ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Μπαλάνος, Βασιλόπουλος, Ἔκθεσις ἀκριβεστάτη τῆς ἀριθμητικῆς, Ἐνετίησιν, Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, 1803, ΙΙ+190 σ.

2. Μπαλάνος, Βασιλόπουλος, Μπαλάνος, Κοσμᾶς, Ἔκθεσις συνοπτικὴ ἀριθμητικῆς, ἄλγεβρα καὶ χρονολογίας, Ἐν Βιέννῃ, Παρὰ Μάρκ. Πούλιου, 1798, ΧΧ+372 σ.

3. Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος, Μπαλάνος, Βασιλόπουλος, Ὁδὸς Μαθηματικῆς ἢ σειρὰ βαθμηδὸν προϊοῦσα, περιεκτικὴ τῶν κατ' εἶδος κυριωτέρων τῆς μαθήσεως πραγματειῶν, οἷον τῶν Στοιχείων τοῦ Εὐκλείδου, Σφαιρικὸν κατὰ Θεοδόσιον, Γεωμετρίας θεωρητικῆς καὶ πρακτικῆς, Τριγωνομετρίας. τοῦ περὶ Κρικωτῆς Σφαίρας κατὰ Πρόκλον, τοῦ περὶ χρήσεως σφαιρῶν, Ἀστρολαβίου, Γεωγραφίας καὶ Ὀπτικῆς, Τόμος Α΄, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Ἀντωνίου τοῦ Βόρτολι, 1749, 426 σ.