ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 252 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Adorno, Wiesengrund Theodor, Horkheimer, Max, Διαλεκτικὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ, Ἀθήνα, Νῆσος, 1996, 455 σ.

2. Adorno, Wiesengrund Theodor, Horkheimer, Max, «Adorno-Horkheimer: Διαλεκτικὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ: ἐπιστροφὴ τοῦ ἀντιδιαφωτισμοῦ ἢ κριτικὴ διερεύνηση τῶν ὁρίων τοῦ Διαφωτισμοῦ; » , Σύναξη, 54 (1995), σσ. 77-80

3. Belaval, Yvon, «Τὸ πνεῦμα τοῦ Βολταίρου » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 14 (1964), σσ. 17-23

4. Bongert, Yvonne, « La philosophie pénale des “Lumières” au regard de Platon et d' Aristote», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 64-73

5. Burnier, Michel-Antoine, «Βολταῖρος ἐναντίον Ρουσό», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 13/12/1998, σ. 12

6. Commager, Henry Steele, «Ἀμερικανικὴ ἐπανάσταση καὶ Διαφωτισμός » , Διάλογος - Dialogos, 19 (1976), σσ. 54-64

7. Condillac, Etiènne Bonneau de, Ἡ Λογικὴ ἢ αἱ πρῶται ἀναπτύξεις τῆς τέχνης τοῦ στοχάζεσθαι, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας, Παρὰ τῷ Φράντζ Ἀντωνίῳ Σχραίμβλ, 1801, ΧΧΧ+337 σ.

8. Descartes, René, Λόγος περὶ τῆς μεθόδου τοῦ ὁδηγεῖν καλῶς τὸν νοῦν, καὶ ζητεῖν τὴν ἀλήθειαν εἰς τὰς ἐπιστήμας, Ἐν Κερκύρᾳ, Ἐκ τῆς τυπογραφίας τῆς Διοικήσεως, 1824, ΧL+110 σ.

9. Diderot, Denis, Τὸ ὄνειρο τοῦ Ντ' Ἀλαμπέρ, Ἀθήνα, Ἠριδανὸς, 1991, 193 σ.

10. Diderot, Denis, Τὸ ὄνειρο τοῦ D' Alembert, Ἀθήνα, Ζῆτρος, 1999, 275 σ.

11. Diderot, Denis, Ἐγκυκλοπαίδεια, Ἀθήνα, Καστανιώτης, 1995, 144 σ.

12. Dimeova, Rosica, «Une contribution à l' histoire des idées des Lumières en Grèce . Ἀργυροπούλου Ρωξάνη Δ., “Ὁ Βενιαμὶν Λέσβιος καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ σκέψη τοῦ 18ου αἰώνα”. Διδακτορικὴ Διατριβή. Ἀθήνα, 1983, 289 σ.» , Études Balquaniques, 4 (1985), σσ. 135-139

13. Dutu, Alexandru, «Διαφωτισμὸς καὶ ΝΑ Εὐρώπη. Kitromilides Paschalis M., “Enlightment, Nationalism, Orthodoxy”. Studies in the Culture and Political Thought of South-Eastern Europe, Variorum, 1994, XVIII+266 p.», Ἡ Καθημερινή, 16/6/1996, σ. 41

14. Dutu, Alexandru, «Voltairianisme et image du sage dans les Lumières grecques et Roumaines » , Ὁ Ἐρανιστής, 11 (1974), σσ. 106-111

15. Erhard, J. B., « Τὸ δικαίωμα τοῦ λαοῦ γιὰ ἐπανάσταση», στό: Τί εἶναι Διαφωτισμός;, Ἀθήνα, Κριτικὴ, 1989, σσ. 75-86

16. Gabaude, Jean-Marc, «Goyard-Fabre Simone, “La philosophie des lumières en France”, Paris, Klincksieck, 1972, 342 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 172-173

17. Grigorian, M. M., « Λαμετρί», στό: Ἄνθρωποι καὶ πνεῦμα, Ἀθήνα, Α. Παπακώστας, χ. χ., σσ. 63-67

18. Guilbaud, G. T., Κοινωνικὰ μαθηματικά, Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1995, 31 σ.

19. Hager, Fritz Peter, «The “scepticism” of the platonic Socrates and the problematical character of knowledge in Rousseau», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας καὶ Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας, Σκεπτικισμός: Διεπιστημονικὲς προσεγγίσεις / Scepticism: Inter-disciplinary Approaches, Ζαχάρω-Ἀρχαία Ὀλυμπία, 1990, σσ. 49-61

20. Hager, Fritz Peter, «Die Überwindung des Skeptizismius bei Augustinus und Descartes und die pädagogischen Konsequenzen dieser Überwindung bei Rousseau » , Σκέψις - Skepsis, 1 (1990), σσ. 100-131

21. Hampson, N., Ὁ Διαφωτισμός, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1995, 326 σ.

22. Herder, Johann Gottfried von, « Λέξη καὶ ἔννοια τοῦ ἀνθρωπισμοῦ», στό: Τί εἶναι Διαφωτισμός;, Ἀθήνα, Κριτικὴ, 1989, σσ. 61-69

23. Kamper, Dietmar, «Ἡ θανατοκρατία τοῦ λόγου . Ἀγόρευση γιὰ ἕνα δεύτερο Διαφωτισμό» , Λεβιάθαν, 2 (1988), σσ. 21-29

24. Kant, Immanuel, « Τί σημαίνει προσανατολίζομαι στὴ σκέψη», στό: Τί εἶναι Διαφωτισμός;, Ἀθήνα, Κριτικὴ, 1989, σσ. 127-150

25. Kant, Immanuel, Γιὰ τὴν αἰώνια εἰρήνη, Ἀθήνα, Ἀλεξάνδρεια, 1992, 124 σ.

26. Kant, Immanuel, « Ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα “τί εἶναι διαφωτισμός”», στό: Τί εἶναι Διαφωτισμός;, Ἀθήνα, Κριτικὴ, 1989, σσ. 17-19

27. Kant, Immanuel, «Ἀπόκριση στὸ ἐρώτημα: Τί εἶναι διαφωτισμός; » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 10, 96 (1961), σσ. 161-165

28. Kopper, Joachim, Einfürung in die Philosophie der Aufklärung. Die theoretischen Grundlagen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979, 162 σ.

29. Langevin, Paul, «Μηχανιστικὸς καὶ διαλεκτικὸς ὑλισμός » , Οὐτοπία, 6 (1993), σσ. 63-70

30. Lessing, Gotthold Ephraim, « Σχετικὰ μὲ τὴν ἀλήθεια», στό: Τί εἶναι Διαφωτισμός;, Ἀθήνα, Κριτικὴ, 1989, σσ. 71-74