ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
23877
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Βιβλιογραφία: Ἀποστολόπουλος, Φώτης
Τίτλος:
Ἀμητὸς στὴ μνήμη Φώτη Ἀποστολόπουλου
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συλλογὴ Μελετῶν - Συλλογ. Τόμος - Ἐγκυκλοπαίδεια - Λεξικὰ
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἀθήνα
Ἐκδόσεις:
Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν
Ἔτος Ἔκδοσης:
1984
Ἀριθμὸς Σελίδων:
510 σ.
Εἰκόνες:
NAI
Εἰκόνες:
NAI
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
21568
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία [: Modern Greek Philosophy]
Περιεχόμενα:
p align="justify">Προλογικὸ σημείωμα, σσ. 13-15

Ἀποστολόπουλος Φώτης (1914-1980), σσ. 17-20

Ἔνστασις Φωτίου Δ. Ἀποστολοπούλου Πτυχιούχου Φιλολογίας Πρὸς τὸ Ἐκπαιδευτικὸν Συμβούλιον, σσ. 20-22

Ἐργογραφία Φώτη Ἀποστολόπουλου, σσ. 23-26

Χατζηλαζάρου Μάτση, «9 τοῦ Σεπτέμβρη τοῦ 1980», σσ. 27-28

Lemerle Paul, «Permanence de la Grèce», σσ. 29-32

Irigoin Jean, «Quelques réflexions sur le futur en grec des origines à nos jours», σσ. 33-40

Δεσποτόπουλος Κωνσταντῖνος Ι., «Ὁ γραπτὸς λόγος κατὰ Πλάτωνα», σσ. 41-52

Ἀσδραχᾶ Αἰκατερίνη - Ἀσδραχᾶς Σπύρος, «Βαφτιστικὰ καὶ οἰκογενειακὰ ὀνόματα σὲ μιὰ νησιώτικη κοινωνία: Πάτμος (ια΄ ιθ' αἰ.)», σσ. 53-72

Κρεμμυδᾶς Βασίλης, «Δημογραφικὰ τῆς Μάνης», σσ. 73-78

Κονδύλης Παναγιώτης, «Τὸ ἡλιοκεντρικὸ σύστημα καὶ ἡ πληθὺς τῶν κόσμων.Μία κοσμοθεωρητικὴ μάχη στὸν ἑλληνικὸ 18ο αἰ.», σσ. 79-96

Φραγκουδάκη Ἄννα, «Προοδευτικοὶ διανοούμενοι καὶ ἀντιδραστικὴ γλώσσα», σσ. 97-110

Μπαλτᾶς Ἀριστείδης, «Ἡ "νοηματικὴ αὐτονομία" τῶν θεωριῶν τῆς Φυσικῆς καὶ τὸ πρόβλημα τῆς ἐκλαΐκευσης», σσ. 111-124

Ἠλιοῦ Μαρία, «Προβλήματα σχολικῆς φοίτησης: ἀναλφαβητισμὸς καὶ διαρροὴ τῶν μαθητῶν», σσ. 125-142

Καρατζᾶς Σταμ. Κ., «Δύο γαλλικὰ ντοκουμέντα σχετικὰ μὲ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 στὴν Πάτρα», σσ. 143-153

Παπαχρίστου Α. Κ., «Ἡ ἰδεολογικὴ λειτουργία τοῦ Δικαίου καὶ ἡ γλώσσα τῶν νομικῶν κανόνων (Ἡ περίπτωση τοῦ Γαλλικοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα)», σσ. 154-161

Καλοπίση-Βέρτη Σοφία, «Ἡ "Σπηλιὰ τῆς Ἁγίας Μαρίνας" στὴ Λαγκάδα τῆς Ἔξω Μάνης», σσ. 162-190

Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου Γιώτα, «Ἡ Φιλόμουσος Ἑταιρία καὶ οἱ ἑλληνικὲς ἀρχαιότητες. Ἀνέκδοτες ἐπιστολὲς τοῦ Α. Λογοθέτη-Χωματιανοῦ πρὸς τὸν Γκίλφορντ», σσ.191-253

Papachryssanthou Denise, «Maisons modestes à Thessalonique au XIVe siècle» (μὲ 3 σχέδια τοῦ R. Bondoux καὶ 2 ἀναδημοσιευόμενα ἀπὸ σχετικὸ σύγγραμμα τοῦ Γ. Μέγα), σσ. 254-267

Ψυχοπαίδης Γιάννης, «Γένεση καὶ θεμελίωση κανόνων στὴν πολιτικὴ θεωρία», σσ. 268-285

Συνοδινοῦ Κατερίνα, «Ἡ προσωπικὴ αἴσθηση τοῦ χρόνου στὴν Ἠλέκτρα τοῦ Σοφοκλῆ», σσ. 286-294

Saunier G., «L' Apocopos de Bergadis et la tradition populaire. Essai de définition d' une méthode comparative», σσ. 295-309

Δραγούμης Μ. Φ., «Τὸ ἰσλαμικὸ στοιχεῖο στὴ μουσική μας παράδοση», σσ. 310-316

Παπαστράτου Ντόρη, «Μιὰ ἁγιορείτικη χαλκογραφία τῆς Μονῆς Σουμελᾶ», σσ. 317-329

Σβορῶνος Νίκος, «Κοινωνικὲς δομὲς καὶ πολιτιστικὴ ἀνάπτυξη τῶν πόλεων στὸν ἑλληνικὸ χῶρο κατὰ τὴν Τουρκοκρατία», σσ. 330-337

Παπαϊωάννου Ἀπόστολος, «Ἀνέκδοτα γράμματα στὸν Διονύσιο Θερειανό», σσ. 338-358

Παναγιωτόπουλος Βασίλης, «Γαστούνη-Βοστίτσα: Δύο ἀνταγωνιστικὰ πρότυπα ἀνάπτυξης στὴν προεπαναστατικὴ περίοδο», σσ. 359-375

Μπαλτᾶ Εὐαγγελία, «Ἡ παραγωγὴ δημητριακῶν στὴν Εὔβοια στὰ τέλη τοῦ 15ου αἰ.», σσ. 376-395

Ἀλιβιζᾶτος Νίκος, «Ἕνας κομμουνιστὴς νομικὸς γιὰ τὴν πρώτη νομοθετικὴ ἐμφάνιση τοῦ ὅρου "Κρατοῦν κοινωνικὸ σύστημα". Σχόλιο σὲ μιὰ κριτικὴ τοῦ βενιζελικοῦ «ἰδιώνυμου« ἀπὸ τὸν Παντελῆ Πουλιόπουλο», σσ. 396-413

Καρατζᾶ Ἑλένη, «Τὸ ὄνομα τοῦ Γκέλβερι-Καρβάλης», σσ. 414-419

Σταυρίδη-Πατρικίου Ρένα, «Ἡ ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ 1917 καὶ οἱ ἀντίστοιχοι προσανατολισμοὶ τοῦ Γ. Σκληροῦ (μὲ δύο ἀνέκδοτες ἐπιστολές του)», σσ. 420-445

Νικηφορίδης Μπάμπης, «Σολωμικὸ πολύπαθο», σσ. 446-463

Γκίβαλος Μενέλαος, «Ἡ διαλεκτικὴ τῆς γνώσης», σσ. 464-473

Μανιαδάκη Μάρω, «Σημερινὰ ἀδιέξοδα τοῦ Ἕλληνα δασκάλου», σσ. 474-479

Νικηφορίδου Ἀγγελική, «Προβληματισμὸς πάνω στὴ σύγχρονη σχολικὴ πράξη», σσ. 480-485

Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., «Τὸ τέλος τῆς ἐθναρχικῆς παράδοσης. Μαρτυρίες ἀπὸ ἀνέκδοτες ἐπιστολὲς τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης πρὸς τὸν Ἴωνα Δραγούμη», σσ. 486-507

Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1900 - 1949
20ος αἰώνας 1950 - 1999