ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 406 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Βρανούσης, Λέανδρος, «Θούρια καὶ προκηρύξεις τοῦ Εἰκοσιένα σ' ἕνα χειρόγραφο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας » , , σσ. 177-189

32. Βρανούσης, Λέανδρος, «Κείμενα καὶ χειρόγραφα τοῦ Βηλαρᾶ καὶ τοῦ Ψαλίδα . Δύο κορυφαῖοι τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ κ' ἕνα βιβλίο τους ποὺ ἔμεινε ἀνέκδοτο» , Νέα Ἑστία, 94 (1973), σσ. 51-86

33. Γιαννόπουλος, Νικόλαος Ι., «Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς βιβλιοθήκης τῆς ἐν Ἁλμυρῷ φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ὄρθρυος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 4 (1924), σσ. 448-450

34. Γιαννόπουλος, Νικόλαος Ι., «Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς βιβλιοθήκης τῆς ἐν Ἁλμυρῷ φιλαρχαίου ἑταιρείας Ὀρθρύος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 2-3 (1925), σσ. 262-266

35. Γιαννόπουλος, Νικόλαος Ι., «Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς βιβλιοθήκης τῆς ἐν Ἀλμυρῷ Φιλαρχαίου ἑταιρείας Ὀρθρύος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 1 (1925), σσ. 93-95

36. Γιαννόπουλος, Νικόλαος Ι., «Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς βιβλιοθήκης τῆς Μονῆς Ξενιᾶς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 20, 1 (1926), σσ. 104-107

37. Γιαννούλης, Νικόλαος, «Ἡ διαθήκη τοῦ Διονυσίου Πύρρου τοῦ Θετταλοῦ » , Τρικαλινά, 10 (1990), σσ. 163-166

38. Γκίνης, Δημήτριος Σ., «Κατάλογοι Ἑλληνικῶν κωδίκων ἐν Ἑλλάδι καὶ Ἀνατολῇ», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 11(1935) , σσ. 361-382

39. Γκίνης, Δημήτριος Σ., «Τὸ χειρόγραφο τῆς αὐτοβιογραφίας τοῦ Κοραῆ » , Ἑλληνικά, 12 (1952), σσ. 146-147

40. Γόνης, Δημήτριος Β., «Καδᾶς Σωτ. Ν., “Τὰ σημειώματα τῶν χειρογράφων τῆς Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους”, Ἅγιον Ὄρος, Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου, 1996, λβ΄ + 420 σ. + 30 πίν. » , Θεολογία, 68, 1-2 (1997), σσ. 413-414

41. Γριτσόπουλος, Τάσος Ἀθ., «Κατάλογος τῶν ἐν τῷ ἱστορικῷ ἀρχείῳ Σπάρτης χειρογράφων κωδίκων καὶ λοιπῶν ἐγγράφων » , Ἀθηνᾶ, 56 (1952), σσ. 25-44

42. Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ., «Ἡ γλωσσικὴ θεωρία τοῦ Δ. Καταρτζῆ . Ἀνέκδοτα κείμενά του» , Ἀθηνᾶ, 50 (1940), σσ. 197-234

43. Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ., «Δύο ἀκόμη ἀθησαύριστα ἀπόγραφα τοῦ “Ρωσσαγγλογάλλου” » , Ὁ Ἐρανιστής, 3, 13 (1965), σσ. 1-11

44. Δοδοντσάκης, Γεώργιος, «Ὁ Στέφανος Δούγκας ὡς ἱστορικός», στό: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεσσαλοὶ Φιλόσοφοι, Λάρισα - Τσαρίτσανη, 1998, σσ. 142-154

45. Δρούλια, Λουκία, «Παλαιὰ ἔντυπα καὶ χειρόγραφα στὴ Ρουμανία » , Ὁ Ἐρανιστής, 3, 14 (1965), σσ. 79-84

46. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Οἱ κώδικες τῆς βιβλιοθήκης Ζαγορᾶς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 3 (1914), σσ. 303-311

47. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ζαγορᾶς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 13, 4 (1916), σσ. 444-458

48. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κερκυραϊκὰ ἀνέκδοτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 231-235

49. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὰ ὑπ' ἀριθμὸν ΡΔ΄ καὶ ΡΕ΄ κατάλοιπα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 2-3 (1923), σσ. 255-257

50. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κρυπτογραφικά » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 4 (1923), σσ. 343-347

51. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Τυπικά » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σσ. 3-8

52. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 20, 2-3 (1926), σσ. 272-290

53. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ ὑπ' ἀριθ. 1428 χειρόγραφος κῶδιξ τῆς Ἐθνικῆς ἡμῶν Βιβλιοθήκης » , Ἀθηνᾶ, 18 (1906), σσ. 197-213

54. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ζαγορᾶς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 13, 1 (1916), σσ. 109-119

55. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ζαγορᾶς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 13, 3 (1916), σσ. 340-349

56. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν Ρ΄ κατάλοιπον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σ. 9

57. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Τοῦ Στιλβῆ στίχοι μονωδικοί » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 4 (1924), σσ. 367-368

58. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ΡΛΕ΄ κατάλοιπον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 258-263

59. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κατάλοιπα μὴ καταγραφέντα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 4 (1923), σσ. 352-362

60. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Χειρόγραφα ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τοῦ Β. Μυστακίδη», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 14(1938) , σσ. 415-431