ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν, « Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία», στό: Ἡ Ἤπειρος, Ἰωάννινα, Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 1952, σσ. 105-119

2. Ἀθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν, «Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Χάλκῃ Μονῆς τῆς Παναγίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 12(1936) , σσ. 285-316

3. Ἀθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν, «Νικηφόρος Μελισσηνός-Κομνηνός», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 8(1931) , σσ. 134-147

4. Ἀθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν, «Διονύσιος ὁ Σκυλόσοφος » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 6 (1931), σσ. 10-22

5. Ἀθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν, «Ἡ Σχολὴ τῶν Φιλανθρωπηνῶν ἐν Ἰωαννίνοις » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 4 (1929), σσ. 55-62

6. Ἀθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν, «Σχολὴ Ἐπιφανίου Ἡγουμένου » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 4 (1929), σσ. 63-78

7. Ἀθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν, «Νέος Κουβαρᾶς . Ἤτοι χρονικὰ σημειώματα ἀναφερόμενα εἰς τὴν πόλιν ἰδίᾳ τῶν Ἰωαννίνων, εἰς μονὰς αὐτῆς καὶ τὰς ἐπαρχίας αὐτῆς» , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 4 (1929), σσ. 1-54

8. Ἀθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν, «Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἰωαννίνων » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 3 (1928), σσ. 3-49