” ἀπὸ τοῦ 1977), Παράρτημα περιοδικοῦ “Θεολογία”, Ἀθῆναι, 1994, μη΄+1124 σ. » , Θεολογία, 77, 4 (1996), σσ. 918-919

340. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Ἀνησυχίες τῆς ἐποχῆς μας, Ἀθήνα, Ἀστρολάβος / Εὐθύνη, 1988, 190 σ.

341. Μουγογιάννης, Ἰωάννης Γ., « Ἄνθιμος Γαζῆς», at: Μορφαὶ τῆς Μαγνησίας, Βόλος, Ἔκδοση Νομαρχίας Μαγνησίας, 1973, σσ. 69-113

342. Δελλῆς, Τ., « Ἄνθιμος Γαζῆς», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, χ. α.

343. Κούρκουλας, Κωνσταντῖνος, « Ἄνθιμος Γαζῆς», at: Λεύκωμα διδασκάλων τοῦ Γένους, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1971, σσ. 114-121

344. Φερούσης, Δημήτριος Σ., « Ἄνθιμος Γαζῆς», at: Μορφὲς τοῦ Γένους, Τόμος Β', Ἐν Ἀθήναις, Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, 1971, σσ. 71-81

345. Χατζηφώτης, Ἰωάννης Μ., Ἄνθιμος Γαζῆς (1758-1828). Μία θεώρηση τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου του μὲ ἐπιλογὴ κειμένων του καὶ δεκαέξι πίνακες, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς “Ἑστίας”, 1969, 205 σ.

346. Καρᾶς, Γιάννης, «Ἄνθιμος Γαζῆς (1758-1828) » , Ὁ Φυσικὸς Κόσμος, 78 (1981), σσ. 17-25

347. Συνοδινός, Πολύκαρπος, «Ἄνθιμος Γαζῆς, Γρηγόριος Κωνσταντᾶς καὶ Νεόφυτος Βάμβας . Β΄. Γρηγόριος Κωνσταντᾶς» , Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος, 15, 115-117 (1916), σσ. 421-441

348. Κουμαριανοῦ, Αἰκατερίνη, «Ἄνθιμου Γαζῆ “Λέξικὸν Ἑλληνικόν” . Ἡ ἱστορία μιᾶς λεξικογραφικῆς προσπάθειας» , Ὁ Ἐρανιστής, 2 (1964), σσ. 163-186

349. Κουμαριανοῦ, Αἰκατερίνη, «Ἀνθίμου Γαζῆ “Λεξικὸν Ἑλληνικόν”. Ἡ ἱστορία μιᾶς λεξικογραφικῆς προσπάθειας » , Ὁ Ἐρανιστής, 2 (1964), σσ. 163-186

350. Μπενάκης, Λίνος Γ., « Ἀνθρακίτης Μεθόδιος», at: Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1990-, σσ. 275-276

351. « Ἀνθρακίτης Μεθόδιος», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σ. 256

352. Κουρνοῦτος, Γεώργιος, « Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος», at: Ὑδρία, τ. Η΄, σσ. 244-245

353. Κακριδῆς, Ἰωάννης Θ., « Ἀνθρώπινη ἀθανασία», at: Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο, Ἀθήνα, 1980, σσ. 436-449

354. Ξυδάκης, Νικόλαος Γ., «Ἀνθρώπινο παράδειγμα», Ἡ Καθημερινή, 21/07/1998, σ. 11

355. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., Ἀνθρωπισμός, Ἀθῆναι, 1968, 23 σ.

356. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., « Ἀνθρωπισμὸς ἑλληνικός», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 262-269

357. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., «Ἀνθρωπισμὸς καὶ τεχνικὴ εἰς τὴν σύγχρονον ζωήν » , Σπουδαί. Οἰκονομικαί, κοινωνικαί, τεχνικαί, 7-8 (1959), σσ. 5-15

358. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., Ἀνθρωπισμὸς καὶ τεχνικὴ εἰς τὴν σύγχρονον ζωήν, Ἀθῆναι, 1963, 14 σ.

359. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Ἀνθρωπισμός, πρῶτος, δεύτερος καὶ τρίτος», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 269-275

360. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι., Ἀνθρωπιστικά, Ἀθῆναι, 1972, 21 σ.

361. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Ἀνθρωπιστικὰ γράμματα», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 275-277

362. Ἄνθρωποι καὶ πνεῦμα , Ἀθήνα, Α. Παπακώστας, χ. χ., 103 σ.

363. Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ., «Ἀνθρωπολογία καὶ Γνωσιοθεωρία στὶς ἀπαρχὲς τοῦ 18ου αἰῶνος: Descartes καὶ νεοελληνικὴ σκέψη » , Ὁ Ἐρανιστής, 22 (1999), σσ. 44-79

364. Καστοριάδης, Κορνήλιος, «Ἀνθρωπολογία, φιλοσοφία, πολιτική » , Νέα Κοινωνιολογία, 31 (2000), σσ. 17-26

365. Καλλιάφας, Σπυρίδων Μ., Ἀνθρωπολογικαὶ μελέται, Ἀθῆναι, Χριστιανικὴ Ἑνωσις Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν, 1957, 70 σ.

366. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἀνθρωπολογικὲς ὄψεις τοῦ ἔργου τοῦ Γ. Ἰμβριώτη » , Οὐτοπία, 35 (1999), σσ. 51-61

367. Πουλιανός, Ἄρης Ν., Ἄνθρωπος. Ὄργανο τῆς Ἀνθρωπολογικῆς Ἑταιρείας Ἑλλάδος, Ἀθήνα, 1974-

368. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Ἄνθρωπος καὶ κόσμος στὸν γερμανικὸ ἰδεαλισμό » , Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, 54 (1971), σσ. 390-394

369. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Ἄνθρωπος καὶ τεχνική » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 359 (1989), σσ. 25-26

370. Λουλούδης, Λεωνίδας, « Ἄνθρωπος καὶ φύση», at: Ἡ οἰκολογικοποίηση τῆς σκέψης, Ἀθήνα, Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις "Κομούνα", 1990, σσ. 111-141

371. Ἀποστολόπουλος, Χαράλαμπος, «Ἄνθρωπος, πολιτισμὸς καὶ τεχνικὴ στὸν Oswald Spengler » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 18, 53 (2001), σσ. 141-173

372. Ἀξελός, Κώστας, Ἀνοιχτὴ συστηματική, Ἀθήνα, Ἑστία, 1989, 149 σ.

373. Ἀξελός, Κώστας, Ἀνοιχτὴ συστηματική, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1984, 148 σ.

374. Ἀνδρουλιδάκης, Κωνσταντῖνος, «Ἀνορθολογισμὸς ἐναντίον τοῦ λόγου: Παρατηρήσεις γιὰ τὶς νεώτατες κριτικὲς ἐναντίον τοῦ λόγου καὶ μιὰ ἀπόπειρα ὑπεράσπισής του», at: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ Πολιτικὴ Φιλοσοφία σήμερα, Ρέθυμνο, 1994, σσ. 17-23

375. Marcuse, Herbert, Ἀντεπανάσταση καὶ ἐξέγερση, Ἀθῆναι, Παπαζήση, 1974, 123 σ.

376. Μακρῆς, Σπύρος, «Ἀντὶ προλόγου » , Νέα Κοινωνιολογία, 6 (1989), σσ. 52-53

377. Λαμπρίδης, Μανόλης, Ἀντι-ιδεολογικά, Ἀθήνα, Ἔρασμος, χ.χ., 72 σ.

378. Λαμπρίδης, Μανόλης, Ἀντι-ιδεολογικά, Ἀθήνα, Ἔρασμος, 1982, 70 σ.

379. Ἀποστολόπουλος, Χαράλαμπος, «Ἀντι-Πλάτων. Ἡ φιλοσοφικὴ θεμελίωση τῆς Ρητορικῆς στὸν Ἰσοκράτη » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, Α' (1997), 25 σ.

380. Russell, Bertrand Arthur William, Ἀντιδημοφιλὴ δοκίμια, Ἀθήνα, Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος & Σία Ο.Ε., 1976, 200 σ.

381. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἀντιθέσεις καὶ δημοκρατία στὰ κομμουνιστικὰ κόμματα » , Πρίν, 11 (1989), σσ. 54-55

382. Μουστοξύδης, Θεοδόσιος Μ., Ἀντικειμενικὴ αἰσθητική, Ἀθῆναι, 1954, 204 σ.

383. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Ἀντικειμενικὴ αἰσθητικὴ (Θεοδόσιος Μουστοξύδης)», at: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 84-87

384. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., «Ἀντικειμενικότητα, μεροληψία καὶ σχετικοκρατία » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 8 (1986), σσ. 123-134

385. Λώλης, Σοφοκλῆς Δ., Λαμπρίδης, Σπυρίδων, «Ἀντίλαλοι ἀπὸ τὴν Ἤπειρο. Νεόφυτος Δούκας » , Ἠπειρωτικὴ Ἑταιρεία. Δελτίον πνευματικῆς ἐνημερώσεως. Ἱστορία-Λαογραφία-Χρονογραφία-Βιβλιογραφία, 204 (1993), σσ. 456-459

386. Λώλης, Σοφοκλῆς Δ., Λαμπρίδης, Σπυρίδων, «Ἀντίλαλοι ἀπὸ τὴν Ἤπειρο. Νεόφυτος Δούκας » , Ἠπειρωτικὴ Ἑταιρεία. Δελτίον πνευματικῆς ἐνημερώσεως. Ἱστορία-Λαογραφία-Χρονογραφία-Βιβλιογραφία, 204 (1993), σσ. 456-459

387. Κούταλος, Δημήτριος, « Ἀντιλογία», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σ. 297

388. Ἀλικανιώτης, Διονύσιος, «Ἀντίλογος στὸ μελέτημα τοῦ Δημ. Κιτσίκη γιὰ τὸν Π. Κανελλόπουλο » , Νέα Ἑστία, 141, 1670 (1997), σσ. 200-203

389. Κούταλος, Δημήτριος, « Ἀντίφασις», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 303-304

390. Καβάσης, Θεόδωρος, Ἀντιφατικὴ λογική, Ἀθήνα -Γιάννινα, Δωδώνη, 1988, 86 σ.

391. Κιτσαρᾶς, Ι. Λ., « Ἀντιφῶν, ὁ σοφιστής», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 305-307

392. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἀντόνιο Γκράμσι: Ἐπιστήμη - Τεχνική - Φιλοσοφία » , Ἀντί, 347 (1987), σσ. 40-43

393. Θεοδώρου, Εὐάγγελος Δ., «Ἀντουράκης Γεώργιος Β., “Χριστιανικὴ Τέχνη τῆς Δύσεως. Κείμενα καὶ Εἰκόνες”, Ἀθήνα, 1996, 656 σ. » , Θεολογία, 77, 4 (1996), σσ. 904-907

394. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἀντώναρος Εὐθύμιος Ε., “Μελέται περὶ τὸν Ἀπουλήιον”. Ἐναίσιμος ἐπὶ διδακτορίᾳ διατριβὴ ὑποβληθεῖσα εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐν Ἀθήναις, 1952, 127 σ. » , Πλάτων, 4 (1952), σσ. 355-361

395. Κορνοῦτος, Γεώργιος, « Ἀντώνιος Ἔπαρχος (1498-1568)», at: Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας Α΄, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1956, σσ. 149-154

396. Κιτσαρᾶς, Ι. Λ., « Ἀντώνιος Ἰσηγόνης», at: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σ. 254

397. Ἀνώνυμος, «Ἀντώνιος Μιχ. Ἰσηγόνης » , Μικρασιατικὰ Χρονικά, 14 (1970), σ. 567

398. Χουρμούζιος, Αἰμίλιος, «Ἀντώνιος Ν. Μουσούρης » , Νέα Ἑστία, 31, 359 (1942), σσ. 236-241

399. Χαραλαμπόπουλος, Ἰωάννης, Ν., « Ἀντώνιος Τσιρίμπας», at: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Ε΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σ. 399

400. Ψυχοπαίδης, Κοσμᾶς, «Ἀντωνοπούλου Μαρία, “Κοινωνικὴ πράξη καὶ ὑλισμός. Σπουδὴ στὴν κοινωνιολογία τῆς γνώσης”. Ἀλεξάνδρεια, Ἀθήνα, 2000, 412 σ. » , Νέα Ἑστία, 149, 1733 (2001), σσ. 675-679

401. Κουτρούμπας, Δημήτριος Γ., «Ἀντωνοπούλου Μελπομένη, “Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος, ὁ Πατριάρχης τῆς Ἁλώσεως”, Ἀθήνα, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, 1974, 118 σ. » , Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, 232 (1974), σ. 286

402. Παπασπηλιόπουλος, Σπήλιος, «Ἀντωνοπούλου Σοφία, “Ἡ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ σκέψη τῆς Ρόζας Λούξεμπουργκ”», Οἰκονομικὸς Ταχυδρόμος, 31/05/1990, σ. 98

403. Μανωλοπούλου-Σκουφᾶ, Ἄννα, «Ἀνωνύμου τοῦ Ἕλληνος, “Ἑλληνικὴ Νομαρχία ἤτοι λόγος περὶ ἐλευθερίας” » , Φιλόλογος, 50 (1987), σσ. 293-304

404. Ἀραμπατζῆς, Γεώργιος, «Ἀνωνύμου, “Περὶ μεταφυσικῆς, κεφάλαιο Περὶ κοσμολογίας” (Χειρόγραφο Ἰασίου)», Φιλοσοφία, 32(2002) , σσ. 133-162

405. Δρακόπουλος, Παναγιώτης, Δρακοπούλου, Ζηνοβία, «Ἀξελὸς Κώστας, “Ὁρίζοντες τοῦ κόσμου“. Μετάφρ., Μ. Λάζου. Ἐκδόσεις Δωδώνη » , Ἐποπτεία (1981), σσ. 12-14

406. Δρακόπουλος, Παναγιώτης, Δρακοπούλου, Ζηνοβία, «Ἀξελὸς Κώστας, “Ὁρίζοντες τοῦ κόσμου“. Μετάφρ., Μ. Λάζου. Ἐκδόσεις Δωδώνη » , Ἐποπτεία (1981), σσ. 12-14

407. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἀξελὸς Κώστας, “Ὁρίζοντες τοῦ κόσμου”. Μετάφρ., Μαρία Λάζου. Ἀθήνα, ἐκδ., Δωδώνη, 1978, 178 σ. » , Ὁ Πολίτης, 26 (1979), σσ. 66-70

408. Enthoven, Jean-Paul, «Ἀξελός: ὁ αἰώνιος παίχτης » , Τομές, 2-3 (1978), σσ. 11-12

409. Κουμάκης, Γεώργιος Χ., « Ἀξίες στὴν παιδεία», at: Οἱ ἀξίες, Ἀθήνα, 1991, σσ. 107-112

410. Ψυχοπαίδης, Κοσμᾶς, «Ἀξιολογία καὶ ὀρθολογισμὸς στὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 6 (1992), σσ. 7-26

411. Βῶρος, Φανούρης Κ., «Ἀξιοποίηση τῆς φιλοσοφίας στὸ νέο Λύκειο » , Λόγος καὶ Πράξη, 2 (1976), σσ. 36-47

412. Ἀποστολόπουλος, Χαράλαμπος, «Ἀόριστον. Anmerkungen zur Vorstellung vom Unbestimmten- Unedlichen der “Göttlichen Natur” bei Gregor von Nyssa » , Studia Patristica, 37 (2001), σσ. 3-11

413. Ἀποστολόπουλος, Χαράλαμπος, «Ἀόριστον. Anmerkungen zur Vorstellung vom Unbestimmten. Unedlichen der “Göttlichen Natur” bei Gregor von Nyssa » , Πλάτων, 51 (2000), σσ. 109-118

414. Μακρῆς, Νικόλαος, Ἀπ' τὴ νοσταλγία στὴν πραγματικότητα. Δοκίμιο, Ἀθῆναι, Τῆνος, χ. χ., 104 σ.

415. Θεοδοσοπούλου, Μάρη, «Ἀπ' τὸν Καρτάνο στὸν Ψυχάρη. Ἕνα χρονολόγιο τοῦ δημοτικισμοῦ φτιαγμένο ἀπὸ τὰ κατάλοιπα ἑνὸς πλουσιότατου ἐπιστημονικοῦ ἀρχείου», Τὸ Βῆμα, 14/11/2004, σ. 59

416. Βρανούσης, Λέανδρος, «Ἀπάνθισμα ἔργων καὶ ἐπιστολῶν Ἀδαμαντίου Κοραῆ » , Διαβάζω, 82 (1983), σσ. 12-21

417. Γιαννόπουλος, Περικλῆς, Ἅπαντα, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Νέα Θέσις, 1963, 287 σ.

418. Γληνός, Δημήτρης Α., Ἄπαντα, (1898-1910), Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1983, 612 σ.

419. Γληνός, Δημήτρης Α., Ἄπαντα, (1910-1914), Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1983, 591 σ.

420. Ἅπαντα, Βιογραφίες, παιδεία καὶ γλώσσα, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, Μπίρη, 1969, 476 σ.

421. Ἅπαντα, Ὁ Κοραῆς καὶ τὸ '21, πατρίδα καὶ ἐλευθερία, πολιτικὴ ἐπιστήμη, Τόμος Β΄, Ἀθῆναι, Μπίρη, 1970, 446 σ.

422. Κάλβος, Ἀνδρέας, Ἅπαντα Ἀνδρέου Κάλβου, Κέρκυρα, Ἰόνιο Πανεπιστήμιο, 1992, 229 σ.

423. Ἡράκλειτος, Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα, Θεσσαλονίκη, Ζῆτρος, 1999, 339 σ.

424. Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ, «Ἀπαντήσεις σὲ πέντε ἐρωτήσεις » , Ὁριοθετήσεις, 4 (1992), σσ. 125-137

425. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Ἀπάντηση σὲ διευκρινήσεις » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 45 (1967), σσ. 83-86

426. Γιανναρᾶς, Χρῆστος, «Ἀπάντηση σὲ ἕνα ἐρώτημα: Ἔχει δίκιο ὁ “ἅγιος” Φλωρίνης; » , Ἀντί, 456 (1991), σσ. 48-49

427. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Ἀπάντηση σὲ ἐρωτηματολόγιο γιὰ τὰ Α. Ε. Ι. » , Σύγχρονα Θέματα, 4 (1979), σσ. 70-71

428. Κύρκος, Βασίλειος Α., «Ἀπάντηση σὲ ἐρωτήσεις γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση » , Σύγχρονη Ἐκπαίδευση, 6 (1982), σσ. 34-35

429. Γιανναρᾶς, Χρῆστος, «Ἀπάντηση σὲ μιὰ ἔρευνα » , Τομές, 8 (1977), σσ. 32-33

430. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., «Ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: Εἴμαστε θνητοὶ ἢ ἀθάνατοι » , Εὐθύνη, 244 (1992), σσ. 182-183

431. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: Ποῦ ὀφείλεται ὁ ἐκδοτικὸς ὀργασμός . Μιὰ ἔρευνα στὴν ὁποία πολλοὶ “πνευματικοὶ ἄνθρωποι” ἀρνήθηκαν νὰ ἀπαντήσουν» , Δημιουργίες, 4 (1971), σσ. 105-108

432. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, «Ἀπάντηση στὸ σύλλογο Ε. Δ. Π.», Ὁ Παρατηρητὴς τῆς Ἡπείρου, 16/12/1976, χ. σ.

433. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Ἀπάντηση στὸν κ. Γ. Παπαμιχαήλ » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 6 (1992), σσ. 321-322

434. Δεδούσης, Βασίλειος, «Ἀπάντηση στὸν κ. Κορδάτο » , Ἀναγέννηση, 8 (1927), σσ. 483-484

435. Δημητράκος, Γιῶργος Συμ., «Ἀπάντηση στὸν Κυριάκο Κατσιμάνη (γιὰ τὰ φιλοσοφικὰ κείμενα στὸ Γυμνάσιο) » , Νέα Παιδεία, 23 (1982), σσ. 217-218

436. Καρύδης, Γρηγόρης Π., «Ἀπαραίτητη ἀνασκευή » , Νέα Σκέψη, 36, 419-420 (1944), σσ. 938-939

437. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Ἀπεικάσματα. Ἕξι παραδείγματα διαμεσολάβησης, Ἰωάννινα, Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Ἰωαννίνων, 2002, 61 σ.

438. Κελεσίδου, Ἄννα, «Ἁπλὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν ἀλήθεια » , Παρνασσός, 20 (1978), σσ. 251-261

439. Γιερός, Χαράλαμπος, Ἀπὸ Kant εἰς Fichte, Ἀθῆναι, χ. χ., 239 σ.

440. Κοΐδου, Ἀφροδίτη, Ἀπὸ μακριὰ μιὰ μουσική, Θεσσαλονίκη, Παρέμβαση, χ.χ., 27 σ.

441. Σταθάκης, Βασίλειος, «Ἀπὸ τὰ μηνύματα τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου», Ἡ Καθημερινή, 8/9/1996, σ. 11

442. «Ἀπὸ τὰ προσκτήματα: Ἔργα τοῦ Θεόφιλου Κορυδαλέα » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 8 (2001), σσ. 17-21

443. «Ἀπὸ τὰ προσκτήματα: Ἔργα τοῦ Πέτρου Βράϊλα-Ἀρμένη » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 5 (2000), σσ. 9-13

444. «Ἀπὸ τὰ προσκτήματα: Ἔργα “τοῦ Σχολάρχου τοῦ τῆς Σμύρνης Φιλολογικοῦ Γυμνασίου καὶ διδασκάλου τῶν Μαθηματικῶν Ἐπιστημῶν καὶ τῆς Φιλοσοφίας”, Κωνσταντίνου Μ. Κούμα » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 7 (2001), σσ. 7-12

445. Μαμώνη, Κυριακή, «Ἀπὸ τὴ βιογραφία καὶ ἐργογραφία τοῦ Γ. Βιζυηνοῦ . Καταγραφὲς καὶ ἐπισημάνσεις» , Ἐνδοχώρα, 3 (1996), σσ. 13-17

446. Κωνσταντουλάκη-Χάντζου, Ἰωάννα, «Ἀπὸ τὴ γαλλικὴ ἐπιστολογραφία τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ » , Νέα Ἑστία, 1355 (1983), σσ. 100-108

447. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἀπὸ τὴ διαλεκτικὴ τοῦ Χέγκελ στὴ διαλεκτικὴ τοῦ Μάρξ » , Πολιτιστική, 22 (1985), σσ. 49-58

448. Σπανός, Νίκος Σ., «Ἀπὸ τὴ δράση τῆς Φιλοσοφικῆς Ἑταιρείας Κύπρου » , Ζήνων, 10-12 (1989-1991), σσ. 135-138

449. Ἀξελός, Κώστας, Ἀπὸ τὴ μυθολογία στὴν τεχνολογία. Κατευθυντήριες γραμμές, Ἀθήνα, Ἄγρα, 1986, 11 σ.

450. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἀπὸ τὴ νεανικὴ ζωὴ καὶ δράση τοῦ Ἀριστοτέλους » , Μακεδονικὸν Ἡμερολόγιον, 11 (1935), σσ. 145-156

451. Lukács, Georg, Ἀπὸ τὴ φαινομενολογία στὸν Ὑπαρξισμό, Ἀθήνα, Ἔρασμος, 1982, 47 σ.

452. Lukács, Georg, Ἀπὸ τὴ φαινομενολογία στὸν Ὑπαρξισμό, Ἀθήνα, Ἔρασμος, 1977, 47 σ.

453. Μηλιός, Γιάννης Δ., «Ἀπὸ τὴ “συντριβὴ τῆς κρατικῆς μηχανῆς” στὴν “κρίση καὶ μετεξέλιξη” τοῦ κράτους . Ἡ θεωρητικὴ τομὴ στὸ ἔργο τοῦ Ν. Πουλαντζᾶ» , Θέσεις, 30 (1990), σσ. 59-78

454. Μηλιός, Γιάννης Δ., «Ἀπὸ τὴ “συντριβὴ τῆς κρατικῆς μηχανῆς” στὴν “κρίση καὶ μετεξέλιξη” τοῦ κράτους. Ἡ θεωρητικὴ τομὴ στὸ ἔργο τοῦ Ν. Πουλαντζᾶ», Δωδώνη, 20(1991) , σσ. 113-137

455. Κιτσόπουλος, Θανάσης, «Ἀπὸ τὴν αἴσθηση στὴ γλώσσα » , Δευκαλίων, 14, 2-3 (1996), σσ. 149-164

456. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία τοῦ Γκίλφορντ μὲ τὸν Κάλβο καὶ τὸ Σολωμό » , Δελτίον τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας, 2 (1986), σσ. 188-205

457. Κελεσίδου, Ἄννα, Ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα στὴν ἐλευθερία. Ὁ Albert Camus καὶ τὸ “Παράλογο”, Ἀθῆναι, ΟΔΕΒ, 1972, 101 σ.

458. Φλεριανοῦ, Αἰκατερίνη, «Ἀπὸ τὴν Ἄνδρο ὣς τὴν ἄφιξη τοῦ Καποδίστρια » , Τὰ Ἱστορικά, 223 (2004), σσ. 6-15

459. Κούτρας, Δημήτριος Ν., Ἀπὸ τὴν ἀρχαία στὴ σύγχρονη εὐρωπαϊκὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα, 1999, 171 σ.

460. Κύρκος, Βασίλειος Α., «Ἀπὸ τὴν ἀφασία στὴν ἀμετροέπεια » , Πολιτικὰ Θέματα, 17 (1999), σσ. 34-35

461. Φασουλάκης, Στέργιος, «Ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ δράση τοῦ Ν. Βάμβα: Συμβολὴ στὴ γνώση τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς διακινήσεως τοῦ βιβλίου κατὰ τὸν ΙΘ΄ αἰ. . Μὲ ἀνέκδοτα κείμενα» , Μνημοσύνη, 8 (1980-81), σσ. 171-178

462. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτική μου ζωή » , Τετράδια Εὐθύνης, 13 (1981), σσ. 139-153

463. Ροῦσσος-Μηλιδώνης, Μάρκος Ν., «Ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα: ὁ κρητικὸς κληρικὸς Ἀνδρέας Εὐδαιμονογιάννης (1566-1625) » , Σύγχρονα Βήματα, 116 (2000), σσ. 223-226

464. Μπενάκης, Λίνος Γ., «Ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ μεταβυζαντινοῦ Ἀριστοτελισμοῦ στὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Ἀμφισβήτηση καὶ ὑπεράσπιση τοῦ φιλοσόφου στὸν 18ο αἰῶνα. Νικόλαος Ζερζούλης - Δωρόθεος Λέσβιος», Φιλοσοφία, 7(1977) , σσ. 416-454

465. Παπαγεωργίου, Στέφανος Π., «Ἀπὸ τὴν ἱστοριοδιφία στὴν ἱστοριογραφία . Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ. Οἱ συντεταγμένες τῆς βαλκανικῆς σκέψης τὸν 18ο αἰώνα”. Ἀθήνα, Ἔκδ., Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1985, 396 σ.» , Τὸ Πανεπιστήμιο, 5 (1986), σ. 51

466. Κουτσάκος, Ἰωάννης Γ., «Ἀπὸ τὴν κοινωνιολογίαν τῆς ἐπιστήμης » , Δελτίον Ὁμοσπονδίας Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Κύπρου, 7 (1968), σσ. 13-20

467. Φατοῦρος, Δ. Α., « Ἀπὸ τὴν οἰκολογία τῆς ἀντιλήψεως στὴν αἰσθητική», at: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 490-496

468. Μαμώνη, Κυριακή, «Ἀπὸ τὴν ποίηση τοῦ Γ. Βιζυηνοῦ . Μεταγραφές - μελοποιήσεις - ἀκατάγραφα ποιήματα (Μὲ νέες μαρτυρίες)» , Νέα Ἑστία, 140, 1664 (1970), σσ. 1413-1416

469. Θανασᾶς, Παναγιώτης, «Ἀπὸ τὴν προϊστορία τοῦ λόγου: Τὸ παρμενίδειο εἶναι ὡς “μόνον λεγόμενον”», at: Πρακτικὰ Ζ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἡ Φιλοσοφία τοῦ Λόγου - The Philosophy of Logos (Τόμος Β΄), Σάμος - Πάτμος, 1996, σσ. 52-63

470. Λαμπρίδη, Ἕλλη, «Ἀπὸ τὴν ψυχολογία τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας » , Ἀναγέννηση, 1, φ. 8 (1927), σσ. 468-473

471. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Ἀπὸ τὴν “πολιτικὴ” στὴν “κοινωνικὴ λογική” » , Λεβιάθαν, 5 (1989), σσ. 117-126

472. Φόρης, Βασίλειος Δ., Ἀπὸ τὶς ἀνευθυνότητες τῆς “εὐθύνης” γιὰ γλωσσικὰ καὶ ὀρθογραφία. Κριτικὴ στὶς σχετικὲς ἀπόψεις τῶν κ.κ. Κ. Τσάτσου, Γρ. Κασιμάτη καὶ Κ. Ε. Τσιρόπουλου, Θεσσαλονίκη, 1981, 29 σ.

473. Λαγκαδᾶς, Ἀλέξανδρος, «Ἀπὸ τὶς διδαχὲς τοῦ Ἠλία Μηνιάτη » , Κοινωνικὲς Τομές, 40 (1992), σσ. 446-447

474. Καστοριάδης, Κορνήλιος, «Ἀπὸ τὶς κυκλοφορίες τῶν ἐφημερίδων […] στὸν Κορνήλιο Καστοριάδη » , Ἀντί, 326 (1986), σσ. 24-25

475. Σακελλαριάδης, Θανάσης Γ., Ἀπὸ τὸ Tractatus στὶς Ἔρευνες. Ἡ φιλοσοφικὴ διαδρομὴ τοῦ Ludwig Wittgenstein, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 2006, 155 σ.

476. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Ἀπὸ τὸ Δημιουργὸ τοῦ Πλάτωνος στὸν Δημιουργὸ δημιουργῶν τοῦ Πλήθωνος», at: Πρακτικὰ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Πλάτωνος Νόμοι, Ἀθήνα, 2003, σσ. 301-319

477. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν., « Ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Θεοφίλου Καΐρη στὶς φυσικομαθηματικὲς ἐπιστῆμες», at: Εἰς μνήμην Δ. Κωτσάκη, Ἀθήνα, 1998, σσ. 69-74

478. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Ἀπὸ τὸ μύθο στὸ λόγο. Μυθικὲς καὶ λογικὲς ἐξηγήσεις τοῦ κόσμου», at: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἀπὸ τὸ Παραμύθι στὰ Κόμικς. Παράδοση καὶ Νεωτερικότητα, Ἀλεξανδρούπολη, 1996, σσ. 25-43

479. Κελεσίδου, Ἄννα, Ἀπὸ τὸ ὁμηρικὸ εἴδωλο στὴν καντιανὴ κατηγορικὴ προσταγή. Θέματα Φιλοσοφικῆς Ψυχολογίας, Ἀθῆναι, 1976, 236 σ.

480. Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ., «Ἀπὸ τὸ πάθος γιὰ τὰ κοινὰ στὸ πρόταγμα τῆς αὐτονομίας . Ὁ Καστοριάδης καὶ ἡ δημοκρατία τῆς Ἀθήνας» , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 18, 53 (2001), σσ. 174-183

481. Ροῦσσος, Εὐάγγελος Ν., «Ἀπὸ τὸ σημειωματάριό μου » , Συριανὰ Γράμματα. Ἱστορία - λογοτεχνία - λαογραφία - καλὲς τέχνες, 7, 25 (1994), σσ. 78-82

482. Ἀβραμέα, Ἄννα, «Ἀπὸ τὸ χαρτογραφικὸ ἔργο τοῦ Ρήγα » , Διαβάζω, 235 (1990), σ. 75

483. Δημητρακόπουλος, Φώτιος Ἀρ., «Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο στὸ ἔντυπο βιβλίο: Οἱ περιπτώσεις δύο λογίων στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο . Παλαιογραφικὰ καὶ μεταβυζαντινά, Γ΄» , Δίπτυχα, 5 (1991-2), σσ. 59-85

484. Κοκκινάκη, Νένα Ι., «Ἀπὸ τὸ “ἐγὼ” στὴν πανανθρώπινη ἀδελφοσύνη. Ἕνα ἐπίκαιρο μήνυμα ἀπὸ τὴν “ἀσκητικὴ” τοῦ Νίκου Καζαντζάκη » , Τὰ Ἐκπαιδευτικά, 29-30 (1993), σσ. 36-39

485. Ἀλατζόγλου-Θέμελη, Γραμματική, «Ἀπὸ τὸ “ἐγὼ” στὸ “ἡμεῖς”. Καὶ ἀπὸ τὴν τυραννίδα στὴ δημοκρατία», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 186-217

486. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., « Ἀπὸ τὸ “Ἡμερολόγιο τῆς Κατοχῆς”», at: Ἔκφραση τιμῆς στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, 1982, σσ. 231-232

487. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἀπὸ τὸ “κράτος πρόνοιας” στὸ κράτος καταστολῆς » , Οὐτοπία, 45 (2001), σσ. 7-10

488. Κονδύλης, Παναγιώτης, Ἀπὸ τὸν 20ὸ στὸν 21ο αἰῶνα. Τομὲς στὴν πλανητικὴ πολιτικὴ περὶ τὸ 2000, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1998, 190 σ.

489. Καπετανάκης, Δημήτριος, «Ἀπὸ τὸν ἀγώνα τοῦ ψυχικῶς μόνου » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 2 (1934), σσ. 171-212

490. Καπετανάκης, Δημήτριος, Ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τοῦ ψυχικῶς μόνου, Ἀθῆναι, Τύποις Κ. Σ. Παπαδιογιάννη, 1934, 55 σ.

491. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ λόγο στὸν εὐρωπαϊκὸ ὀρθολογισμό - Vom griechischen Logos zum europäischen Rationalismus», Δωδώνη, 23(1994) , σσ. 45-63

492. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἀπὸ τὸν ἀστικὸ στὸ σοσιαλιστικὸ ἀνθρωπισμό » , Διαβάζω, 61 (1983), σσ. 32-37

493. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἀπὸ τὸν Ε' τόμο τῶν ἀφορισμῶν » , Εὐθύνη, 51 (1976), σσ. 97-108

494. Κουκῆς, Ἀναστάσιος, « Ἀπὸ τὸν ἐκλεκτικὸ Καντιανισμὸ στὸν Ἑγελιανισμό: ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας στὸ ἔργο τῶν Κ. Στρατούλη καὶ Π. Γρατσιάτου», at: Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας στὸν νεοελληνικὸ στοχασμό, Ἀθῆναι, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 1997, σσ. 73-143

495. Τερζῆς, Νίκος Π., «Ἀπὸ τὸν Ἐκπαιδευτικὸ Ὅμιλο στὸ ΚΚΕ . Ἡ πορεία τοῦ Δημ. Γληνοῦ μετὰ τὸ 1927» , Ὁ Πολίτης, 42 (1981), σσ. 36-39

496. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Ἀπὸ τὸν κόσμον τῶν φαινομένων εἰς τὸν μεταφυσικὸν κόσμον τοῦ πνεύματος. Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορικὴν ἐξέλιξιν τῆς φιλοσοφίας τοῦ Kant. Kant καὶ Pascal, Ἀθῆναι, 1966, 77 σ.

497. Ἀνώνυμος, «Ἀπὸ τὸν ὕμνο στὴ γνώση . Σχόλιο γιὰ τὸν Π. Κανελλόπουλο» , Ἐποπτεία, 34 (1979), σ. 458

498. Löwith, Karl, Ἀπὸ τὸν Χέγκελ στὸν Νίτσε. Τὸ ἐπαναστατικὸ ρῆγμα στὴ σκέψη τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1987, 380 σ.

499. Löwith, Karl, Ἀπὸ τὸν Χέγκελ στὸν Νίτσε. Τὸ ἐπαναστατικὸ ρῆγμα στὴ σκέψη τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1987, 254 σ.

500. Jessop, Bob, «Ἀποκαθιστώντας τὸν Νίκο Πουλαντζᾶ . Περὶ τῆς ἐπικαιρότητας τοῦ τελευταίου μεγάλου μαρξιστῆ-θεωρητικοῦ τοῦ κράτους» , Ἀντί, 589 (1995), σσ. 44-46

501. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, «Ἀπόλλων, ὁ θεὸς τοῦ πολιτικοῦ ἤθους», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Στερεοελλαδικῶν Μελετῶν, 5(1974-1975) , σσ. 11-32

502. Μοισιόδαξ, Ἰώσηπος, Ἀπολογία. Μέρος Πρῶτον, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αουστρίας, Παρὰ τῷ … Τυπογράφῳ Ἰωάννη Θωμάσῳ τῷ ἀπὸ Τράττνερ, 1780, 292 σ.

503. Μοισιόδαξ, Ἰώσηπος, Ἀπολογία. Μέρος Πρῶτον, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις “Ἑρμῆς”, 1992, XCVI+189 σ.

504. Καΐρης, Θεόφιλος, «Ἀπολογία » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 11, 129 (1953), σ. 714

505. Γκίκας, Σωκράτης, Ἀπολογία - Κρίτων. Ἀναλυτικὴ ἑρμηνεία, Ἀθήνα, 1989, 184 σ.

506. Βενιαμίν, ὁ Λέσβιος, Ἀπολογία […] πρὸς τὰς συκοφαντίας τοῦ νέου φιλοσόφου, χ.χ., 12 σσ.

507. Φιλογενᾶς, Ἕλλην, Ἀπολογία ἱστορικοκριτική, 1814, XIV+247 σ.

508. Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος, « Ἀπολογία περὶ τῆς σιωπῆς», at: Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα - Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios-Tome IV, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1935, σσ. 264-274

509. Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους, Ἀθῆναι, 1939, 103 σ.

510. Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους. Μετάφρασις (μὲ σημειώσεις), Ἐν Ἀθήναις, 1935, 64 σ.

511. Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους, Ἀθήνα, 1971, 48 σ.

512. Κουκῆς, Ἀναστάσιος, Ἀπολογία τοῦ Σωκράτη. “Κρίτων”, Ἀθήνα, 1980, 101 σ.

513. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Ἀπομνημονεύματα, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1993, 671 σ.

514. «Ἀπομνημονεύματα Μ. Χουρμούζη γιὰ τὸν Βενιαμὶν Λέσβιο » , Αἰολικὰ Γράμματα, 4 (1974), σσ. 163-164

515. Θεοδωρόπουλος, Ἰωάννης Ε., «Ἀπόπειρα ὁρισμοῦ τῆς φιλοσοφίας τῆς παιδείας » , Παιδαγωγικὸς λόγος, 3 (1998), σσ. 92-104

516. Ἰωαννίδης, Κλεῖτος, «Ἀπόπειρα ὁρισμοῦ τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου » , Ζήνων, 2 (1981), σσ. 105-108

517. Κύρτσης, Ἀλέξανδρος-Ἀνδρέας, «Ἀπορίες τῆς ὑπέρβασης τοῦ σχετικισμοῦ στὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες: Ψυχοπαίδης Κοσμᾶς, “Ἱστορία καὶ μέθοδος”, Ἀθήνα, Σμίλη, 1994, 446 σ. » , Σύγχρονα Θέματα, 54 (1995), σσ. 107-114

518. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἀνέκδοτο κείμενο » , Τομές, 1 (1976), σσ. 25-26

519. Σκαλτσούνης, Ἰωάννης, « Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν “Πρὸς Κρήτας Ἐπιστολήν”», at: Ἰωάννης Σκαλτσούνης (1801-1905), Ἀθῆναι, Ἡ Δαμασκὸς, 1957, σσ. 47-48

520. Κουρτίδης, Ἀριστοτέλης, «Ἀπόσπασμα τοῦ ἐπιταφίου λόγου » , Ἐνδοχώρα, 3 (1996), σ. 127

521. «Ἀποσπάσματα » , Ζήνων, 2 (1981), σσ. 25-30

522. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., «Ἀποσπάσματα - Κρίσεις καὶ ἐπιστολές » , Τετράδια Εὐθύνης, 13 (1981), σσ. 133-138

523. Δραγούμης, Ἴων, «Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ τελευταῖα γράμματα τοῦ Ἴωνος Στ. Δραγούμη πρὸς τὸν φίλο του Πέτρο Βλαστό » , Νέα Ἑστία, 68, 794 (1960), σσ. 976-978

524. Σκαλτσούνης, Ἰωάννης, « Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ “Ἀπομνημονεύματα” (Χανιὰ 1901)», at: Ἰωάννης Σκαλτσούνης (1801-1905), Ἀθῆναι, Ἡ Δαμασκὸς, 1957, σσ. 51-52

525. Ἀνώνυμος, « Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίον “Δημώδης Ἀπολογητικὴ” (Ἀθῆναι 1898)», at: Ἰωάννης Σκαλτσούνης (1801-1905), Ἀθῆναι, Ἡ Δαμασκὸς, 1957, σσ. 53-56

526. Σκαλτσούνης, Ἰωάννης, « Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίον “Ψυχολογικαὶ Μελέται” (Ἀθῆναι 1889)», at: Ἰωάννης Σκαλτσούνης (1801-1905), Ἀθῆναι, Ἡ Δαμασκὸς, 1957, σσ. 57-59

527. Vattel, E., Ἀποσπάσματα ἐκ τῶν τοῦ κυρίου Βαττέλου περὶ Δικαίου τῶν Ἐθνῶν, Ναύπλιον, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως, 1825, 65 σ.

528. Τερτσέτης, Γεώργιος-Μάρκος, «Ἀποσπάσματα λόγων του » , Δημιουργίες, 11-12 (1971), σ. 92+96

529. Ν. Δ., «Ἀποσπάσματα ὑπομνημάτων ἀνεκδότων Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου » , Πανδώρα, 16, φ. 374 (1865-66), σσ. 337-349

530. Beierwaltes, Werner, «Ἀπόσταση καὶ παρουσία τοῦ Πλατωνισμοῦ», Δωδώνη, 27(1998) , σσ. 119-131

531. Βακαλιός, Θανάσης, «Ἀποστερητικὴ ἐργασία - ἀλλοτρίωση - ἠθική » , Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν, 30-31 (1977), σσ. 213-226

532. Μπαλτᾶ, Ἀθανασία, «Ἀποστολὲς βιβλίων στὴ βιβλιοθήκη τῆς Χίου . Στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία Ἀδαμαντίου Κοραῆ καὶ Ἀλέξανδρου Βασιλείου (1799-1817)» , Μνήμων, 10 (1985), σσ. 318-328

533. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., « Ἀποστολόπουλος», at: Φιλολογικά, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Γ. Φέξη, 1964, σσ. 25-29

534. Ἀσδραχᾶς, Σπύρος Ι., «Ἀποστολόπουλος Δημήτριος Γ., “Ἡ ἐμφάνιση τῆς σχολῆς τοῦ Φυσικοῦ Δικαίου στὴν τουρκοκρατούμενη ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ ἀνάγκη μιᾶς νέας ἰδεολογίας” » , Ὁ Πολίτης, 45 (1981), σσ. 58-59

535. Χατζίνης, Γιάννης, «Ἀποστολόπουλος Ντίμης, “Δοκίμια τοῦ εἰκοστοῦ πρῶτου αἰώνα” » , Νέα Ἑστία, 68, 801 (1960), σσ. 1532-1533

536. Καρμίρης, Νικόλαος, «Ἀποστολόπουλος Ντίμης, “Σύντομη Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας”, Ἀθήνα, 1950 » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 54 (1950), σ. 719

537. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., «Ἀποστολοπούλου Γεωργία, “Ὁ ἑγελιανὸς φιλόσοφος Ἰωάννης Μενάγιας”. Εἰσαγ., Κείμενα, Μαρτυρίες. Ἰωάννινα, 1988, 128 σ. (Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Φιλοσοφικῆς Σχολῆς. Δωδώνη, Παράρτημα ἀρ. 38) » , Ἑλληνικά, 41 (1990), σσ. 199-202

538. Κουκῆς, Ἀναστάσιος, «Ἀποστολοπούλου Γεωργία, “Ὁ ἑγελιανὸς φιλόσοφος Ἰωάννης Μενάγιας”. Εἰσαγ., Kείμενα, Μαρτυρίες. Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Παν/μίου Ἰωαννίνων. Δωδώνη: Παράρτημα ἀρ. 38, Ἰωάννινα, 1988, 128 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 6, 18 (1989), σσ. 322-326

539. Σπεράντζας, Θεοδόσιος Κ., Ἀπόστολος Ε. Μακράκης, Ἀθῆναι, Σιφνιακὸ Πνευμ. Ἵδρ. “Ἁγ. Ἰωάν. ὁ Θεολ.” Μονγκοῦ, 1985, 94 σ.

540. Παπαμιχαήλ, Γρηγόριος, Ἀπόστολος Μακράκης, Ἐν Ἀθήναις, 1939, 129 σ.

541. Γεωργίου, Γεώργιος, Ἀπόστολος Μακράκης καὶ Ἐθνεγερσία, Ἀθῆναι, 1997, 94 σ.

542. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., « Ἀποτίμηση τῆς προσφορᾶς τοῦ Κοραῆ στὸ Ἔθνος», at: Παράδοση καὶ ἀλλοτρίωση, Ἀθήνα, “Δόμος”, 1986, σσ. 139-148

543. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., Ἀποχαιρετισμός, Ἀθήνα, Ἀστρολάβος / Εὐθύνη, 1989, 84 σ.

544. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἀποχαιρετισμὸς ἀπὸ τὴ φιλοσοφία; » , Εὐθύνη, 137 (1983), σσ. 257-261

545. Κωνσταντακόπουλος, Δημήτρης, «Ἀποχαιρετισμὸς στὸν Μιχάλη Ράπτη » , Τετράδια πολιτικοῦ διαλόγου, ἔρευνας καὶ κριτικῆς, 39-40 (1996), σσ. 61-67

546. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., Ἀπόψεις ἀπὸ τὴν φιλοσοφίαν τῆς ἐποχῆς μας, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἰωάννου Σιδέρη, 1956, 111 σ.

547. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἀπόψεις γιὰ προσδιορισμὸ τῆς φιλοσοφίας», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 9(1965) , σσ. 115-124

548. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Ἀπόψεις γιὰ τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς ἱστορικῆς γνώσης » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 8, 24 (1991), σσ. 276-292

549. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Ἀπόψεις γιὰ τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς ἱστορικῆς γνώσης » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 8, 22 (1991), σσ. 29-41

550. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Ἀπόψεις γιὰ τὴν ἀρχὴ τῆς πλειοψηφίας», at: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ Πολιτικὴ Φιλοσοφία σήμερα, Ρέθυμνο, 1994, σσ. 145-150

551. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Ἀπόψεις γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς σχέσης ἠθικῆς καὶ πολιτικῆς ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὣς τὸν 17ο αἰώνα » , Ἐπιστημονικὴ Σκέψη, 4 (1981), σσ. 8-13

552. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἀπόψεις γιὰ τὴν ἠθικὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 31-58

553. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἀπόψεις γιὰ τὴν κατάφαση», Φιλοσοφία, 2(1972) , σσ. 100-106

554. Καραμβάλης, Δημήτριος Ι., «Ἀπόψεις γιὰ τὴν ποίηση καὶ τὴ φιλοσοφία στὸ ἔργο τοῦ Γιώργου Σαραντάρη » , Αἰολικὰ Γράμματα, 169 (1998), σσ. 25-27

555. Καραχάλιος, Μιχάλης, «Ἀπόψεις γιὰ τὸ φιλοσοφικὸ ἐπιχείρημα » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 2, 4 (1985), σσ. 80-84

556. Ξύδης, Θεόδωρος, «Ἀπόψεις καὶ ἀξιολογήσεις τοῦ Κοραῆ » , Νέα Ἑστία, 1355 (1983), σσ. 81-99

557. Πάτσιου, Βίκυ, «Ἀπόψεις καὶ παρεμβάσεις τοῦ Κοραῆ στὸ θέμα τῶν μεταφράσεων » , Ὁ Ἐρανιστής, 21 (1997), σσ. 216-224

558. Ἀσπρουλάκης, Κώστας, «Ἀπόψεις πάνω στὰ πλατωνικὰ κείμενα . “Ἀπολογία, Κρίτων, Πρωταγόρας”» , Λόγος καὶ Πράξη, 20 (1983), σσ. 14-27

559. Γκίκας, Σωκράτης, «Ἀπόψεις συναδέλφων . Ἡ “Φιλοσοφία” τῆς Γ΄ Λυκείου» , Νέα Παιδεία, 49 (1989), σσ. 27-28

560. Μπράτσος, Κωνσταντῖνος Π., «Ἀπόψεις τινὲς γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς φιλοσοφίας στὴν ἐποχή μας . Μὲ ἀφορμὴ τὸ νέο βιβλίο τοῦ Κωστῆ Μεραναίου “Ἡ Γέννηση τῆς φιλοσοφίας”» , Δελτίο Φορολογικῆς Νομοθεσίας, 760 (1981), σσ. 3-23

561. Ξωχέλλης, Παναγιώτης Δ., « Ἀπόψεις τοῦ Ἀ. Δελμούζου γιὰ τὸν ἐκπαιδευτικὸ καὶ τὸ ἔργο του ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς σύγχρονης παιδαγωγικῆς», at: Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο, Ἀθήνα, 1980, σσ. 525-532

562. Μαλαφάντης, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἀπόψεις τοῦ Ἀ. Κοραῆ γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς γλώσσας » , Παρνασσός, 38 (1996), σσ. 180-190

563. Βέλκος, Γρηγόρης Παν., Ἀργύριος Παπαρίζος (1764-1851). Ὁ μεγάλος σελιτσιώτης διδάσκαλος τοῦ Γένους, Ἀθήνα, 1983, 143 σ.

564. Δελλῆς, Τ., « Ἀργυρόπουλος Ἰωάννης», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α', Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 373-374

565. Κελεσίδου, Ἄννα, «Ἀργυροπούλου Ρωξάνη, “Ὁ Βενιαμὶν Λέσβιος καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ σκέψη τοῦ 18ου αἰ.”, Ἀθήνα, 1983, 289 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 1, 1 (1984), σσ. 79-80

566. Πικρός, Πέτρος, Ἀρθοῦρος Σοπενχάουερ. Ὁ πατριάρχης τῆς σύγχρονης ἀπαισιοδοξίας, Ἀθῆναι, Δημητράκος Α. Ε., χ.χ., 320 σ.

567. Γληνός, Δημήτρης Α., Ἄρθρα 1942-1943, Ἀθήνα, Μανιφέστο, χ. χ., 75 σ.

568. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἄρθρον τοῦ Κ. Δ. Γεωργούλη, πρ. Γεν. Γ ραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας » , Πλάτων (1964), σσ. 126-131

569. Κούταλος, Δημήτριος, « Ἀρίστιππος ὁ Κυρηναῖος», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 389-390

570. Φουντούλης, Ἰωάννης Μ., «Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, “Ἀθωνικὴ Πολιτεία, ἐπὶ τῇ χιλιετηρίδι τοῦ Ἁγίου Ὄρους”. Ἐπιμελείᾳ. Π. Κ. Χρήστου. Θεσσαλονίκη, 1963, 712 σ. » , Ἑλληνικά, 20 (1967), σσ. 192-194

571. Ροΐδης, Ἐμμανουήλ, «Ἀριστοτέλης » , Ἔρευνα, 12 (1927), 32 σ.

572. Γιερός, Χαράλαμπος, « Ἀριστοτέλης», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 390-399

573. Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ., « Ἀριστοτέλης», at: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Ε΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σσ. 511-519

574. Zeller, Eduard, Nestle, Wilhelm, «Ἀριστοτέλης » , Ἐλεύθερη Γενιά, 35 (1979), σσ. 19-20

575. Zeller, Eduard, Nestle, Wilhelm, «Ἀριστοτέλης » , Ἐλεύθερη Γενιά, 35 (1979), σσ. 19-20

576. Zemb, J. M., Ἀριστοτέλης. Ἡ προσωπικότητα καὶ ἡ φιλοσοφία του μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο του, Ἀθήνα, Νέα Σύνορα, 1979, 286 σ.

577. Βαγενᾶς, Γεώργιος, «Ἀριστοτέλης (384-322): Ὁ πρῶτος κινησιολόγος » , Νέα Παιδεία, 62 (1992), σσ. 43-50

578. Κακούλλου, Ἄννα Ρ., «Ἀριστοτέλης καὶ ἡ θεωρία τοῦ δημοκρατικοῦ ἐλιτισμοῦ», at: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 352-360

579. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Ἀριστοτέλης καὶ Κάντ » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 107 (1952), σσ. 73-80

580. Κουϊμτζῆς, Ἀστέριος Θ., Ἀριστοτέλης ὁ Σταγειρίτης, Ἀθήνα, Σμυρνιωτάκης, 1992, 80 σ.

581. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., Ἀριστοτέλης ὁ Σταγιρίτης, Θεσσαλονίκη, 2000, 463 σ.

582. Κυριαζόπουλος, Σπύρος, «Ἀριστοτέλης ὁ Φιλάλληλος», Δωδώνη, 1(1972) , σσ. 65-84

583. Κούτρας, Δημήτριος Ν., «Ἀριστοτέλης, ὁ διαχρονικός. Ἡ σχέση του μὲ τὴν ἐπιστήμη», Ἡ Καθημερινή, 03/08/2003, χ. σ.

584. Λυπουρλῆς, Δημήτρης Δ., Ἀριστοτελικὰ μελετήματα. Ἀναζητώντας τὸν ‘προφορικὸ’ λόγο τοῦ Ἀριστοτέλη, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητὴς, 1986, 166 σ.

585. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Ἀθανασία, «Ἀριστοτελικὲς ἐπιδράσεις στὴ νεοελληνικὴ ρητορική», at: Πρακτικὰ Δ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας, Περὶ ποιητικῆς καὶ ρητορικῆς τέχνης κατ' Ἀριστοτέλη, Ἀθήνα, 2001, σσ. 69-84

586. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Ἀριστοτελικὴ κάθαρση καὶ αἰσθητικὴ ἐμπειρία (Εὐάγγελος Παπανοῦτσος)», at: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 67-72

587. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., «Ἀριστοτελικὴ πρακτικὴ φιλοσοφία καὶ ἰατρικὴ ἐπιστήμη», at: Πρακτικὰ Α΄ Συμποσίου Φιλοσοφίας καὶ Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας, Φιλοσοφία καὶ Ἐπιστῆμες, Ζαχάρω, 1988, σσ. 27-47

588. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., « Ἀριστοτελικὴ πρακτικὴ φιλοσοφία καὶ ἰατρικὴ ἐπιστήμη», at: Ἀριστοτέλης. Ὀντολογία - Γνωσιοθεωρία - Ἠθική - Πολιτικὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, Πιτσιλὸς, 1996, σσ. 471-494

589. Βιρβιδάκης, Στέλιος, Τσελεμάνης, Πανταζῆς, «Ἀριστοτελικὴ σημασιολογία καὶ λογικὸς ντετερμινισμός: Ἡ προβληματική του περὶ ἑρμηνείας», at: Πρακτικὰ Β΄ Πανελληνίου Συμποσίου, Ἡ Ἀριστοτελικὴ σκέψη, Κασσάνδρα Χαλκιδικῆς, 1989, σσ. 85-111

590. Βιρβιδάκης, Στέλιος, Τσελεμάνης, Πανταζῆς, «Ἀριστοτελικὴ σημασιολογία καὶ λογικὸς ντετερμινισμός: Ἡ προβληματική του περὶ ἑρμηνείας», at: Πρακτικὰ Β΄ Πανελληνίου Συμποσίου, Ἡ Ἀριστοτελικὴ σκέψη, Κασσάνδρα Χαλκιδικῆς, 1989, σσ. 85-111

591. Anton, John P., «Ἀριστοτελισμὸς καὶ σύγχρονη ἀμερικανικὴ φιλοσοφία » , Φιλόλογος, 100 (2000), σσ. 159-171

592. Ἰωαννίδης, Δημήτριος, Ἀριστοτέλους διδασκαλία περὶ ἡδονῆς, Ἐν Λειψίᾳ, 1879, 40 σ.

593. Ἁγιοσοφίτης, Παναγιώτης, Ἀριστοτέλους θεωρία περὶ τῶν ἠθικῶν καὶ τῶν διανοητικῶν διαφορῶν τῶν ἀνθρώπων, Ἐν Ἀθήναις, Ὁ Παλαμήδης, 1886, 96 σ.

594. Σακορράφος, Γεώργιος Μ., Ἀριστοτέλους κοινωνιολογικαί - παιδαγωγικαὶ ἀρχαί, Χανιὰ, Ἐμμ. Σ. Πετράκης, 1955, 230 σ.

595. Ἀναστασίου, Ἰωάννης, Ἀριστοτέλους “Πολιτικά”, χ.τ., χ.χ., 26 σ.

596. Δρακόπουλος, Παναγιώτης, «Ἀριστοτέλους, “Περὶ Ἑρμηνείας”. Εἰσαγωγή, μετάφραση καὶ σχόλια » , Ἐποπτεία, 97 (1985), σσ. 95-97

597. Βλάχος, Γεράσιμος, Ἁρμονία ὁριστικὴ τῶν ὄντων, Venetiis, 1660, XXXVII+324 σ.

598. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Ἀρνούμαστε τὴν τεχνοκρατικὴ ἰδεολογία τῆς ΕΟΚ καὶ τὴ θεοποίηση τῆς ποσότητας, ἀλλὰ ταυτόχρονα πρέπει νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν ἀθλιότητα τῆς ἑλληνικῆς μικροαστικῆς - λαϊκῆς ἰδιοκτησίας καὶ ἰδεολογίας » , Ἀντί, 263 (1984), σσ. 37-38

599. Παπουλίδης, Κωνσταντῖνος Κ., «Ἀρσένιος ὁ Γραικός » , Βαλκανικὰ Σύμμεικτα, 2 (1983), σσ. 49-57

600. Μανούσακας, Μανοῦσος Ι., «Ἀρσενίου Μονεμβασίας τοῦ Ἀποστόλη ἐπιστολαὶ ἀνέκδοται (1521-1534). Πρὸς Κάρολον τὸν Ε΄, Κλήμεντα τὸν Ζ΄, τὸν Ἔρασμον, τοὺς Καρδιναλίους Niccolo Ridolfi καὶ Egidio Canisio, τὸν Ἰανὸν Λάσκαριν καὶ τὸν Ἰουστίνον Δεκάδυον», Ἐπετηρὶς τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου, 8/9(1961 (1958/9)) , σσ. 5-59

601. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., « Ἀρχαῖα ἑλληνικά, διδακτικὴ τοῦ μαθήματος», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 408-424

602. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Ἀρχαία ἑλληνικὴ γνωσιοθεωρία. Συμβολὴ στὴ διερεύνηση τοῦ προβλήματος: ἀντίληψη καὶ γνώση, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1995, 384 σ.

603. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Ἀρχαία ἑλληνικὴ γνωσιοθεωρία. Συμβολὴ στὴ διερεύνηση τοῦ προβλήματος: ἀντίληψη καὶ γνώση, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1991, 320 σ.

604. Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος, Ἀρχαία ἱστορία μέχρι τῶν Μηδικῶν, Ἀθῆναι, 1934, 175 σ.

605. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Ἀρχαϊκοὶ φιλόσοφοι. Εἰσαγωγή - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια, Λευκωσία, 1971, 114 σ.

606. Στεφανόπουλος, Θ. Κ., «Ἀρχαιογνωστικά » , Φιλολογική, 41 (1992), σσ. 16-20

607. Γιανναρᾶς, Ἀναστάσιος, Ἀρχαῖοι Ἀτομικοὶ Φιλόσοφοι. Πανεπιστημιακὲς παραδόσεις, Ἀθῆναι, Παπαζήσης, 1976, 64 σ.

608. Πατριαρχέας, Παναγιώτης Ν., Ἀρχαῖοι καὶ νεώτεροι φιλόσοφοι. Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς φιλοσοφίας, Ἐν Ἀθήναις, 1973, 162 σ.

609. Βέικος, Θεόφιλος Α., Ἀρχαῖος ἑλληνικὸς διαφωτισμός, Γιάννινα, 1978, 56 σ.

610. Κύρκος, Βασίλειος Α., Ἀρχαῖος ἑλληνικὸς διαφωτισμὸς καὶ Σοφιστική, Ἀθήνα, 1992, 340 σ.

611. Κουμαριανοῦ, Αἰκατερίνη, Ἀγγελάτος, Δ., «Ἀρχεῖο Π. Κοδρικᾶ. Κατάλογος » , Τετράδια Ἐργασίας, 11 (1987), σσ. 7-147

612. Κουμαριανοῦ, Αἰκατερίνη, Ἀγγελάτος, Δ., «Ἀρχεῖο Π. Κοδρικᾶ. Κατάλογος » , Τετράδια Ἐργασίας, 11 (1987), σσ. 7-147

613. Καλιτσουνάκις, Δημήτριος, Ἀρχεῖον οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν ἐπιστημῶν, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ι. Ζαχαρόπουλος, 1930, 212 σ.

614. Πατριαρχέας, Παναγιώτης Ν., Ἀρχὴ καὶ γένεσις τῆς φιλοσοφίας. Περιληπτικαὶ σημειώσεις διὰ τοὺς φοιτητὰς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, Ἀθῆναι, χ.χ., 35 σ.

615. Πατριαρχέας, Παναγιώτης Ν., Ἀρχὴ καὶ γένεσις τῆς φιλοσοφίας. Πρὸς νέαν θεμελίωσιν τῆς ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας, Ἐν Ἀθήναις, 1969, 254 σ.

616. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Ἀρχή, ἑνότητα καὶ συνέχεια τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας . Ἡ προσωκρατικὴ “ἔκρηξη” - Ἡ εἰσβολὴ τῆς φιλοσοφικῆς ἐλευθερίας» , Φιλοσοφία, 22 (2001), σσ. 4-5

617. Φιλιππίδης, Δημήτριος-Δανιήλ, Ἀρχή, πρόοδος, ἀκμὴ καὶ παρακμὴ τῶν ἐπιστημῶν ἐν γένει καὶ μερικῶς τῆς χυμικῆς (τοῦ μεταφραστοῦ), 67 σ.

618. Βιδάλης, Γιῶργος, «Ἄρχισε στὴν Τῆνο τὸ ἀφιέρωμα στὸν Καστοριάδη», Ἐλευθεροτυπία, 31/8/2002, σ. 29

619. Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ παράδοση , Θεσσαλονίκη, Ἀτλαντίδα, 1982

620. Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, «Ἂς καταργηθοῦν πρῶτα οἱ δέσμες » , Ἀντί, 627 (1997), σσ. 14-15

621. Κύρκος, Βασίλειος Α., «Ἀσάφειες καὶ γενικότητες», Ἡ Καθημερινή, 27/01/1999, σ. 2

622. Ψημμένος, Νίκος Κ., Ἀσκήσεις ἐπὶ χάρτου. Σαράντα χαϊκοῦ, Ἰωάννινα, Δώτιον, 2001, 46 σ.

623. Καζαντζάκης, Νίκος, Ἀσκητική. Salvatores dei, Ἀθήνα, Σύμπαν, 1951, 112 σ.

624. Καζαντζάκης, Νίκος, Ἀσκητική. Salvatores dei, Ἀθήνα, Ἑλένη Καζαντζάκη, 1971, 95 σ.

625. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Ἆσμα Πολεμιστήριον. Τῶν ἐν Αἰγύπτῳ περὶ ἐλευθερίας μαχομένων Γραικῶν, Αἴγυπτος, Ἐν τῇ κατ' Αἴγυπτον Ἑλληνικῇ τυπογραφίᾳ, 1800, 16 σ.

626. Δρακόπουλος, Παναγιώτης, «Ἄσμους Β. Φ., “Ἀριστοτέλης”. Μετάφρ., Ἀννίκα Χαραλαμπίδου. Ἀθήνα, Κέδρος, 1978, 220 σ. » , Ἐποπτεία, 33 (1979), σσ. 361-363

627. Καραμπελιᾶς, Γιῶργος, «Ἀστικὴ καὶ προλεταριακὴ δημοκρατία στὴ μαρξιστικὴ θεωρία καὶ πρακτική » , Λεβιάθαν, 3 (1989), σσ. 129-145

628. Βουρνᾶς, Τάσος, «Ἀστυνομικὸς φάκελος Ρήγα Βελεστινλῆ » , Διαβάζω, 235 (1990), σσ. 55-58

629. Ἀναπολιτάνος, Διονύσιος Ἀ., «Ἀσυμμετρία καὶ ἀπειρία κατὰ τὸν Πρόκλο » , Νεῦσις, 5 (1996), σσ. 55-73

630. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Ἄτακτα, Τόμος Α΄, Χίος, 1991, 455 σ.

631. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Ἄτακτα, Τόμος Β΄, Χίος, 1998, 492 σ.

632. Κούταλος, Δημήτριος, « Ἀταξία», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σ. 453

633. Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ., « Ἀτομικὴ ἀνεξαρτησία καὶ ἐλευθερία στὸν Μάρκο Ρενιέρη», at: Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας στὸν νεοελληνικὸ στοχασμό, Ἀθῆναι, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 1997, σσ. 33-50

634. Macpherson, C. B., Ἀτομικισμὸς καὶ ἰδιοκτησία. Ἡ πολιτικὴ θεωρία τοῦ πρώιμου φιλελευθερισμοῦ ἀπὸ τὸν Hobbes ὣς τὸν Locke, Ἀθήνα, Γνώση, 1986, 406 σ.

635. Καστοριάδης, Κορνήλιος, «Ἄτομο, Κοινωνία, Ὀρθολογικότητα, Ἱστορία » , Λεβιάθαν, 7 (1990), σσ. 9-40

636. Γεωργούλης, Κωνσταντῖνος Δ., «Αὐγουστίνος καὶ Ψευδοερέννιος » , Πλάτων, 1 (1949), σσ. 34-78

637. Τωμαδάκης, Βασίλειος Φρ., «Αὐθάδεια αὐτοαποκαλυπτόμενη » , Ἐποπτεία, 107 (1985), σσ. 1181-1182

638. Καστοριάδης, Κορνήλιος, «Αὐλαία στὴ μεταφυσικὴ τῶν δικῶν » , Ἐποπτεία, 27 (1978), σσ. 747-753

639. Καβαρνός, Κωνσταντῖνος, «Αὐτεξούσιον, ἦθος καὶ εὐθύνη » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σσ. 170-179

640. Ἀποστολόπουλος, Ντίμης, «Αὐτοβιογραφικά » , Τομές, 7 (1976), σσ. 25-26

641. Κρεμέζης, Ἰάσων, Αὐτογνωσία, Ἀθήνα, 1988, 68 σ.

642. Τσιότρας, Βασίλειος Ι., «Αὐτόγραφη ἐπιστολὴ τοῦ Θεοφίλου Κορυδαλλέως πρὸς τὸν Antoine Léger » , Ὁ Ἐρανιστής, 20 (1995), σσ. 235-242

643. Markowitz, Michaelo, Αὐτοδιαχείριση, Ἀθήνα, Ἐπίκουρος, 1975, 95 σ.

644. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Αὐτοδιοίκηση Πανεπιστημίου», Τὰ Νέα, 4/5/1997, 1 σ.

645. Νιάρχος, Σταῦρος, Ἀυτοψία, Ἀθήνα -Γιάννινα, Δωδώνη, 1990, 128 σ.

646. Κούταλος, Δημήτριος, « Ἀφαίρεσις», at: Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα-Herder, 1968, σσ. 501-502

647. Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ, «Ἀφετηρία γιὰ τὴ χαρτογράφηση μιᾶς ἀρχαϊκῆς γνωσιολογίας » , Δευκαλίων, 2 (1974), σσ. 365-386

648. Βασιλαράκης, Ἰωάννης Ν., «Ἀφηγηματικὲς διαπλοκὲς ποιητικοῦ / ἐρωτικοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ . Μεταξὺ Πειραιῶς καὶ Νεάπολης» , Ἐξώπολις, 5 (1996), σσ. 102-111

649. Τερζάκης, Ἄγγελος, «Ἀφιέρωμα . Ντίμης Ἀποστολόπουλος» , Νέα Ἑστία, 75, 884 (1964), σσ. 591-592

650. Ἀφιέρωμα εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Ἰω. Λογοθέτου (1883-1975) , Ἐν Ἀθήναις, 1977, 172 σ.

651. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., «Ἀφιέρωμα στὸν Gaston Bachelard » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 4 (1963), σσ.41-46

652. Ψαραλίδου, Ἕλενα, «Ἀφιέρωμα στὸν Δημήτρη Καπετανάκη . Μιὰ ἰδιαίτερη πνευματικὴ φυσιογνωμία στὴν Εὐρώπη τοῦ Μεσοπολέμου» , Ρόπτρο, 9-10 (1994), σσ. 5-15

653. Κύρκος, Βασίλειος Α., Βῶρος, Φανούρης Κ., Γεωργοβασίλης, Δημοσθένης Γ., Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανοῦτσο . Τόμος Α', Ἀθήνα, 1980, 622 σ.

654. Ἕρμα, Ρόδη, « Ἀφιέρωμα στὸν Ἰωάννη Σκαλτσούνη», at: Ἰωάννης Σκαλτσούνης (1801-1905), Ἀθῆναι, Ἡ Δαμασκὸς, 1957, σσ. 60-61

655. Φώσκολος, Γιάννης, «Ἀφιέρωμα στὸν Καστοριάδη», Ἔθνος, 2/9/2002, σ. 43

656. Σοφοκλέους, Σοφοκλῆς, «Ἀφιέρωμα στὸν Κορνήλιο Καστοριάδη», Πολίτης, 9/1/2000, σ. 10

657. Ἀνώνυμος, «Ἀφιέρωμα στὸν παιδαγωγὸ καὶ φιλόσοφο Ε. Π. Παπανοῦτσο», Ἐλευθεροτυπία, 02/01/1989, σ. 31

658. Πολέμης, Δημήτριος Ι., «Ἀφιερώσεις ἀπὸ βιβλίων πρὸς τὸν Θεόφιλον Καΐρην καὶ τὸ Ὀρφανοτροφεῖον του » , Πέταλον, 2 (1980), σσ. 3-29

659. Φασουλάκης, Στέργιος, «Ἀφιερώσεις τοῦ Bentham στὸν Κοραῆ. Κοραῆς καὶ νομοθεσία . Σύμμεικτα Κοραϊκὰ Β'» , Χιακὰ Χρονικά, 15 (1983), σσ. 5-9

660. Πολέμης, Δημήτριος Ι., «Ἀφιερωτικὸν ἐπὶ ἐντύπου σημείωμα τοῦ Χρυσάνθου Νοταρᾶ (1728) » , Πέταλον, 2 (1980), σσ. 215-217

661. Schopenhauer, Arthur, Ἀφορισμοί. Γιὰ τὴ φρόνηση στὴ ζωή, Ἀθῆναι, Μάρη, 1964, 257 σ.

662. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., Ἀφορισμοὶ καὶ διαλογισμοί. Πρώτη σειρά, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1970, 251 σ.

663. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., Ἀφορισμοὶ καὶ διαλογισμοί. Δεύτερη σειρά, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1970, 275 σ.

664. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., Ἀφορισμοὶ καὶ διαλογισμοί. Τρίτη σειρά, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1969, 263 σ.

665. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., Ἀφορισμοὶ καὶ διαλογισμοί. Τέταρτη σειρά, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1972, 254 σ.

666. Σκιαδᾶς, Ἀριστόξενος Δ., «Ἄωρος θάνατος - Στὴ μνήμη τοῦ Τάσου Γιανναρᾶ » , Δευκαλίων, 21 (1978), σσ. 166-169