ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ζώης, Λεωνίδας Χ., «Μιχαὴλ Ἁρμόδωρος Λῃστάρχης, Ἱερώνυμος Λίταρχος», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 16(1940) , σσ. 138-141

2. Ζώης, Λεωνίδας Χ., «Ἀλέξανδρος ὁ Νερούλης», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 15(1939) , σσ. 79-84

3. Ζώης, Λεωνίδας Χ., «Μέλη τῆς βυζαντινῆς οἰκογενείας Καλέκα ἐν Κερκύρᾳ καὶ Ζακύνθῳ», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 13(1937) , σσ. 179-182

4. Ζώης, Λεωνίδας Χ., « Ἡ οἰκογένεια τῶν Λάμπρων», στό: Εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Ἐν Αθήναις, Ἐπιτροπὴ Ἐκδόσεων καταλοίπων Σπυρίδωνος Λάμπρου, 1935, σσ. 156-157

5. Ζώης, Λεωνίδας Χ., «Ἠπειρωτικαὶ σελίδες » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 5 (1930), σσ. 50-51

6. Ζώης, Λεωνίδας Χ., «Βιογραφικὰ σημειώματα περὶ τῆς οἰκογενείας Μουζάκη», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 3(1926) , σσ. 254-256