ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Ὁ Θεὸς τοῦ Ρίλκε . (Εἰς μνήμην Δ.Σ. Μπαλάνου)» , Νέα Ἑστία, 67, 780 (1960), σσ. 19-25

2. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Φρειδερίκος Σίλλερ (1759-1805) » , Νέα Ἑστία, 66, 777 (1959), σσ. 1468-1474

3. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Τὸ συνέδριον τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ » , Νέα Ἑστία, 60, 696 (1956), σσ. 870-871

4. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Τὸ μήνυμα τοῦ Ἁγ. Ὅρους πρὸς τὸ παρόν » , Νέα Ἑστία, 60, 703 (1956), σσ. 1383-1390

5. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Ἡ θέσις τοῦ ζητήματος » , Νέα Ἑστία, 54, 626 (1953), σσ. 1082-1083

6. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Ἡ προσευχή » , Νέα Ἑστία, 53, 617 (1953), σσ. 417-418

7. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Μεταξὺ δύο κόσμων, Ἀθῆναι, 1949, 354 σ.

8. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Ρίλκε. Ὁ ἀποδημητής, ὁ μύστης, ὁ ἐπόπτης, Ἀθῆναι, Ἀετὸς Α.Ε, 1942, 173 σ.

9. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Θρησκεία καὶ νεοελληνικὴ λογοτεχνία » , Νέα Ἑστία, 32, 373 (1942), σσ. 2-6

10. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Τὸ θρησκευτικὸ βίωμα τοῦ Ρίλκε » , Νέα Ἑστία, 29, 348 (1941), σσ. 495-499

11. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Τὸ θρησκευτικὸ βίωμα τοῦ Ρίλκε » , Νέα Ἑστία, 29, 345-346 (1941), σσ. 366-370

12. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Εισαγωγὴ εἰς τὰς πνευματικὰς ἐπιστήμας, Ἀθήνα, 1938, 144 σ.

13. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., «Ἐξπρεσσιονισμός: Αἰτία, φύσις, σημασία » , Νέα Ἑστία, 21, 242 (1937), σσ. 93-96

14. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Αἱ πνευματικαὶ ἐπιστῆμαι. Λόγος εἰς τὸ μνημόσυνον τῶν ἱδρυτῶν, εὐεργετῶν καὶ καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου ρηθεὶς ἐντολῇ τῆς Συγκλήτου ἐν τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τῇ 30 Ἰανουαρίου 1935, ἑορτῇ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἐν Ἀθήναις, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, 1935, 18 σ.

15. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, “Ἐλευθερουδάκης”, 1933, 228 σ.

16. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, “Ἐλευθερουδάκης”, 1933, 277 σ.

17. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Ὁ Γκαῖτε ὡς θρησκευτικὴ προσωπικότης, Ἀθῆναι, Βιβλιοπωλείου Μ. Σ. Ζηκάκη, 1929, 70 σ.

18. Λούβαρις, Νικόλαος Ι., Ἡ θρησκεία τοῦ Βάγνερ, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἷκος Ζηκάκη, 1928, 80 σ.