ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ὁ διάλογος, ἡ διαλεκτικὴ καὶ ἡ ἐποχή μας, Torino, Edizioni di “Filosofia”, χ. χ., 11 σ.

2. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ Εἰκοσιένα καὶ ὁ σύγχρονος ἑλληνισμός, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1972, 92 σ.

3. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Μαθήματα εἰσαγωγῆς εἰς τὴν φιλοσοφίαν, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, 1968, 128 σ.

4. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Φιλοσοφία καὶ ζωή. Μικρὰ φιλοσοφικὰ κείμενα, Ἀθήνα, 1967, 526 σ.

5. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Σύστημα φιλοσοφικῆς ἠθικῆς, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, 1965, 358 σ.

6. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἑλλὰς καὶ Εὐρώπη, Ἀθῆναι, Τύποις Ἀδελφῶν Κλεισιούνη, 1963, 24 σ.

7. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἡ φιλοσοφικὴ θεώρησις τῆς ἐποχῆς μας, Ἀθῆναι, 1961, 30 σ.

8. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Philosophie und Religion, München, Max Hueber, 1960, 15 σ.

9. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ νόημα τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας, Ἀθῆναι, 1957, 19 σ.

10. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Γενικὴ Ψυχολογία. Κατὰ τὰς παραδόσεις μαθημάτων, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, 1952, 124 σ.

11. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Χριστιανικὰ καὶ φιλοσοφικὰ μελετήματα, Ἀθῆναι, 1949, 147 σ.

12. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἰωάννης Συκουτρῆς: Ὁ κλασσικὸς φιλόλογος » , Νέα Ἑστία, 43, 494 (1948), σσ. 149-153

13. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ὁ στοχαστὴς Ἰωάννης Ζερβός » , Νέα Ἑστία, 42, 481 (1947), σσ. 838-845

14. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ πνεῦμα τοῦ Νεοελληνισμοῦ καὶ ἡ τροπὴ τῶν καιρῶν, Ἀθῆναι, 1945, 64 σ.

15. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἡ Ἑλλὰς ὡς ἰδέα. Ὁ πόλεμος καὶ οἱ ἰδεολογίες, Ἀθῆναι, 1945, 23 σ.

16. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης » , Νέα Ἑστία, 30, 355 (1941), σσ. 40-41

17. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὰ δεκάχρονα τοῦ “Ἀρχείου” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΙΑ΄ 1940), 1 (1940), σσ. 1-5

18. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ θεωρία τῆς ἰδέας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΙΑ΄ 1940), 11, 4 (1940), σσ. 310-374

19. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ ἔννοια τῆς ψυχῆς στὸν Ἀριστοτέλη . Κεφάλαιο Γ΄. Ἡ οὐσία τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΙΑ΄ 1940), 11, 1 (1940), σσ. 37-60

20. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Διάνοια, δύναμη τῆς κρίσης καὶ νοῦς στὸν Κάντ » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 1 (1939), σσ. 1-24

21. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ ἔννοια τῆς ψυχῆς στὸν Ἀριστοτέλη » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 2 (1939), σσ. 173-216

22. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ ἔννοια τῆς ψυχῆς στὸν Ἀριστοτέλη » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 4 (1939), σσ. 422-443

23. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ πρόβλημα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου στὸ Φαίδωνα » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1 (1938), σσ. 24-45

24. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «† Edmund Husserl » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Θ΄ 1938), 9, 4 (1938), σσ. 468-475

25. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «† Heinrich Rickert » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Η΄ 1937), 8, 2 (1937), σσ. 117-125

26. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἱστορία καὶ ζωή » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ζ΄ 1936), 7, 2 (1936), σσ. 143-174

27. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Eckardi Magistri, “Opera latina”, Lipsiae, in aedibus Felicis Meiner, MCMXXIV » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 3 (1935), σσ. 366-371

28. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος. Πανηγυρικὸς λόγος ρηθεὶς ἐν τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τῇ 30ῃ Ἰανουαρίου 1935 ἡμέρᾳ ἑορτασμοῦ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, Ἐν Θεσσαλονίκῃ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1935, 19 σ.

29. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ φιλοσοφία καὶ οἱ νέοι . Ἕνα φιλοσοφικὸ μάθημα» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 5, 2 (1934), σσ. 153-170

30. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Θεοδωρίδης Χαράλαμπος, “Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία”, Ἀθήνα, Ἐκδ. οἶκος Δημητράκου Α. Ε., 1933 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 5, 1 (1934), σσ. 137-149

31. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὰ ἑβδομῆντα χρόνια τοῦ Rickert » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 4 (1933), σσ. 353-357

32. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Βορέας Θεόφιλος, “Ἀκαδημεικά”. Τόμος πρῶτος: “Λογική”. Ἐν Ἀθήναις, 1932 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 1 (1933), σσ. 91-107

33. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Θέσεις τοῦ συστήματος τῆς φιλοσοφίας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 4 (1933), σσ. 435-440

34. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 2 (1933), σσ. 129-150

35. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Κουρμούλης Τηλέμαχος, “Αἱ παραισθήσεις τῆς Λογοκρατίας”, Ἀθῆναι, Ἐκδ., Γκοβόστη, 1933 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 4 (1933), σσ. 465-483

36. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ζωή του » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 4 (1932), σσ. 375-409

37. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 2 (1932), σσ. 171-184

38. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Δαράκης Λουκᾶς Π., “Ἀπὸ τὴ φύση πρὸς τὸ Θεό”, Ἀθήνα, 1932 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 3 (1932), σσ. 329-335

39. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ζωή του . Ὁ βασικὸς νόμος τῆς ζωῆς τοῦ Πνεύματος» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 3 (1932), σσ. 242-300

40. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ζωή του, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Κ. Σ. Παπαδιογιάννη, 1932, 95 σ.

41. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Λογοθέτης Κωνσταντῖνος Ἰ., “Ἡ Φιλοσοφία τῶν πατέρων καὶ τοῦ μέσου αἰῶνος”, Μέρος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκδ. Κολλάρου, 1930 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 1 (1931), σσ. 73-94

42. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὰ φιλοσοφικὰ κείμενα στὰ χέρια τῶν Σχολαστικῶν » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 3 (1931), σσ. 27-62

43. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ ἔννοια τῆς ἀξίας στὴν συστηματικὴ φιλοσοφία » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Β΄ 1930 - 1931), 2, 2 (1930), σσ. 175-190

44. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Σχολαστικισμὸς καὶ φιλοσοφικὴ κριτική, Ἐν Ἀθήναις, Ἀκαδημαϊκόν, 1930, 85 σ.

45. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Φιλοσοφία τῆς Παιδείας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Β΄ 1930 - 1931), 2, 1 (1930), σσ. 15-42

46. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Φιλοσοφία καὶ Ψυχολογία » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1, 3 (1929), σσ. 311-321

47. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Φιλοσοφία τῆς τέχνης » , Ἐπιφυλλίδες, 2, 4 (1929), 23 σ.

48. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Αἱ ἀρχαὶ τῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας, Ἀθῆναι, Ὁ Κοραῆς, 1928, 53 σ.

49. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Αἱ θεμελιώδεις ἔννοιαι τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλωτίνου, Ἀθῆναι, Ὁ Κοραῆς, 1928, 35 σ.