ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 406 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 60

31. Βρανούσης, Λέανδρος, «Κείμενα καὶ χειρόγραφα τοῦ Βηλαρᾶ καὶ τοῦ Ψαλίδα . Δύο κορυφαῖοι τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ κ' ἕνα βιβλίο τους ποὺ ἔμεινε ἀνέκδοτο» , Νέα Ἑστία, 94 (1973), σσ. 51-86

32. Βρανούσης, Λέανδρος, «Ἄγνωστα νεανικὰ χειρόγραφα τοῦ Ρήγα», στό: Πρακτικὰ Β΄ συνεδρίου “Ὑπέρεια”, “Φεραί - Βελεστῖνο - Ρήγας”, Βελεστίνο, 1994, σσ. 563-575

33. Γιαννόπουλος, Νικόλαος Ι., «Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς βιβλιοθήκης τῆς ἐν Ἁλμυρῷ φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ὄρθρυος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 4 (1924), σσ. 448-450

34. Γιαννόπουλος, Νικόλαος Ι., «Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς βιβλιοθήκης τῆς ἐν Ἁλμυρῷ φιλαρχαίου ἑταιρείας Ὀρθρύος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 2-3 (1925), σσ. 262-266

35. Γιαννόπουλος, Νικόλαος Ι., «Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς βιβλιοθήκης τῆς ἐν Ἀλμυρῷ Φιλαρχαίου ἑταιρείας Ὀρθρύος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 1 (1925), σσ. 93-95

36. Γιαννόπουλος, Νικόλαος Ι., «Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς βιβλιοθήκης τῆς Μονῆς Ξενιᾶς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 20, 1 (1926), σσ. 104-107

37. Γιαννούλης, Νικόλαος, «Ἡ διαθήκη τοῦ Διονυσίου Πύρρου τοῦ Θετταλοῦ » , Τρικαλινά, 10 (1990), σσ. 163-166

38. Γκίνης, Δημήτριος Σ., «Κατάλογοι Ἑλληνικῶν κωδίκων ἐν Ἑλλάδι καὶ Ἀνατολῇ», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 11(1935) , σσ. 361-382

39. Γκίνης, Δημήτριος Σ., «Τὸ χειρόγραφο τῆς αὐτοβιογραφίας τοῦ Κοραῆ » , Ἑλληνικά, 12 (1952), σσ. 146-147

40. Γόνης, Δημήτριος Β., «Καδᾶς Σωτ. Ν., “Τὰ σημειώματα τῶν χειρογράφων τῆς Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους”, Ἅγιον Ὄρος, Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου, 1996, λβ΄ + 420 σ. + 30 πίν. » , Θεολογία, 68, 1-2 (1997), σσ. 413-414

41. Γριτσόπουλος, Τάσος Ἀθ., «Κατάλογος τῶν ἐν τῷ ἱστορικῷ ἀρχείῳ Σπάρτης χειρογράφων κωδίκων καὶ λοιπῶν ἐγγράφων » , Ἀθηνᾶ, 56 (1952), σσ. 25-44

42. Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ., «Δύο ἀκόμη ἀθησαύριστα ἀπόγραφα τοῦ “Ρωσσαγγλογάλλου” » , Ὁ Ἐρανιστής, 3, 13 (1965), σσ. 1-11

43. Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ., «Ἡ γλωσσικὴ θεωρία τοῦ Δ. Καταρτζῆ . Ἀνέκδοτα κείμενά του» , Ἀθηνᾶ, 50 (1940), σσ. 197-234

44. Δοδοντσάκης, Γεώργιος, «Ὁ Στέφανος Δούγκας ὡς ἱστορικός», στό: Πρακτικὰ Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεσσαλοὶ Φιλόσοφοι, Λάρισα - Τσαρίτσανη, 1998, σσ. 142-154

45. Δρούλια, Λουκία, «Παλαιὰ ἔντυπα καὶ χειρόγραφα στὴ Ρουμανία » , Ὁ Ἐρανιστής, 3, 14 (1965), σσ. 79-84

46. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Χειρόγραφα ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τοῦ Β. Μυστακίδη», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 14(1938) , σσ. 415-431

47. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ζαγορᾶς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 14, 1 (1917), σσ. 79-92

48. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Τυπικά » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σσ. 3-8

49. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Νεόφυτου Ἐγκλείστου ἀνέκδοτα ἔργα», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 13(1937) , σσ. 40-49

50. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ζαγορᾶς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 4 (1915), σσ. 456-473

51. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ζαγορᾶς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 13, 2 (1916), σσ. 243-251

52. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὰ ὑπ' ἀριθμὸν ΡΚΑ΄ καὶ ΡΚΒ΄ κατάλοιπα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 1 (1922), σσ. 22-26

53. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὰ ὑπ' ἀριθμὸν ΡΠΒ΄ καὶ ΡΚΘ΄ κατάλοιπα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 255-257

54. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν Ρ΄ κατάλοιπον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σ. 9

55. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ΠΖ' κατάλοιπον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 21, 4 (1927), σσ. 378-380

56. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 20, 4 (1926), σσ. 386-394

57. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Χρυσόβουλλον Ἀνδρονίκου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 4 (1923), σ. 342

58. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Γερασίμου καθηγουμένου Πέτρου καὶ Παύλου διαθήκη » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 4 (1923), σσ. 387-388

59. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ΡΣΤ΄ κατάλοιπον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 4 (1924), σσ. 369-371

60. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι., «Αἱ ἀνέκδοτοι κατηχήσεις τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Μιχαὴλ Ἀκομινάτου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 21, 4 (1927), σσ. 411-420