ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 1537 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Andric, Ivo, «Ἡ παράδοση τοῦ Ρήγα Φεραίου», Τὸ Βῆμα, 20/3/1994, σ. 38

2. Anton, John P., «Henderson' s treatment of the Neo-hellenic Enlightenment . Review Article» , Neo-Hellenika, 2 (1975), σσ. 299-305

3. Batalden, Stephen K., «Notes from a Leningrad Manuscript: Eugenios Voulgaris' Autograph List of his own Works » , Ὁ Ἐρανιστής, 13 (1977), σσ. 1-22

4. Bompaire, Jacques, «Coray citoyen de Paris», στό: Διήμερο Κοραῆ, Προσεγγίσεις στὴ γλωσσικὴ θεωρία, τὴ σκέψη καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κοραῆ, Ἀθήνα, 1984, σσ. 208-215

5. Bouchard, Jacques, «Nicolas Mavrocordatos et l' “époque des tulipes” » , Ὁ Ἐρανιστής, 17 (1981), σσ. 120-129

6. Bruess, Gregory, «Crossing Boundaries: Nikiforos Theotokis in the Russia of Catherine the II » , Modern Greek Studies Yearbook, 9 (1993), σσ. 51-73

7. Camariano, Nestor, Ρήγας Βελεστινλῆς. Συμπληρώσεις καὶ διορθώσεις γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, Ἀθήνα, Ἐπιστημ. Ἑταιρ. Μελέτης “Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα”, 1999, 113 σ.

8. Camariano, Nestor, Ρήγας Βελεστινλῆς. Συμπληρώσεις καὶ διορθώσεις γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, Ἀθήνα, Ἐπιστ/κὴ Ἐταιρεία Μελέτης “Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα”, 1999, 112 σ.

9. Cicanci, Olga, «Kitromilidis P. M., “Ἰώσηπος Μοισιόδαξ (Joseph Moesiodax)”, Athènes, 1985, 396 p. » , Revue des études sud-est européennes, 27, 4 (1989), σσ. 358-360

10. Condillac, Etiènne Bonneau de, Ἡ Λογικὴ ἢ αἱ πρῶται ἀναπτύξεις τῆς τέχνης τοῦ στοχάζεσθαι, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας, Παρὰ τῷ Φράντζ Ἀντωνίῳ Σχραίμβλ, 1801, ΧΧΧ+337 σ.

11. Dajc, Eduard, «Ἡ ἐπίδραση τῶν βαλκανικῶν διενέξεων στὶς ἰδέες τοῦ Ρήγα καὶ ἡ ἀπήχηση τῶν ἰδεῶν του στὴ βαλκανικὴ συνεργασία», στό: Πρακτικὰ Διαβαλκανικοῦ Συνεδρίου, Ρήγας Βελεστινλῆς. Ἡ διαβαλκανικὴ συνεργασία σήμερα, Θεσσαλονίκη, 1999, σσ. 172-174

12. Didier, Miguel Castillo, «Ρήγας Βελεστινλῆς καὶ Francisco de Miranda», στό: Πρακτικὰ Γ΄ συνεδρίου “Ὑπέρεια”, “Φεραί - Βελεστῖνο - Ρήγας”, Βελεστίνο, 2002, σσ. 669-680

13. Dimeova, Rosica, «Une contribution à l' histoire des idées des Lumières en Grèce . Ἀργυροπούλου Ρωξάνη Δ., “Ὁ Βενιαμὶν Λέσβιος καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ σκέψη τοῦ 18ου αἰώνα”. Διδακτορικὴ Διατριβή. Ἀθήνα, 1983, 289 σ.» , Études Balquaniques, 4 (1985), σσ. 135-139

14. Dimtscheva, Rossitza, L' époque des lumières en Bulgarie et en Grèce aux XVIII et XIX siècles, Sofia, Éditions de l' Academie bulgare des Sciences, 1985, 171 σ.

15. Dutu, Alexandru, «Διαφωτισμὸς καὶ ΝΑ Εὐρώπη. Kitromilides Paschalis M., “Enlightment, Nationalism, Orthodoxy”. Studies in the Culture and Political Thought of South-Eastern Europe, Variorum, 1994, XVIII+266 p.», Ἡ Καθημερινή, 16/6/1996, σ. 41

16. Fauriel, Charles Claude, «Ὁ Θούριος τοῦ Ρήγα » , Ἐλεύθερη Γενιά, 38 (1980), σ. 6

17. Firescu, Alexandru, «Τὸ πρότυπο τοῦ Ρήγα στὴ δημιουργία τῶν Ρουμάνων ποιητῶν καὶ μεταφραστῶν. Παραλληλισμοὶ καὶ συμβολές», στό: Πρακτικὰ Διαβαλκανικοῦ Συνεδρίου, Ρήγας Βελεστινλῆς. Ἡ διαβαλκανικὴ συνεργασία σήμερα, Θεσσαλονίκη, 1999, σσ. 148-150

18. Fonkic, Boris, «Τὸ μαθητικὸ τετράδιο τοῦ Ἐλευθερίου (Εὐγενίου) Βούλγαρη » , Ὁ Ἐρανιστής, 22 (1999), σσ. 80-89

19. Fontenelle, Bernard Le Bovyer de-, Ὁμιλίαι περὶ πληθύος κόσμων, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βεντότη, 1794, LII+484 σ.

20. Füves, Ödön, « A Rigas-féle Baráti Társaság és a pesti görögök», στό: Különleyomat a Magyar pedagogia, Budapest, χ.χ., σσ. 75-77

21. Genovesi, Στοιχεῖα Μεταφυσικῆς, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας, Ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γ. Βενδώτη, 1806, 224 σ.

22. Gravesande, G. J., Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Φιλοσοφίαν. Περιέχουσα τὴν Μεταφυσικὴν καὶ τὴν Λογικήν, Μόσχα, Τυπογραφεῖο τῆς Κοινότητος, 1805, 324 σ.

23. Haupt, Eric, «Zaviras' Calvin - Biographie», στό: Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig, Konferenz an der Universität Leipzig, Leipzig, 2003, σσ. 68-75

24. Henderson, G. P., «Ἡ φυσικὴ φιλοσοφία τοῦ Βενιαμὶν Λεσβίου » , Αἰολικὰ Γράμματα, 4 (1974), σσ. 279-282

25. Henderson, G. P., Ἡ ἀναβίωση τοῦ ἑλληνικοῦ στοχασμοῦ 1620-1830. Ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, Ἀθῆναι, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 1977, 302 σ.

26. Henrich, Günther S., «Als Denker Archaist, als Dichter auch Demotizist, zu Vulgaris' Paraphrase des voltaireschen “Memnon”», στό: Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig, Konferenz an der Universität Leipzig, Leipzig, 2003, σσ. 99-113

27. Hesseling, D. C., « Koraïs et ses amis Hollandais», στό: Εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Ἐν Αθήναις, Ἐπιτροπὴ Ἐκδόσεων καταλοίπων Σπυρίδωνος Λάμπρου, 1935, σσ. 1-6

28. Irmscher, Johannes, «Ἡ μορφὴ τοῦ ἰδανικοῦ κράτους τοῦ Ρήγα», στό: Πρακτικὰ Γ΄ συνεδρίου “Ὑπέρεια”, “Φεραί - Βελεστῖνο - Ρήγας”, Βελεστίνο, 2002, σσ. 691-696

29. Irmscher, Johannes, «Τὸ ἐπιτύμβιο τοῦ Θειρσίου στὸν Ρήγα», στό: Πρακτικὰ Β΄ συνεδρίου “Ὑπέρεια”, “Φεραί - Βελεστῖνο - Ρήγας”, Βελεστίνο, 1994, σσ. 5779-583

30. Kitroeff, Alexandros, «Kitromilidis Paschalis M., “Iosipos Moisiodax: The coordinates of Balkan Thought in Eighteenth Century”, Athens, Cultural Foundation of the National Bank of Greece, 1985, 396 p. » , History of European Ideas, 2 (1987), σσ. 244-245